Р Е Ш Е Н И Е

гр. Добрич, ……………..

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на пети юли  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                             2. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

 

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря С.К.,разгледа докладваното от съдия Г. касационно адм. дело №    224 / 2016 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от И.Г.А. ***, подадена чрез адв. К. С., срещу Решение № 168/ 14.04.2016 г., по н.а.х. дело № 1594/2015 г. по описа на Районен съд-Добрич, с което е изменено Наказателно постановление  № 15-0851-002203/05.11.2015 година, издадено от Началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Добрич, с което на касатора, за допуснато нарушения по чл. 5, ал.3, т. 1,  и чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП, са наложени административни наказания “глоба” , съответно на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП - глоба в размер на 900 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца и на основание чл.183,ал.1,т.1,пр.1,2 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева, като размерът на наложеното административно наказание по 174, ал. 1 е намален от 900 лв. на 750 лв.В останалата част наказателното постановление е потвърдено.

          Касаторът намира, че решението е неправилно и необосновано. Излага подробно възражения относно изводите на първоинстанционния съд. Иска от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди НП.Алтернативно иска наказанието да бъде определено към минималния размер.В с.з. жалбата се поддържа от адв.С..

          Ответникът,редовно призован,не се явява,не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на ОП – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна. Решението на районния съд е законосъобразно и правилно. Събраните по делото доказателства установяват по категоричен начин, че жалбоподателят е употребил алкохол и не е носил със себе си свидетелство за управление на МПС.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК,намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима,а разгледана по същество, е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.         

          В мотивите на решението си  съдът приема, че в административно наказателното производство  не са допуснати съществени нарушения.АУАН е съставен в присъствие на нарушителя и свидетел, съдържа реквизитите по чл.42 ЗАНН и е надлежно връчен.Наказателното постановление е издадено от компетентен орган, в рамките на преклузивния срок по чл.34,ал.3 от ЗАНН и е връчено надлежно на нарушителя.Актът е редовно съставен и съгласно чл.189,ал.2 ЗДвП се ползва с доказателствена сила до доказване на противното.Според съда,жалбоподателят не оспорва вменените му нарушения и не е ангажирал доказателства,които да оборят фактите в НП. Нарушението за управление на МПС под въздействието на алкохол е доказано по безспорен начин,но предвид концентрацията на алкохол,който е към средния предвиден толеранс до който не се предвижда наказателно преследване е преценил,че размерът на глобата следва да бъде определен също към средния,а не към максималния,определен от наказващия орган. Като краен резултат е изменил глобата,като е намалил определения размер от 900 лева,на 740 лева Относно нарушението на А.  да управлява МПС, без  да носи със себе си свидетелство за управление съдът е приел,че същото е безспорно установено и за него му е наложена глоба в размер, абсолютно определен от законодателя. Като е взел предвид,че нарушения от вида на процесните, представляват значително завишена опасност за самия водач и за останалите участници в движението,съдът е преценил,че не може да се приложи чл.28 от ЗАНН.

          Настоящата  инстанция намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно. При постановяването му решаващият съд е извършил цялостна проверка на обжалваното НП, съгласно задължението по чл. 312 и чл. 313 НПК, приложим по препращане от чл. 84 ЗАНН. Съдът не е нарушил процесуалните правила и относно събирането на допустимите и относими към спора доказателства, обсъдил е доводите на страните. В мотивите към решението е направено изложение на установените от събраните по делото фактически обстоятелства и на следващите от тях правни изводи, възприети и от настоящият съдебен състав.

          Неоснователно е възражението,че като се е позовал на нормата на чл.189,ал.2 от ЗДвП, съдът превратно е приел,че едно нарушение може да бъде вменено на лице,без то да е доказано.Според касатора,правилото на чл. 189, ал.2 важи в административното производство,а в съдебното, следва да се изяснят всички фактически обстоятелства и тогава съдът да прецени дали е налице нарушение.Преди всичко,в АУАН А. собственоръчно е написал, че няма възражения. Не са постъпили и писмени възражения срещу акта.В него изрично е записано,че показанието на уреда е показано на водача. Във въззивната жалба е изложено становище,че концентрацията от 0, 81 промила  на алкохол в кръвта, не влече извода,че следва да се наложи наказание в максималния размер.В производството пред районния съд, както и във въззивната жалба, се набляга предимно на съществени нарушения на процесуалните правила.Ето защо,настоящият състав приема възраженията в касационната жалба за промяна защитната теза на санкционираното лице, а изводът на съда,че жалбоподателят не спори за извършените нарушения, за правилен и съответстващ на приобщените по делото доказателства.

          Неоснователно е и възражението,че липсват доказателства от паметта на техн.средство,с което е измерена концентрацията на алкохол в кръвта, което води до извода,че нарушението е недоказано.По делото е представен протокол за извършена периодична проверка на анализатора на алкохол в дъха  на 05.05.2015г., като проверката е със срок на валидност 6 месеца. Очевидно е, че  към 20.11.2015г. , датата на завеждане на въззивната жалба пред ОД на МВР Добрич,този 6-месечен срок е изтекъл и на техническото средство задължително е следвало да бъде извършена последваща периодична проверка,при която паметта му се изтрива.Това обстоятелство обаче, по никакъв начин не се противопоставя на  установеното и описано в акта и постановлението, тъй като в Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР -Добрич се води дневник за отразяване на резултатите от използване на процесното техн.средство Алкотест Дрегер 7510,с фабричен № ARDN 0079, с рег..№7621/16.06.2014г. по описа на сектор “ПП” при ОД на МВР-Добрич. В дневника е отбелязана измерената стойност на 11.10.2015г. в 02.35 часа и тя съвпада с тази, описана в акта и постановлението.В тази връзка неоснователно е и възражението, че не е представена заповед за изтриване на паметта.

          Неоснователни са и възраженията ,че не е посочено точно мястото на нарушението, а органът не е обсъдил разпоредбите на чл.27 и чл.28 ЗАНН. Тези възражения са направени и в първоинстанционното производство и по тях съдът се е произнесъл,като изводите му са правилни, законосъобразни и съответстващи на доказателствата по делото,предвид което касационният състав не счита за необходимо да ги преповтаря в съдебния си акт.

          Относно възражението,че в наказателното постановление не са изложени мотиви следва да се отбележи,че производството пред АНО е по ЗАНН, а не по АПК. Както в акта,така и в постановлението, се съдържат всички, посочени в ЗАНН, нормативни изисквания за съдържанието им.  

          Решаващият съд е събрал и обсъдил всички относими към спора доказателства и е посочил въз основа на кои от тях приема за установена фактическата обстановка по делото,респективно въз основа на кои доказателства безспорно е установено визираното в акта и постановлението административно нарушение. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с наличието на визираните нарушения.

          При извършената служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение с материалния закон, съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК, не бяха констатирани нарушения. Решението е постановено от законен състав, при законосъобразно упражнено право на въззивна жалба и съответства на материалния и процесуалния закон, предвид което жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена, а решението като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила.

          Така мотивиран,както и снование чл. 221, ал. 2 от АПК, АС-Добрич

 

 

                                                                Р Е Ш И

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 168/ 14.04.2016 г., по н.а.х. дело № 1594/ 2015 г. по описа на Районен съд-Добрич.

 

          РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: