Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

22.02.2017 г., гр. Добрич

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на тридесети януари през две хиляди и седемнадесета година, II едноличен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

           При участието на секретаря И.Д., като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 223 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 43, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители и е образувано по жалба вх. № 2601/ 01.12.2014 г. на Н.Г.М. *** срещу Уведомително писмо (УП) с изх.№ 02-080-6500/7681 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. за кампания 2013 г., с което по подадено общо заявление за подпомагане с УИН 08/280513/75143 на жалбоподателката е отказано финансово подпомагане по Мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. за кампания 2013 г.

         В жалбата се сочи, че на 15.05.2013 г. жалбоподателката е подала Заявление до ДФЗ - РА за подпомагане за стопанската 2013 г. по Мярка 214 "АЕП" код 08 за обработваните от нея земеделски земи в землището на с. Лиси връх, община Каолиново, област Шумен. Изразява се недоволство от отказа, като се прави оплакване, че в УП е посочена като наддекларирана 16.25 ха, без да има обосновка как е установена тази наддекларирана площ. Счита се, че изложените данни в Приложение №2 към УП графи 3, 4, 5 и 6 са неверни, тъй като на обработваните от М. площи не са извършвани както административни проверки, така и на място, за които да е уведомявана и не са й връчвани констативни актове и протоколи. Настоява се, че са спазени всички специфични изисквания по направление "Биологично растениевъдство" през 2013 г., като заявените БЗС са засадени с млади, трайни насаждения от орехи, които не са във фаза плододаване. С оглед твърденията си, жалбоподателката счита отказа за неоснователен и незаконосъобразен, като изтъква, че са налице отменителните основания по чл. 146, т. 3, 4 и 5 от АПК. Иска съдът да отмени отказа и да й бъде определено дължимото финансово подпомагане по мярката. Претендира съдебно - деловодни разноски. В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Д.К., редовно упълномощен, който поддържа жалбата. Представя писмени бележки по съществото на спора.

Ответникът – Изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”-Разплащателна агенция, в писмено становище по делото (л. 276 - 278 от ад 612/ 2014 г.), оспорва основателността на жалбата. Сочи, че общият размер заявени площи от М. е 38.24 ха, като одобрените по мярката са 37.61 ха. Заявява, че проверка на място по подаденото заявление не е извършвана, тъй като същото не е попаднало в извадковия 5 - процентен принцип за такава. Обръща внимание, че не са констатирани площи след проведената процедура като неразрешено застъпване. Обяснява, че причината за наличието на наддекларирани площи в размер на 16.25 ха от общо 38.24 заявени ха се дължи на това, че части от БЗС се намират извън т. нар. слой "допустими за подпомагане площи", който ежегодно се актуализира и поддържа от МЗХ като част от СИЗП. Този слой е нормативно закрепен и е задължителен за ДФЗ при преценката за състоянието на заявените площи. Той се приема от МЗХ по реда за издаване на общ административен акт. Добавя, че наддекларирането в случая е 76.08% спрямо годната за подпомагане площ, поради което съгласно нормативните правила и Методиката за финансиране, не се изплаща, като се налагат санкции за бъдещ период. Претендира присъждане на разноски и юрисконсултско възнаграждение. В съдебно заседание, ответникът, редовно призован, не се явява, представлява се от юрисконсулт А., редовно упълномощена, която оспорва жалбата. Представя и писмени бележки по съществото на спора.  

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и въз основа на наведените от страните доводи и възражения, намира следното:

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, адресат на административния акт, който засяга неблагоприятно правната му сфера, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

Настоящото производство е по реда на чл. 226 АПК след отмяна на Решение № 36 от 15.04.2015 г. по адм. дело № 612/ 2014 г. на Административен съд - Добрич, с Решение № 6021/ 18.05.2016 г. по адм. дело № 6499/ 2015 г. на Четвърто отделение на ВАС. С Решението си ВАС е отменил първоинстанционното решение и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав с конкретни указания.

Жалбоподателката е регистрирана като земеделски производител с Уникален регистрационен номер (УРН) 601266 в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). (л. 64 от адм. дело 612/ 2014) По силата на сключен с община Каолиново договор за аренда от 05.11.2012 г. тя стопанисва общински земеделски земи с обща площ от 414, 422 дка, находящи се в землището на с. Лиси връх, общ. Каолиново. Договорът е със срок тридесет стопански години. (л. 11 - 13 от адм. дело 612/ 2014) По делото са приети като доказателства и скици на стопанисваните имоти. (л. 14 - 26 от адм. дело 612/ 2014)

С общо заявление за единно плащане на площ с УИН 08/280513/75143 за кампания 2013г. М. е поискала подпомагане по АЕП, видно от Приложението за кандидатстване по мярка 214 "АЕП" 2013 към Заявлението за подпомагане. (л. 52 от адм. дело 612/ 2014) От приложената към заявлението таблица на използваните парцели (л. 48 - 49, л. 68 от адм. дело 612/ 2014) е видно, че декларираните площи за подпомагане по АЕП са 13 броя БЗС в землището на с. Лиси връх, общ. Каолиново с обща площ 38,24 ха с посочен код за култури 223010 - “трайни насаждения – орехи” по списъка на основните култури и техните кодове за кампания 2013 г.

