Р  Е Ш Е Н И Е

№219

гр.Добрич, 08.07.2016 Г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият  административен съд,в публично съдебно  заседание на четиринадесети юни,през  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                             ТЕОДОРА  МИЛЕВА

 

 

при  участието  на   прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К., изслуша докладваното от съдия М.Г.  касационно адм.дело № 207/2016 по описа на АС- Добрич.

          Производството е по чл. 208 от АПК, във връзка  с чл. 63 от  ЗАНН.

          С решение № 104/10.03.2016 год., постановено по н.а.х. дело №1639 по описа за 2015г., Добричкият  районен съд е отменил наказателно постановление № 172852 от 26.11.2015г.,издадено от Директора на офис Добрич,при ТД на НАП Варна,с което на Сдружение “Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции” Добрич,БУЛСТАТ ХХХХХ представлявано от Н.Г.М.,за нарушение на чл.107,т.4,б.”в”,във връзка с  чл.109,ал.1 и чл.178 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. 

          В законоустановения срок,решението е обжалвано от Стоян Желязков – процесуален представител на НАП,съгласно пълномощно №526/14.06.2013г. на Изпълнителния директор на ЦУ на НАП гр.София.В жалбата се твърди,че НП е правилно и законосъобразно,издадено съгласно изискванията на ЗАНН и в съответствие със ЗДДС.Твърди, че не са допуснати съществени процесуални нарушения.Възразява срещу приетото от съда наличие на условия, нарушението да се определи като маловажно.Иска  от съда да отмени оспорваното решение, респективно да потвърди наказателното постановление.В съдебно заседание, жалбата се поддържа от юрисконсулт Желязков.

          Ответникът- Сдружение “Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции” Добрич,редовно призован,не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич  дава заключение,че жалбата е неоснователна.

          Съдът,като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението,като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

          Решаващият съд е приел,че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.АУАН е редовно съставен в присъствието на двама свидетели.Обстоятелствата на нарушението са описани точно.Актът е надлежно връчен на нарушителя и съдържа реквизитите по чл.42 от ЗАНН. Наказателното постановление е издадено в рамките на преклузивния срок по чл. 34,ал.3 от ЗАНН, от компетентен административнонаказващ орган и съдържа реквизитите по чл.57 от ЗАНН.Съдът е приел фактическата обстановка такава,каквато е описана в акта и постановлението,потвърдена от писмените и гласни доказателства по делото. С оглед на приетата фактическа обстановка е направил извода,че неправилно наказващият орган  е санкционирал търговеца, без да направи преценка и обсъди наличието на условия за приложение на чл.28 от ЗАНН. Като краен резултат, решаващият съд е отменил НП, като много подробно е изложил съображения,защо в случая следва да се приложи чл.28 от ЗАНН.

          Настоящият състав, като прецени изложените от касатора основания и събраните във въззивното производство доказателства, споделя изцяло изводите на решаващия съд. 

          Въззивникът е санкциониран за това,че при документално извършена проверка по повод Заявление за дерегистрация по ЗДДС № 08392150010845 от 03.11.2015г. , задълженото лице не е подало заявление за дерегистрация по ЗДДС в 14- дневния срок от настъпване на обстоятелството по чл.107,т.4,б.”в” от същия. В постановлението е записано,че с решение на ДОС №74/24.07.2015г. по ф.д. №5/ 1997г. е вписано прекратяване на сдружението и обявяването му в ликвидация. Вписан е ликвидатор. Решението е връчено на ликвидатора на 27.08.2015г., следовател 14-дневния срок изтича на 10.09.2015г., в който срок, не е подадено заявление за дерегистрация.

          Безспорно по делото е установено,че описаната фактическа обстановка в наказателното постановление, отговаря на действителната такава т.е., налице е визираното в него административно нарушение. Установено е също безспорно,че дерегистрацията на сдружението е по негово заявление, а не е служебна, като Акта за дерегистрация е издаден на  10.11.2015г., преди датата на образуване на административнонаказателното производство с АУАН  F 190569 от 17.11. 2015г. Няма спор,че сдружението е в ликвидация и не е извършвало дейност. Няма  дължими суми и вредни последици за държавния фиск не са последвали. Вярно е, че ЗДДС урежда обществените отношения, свързани с данъчното облагане на лица и  законодателят е предвидил адекватни санкции за допуснато нарушение,но в същото време не е изключил задължението за  преценката   на тежестта на деянието,последиците от него,степента на обществената опасност и възможността наказващият орган да прецени дали да наложи наказание,или да отправи предупреждение по съответния ред.Установените в конкретния случай  факти водят до извода за една по-ниска степен на обществена опасност на нарушението,поради което са били налице предпоставките за прилагане на чл.28 от ЗАНН от административнонаказващият орган.Преценката за маловажност на случая подлежи на съдебен контрол. Когато съдът прецени,че предпоставките на чл.28  от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил,това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона.Като е отменил наказателното постановление, РС-Добрич е постановил един правилен и законосъобразен съдебен акт.При неговото постановяване съдът подробно е обсъдил всички събрани по делото писмени и гласни доказателства като е приел,че НП е незаконосъобразно. 

          Водим от горното,както и на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104 от 10.03.2016г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№1639 по описа на съда за 2015 г.

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                 1.

 

                                                                                                 2.