Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

264

гр. Добрич, 04.08.2016 година.

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на пети юли две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                                             ТЕОДОРА  МИЛЕВА                                

при участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия М.Г. кас.адм.дело № 219/ 2016г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба на Н. Д.-Н.,юрисконсулт и процесуален представител на РД за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Търговище и Силистра при Комисия за защита на потребителите, срещу Решение № 126/ 23.03.2016 г., по  н.а.х.д. №1310/ 2015г.  ДРС, с което е отменено наказателно постановление № В-034634 / 17. 08. 2015г., издадено от Директора на  РД за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Търговище и Силистра към ГД “КП” при КЗП.

Касаторът иска от съда да отмени решението на ДРС.Твърди, че същото  е постановено в противоречие със закона,при неправилно тълкуване и прилагане на материалноправните и процесуални норми,в противоречие със събраните по делото доказателства. Излага подробни аргументи.В съдебно заседание,редовно призован,не се представлява.

          Ответникът,редовно призован,не се представлява и не излага становище по жалбата.

          Представителят на ОП-Добрич  дава заключение за неоснователност на жалбата.Решението на районния съд е правилно и законосъобразна и като такова, следва да се потвърди.

          Съдът,като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от  АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, като подадена от лице, относно Решение,с което се засягат правата му.Разгледана по същество жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.         

          Решаващият съдът е установил наличието на съществено процесуално нарушение при издаване на атакуваното наказателно постановление,състоящо се в нарушаване на нормата на чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН а именно,че нито в АУАН, нито в НП е посочена дата или период на извършване на вмененото нарушение. Съдът е коментирал,че в НП са посочени няколко дати на извършен ремонт на мобилния телефон, но на коя точно дата за извършен ремонт е осъществено нарушението по чл.114,ал.3 от ЗЗП не става ясно.Изложил е подробно мотиви за приетото от него,като е коментирал и обстоятелството,че в случая не е налице искане за разваляне на договора.Като краен резултат е отменил атакуваното наказателно постановление. 

          Касационният състав напълно споделя изводите на съда и постановения от него краен резултат.

          С отмененото наказателно постановление, на “Теленор България” ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.114, ал.3 от Закона за защита на потребителя което се състои в това,че търговецът не е изпълнил задължението си да удовлетвори искането за разваляне на договора за покупка и да възстанови заплатената от потребителя сума.

          По делото безспорно е установено,че са налице общо 6 броя рекламации от потребителя, но искане за разваляне на договора и връщане на заплатената сума не е било направено от потребителя.Такова искане е отправено с жалбата до КЗП, а санкционираното лице се запознава с него едва при проверката на дл. лица от Комисията, по повод подадената жалба.Ето защо,в случая не е изпълнен фактическият състав на нарушението по посочения текст от ЗЗП.Това води до извода, че незаконосъобразно наказващият орган е ангажирал  административно наказателната отговорност на търговеца.

          При преценка на обжалваното решение касационният състав установи,че съдът  е събрал всички относими за спора доказателства и е изложил ясно и мотивирано преценката си за тях, която е правилна и законосъобразна.В този смисъл,неоснователно е възражението на касатора,че съдът е постановил своя съдебен акт в противоречие със събраните доказателства. Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства. От обстоятелството,  че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката,не може да се направи извод, че решението е незаконосъобразно.

          Предвид изложеното,касационният състав преценява обжалваното решение като постановено при спазване на материалните и процесуални норми, поради което същото следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба да бъде отхвърлена. 

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126/ 23.03.2016 г. постановено по н.а.х.д. № 1310/ 2015 г.  на РС  Добрич.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: