Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ …/06 .07.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание на четиринадесети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                    ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора Румяна Желева и секретаря С.К. разгледа докладваното от съдия Т. Милева к.адм.д. № 225/ 2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба от Община Добрич, представлявана от Кмета на Общината  срещу Решение №171/18.04.2016 год., постановено по нахд №1020/2015 год. на РС гр. Добрич, с което е отменено Наказателно постановление №ПИОС4/13.01.20135 год. на Кмета на Община Добрич, с което за извършено нарушение на  чл.44, т.4 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община гр. Добрич /НПОЧУОТОД/  е наложена на осн. чл.44, т.62 от НПОЧУОТОД имуществена санкция в размер на 2000 лева на “ЕВРОПА 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, хххххх, имот №454022, представлявано от управителя М.П.П..

С касационната жалба се моли да бъде отменено Решението на ДРС като неправилно и незаконосъобразно. Излагат се доводи в насока, че обстоятелството, че АУАН не е връчен на управителя на дружеството, не може да се вмени във вина на АНО. Сочи се, че с цифровото изражение в НП, обозначено като нарушение е допусната техническа грешка и е ясно, че няма как нарушението да е по т.4, тъй като тя касае дейности с черни и цветни метали. Твърди се,  че неправилно съдът е кредитирал показанията единствено на свидетеля хххххх и от там е достигнал до неправилния извод, че няма извършено нарушение. Моли, се съда да отмени решението на РС гр. Добрич и да потвърди  издаденото наказателно постановление.

           Ответникът – “ЕВРОПА 2000” ЕООД, чрез своя процесуален представител адв. В. К. оспорва жалбата и поддържа подадения писмен отговор по делото. Излага доводи в насока, че безспорно е установено, че АУАН не е подписан от представляващия дружеството, както и че не се е доказало по безспорен начин, че именно МПС на дружеството е изхвърлило въпросните отпадъци. Моли, да се потвърди решението на въззивния съд.

           Представителят на ДОП счита, че жалбата е неоснователна и следва да се потвърди решението на ДРС.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. 

         С обжалваното решение районният съд отменил Наказателно постановление № ПИОС4/13.01.20135 год. на Кмета на Община Добрич, с което за извършено нарушение на  чл.44, т.4 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община гр. Добрич /НПОЧУОТОД/  е наложена на осн. чл.44, т.62 от НПОЧУОТОД имуществена санкция в размер на 2000 лева на “ЕВРОПА 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, хххххх, имот №454022, представлявано от управителя М.П.П., за това че  на 06.11.2014 г. в гр. Добрич, в горския пояс, намиращ се по околовръстен път, преди завоя за село Богдан /срещу гробищен парк/, тов. автомобил “Мерцедес” 814Д, с рег.Тх 26 37 ХМ, собственост на “ЕВРОПА 2000” ЕООД нерегламентирано изхвърля отпадъци /дървени стърготини/, образувани от дейността си, извън определените за целта места.Указано е в НП, че за виновно извършеното нарушение е съставен Акт по ЗАНН №36 от 05.12.2014 г.

За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които довели до нарушаване на правото на защита на санкционираното лице – АУАН е връчен на лице, което не представлява дружеството.  Въззивният съд е приел, че в акта на практика липсва описание на елемент от състава на нарушението, а именно какви са изхвърлените отпадъци. Отделно от това, съдът е посочил, че нарушението е квалифицирано по чл.44, т.4 от НПОЧУОТОД, съгл., която норма на юридически и физически лица и еднолични търговци, които извършват дейности с отпадъци от черни и цветни метали, без съответни разрешителни се налага имуществена санкция, а в НП е посочено, че отпадъците са дървени стърготини, т.е. липсва еднозначност между описанието на нарушението в АУАН и в НП и посочената като нарушена норма. Районният съд е приел, че допуснатите процесуални нарушения са съществени и са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, същите не могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, нито пък да бъдат отстранени в съдебната фаза на производството. По същество на спора, първоинстанционният съд е приел, че от събраните писмени и гласни доказателства не се установява по безспорен начин, че дървените стърготини са били изхвърлени именно от товарен автомобил, собственост на наказаното дружество.

            Касационният състав на Административния съд споделя изцяло изложените от РС гр.Добрич съображения в мотивите на оспореното решение.

            Наказателното постановление е незаконосъобразно, поради което решението на районния съд, като постановено при правилен  резултат, следва да бъде оставено в сила. Констатираната незаконосъобразност на наказателното постановление е в резултат от правилно тълкуване и приложение на материалния закон. При изцяло изяснена фактическа обстановка съдът е формирал обосновани от доказателствата по делото изводи за фактите и въз основа на тях правни съображения, които почиват на закона. Не е допуснато съществено процесуално нарушение във въззивното производството пред районния съд, както неоснователно се оплаква касаторът.

            По изложените съображения, настоящата инстанция намира, че касационната жалба е неоснователна, а решението –правилно и законосъобразно. Същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221 ал. 2 АПК,

 

                                            Р  Е  Ш  И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение №171/18.04.2016 год. по нахд №1020/2015 год. на Районен съд гр. Добрич.

            Решението е окончателно.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                     2.