При подаване на заявлението са извършени автоматични проверки на въведените данни, при които е установено, че 12 броя БЗС са с площ над 0, 05 дка, излизаща извън площите, подходящи за подпомагане за ДПП. След проведена процедура застъпването е изчистено, като няма спор, че не се явява основание за отказ по настоящото оспорване.

Със заповед № РД09 - 840/ 02.12.2013 г. на Министъра на земеделието и храните е одобрен обновеният специализиран слой “Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2013 г. като част от СИЗП, като на заинтересованите земеделски стопани е дадена възможност да се запознаят с него и да подадат възражения.(л. 113 - 115 от адм. дело 612/ 2014)

С възражение с вх. № АР-25-11/18.12.2013 г. (л. 295 - 296 от адм. дело 612/ 2014) до Министъра на земеделието и храните М. е възразила срещу одобрения специализиран слой и е поискала да бъде преразгледан в частта относно заявените от нея 11 броя земеделски парцели, за които е установено несъответствие между декларираната и площта в добро земеделско състояние. Не е изложила доводи защо счита, че неправилно е установено несъответствие, нито е представила доказателства, които да сочат на това, че площите се поддържат в добро земеделско състояние.

Със заповед № РД 09-114/ 27.02.2014 г. на Министъра на земеделието и храните е одобрен окончателният специализиран слой “Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2013 г. (л. 116 - 117 от адм. дело 612/ 2014) Окончателните цифрови географски данни за слоя и “Физически блокове” са предадени на ДФ “Земеделие”  с писмо с изх. № 13-1672/ 05.03.2014 г. (л. 118 - 121 от адм. дело 612/ 2014)

С писмо с изх.№ 94-1582/22.04.2014г. (л. 323 от адм. дело 612/ 2014) Министърът на земеделието и храните е съобщил на жалбоподателката, че съгласно негова заповед от 02.12.2013 г. е открита процедура за подаване на възражения срещу обхвата на проекта на специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" (ПДЗС) за кампания 2013 г., както и че е получено подаденото от нея възражение. В нарочна таблица в писмото е показана разликата в площите преди възражението и след това, от която се установява, че няма промяна в становището на Министъра на земеделието и храните. Със същото писмо М. е уведомена, че актуализираният специализиран слой е предаден на ДФЗ за извършване на окончателна оторизация по заявленията за директни плащания, след което РА ще информира всеки земеделски стопанин с официално уведомително писмо, което ще може да бъде обжалвано по административен или съдебен ред. Допълнено е, че писмото, с което се уведомява жалбоподателката, че възражението й е оставено без уважение, не подлежи на отделно обжалване, а на обжалване подлежи общият административен акт - Заповед № РД - 114 от 27.02.2014 г. (в писмото е допусната техническа грешка от относно годината, като е изписана 2013 г.) 

М. не е обжалвала общия административен акт.     

В резултат е издадено  оспореното уведомително писмо с изх. № 02-080-6500/7681 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с което е отказано изцяло финансово подпомагане по АЕП за кампания 2013 г. по подаденото общо заявление. В акта е посочено, че общата оторизирана сума за получаване е изчислена чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) след извършване на задължителни административни проверки и/или проверки на място (съгласно чл. 37 от ЗПЗП) на данните по подаденото заявление, при което е установено, че по мярка 214 "АЕП" от ПРСР 2007 - 2013 г. оторизираната сума е 0 лева. Посочено е, че данните в колона 6 на таблицата към писмото показват размера на определената площ на парцела, установена след извършването на административни кръстосани проверки по заявлението, включително и след прилагане на разпоредбите на чл. 17, ал. 6 и чл. 18 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. 

Въз основа на констатирани несъответствия с изискванията за финансово подпомагане е отказано оторизиране на суми на основание чл. 16а, ал. 6 от Наредба № 105/22.08.2006г., във връзка с чл. чл. 43, ал. 3, т. 4 от ЗПЗП, тъй като кандидатът е заявил площ, която не стопанисва и попадаща извън специализирания слой “Площи в добро земеделско състояние” за 2013 г.

 В табличен вид е посочен изчисленият размер на финансово подпомагане - заявена площ за участие след одобрение - 37.61 ха, но установена площ - 21.36 ха. Като наддекларирана площ е посочен размер от 16.25 ха. В процентно съотношение наддекларирана (недопустима) спрямо установена - 76.08 %. Под таблицата е налице разяснение, че при процентно съотношение на недопустимата към установената над 50 % - санкционираната площ е равна на установената, не се изплаща субсидия и се налага санкция за бъдещ период. С УП в тази връзка са наложени санкции за бъдещ период в общ размер на 23168.90 лв. съгласно чл. 16 от Регламент 65/ 2011 г.                         

