Р Е Ш Е Н И Е

гр. Добрич,…………………….

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на пети юли  две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                       2. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря С.К.,разгледа докладваното от съдия М. Г. кас. адм.дело № 228/ 2016 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба на П.Б.Е. от гр. Добрич,подадена чрез адв.Й.А.-ВАК,срещу решение № 139/28. 03.2016 г. по н.а.х.д. № 15/2016 г. по описа на ДРС,с което е потвърдено НП № 28-0000456/16.12.2015г. на Началника на ОО “АА”-Добрич. Касаторът иска съдът да отмени решението на РС-Добрич като твърди, че същото е неправилно и необоснованио,постановено в нарушение на съдо -производствените  правила.В съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се явява и не се представлява.

          Ответникът, ОО “АА”- Добрич, редовно призован,не се представлява.В депозиран писмен отговор, оспорва касационната жалба.

          Представителят на ОП – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна.Решението на РС-Добрич е правилно и законосъобразно, предвид което следва да бъде оставено в сила.

          След цялостна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

          Производството пред районния съд е образувано по жалба на касатора в настоящото производство, срещу наказателно постановление № 28- 0000456/16. 12.2015г. на Началника на ОО “АА”- Добрич,с което за  нарушение на чл.8,§2, изр.2 от Регламент 561/06, във вр. с чл.4,буква “ж”,второ тире и във връзка с чл.78,ал.1,т.1 от ЗАвПр, на основание чл. 93б,ал.7,т.3 от ЗАвПр  му е наложено наказание “глоба” в размер на 1500 лева .

          С Решение № 139/28.03.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 15/2016г. ДРС    е потвърдил наказателното  постановление. В мотивите си съдът е приел, че при съставянето на АУАН и издаване на наказателното постановление са спазени процесуалните правила и норми.Наведените в жалбата основания за отмяна на НП не кореспондират с установената фактическа обстановка.Както в АУАН,така и в НП правилно е описано извършеното нарушение и в тази връзка съдът не е уважил възражението,че липсва описание на нарушението,датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата,при които е извършено и доказателствата, които го потвърждават.Съдът е достигнал до извода,че описаното нарушение е безспорно установено,както безспорно е установен и неговият извършител. Коментирал е размера на глобата,строго определен от законодателя предвид което не подлежи на преразглеждане, и възможността да се приложи чл.28 от ЗАНН, която в случая не е налице, с оглед особено високата опасност при управление на ППС при неспазване на необходимата почивка.  

          След преценка на събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства настоящият касационен състав възприема в цялост фактическата обстановка, установена от въззивния съд.На касатора е наложена глоба за това, че на 18.11.2015г. около 11 ч. в област Добрич,на един километър от гр.Добрич, разклон за с.Кардам,КПП Генерал Тошево,управлява ППС,посочено с рег. №, което попада под обхвата на Регламент № 561/2006г.обществен превоз на товари на територията на Република България от с.Кардам за гр. Игнатиево.След представени тахографски листи е установено следното нарушение: за периода от 24 часа след края на предходната дневна почивка завършила в 09.00ч. на 12.11. 2015г.от 05.45ч. на 13.11.2015г. до 09.00 ч. на 13.11.2015г. водачът е ползвал намалена дневна почивка от 03.15ч., която е с 05.45 ч. от законоустановените 9 часа. Това нарушение решаващият съд правилно е приел за безспорно доказано. Правната квалификация на деянието е правилно определена от наказващия орган и е приложена съответстващата на нарушението санкционна норма.

          Настоящият  съд не споделя твърденията в касационната жалба за процесуални нарушения.Санкционираният не е посочил  конкретни пороци на самото решение,предмет на настоящото производство. Липсват доказателства, от които установената фактическа обстановка да се обори. Ето защо, правните съображения на районния съд се споделят напълно от настоящия състав. Възраженията в касационната жалба до голяма степен съвпадат с тези,във въззивната жалба и всички са обсъдени от решаващия съд,който е изложил мотивирани правни съждения.Съдът е събрал и обсъдил всички относими към спора доказателства и е посочил въз основа на кои от тях приема за установена фактическата обстановка по делото,респективно въз основа на кои доказателства безспорно е установено визираното в акта и постановлението административно нарушение. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с наличието на визираните нарушения.

          При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон, съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК, не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния и процесуалния закон.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                                                Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 139/28.03.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 15/2016 г. по описа на Районен съд-Добрич.

РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: