Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№216

гр. Добрич, 7. 07. 2016 год.

 

 

 

 

Добричкият административен съд, II-ри касационен състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и първи юни две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Дарина Витанова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:             Силвия Сандева

                                                                                            Нели Каменска

 

при секретар И.Д. и с участието на прокурора Радослав Бухчев изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова КАД № 214/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на глава ХІІ от АПК във вр. с чл.63 от ЗАНН и е

образувано е по касационна жалба на ххххх” ЕАД, ЕИК хххххъс седалище и адрес на управление с. Църква, общ. Балчик със съдебен адрес ***, офис 10 чрез адв. Ж. Д., редовно упълномощена, срещу Решение от 11. 03. 2016 год. по н.а.х.д. № 234/2015 г. на Районен съд- Балчик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 08-0802880/099/ 10.09.2015 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което на осн. чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ на жалбоподателя за нарушение на чл. 5, т. 1 от Наредба № 9/ 1997 год. за общите правила за управление на дейността по осигуряване безопасността и опазване здравето на работещите в мините във вр. с чл. 640 от Правилник В-01-02-04 във вр. с § 21 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и приложенията към допълнение-изменение на технологичен паспорт за работа в добивен комплекс фронт 64-ред за закрепване на галерийни кръгове е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000. 00 лв.

      С жалбата се твърди неправилност на решението. Сочи се, че районният съд не е обсъдил възраженията на жалбоподателя срещу издаденото наказателно постановление, свеждащи се до следното: АУАН е съставен при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, без да са налице законовите предпоставки за това. Призовка изх. № 122630/ 30. 04. 2015 год. на Д “ИТ”-Добрич за съставяне на АУАН е адресирана до изпълнителния директор на дружеството-нарушител, но същата не е получена от длъжностно лице, натоварено да приема книжа, с което е нарушено правото на предварителна защита чрез излагане на обяснения и възражения преди съставянето на АУАН. АУАН не е редовно връчен на наказаното дружество, с което е нарушена разпоредбата на чл. 43 от ЗАНН. АУАН е изпратен с писмо изх. № 155016/ 22. 05. 2015 год. с обратна разписка в нарушение на изискванията на чл. 416, ал. 3 от КТ. Обжалваното наказателно постановление не е връчено срещу подпис на нарушителя в нарушение на изискването на чл. 58, ал. 6 от ЗАНН. Решението на въззивния съд не е мотивирано. В него не се съдържат конкретни мотиви, а общо заключение, че възраженията на жалбоподателя са неоснователни. Решението не е основано на събраните по делото доказателства. Съдът не е взел предвид, че галерия 64Б не е стълбова, а вентилационна, което е видно от технологичния паспорт на мината-Допълнение и изменение 3 на паспорта. Технологичният паспорт на добивния комплекс не е коментиран изобщо в съдебното решение. Съдът не е взел предвид и показанията на самия актосъставител, в които се съдържат сведения, че на 7. 04. 2015 год. галерия 64Б въобще е посетена от актосъставителя, а на 8. 04. 2015 год. габаритите й не са измервани, за да бъде направен извод, че същите са с намален размер. Не са взети предвид показанията на св. Здравков, в които се съдържат сведения, че след злополуката не е работено на фронт 64 3 смени и е нормално да се оръсва материал от тавана на галерията, което води до стесняване на габаритите й. Излага се съображение, че деянието, за което е ангажирана отговорността на дружеството е несъставомерно, тъй като Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин В-01-02-04, посочен като основание за издаване на наказателното постановление не е действащ нормативен акт, тъй като същият е издаден въз основа на отменени нормативни актове и действието му не е продължено по силата на Наредба № 2 за продължаване действието на единните правилници по безопасността на труда, обн. в ДВ бр. 43/ 5. 06. 1987 год. Сочи се и че чл. 640 от Правилника съдържа две алинеи и от процесното наказателно постановление не става ясно за нарушаването на коя от тях е санкциониран жалбоподателя. Районният съд незаконосъобразно не е приложил института на маловажността по см. на чл. 415в от КТ. Съдът не е взел предвид и обстоятелството, че наложеното на дружеството наказание е явно несправедливо. Иска се от съда да отмени решението на районния съд и да се постанови ново решение, с което наказателното постановление да бъде отменено. При условията на алтернативност се иска преквалификация на деянието и налагане на по-ниско наказание или отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на РС-Балчик..

          Ответникът - Дирекция „Инспекция по труда”-Добрич не изразява становище по жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура пледира за основателност на жалбата и отмяна на решението на районния съд поради недостатъчна мотивираност на същото и неправилно приложение на материалния закон.

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените в жалбата касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна, с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателно постановление  № 08-0802880/099/ 10.09.2015 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което на осн. чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ на жалбоподателя за нарушение на чл. 5, т. 1 от Наредба № 9/ 1997 год. за общите правила за управление на дейността по осигуряване безопасността и опазване здравето на работещите в мините във вр. с чл. 640 от Правилник В-01-02-04 във вр. с § 21 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и приложенията към допълнение-изменение на технологичен паспорт за работа в добивен комплекс фронт 64-ред за закрепване на галерийни кръгове е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000. 00 лв.

         За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел, че на 7. 04. 2015 год. при извършена проверка от св. ххххх- инспектор в Д “ИТ”-Добрич по повод възникнал смъртен случай в мина “Оброчище” за добив на манганова руда, находяща се в с. Църква, общ. Балчик, собственост на “ххххх” ЕАД е било установено, че в подземния участък в района на 30 метра, фронт 64 стълбова галерия 64Б е със силно намалени габарити, като се е получила денивелация между галерията и фронта, вследствие на което се възпрепятства нормалното придвижване на хора и техника, като на места предвижването е ставало в силно приведено състояние. Съдът е приел, че в административно-наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Приел е че нарушението за което е ангажирана отговорността на нарушителя е осъществено, като се е мотивирал с разпоредбата на чл. 413, ал. 2 от КТ във вр.  §1, т. 1 от ДР на ЗЗБУТ, съгласно които изпълнителното деяние се осъществява с неизпълнение на задължение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, т.е. такива, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа. Приел е, че по делото е установено, че е налице денивелация между галерията и фронт 64Б и с това се намалява придвижването на хора и техника, като по този начин е застрашена безопасността на работещите. Приел е, че нарушението не може да бъде квалифицирано като маловажно по см. на чл. 28 от ЗАНН и че правилно е определен размера на наказанието малко над минималния размер на установената от закона санкция. Водим от тези мотиви районният съд е потвърдил наказателното постановление.

          Настоящата  инстанция намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно. Действително в мотивите на решението не се съдържа достатъчна обосновка въз основа на кои конкретно доказателства съдът приема, че стълбова галерия 64Б е със силно намалени габарити, като се е получила денивелация между галерията и фронта, вследствие на което се възпрепятства нормалното придвижване на хора и техника, но крайният извод на съда, че е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 413, ал. 2 от КТ е правилен. Решението съдържа и неточност, като е цитирана разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН вместо специалната разпоредба на чл. 415 в от КТ при преценката на съда, че не е налице маловажност на нарушението. Тези недостатъци на решението не са оказали влияние върху правилността на крайните изводи на въззивния съд относно законосъобразността на издаденото наказателно постановление.

С оглед наведените от касатора касационни основания съдът изразява следното становище:

Касационният състав счита, че при съставяне на АУАН не е нарушена разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Нарушителят е поканен с покана за съставяне на АУАН изх. № 122630/ 30. 04. 2015 год., връчена на лицето Щерев на 5. 05. 2015 год., който още същия ден е предал пратката на изпълнителния директор на дружеството, видно от писмените му обяснения на л. 24 от делото. Съставеният АУАН е връчен по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка видно от известие за доставяне на л. 16 от делото, с което е изпълнена втората хипотеза на чл. 416, ал. 3 от КТ. Срещу съставения АУАН е подадено писмено възражение, т. е. жалбоподателят е осъществил в пълнота дадената му от закона възможност за възражения срещу акта. Наказателното постановление е връчено също по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и жалбоподателят е осъществил законосъобразно правото си на жалба. При така анализираните доказателства по делото касационният състав намира, че в административно-наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, които да са довели до нарушаване на правото на защита на наказаното лице, в какъвто смисъл е и изводът на районния съд.

Касационният състав счита, че описаната в наказателното постановление фактическа обстановка-че на 7. 04. 2015 год. дружеството-нарушител е допуснало в подземния участък в района на 30 м. от фронт 64 стълбова галерия 64Б да е със силно намалени габарити, като се е получила денивелация между галерията и фронта и се възпрепятства нормалното придвижване на хора и придвижването на места става в силно приведено състояние се доказва от събраните по делото доказателства. В тази насока са показанията на актосъставителя св. ххххх, в които се съдържат сведения, че на 7. 04. 2015 год. със св. ххххх не са могли да преминат през галерия 64Б, тъй като от ръководството на мината им е било обяснено, че тази галерия, която е втори изход на работното място фронт 64 е със силно нарушени габарити и в лошо състояние, което е и наложило тялото на починалия работник да бъде изнесено през галерия 64А. Показанията на този свидетел в тази им част се потвърждават от другия св. ххххх: “оказа се, че тогава на 7. 04. 2015 год. преминаването през стълбова галерия 64Б е силно затруднено и се върнахме отново през 64А”. На 8. 04. 2015 год. актосъставителят ххххх заедно с други проверяващи лица е преминал през галерия 64Б, като в показанията си сочи, че на места преминаването е било силно затруднено, като дава подробни обяснения на кои места как се е извършило преминаването. В показанията на другия свидетел по делото, преминал през галерия 64Б на 8. 04. 2015 не се съдържат сведения за затруднено преминаване през галерията, а за преминаване  в леко приведено състояние поради нападал материал вследствие преустановяване на работата след трудовата злополука, но това е обяснимо предвид обстоятелството, че този свидетел е гл. геолог на мината. Обстоятелството, че на 7. 04. 2015 год. по указание на ръководството на мината длъжностните лица на Д “ИТ”-Добрич не са могли да преминат през галерия 64Б поради силно влошеното й състояние и че тялото на работника по същите причина  е изнесено през галерия 64 А дават основание да се направи извода, че преминаването през галерия 64Б е било силно затруднено, в какъвто смисъл са показанията на св. ххххх. Показанията на този свидетел се подкрепят и от констатациите на протокол за извършена съвместна проверка от длъжностни лица на “Д “ИТ”-Добрич, ИА “ИТ”, Министерство на енергетиката, извършена на 8. 04. 2015 год. Галерия 64Б е втори авариен изход от фронт 64 / показанията на св. ххххх и св. Здравков/ и през него в случай на авария следва да бъде осигурено преминаването на хора. Силно затрудненото преминаване през галерия 64 Б е вследствие на намалените й габарити в сравнение с изискванията на технологичния паспорт за работа на фронт 64, съгласно който светлото сечение на оконтурващите изработки е 12.50 кв. м. /обяснителна записка към технологичния паспорт на л. 88 от делото/.

При така описаната фактическа обстановка се налага извода, направен и от районния съд, че е допуснато нарушение на чл. 5, т. 1 от Наредба № 9/ 1997 год. във вр. с чл. 640 от Правилник В-01-02-04 за безопасност на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин. Касационният състав не споделя становището на касатора, че горепосоченият правилник не е действащ нормативен акт. Правилникът не е отменен изрично с последващ нормативен акт. Уредените с него правоотношения не са преуредени с друг нормативен акт, за се приеме, че същият е отменен мълчаливо от законодателя. Спрямо него е приложима разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗНА, съгласно която новият закон може да разпореди да останат временно в сила всички или някои разпоредби от акта по прилагане на отменения закон, ако те са съвместими с разпоредбите на новия закон. По силата на § 21 от ЗЗБУТ издадените до влизането в сила на този закон наредби, правилници, правила и норми по безопасността и хигиената на труда се прилагат, доколкото не противоречат на ЗЗБУТ. Изричното непосочване в наказателното постановление коя от двете алинеи на чл. 640 от Правилника е нарушена също не е порок на наказателното постановление от категория, която да влече отмяната му на това основание. Посоченото описание на нарушението в наказателното постановление съответства на хипотезата, визирана в ал. 1 на чл. 640 от Правилника.

Касационният състав намира, че в случая не може да намери приложение разпоредбата чл. 415в от КТ, визираща отговорност за маловажно нарушение, тъй като няма данни нарушението да е отстранено веднага след възстановяването му. Съставът намира, че наложеното наказание по размер съответства на характера и тежестта на нарушението, поради което не се налага изменение на наказателното постановление в санкционната му част в каквато насока  е и изводът на районния съд.

          Предвид изложеното, жалбата е неоснователна. При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция е задължена, съгласно чл.218, ал.2 от АПК, съдът намира, че решението не страда от пороци, които да са основание за отмяната, обезсилването или обявяването на нищожността му.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, първо предл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА  Решение от 11. 03. 2016 год. по НАХД № 234/ 2015 год. по описа на Районен съд-Балчик.

            Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………….

 

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1………………………

 

                                                                                                2……………………….