Уведомителното писмо е съобщено на жалбоподателката с писмо с обратна разписка на 08.10.2014г. (л. 43 от адм. дело 612/ 2014).

По делото е приета като доказателство Заповед № РД 09 - 1117/ 17.08.2012 г. (л. 122 - 123 от адм. дело 612/ 2014) на Министъра на земеделието и храните, с която на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните и чл. 16 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР за периода 2007 - 2013  г. е утвърдена Методика за намаляване и отказване на АЕП от ПРСР за периода 2007 - 2013 г., съгласно приложението, което се прилага за заявления, подадени през 2012 г. и занапред, като по делото е приложена и самата Методика (л. 124 - 147 от адм. дело 612/ 2014).

Видно от писмо с изх.№ 06 - 420/ 06.10.2016 г. на МЗХ с приложен CD, (л. 79) се установява, че заявените от жалбоподателката площи за подпомагане попадат в частта от територията на страната извън извършеното през годината заснемане. Направено е изрично изявление, че за тези територии няма актуална за кампанията (от същата година) цифрова ортофото карта (ЦОФК), която да бъде дешифрирана. За тези територии актуализацията на СИЗП и на специализирания слой “ПДЗС” за кампания 2013 г. е извършена чрез теренни проверки на физическите блокове. Физическите блокове, в които жалбоподателката е заявила площи извън специализирания слой “ПДЗС”, са били обект на теренна проверка от страна на общинските/областните служби на МЗХ с оглед на поддържане на СИЗП в актуално състояние. При разглеждане на възражението й срещу обновения специализиран слой е извършена проверка на коректността на нанасяне на констатациите от теренната проверка в базата данни на СИЗП и на специализирания слой “ПДЗС” за съответната кампания, като не са установени технически грешки или пропуски.       

При първоначалното разглеждане на делото е назначена съдебно - техническа експертиза, която не е била обсъдена при постановяване на решението. На вещото лице е възложена задача след запознаване с материалите по делото, извършване справка в ДФЗ, в МЗХ, където да му бъде осигурен достъп до ИСАК и СИЗП, да даде отговор дали са извършвани от административния орган и в какво са се изразявали проверки относно площите на жалбоподателката, отразени на стр. 2 от УП, кога са извършени и как са обективирани; извършвани ли са проверки на място и как са обективирани; кога е извършено заснемане на декларираните от жалбоподателката площи и правилно ли е извършено дешифрирането на снимките; правилно ли са въведени и кога са заложени постановените резултати в регистъра на СИЗП, респ. в ИСАК, като се приложат заверени копия на документите, свързани с обосновката и експертното заключение; кои парцели като номер и площса били установени като недопустими за подпомагане и какви са причините за недопустимостта; кои са заявените  за подпомагане БЗС по номер, размер на площта им поотделно и като цяло по всяка схема; кой, кога и как е определил окончателния вариант на специализирания слой "Допустими за подпомагане площи" за кампания 2013 г., като конкретно по отношение на жалбоподателката - въз основа на сателитни, самолетни изображения или чрез теренни проверки; какъв е общият размер недопустима площ и какъв е процентът на наддеклариране, съответно санкционирана площ по АЕП.

Вещото лице, след извършване на възложените му проверки в различните институции, представя своето заключение (л. 315 - 345 от адм. дело 612/ 2014), в което сочи, че общо извършените проверки по подаденото заявление за кампания 2013 г. по трите схеми са, както следва: първа проверка при подаване на заявлението, представляваща автоматична проверка на въведените данни (л. 63 от адм. дело 612/ 2014); втора проверка, представляваща теренни измервания на място от служители на ОС "З" гр. Каолиново, извършена на 20.08.2013 г. и 30.08.2013 г., имаща за цел проверка на допустимия слой и трета административна проверка при одобряване участието по направление "Биологично растениевъдство" от мярка 214, при което е приложена и таблица на одобрените площи (л. 29 от адм. дело 612/ 2014). Вещото лице разяснява, че първата автоматична проверка  на въведените данни съдържа описание на излизане извън площите, подходящи за подпомагане в 12 броя от заявените парцели, като при тази проверка са установени като недопустими 14.97422 ха.

По отношение теренните проверки вещото лице указва, че при тях са извършени измервания и оглед на място от служители на ОС "Земеделие" Каолиново, като са съставени два протокола № SHU-3-SH-6031 от 26.08.2013 г. и № SHU-3-SH-6388 от 03.09.2013 г., одобрени от ОД "Земеделие" гр. Шумен (Приложение 2 и 3 към СТЕ).

При одобряване на жалбоподателката за участие по мярка 214 АЕП е извършена третата административна проверка (л. 29 - 38 от адм. дело 612/ 2014), при която са одобрени 37.61 ха за подпомагане и са отказани 0.63 ха, представляващи площи по границите на имотите под 0.1 ха.

