Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ……………/13.07.2016г., град Добрич

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

          

           ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в открито съдебно заседание на двадесет и първи юни  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ВИТАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА 

                                                                                                  НЕЛИ КАМЕНСКА

           

           При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря И.Д. разгледа докладваното от съдия С.Сандева к.а.н.х.д. № 220/2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.

           Образувано е по касационна жалба на “Евротранс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ж.к. “Дружба”, бл.30, вх.А, ап.19, ЕИК 124607159, представлявано от управителя И.С.С. срещу решение № 46/29.01.2016г. /погрешно в обжалваното решение е посочено, че годината на постановяването му е 2015/ по н.а.х.д. № 1551/2015г. по описа на Добричкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000309/02.09.2015г. на Началника на ОО “Автомобилна администрация” – Добрич, с което на касатора за извършено нарушение на чл.57, ал.6, т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г. на МТС и на основание чл.105, ал.1 от ЗАвПр е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. В жалбата се излагат доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Основното оплакване се свежда до това, че съдът не е събрал доказателства и не е установил по безспорен и категоричен начин дали действително превозвачът е извършвал превоз с процесния товарен автомобил, на който не е издадено удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническа изправност. Сочи се, че обстоятелството, че автомобилът фигурира в списъка на дружеството като такъв, с който се извършва дейността, както и че е преминал преглед в Испания, не означава автоматично, че е бил използван от превозвача за извършване на международен автомобилен превоз на товари в описания период и на конкретно визираната в НП дата. Твърди се също, че в акта и НП липсва дата и място на извършване на нарушението, както и описание на обстоятелствата, при които то е извършено. Твърди се, че на посочената в двата акта дата е извършена само тематична проверка на документацията на дружеството в сградата на ДАИ – Добрич, но това не е датата на извършване на твърдяното нарушение. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по същество, с което да се отмени обжалваното наказателно постановление.                                               

           Ответникът по касационната жалба оспорва основателността й в писмен отговор по делото. Счита за невярно твърдението, че процесният товарен автомобил не е използван от превозвача за извършване на международен превоз на товари в описания в НП период, тъй като в момента на проверката са представени документи, от които е видно, че е извършван превоз точно с този автомобил, което не е оспорено от представителя на дружеството. Сочи, че проверката е извършена на базата на писмо от Кралство Испания до Република България за извършено нарушение от “Евротранс” ЕООД именно с това МПС. Счита, че в АУАН и НП ясно и точно са описани датата и мястото на извършване на нарушението, обстоятелствата, при които то е извършено, както и законовите разпоредби, които са нарушени, поради което правилно и законосъобразно районният съд го е потвърдил.          

           Представителят на ДОП дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че са налице безспорни и категорични доказателства за извършеното административно нарушение, поради което правилно и законосъобразно районният съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление.      

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срок, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:  

           С процесното наказателно постановление касаторът е наказан за това, че на 17.08.2015г. при извършена тематична проверка от органи на  ОО “АА” – Добрич е установено, че в качеството си на превозвач, притежаващ лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари, е допуснал извършване на международен превоз на товари с товарен автомобил марка Ивеко Стралис с рег.№ ТХ 8881 ТХ, на който не е издадено удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност. В НП е посочено, че изпълнителното деяние представлява нарушение на чл. 57, ал.6, т.1 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. на МТС, като на основание чл.105, ал.1 от ЗАвПр на превозвача е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че са налице безспорни доказателства за извършеното нарушение, както и че не са допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство. Отхвърлил е възраженията на жалбоподателя за несъставомерност, както и за маловажност на деянието, като е приел, че наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението и е определил размера на наказанието, поради което не са налице основания за отмяна на наказателното постановление.

            Настоящата касационна инстанция не споделя тези изводи на въззивния съд. Съгласно разпоредба на чл. 57, ал. 6, т. 1 Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на МТС лицето по чл.2, ал.1 (международният превозвач) извършва превозите на пътници или товари само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за техническа изправност и за които има издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност. Следователно, за да бъде ангажирана отговорността на превозвача, трябва да е установено, че на конкретно определена дата или период и конкретно определено място или територия той е извършвал международен превоз на пътници или товари с МПС, за което няма издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата му изправност. В случая нито в АУАН, нито в НП са посочени времето и мястото на извършване на нарушението, както и доказателствата, които го потвърждават. Посочени са единствено датата и мястото на извършване на проверката, но те са различни от датата и мястото на извършване на нарушението. Съгласно § 1 т. 14 от ДР на ЗАвПр, “международен превоз” е всеки превоз на товари или пътници, при който се преминава през държавна граница. Разбира се, мястото на извършване  на нарушението може да не е отразено с точност, тъй като се касае до осъществен международен превоз, но е необходимо да бъде вписана поне дестинацията /начална и крайна точка/ и периода на превоза. Периодът на превоза по документи, изходящи от превозвача, би удостоверил фактът на извършен международен превоз във времеви порядък, през който превозното средство, с което е осъществен превозът, няма валидно издадено удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност. Нито един от тези елементи, характеризиращи даденото нарушение, не са описани в НП. В обстоятелствената част нарушението е описано само с едно единствено изречение - превозвачът е допуснал извършване на международен превоз на товари с товарен автомобил с рег.№ ТХ 8881 ТХ, на който не е издадено удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност. Никъде в АУАН и НП не са изложени факти и обстоятелства за това кога и къде е бил извършен превозът, за да може да се провери дали твърдяното нарушение действително е извършено. Едва в отговора си по касационната жалба ответникът твърди, че към момента на проверката са представени документи, от които е видно, че е извършван превоз точно с този автомобил, че е съставен констативен протокол за извършената проверка, в който е записан периодът на използване на МПС, както и отделните курсове с него, че проверката е предизвикана по сигнал на Кралство Испания до Република България по повод на извършено нарушение с този автомобил от страна на дружеството – превозвач, но тези документи нито са представени в съдебното производство, нито пък са описани в НП, поради което не са част от административнонаказателната преписка и не могат да служат като доказателство за установяване на нарушението. Дори и да се приеме обратното, това не променя фактът, че липсва точно и ясно описание на нарушението, тъй като в АУАН и НП не е отразено кога и къде е извършен международен превоз с процесното МПС без валидно издадено удостоверение за периодичен технически преглед. Неоснователно е становището на ответника, че в двата акта са посочени датата и мястото на извършване на нарушението, както и обстоятелствата, при които то е извършено, защото в тях е описано единствено кога и къде е установено нарушението, но не и кога и къде е извършено и при какви обстоятелства. Действително първоначалните възражения на превозвача са се изчерпвали само с твърдението, че автомобилът е преминал периодичен технически преглед в Испания, но това не изключва задължението на наказващия орган да опише извършеното административно нарушение с всичките му индивидуализиращи го белези.    

            Датата и мястото на извършване на конкретното нарушение са задължителен реквизит от съдържанието на АУАН и НП с оглед на преценката за съставомерността на деянието от обективна страна и приложимия материален закон, поради което липсата им е винаги съществено процесуално нарушение и абсолютно основание за отмяна на НП. Непосочването на задължителни съставомерни елементи от състава на нарушението води до извода и за липса на извършено административно нарушение, защото то се явява недоказано.

Затова, като е стигнал до обратните фактически и правни изводи, без да обсъди доводите на жалбоподателя в тази насока, районният съд е постановил едно неправилно решение в нарушение на процесуалните правила и материалния закон, което следва да бъде отменено. И тъй като делото е изяснено от фактическа и правна страна, следва да бъде постановено ново решение по същество на спора, с което да се отмени обжалваното НП.     

Водим от горното и на основание чл.222, ал.1, във вр. чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд  

                                   

Р   Е   Ш   И  :

 

             ОТМЕНЯ решение № 46/29.01.2016г. по н.а.х.д. № 1551/2015г. по описа на Добричкия районен съд, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000309/02.09.2015г. на Началника на ОО “Автомобилна администрация” – Добрич, с което на “Евротранс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ж.к. “Дружба”, бл.30, вх.А, ап.19, ЕИК 124607159, представлявано от управителя И.С.С. за извършено нарушение на чл.57, ал.6, т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г. на МТС и на основание чл.105, ал.1 от ЗАвПр е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева.         

             РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                 

 

                                                                                             2.