Вещото лице смесва теренните проверки с проверките на място по смисъла на чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП. Съгласно текста на тази разпоредба Разплащателната агенция всяка година проверява на място най - малко 5 на сто от подадените заявления за подпомагане въз основа на анализ на риска, като съобразно ал. 4 на чл. 37 от ЗПЗП проверките на място се извършват чрез инспекция на земеделското стопанство или методи за дистанционно наблюдение. Видно от таблицата в резултатите за ПНМ не е отразено нищо, а същевременно е налице и изрично изявление от страна на ответника, че такива проверки не са извършвани. Все пак от заключението на вещото лице се вижда, че са извършени две теренни проверки, направени са геодезически измервания с GPS приемници с отбелязване посоката на заснемане. Описани са подробно БЗС-та и кои парцели конкретно при коя проверка са проверени и в кое БЗС попадат. По отношение дешифрирането на снимките вещото лице сочи, че то се извършва от Регионалните центрове "Поддържане на база данни СИЗП" на МЗХ и отбелязва, че критериите за допустимост на дадена площ са заложени в чл. 124 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19.01.2009 г. Обяснява, че при дешифрацията на цифровата орто фотокарта се "разпознават" различните видове земно покритие, като се прилага технологията на проекта на ЕС "Корин - земно покритие" и се очертават като референтни парцелите, а за България - физическите блокове. Заявява,  че не може да коментира работата на Регионалните центрове, като според него прегледът на снимковия материал не може да послужи за някакви забележки или корекции на допустимия слой. По приложените протоколи от теренните проверки вещото лице подробно описва допустимата и недопустима площ за подпомагане във физическите блокове. Конкретно сочи, че при теренните проверки и по трите схеми са определени като недопустими 16.82 ха и като допустими 21.37 ха. Като причина за недопустимост изтъква, че общото за всички изключени от допустимия слой площи, е установено както при очертаването, така и от автоматичната и теренните проверки, че те не са в добро земеделско състояние - необработени, заплевели и с храсти. По отношение участието на жалбоподателката в АЕП отбелязва, че са одобрени 37.61 ха, а са отказани 0.63 при автоматичната проверка. След съпоставяне с окончателния допустим слой са определени като недопустими 16.25 ха, а като допустими 21.36 ха, което представлява 76.08 %. Към заключението на вещото лице са приложени цветни снимки от теренните проверки, протоколите от теренните проверки, таблица на парцелите.

Заключението е представено в срока по чл. 199 ГПК, изслушано е в съдебно заседание на 16.03.2015 г., като вещото лице е заявило, че поддържа заключението си. Последното е приложено от съда към доказателствения материал по делото. Не е оспорено от страните, като жалбоподателката не се е явила и не се е представлявала.

По искане на процесуалния представител на жалбоподателката е призовано за разпит вещото лице, изготвило СТЕ при първоначалното разглеждане на делото. Съдът допусна това изслушване, за да добие непосредствено впечатление от заключението на вещото лице. В съдебно заседание на 19.09.2016 г. вещото лице заявява отново, че поддържа даденото заключение. Разяснява (л. 55), че по време на теренните проверки е извършен визуален оглед и там, където е констатирано, че цели физически блокове не са в добро земеделско състояние, са изключени изцяло, а където се касае до част от физическия блок в недобро земеделско състояние, са направени GPS измервания на място. Допълва, че на екрана на МЗХ се вижда полигонът, по който са вървели служителите да заснемат даден физически блок, като вещото лице сочи, че е направило извадка от него, която е приложило към заключението си ведно със снимки. Заявява, че при разглеждане на цифровия модел в МЗХ е видяло храсти и заплевени площи, които е посочило като причина за недобро земеделско състояние. Съдът приема заключението на вещото лице като безпристрастно и компетентно дадено, неоспорено от страните и еднопосочно с останалите доказателства по делото. Вярно е, че при изслушване на другите вещи лица се навеждат догадки за добро земеделско състояние на процесните парцели, но от една страна, всички останали заключения са след оглед, сторен две или три години след процесната 2013 г., а вещото лице, работило при първоначалното разглеждане на делото, е дало заключението си въз основа на материали, в които са обективирани резултати от непосредствени проверки през 2013 г.

При новото разглеждане на делото с оглед указанията на ВАС са изискани доказателства от МЗХ за спазването на съществуващата към 2013 г. процедура за обновяване данните в СИЗП, конкретно по отношение и заявените от М. парцели за подпомагане. По делото е приета като доказателство Заповед № РД 09 - 499 от 24.07.2013 г. на Министъра на земеделието (л. 18 - 20), с която на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 8, ал. 2 във връзка с чл. 6, т. 12 от Устройствения правилник на МЗХ, във връзка с чл. 30, ал. 2 и ал. 4, т. 2 от ЗПЗП и одобрени Указания за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове 2013 г., е наредено на директорите на ОД "Земеделие" да организират извършването на специализирани проверки на място на физически блокове, попадащи на територията на тяхната дирекция, по изготвени от МЗХ списъци, съгласно приложена към заповедта методика. В заповедта е определен срок за приключване на теренните проверки - 30.09.2013 г. Заповедта съдържа подробно разписана процедура, свързана с извършването и отразяването на резултатите от теренните проверки, включително изчистване на грешки.

По делото са приети и Указания за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове, одобрени от Зам. - министъра на земеделието и храните. (л. 21 - 32).

По изрично искане на процесуалния представител на жалбоподателката с оглед правото й на защита е назначена агрономическа експертиза, при която вещото лице да отговори каква е отглежданата култура; след оглед на място да определи дали процесните БЗС са били стопанисвани  и ползвани през 2013 г., както и дали съобразно чл. 11 от Наредба № 5 от 10.03.2010 г. процесните имоти са били в добро земеделско състояние през 2013 г.; имало ли е актуална цифрова орто фотокарта за процесното землище; по координатите от приетите по делото снимки може ли да се установи какви обекти са заснети, както и след оглед на място да посочи, ако е възможно, през коя година са заснети ореховите дръвчета.

Заключението на вещото лице е в теория на вероятностите, доколкото се касае за период от преди три години. Сочи, че при процесната проверка през 2016 г. е установено, че не са налични други дървета или храсти, но дали са отстранени през 2013 г., е невъзможно да се отговори. Допълва, че при проверка на място, установява, че единадесетте броя снимки в първоначалното дело съдържат заснети обекти от процесните БЗС. По отношение видените на място орехови дръвчета вещото лице заявява, че височината им не надвишава 100 - 150 см, а при повечето от тях няма формирана корона (л. 47 - 52), като 90 % от дърветата са били със счупени върхове. В съдебно заседание заявява, че от сегашното състояние на дърветата – „растенията избиват отдолу“ съди, че още след засаждането, по всяка вероятност първата година още, са били наранени. (л. 57 – 58) Добавя, че теренът не е ограден и че за да могат да вървят напред хората, ще им се наложи да го оградят малко или много. Заключението е прието към доказателствения материал по делото. Не е оспорено от страните. То обаче дава представа единствено за настоящото състояние на парцелите, както и индиция, че и в началото на засаждане на дръвчетата е имало проблеми с отглеждането им. 

Пак по искане на процесуалния представител на жалбоподателката с оглед установяване състоянието на дръвчетата през 2013 г. са допуснати до преразпит вещите лица по адм. дело № 555/ 2014 г., по което предмет на разглеждане е жалба на същата жалбоподателка, за същите парцели, но по отношение финансово подпомагане по СЕПП и НДП. Приложено е заверено копие от заключението на вещите лица. От заключението се вижда, че огледът е направен едва през 2015 г. на 12.06. За съответната 2015 година вещите лица сочат, че на всички площи има засадени орехови дръвчета. Същите към 2015 г. са били над 90 % разлистени, а останалите са осланени или изсъхнали. Според вещите лица дръвчетата са били налични към 2013 г. и са на възраст към 2015 г. на около 4 години. (л. 82 - 83) В съдебно заседание вещите лица заявяват, че дръвчетата към 2015 г. са били на минимум 2 г., но че няма начин да се установи какво е било състоянието им през 2013 г. (л. 106 гърба)

По делото са представени от жалбоподателката и приети като доказателства фактура за закупени от нея орехови дръвчета от 06.12.2012 г. (л. 72), ведно с приемо - предавателен протокол за дръвчетата и фирмен документ за сорта им, разрешение за производство на посадъчен материал (л. 73 - 76) Тези доказателства на основание чл. 226, ал. 2 АПК не следва да се обсъждат.

От жалбоподателката е представено УП № 01 - 6500/10565 от 18.09.2013 г., с което е била уведомена, че е одобрена за участие по направление "Биологично растениевъдство"от мярка 214 АЕП с обща одорена площ от 37.61 ха, видно от приложената по парцели таблица към това УП. (л. 93 – 104). При справка с книжата по първоначалното разглеждане на делото съдът установи, че това УП и таблицата към него са били приети в първоначалното производство.

Жалбоподателката е представила и по делото е прието надлежно заверено копие от Дневника за провежданите мероприятия. (л. 110 - 126) Видно от УП, с което е отказано финансово подпомагане, се вижда, че неотразяването в дневник на мероприятията, не е сред основанията за отказ.

Във връзка с приложения от МЗХ към писмо вх. № 2105/ 10.10.2016 г. (л. 79) CD е назначена допълнителна СТЕ, която да отговори какво се съдържа в този диск. В заключението си вещите лица (л. 127) сочат, че в диска има карта на земеделските парцели, фотоснимки на физическите блокове, извършени през месец август 2013 г. и протоколите от теренната проверка на физическите блокове въобще в землището на с. Лиси връх. Вещите лица правят изявление, че съдържанието на диска не води до различни изводи от заключението им по адм. дело № 555/ 2014 г., по което са преразпитани. Настоящият състав счита, че заключението по допълнителната експертиза е безпристрастно и компетентно дадено, не е оспорено от страните, но то не променя фактическата обстановка, изведена от останалите доказателства по делото и тази описана в заключението на вещото лице инж. Б. при първоначалното разглеждане на делото, че парцелите в съответните, посочени в писмото части, не са били в добро земеделско състояние.            

При първоначалното разглеждане на делото (л. 10 от същото) е представен Протокол № 16 от 07.12.2012 г., издаден на основание Заповед № 16/ 07.12.2012 г. на Началника на Общинска служба по земеделие гр. Каолиново. В този протокол е описано, че след проверка на наличната документация (договор за аренда и протокол за определяне на границите на имотите от лицензирана фирма), контролно трасиране на точки от имотите и оглед на място, е констатирано, че имотите са засадени с орехи. От съпоставката между този протокол и протоколите от теренните проверки се установява, че служителите от ОСЗ Каолиново, които са участвали в процедурата по промяна на предназначението на земите и са правили оглед на имотите през м. декември 2012 г., са същите, които са извършили и специализираните теренни проверки на място през м. август и септември 2013 г. Този протокол е само доказателство, че от конкретните служители е установено наличието на орехови дръвчета към м. 12. 2012 г., но не представлява доказателство, че тези дръвчета към август – септември 2013 г. са били в добро земеделско състояние.     

При първоначалното разглеждане на делото е приет като доказателство  сключеният на 21.12.2012 г. от жалбоподателката договор за контрол и сертификация съгласно Регламент (ЕО) 834/2007 г. с “Кю Сертификейшън” АД като контролиращ орган. (л. 227 - 233 от адм.дело 612/ 2014 г.) Видно от дневника на мероприятията за 2013 г., заверен от контролния орган в началото и в края на годината, през 2013 г. са извършвани редица селскостопански дейности в декларираните за подпомагане площи. От дневника се вижда, че през месец юни 2013 г. е извършвано пръскане за плевели и храсти, ръчно копане между тиквите и орехите, косене на плевели и храсти. През юли месец е започнало поливане на орехите, което е продължило до 11.07.2013 г. За август месец има отбелязани дейности в края на месеца, а именно прибиране на тиквено семе и от 26 до 28.08.2013 г. поливане на орехите. При извършените инспекции от контролния орган е записано, че част от фиданките са изсъхнали, като операторът е декларила, че при първа възможност ще бъдат възстановени. Допълнени са и рисковите фактори, с които се характеризират полетата. (л. 124) Жалбоподателят е разполагал с този дневник, но не го е представил при първоначалното разглеждане на делото, като с оглед на това следва да се има предвид забраната на чл. 226, ал. 2 АПК. Освен това мероприятията са индиция за извършвани дейности, но не са доказателство за достатъчния им обем, който да доведе до добро земеделско състояние на парцелите. Напротив в записа на проверяващите е указано наличие на изсъхнали фиданки, което е по – скоро в подкрепа на отказа.                         

При така очертаната фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи :

Оспореното уведомително писмо, както е прието и при първоначалното разглеждане на делото,  е издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия – изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, който съгласно чл.20а от ЗПЗП е изпълнителен директор и на Разплащателната агенция и организира и ръководи дейността й. Държавен фонд “Земеделие” е акредитиран за изпълняващ функциите на единствена разплащателна агенция за Република България за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС (чл. 11а от ЗПЗП), като съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗПЗП Разплащателната агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки включително интервенция на пазарите на земеделски продукти по правилата на законодателството на Европейския съюз.    

Оспореният акт е издаден в необходимата писмена форма. От съдържанието на уведомителното писмо се установява, че основанието за отказ за финансово подпомагане е, че 16,25 ха от общо заявените за подпомагане площи, излизат извън площите, подходящи за подпомагане, тъй като не попадат в специализирания слой “Площи в добро земеделско състояние”, като недопустимата площ надхвърля с 50 %  установената площ, в случая представлява 76.08 %  – чл. 16а, ал. 6 от Наредба № 105/22.08.2006 г., във връзка с чл. 43, ал. 3, т. 4 от ЗПЗП по мярка 214 АЕП. Съгласно чл. 16а, ал. 6 от Наредба № 105 въз основа на получения съгласно ал. 3 специализиран слой и извършените повторни административни проверки РА може да извърши частично или пълно плащанията на площ, а съгласно текста на чл. 43, ал. 3, т. 4 от ЗПЗП, действащ към датата на издаване на оспорения акт, Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане, ако кандидатът е заявил площи, които не стопанисва или е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане, определени в наредбата по чл. 40, ал. 3.

Създаването и правното действие на специализирания слой “Площи в добро земеделско състояние” (сега “Площи, допустими за подпомагане” ) е регламентирано в Наредба № 105 от 22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Според чл. 16а, ал. 1 от същата, в приложимата му редакция ДВ бр. 101/2012 г., Министерството на земеделието и храните създава в СИЗП специализиран слой “Площи в добро земеделско състояние”, който включва площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите на Наредба № 5/ 2010 г. (отм.) за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища. Специализираният слой се създава, за да: 1. се използва от РА за административни проверки на подадените заявления за подпомагане съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП и 2. да улесни земеделските стопани при заявяване на земеделските парцели за подпомагане. Ал. 2 на същия текст казва, че специализираният слой “ПДЗС” се обновява ежегодно чрез включване или изключване на площи с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите въз основа на методическите указания по чл. 12а, а ал. 3 (сега ал. 5), че след приключване на обновяването по ал. 2 МЗХ предоставя еднократно или на етапи актуализирания специализиран слой на РА за извършване на повторни административни проверки съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП на подадените заявления. Съгласно следващата ал. 4 (сега ал. 6), въз основа на получения специализиран слой и извършените повторни административни проверки РА може да извърши частично или пълно плащанията на площ.   

Следователно включването или изключването на определени площи от специализирания слой “ПДЗС” като основание за отказ или за пълно/частично плащане на площ по АЕП зависи от това дали те отговарят на изискванията и критериите за допустимост по Наредба № 5/10.03.2010 г. (понастоящем отменена, но действаща към момента на провеждане на кампания 2013 г.). В тази връзка следва да се има предвид за конкретния казус разпоредбите на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР за периода 2007 – 2013 г. Съобразно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 11 се подпомага прилагането на една или комбинация от агроекологични дейности, включени в следните подмерки: 1. биологично земеделие с направления: а) биологично растениевъдство. Същевременно предвид разпоредбата на чл. 1, ал. 2, т. 4 б. „а“ от Наредба № 5/ 10.03.2010 г. (отм.) критериите и условията за допустимост по ал. 1 на чл. 1 се прилагат и по мярката за подпомагане по Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 29 от 2009 г.) с подмерки: а) биологично земеделие. За да е допустима в тази връзка за подпомагане, площта трябва да е в добро земеделско състояние, като в чл. 11 от Наредба № 5 е указано, че за трайните насаждения, каквито са ореховите дръвчета в случая, добро земеделско състояние е най – малко 70 % от дръвчетата да са живи и почвената повърхност да се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване). В случая е прието, че парцелите не са в добро земеделско състояние, което по арг. от чл. 11на Нредба № 5 означава, че по – малко от 70 от дръвчетата са били живи и че почвената повърхност не е била поддържана достатъчно. 

Същото е основанието и за невключване на конкретните площи и парцели в окончателния слой ПДЗС.  Процесният отказ не съдържа, различни от основанията за невключване в слоя, мотиви. В този смисъл обстоятелството, че заповедта на Министъра на ЗХ, с която е одобрен окончателният слой, не е обжалвана, допълнително сочи на липса на необходимост от още проверки, с оглед на което и жалбата е неоснователна.

На следващо място, в заключението си вещото лице по единичната съдебно - техническа експертиза сочи, че спорните площи са изключени от допустимия слой, защото не са в добро земеделско състояние – необработени, заплевели и с храсти, което означава, че не са изпълнени изискванията на чл. 11 от Наредба № 5. Неизписването на това, че по-малко от 70% от растенията, включени в процесните БЗС, са живи, не предполага обратното. Отказът сочи, че административният орган е стигнал до извода, че не са налице предпоставките на чл. 11 от Наредба № 5. В подкрепа на фактическите констатации на органа, е заключението на вещото лице. То е сторило своите изводи от приложените към протоколите за теренни проверки цветни фотоснимки, които касаят 11 – те одобрени за подпомагане по АЕП парцели. Липсват доказателства, които да навеждат на извода, че са били налице предпоставките за подпомагане и да компромитират заключението на вещото лице. Обстоятелството, установено от дневника за мероприятия, че почвената повърхност при отглеждането на трайни насаждения се е поддържала със специфични обработки, не е достатъчно, за да обоснове добро земеделско състояние на площите, а по- горе съдът посочи, че с оглед разпоредбата на чл. 226, ал. 2 от АПК това доказателство не следва да се обсъжда. Жалбоподателят, за да защити интересите си е следвало да прояви активност при първоначалното разглеждане на делото.Новото разглеждане на делото от първоинстанционния съд не е средство да се попълнят доказателствените пропуски на страната при първоначалното разглеждане, а да й се възстанови накърненото при това разглеждане право на защита, като резултат от допуснати от съда съществени нарушения на процесуалните правила.

Настоящият състав счита, че предвид обстоятелството, че като неразделна част от уведомителното писмо са приложени таблици с допълнения, в които подробно е описано съдържанието на съответните колони, то УП съдържа словесната и таблична част, които представляват едно цяло. Правният извод е, че в административния акт се съдържат и правни, и фактически основания, поради което същият се явява мотивиран и не страда от порока по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. В процесното Уведомително писмо са посочени конкретни обстоятелства и като цяло са налице мотиви въз основа на които издателят му е приел, че са налице недопустими за подпомагане площи.

Събраните в съдебно заседание доказателства подкрепят тези фактически и правни основания. На жалбоподателя е указана доказателстваната тежест на основание чл. 170, ал. 2 от АПК, доколкото се обжалва отказ, но същият не можа да установи, че са били налице предпоставките да бъде постановен положителен за него акт. В този смисъл неоснователно жалбоподателят в писмените си бележки твърди, че тежестта да докаже твърдените факти е на издателя на писмото.

Вярно е, че актуализираният специализиран слой е основният, но не и единственият факт за вземане на решенията за отказ или плащане на площ, което следва и от целта на самия слой да отразява реалното състояние и ползване на площите въз основа на методическите указания. При наличието на факти и обстоятелства, опровергаващи истинността/коректността на данните в одобрения специализиран слой, няма пречка те да бъдат съобразени, както от Разплащателната агенция при извършване на окончателната оторизация и плащания на площ за съответната година, така и от съда при осъществяване на контрол за законосъобразност на актовете на РА. В случая обаче липсват такива факти и обстоятелства, нито пък жалбоподателката във възражението си срещу слоя е сторила такива. Вярно е и, че съобразно разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009/ЕО/ на Комисията от 30.11.2009 г., съгласно която данните за наличието на нередности, получени в резултат на кръстосани проверки, могат да бъдат следвани от всякакви друга подходяща административна процедура и ако това е целесъобразно, от проверка на място, но в случая следва да се има предвид, че са налице теренни проверки и тези проверки безспорно установяват състоянието на парцелите. Вярно е, че в действащата към 2013 г., относима към спора, на чл. 16а от Наредба № 105/ 2010 г. разпоредба липсва терминът „теренни проверки“. Той се появява с изменението на чл. 16а от тази Наредба през 2014 г. При новото разглеждане на делото беше събрана обаче Заповед № РД09 – 499/ 24.07.2013 г. на Министъра на земеделието и храните, съдържаща указания за провеждане на такива проверки. (л. 18) Тези проверки са вид такива и независимо, че с Решение № 1155 от 02.02.2015 г. по адм. дело № 10538 от 2014 на ВАС е прието, че те нямат законова база нито в българското, нито в европейското законодателство, то към 2013 г. е съществувала процесната заповед с указания към нея. Специализираните теренни проверки са проведени и приключени в съответствие с раздел V от Указанията за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове, като резултатите от тях са коректно отразени в протоколи, утвърдени от Директора на ОД „Земеделие“ – Шумен и приети по делото. Заповедта на Министъра на ЗМХ не е била отменена към момента на проверките на парцелите на жалбоподателката и в този смисъл е била част от действащата база за извършване на такъв вид проверки. В този смисъл настоящият състав счита, че приетите от тях изходни данни, потвърдени по време на съдебното производство, доказват законосъобразността на извършения отказ.

Стореният отказ и наложените вследствие на него санкции са съобразени и с Методиката за намаляване и отказване на АЕП от ПРСР за периода 2007 - 2013 г. предвид установената недопустима за подпомагане площ, като и в този смисъл отказът е законосъобразен .

С оглед изложеното, съдът счита, че жалбата се явява неоснователна, а оспореното Уведомително писмо с изх.№ 02-080-6500/7681 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. за кампания 2013 г., с което по подадено общо заявление за подпомагане с УИН 08/280513/75143 на Н.Г.М. е отказано финансово подпомагане по Мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. за кампания 2013 г. е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

           С оглед изхода от спора, както и изрично стореното от процесуалния представител на ответника искане, предвид и представения списък с разноски и разпоредбата на чл. 226, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 143, ал. 4 АПК във връзка с чл. 78, ал. 8 ГПК (Дв бр. 8 от 2017 г.) във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ съдът следва да присъди на ответника сторените по делото разноски и такива за юрисконсулт в размер общо на 1200 лв., като на основание  чл. 78, ал. 8 ГПК (Дв бр. 8 от 2017 г.) във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ възнаграждението за юрисконсулт по настоящото производство следва да бъде намалено от 500 лв. на 100 лв.

         Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, съдът

         Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Н.Г.М. *** срещу Уведомително писмо с изх. № 02-080-6500/7681 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. за кампания 2013 г.

ОСЪЖДА Н.Г.М., ЕГН **********,*** да заплати на ДФ „Земеделие“, София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 съдебно – деловодни разноски в размер на 1200 лв. (хиляда и двеста лева).   

         РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

                                                                  СЪДИЯ: