Р Е Ш Е Н И Е

№ …

 град Добрич,06.07.2016г.

 

В    И М Е Т О    НА    Н А Р О Д А

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ,в публично съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                      ТЕОДОРА  МИЛЕВА

                                                                                               

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия МИЛЕНА Г. кас. адм.д. № 197/2016г. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ от АПК във връзка с чл.63 от ЗАНН и е образувано по касационна жалба от адв.В.Г., в качеството й на пълномощник на ЕТ”Джеронимо комерс-Ж.М.” срещу Решение № 127 /22. 03.2016г.  по н.а.х.д. №  1424/2015г. на Районен съд-Добрич.

          С оспорваното решение е изменено  Наказателно постановление №08-0802918 /142 от 10.08.2015г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Добрич, като наложената имуществена санкция от 300 лева е намалена от съда на 150лв.В жалбата се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и процесуалните правила.  Излагат се съображения за наличието на условия да се приложи чл.28 от ЗАНН. Иска се от съда да отмени решението и наказателното постановление, на основание чл.28 от ЗАНН, или наложената санкция да бъде определена към законовия минимум от 100лв.В съдебно заседание,редовно призован, касаторът не се представлява.

          Ответникът,редовно призован, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура пледира за оставяне в сила на първоинстанционното решение.Същото е обосновано и законосъобразно.Съдът е направил правилно заключение,че в случая са налице предпоставки за намаляване на определената санкция. 

          Административният съд като прецени  доказателствата по делото, в рамките на наведените в жалбата касационни основания и предвид разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна, с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима.Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          С оспорваното решение,съдът е изменил Наказателно постановление №08 - 0802918 /142 от 10.08.2015г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Добрич, като наложената имуществена санкция от 300 лева е намалена  на 150 лева.С постановлението,на ЕТ”Джеронимо комерс-Ж.М.” е наложено наказание “имуществена санкция” за това, че в качеството му на работодател не е изпълнил задължението си да проведе и документира инструктаж по безопасност и здраве на конкретно изброени лица,работещи по граждански договор за обучение в обекта, стопанисван от едноличния търговец, което задължение е въведено с нормата на чл.11,ал.1,т.4 и т.6 и ал.5,във връзка с чл.12 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Административно- наказващият орган е преценил, че нарушението може да се квалифицира като маловажно поради това,че не са настъпили вредни последици за работещите и е наложил имуществената санкция на основание чл.416,ал.5,във връзка с чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда.

          За да постанови съдебния си акт решаващият съдът е приел, че в административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,а извършване на нарушението е безспорно установено.

          Настоящата  инстанция намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно. При постановяването му,районният съд е извършил цялостна проверка на обжалваното НП, съгласно задължението по чл. 312 и чл. 313 НПК, приложими по препращане от чл. 84 ЗАНН. Съдът не е нарушил процесуалните правила и относно събирането на допустимите и относими към спора доказателства, обсъдил е доводите на страните. В мотивите към решението е направено изложение на установените по делото фактически обстоятелства и на следващите от тях правни изводи, възприети и от настоящият съдебен състав.

          В касационната жалба не са посочени конкретни пороци на съдебния акт, а се излагат предимно възражения относно наличието на условия за определяне на случая като маловажен и се иска да бъде приложен чл.28 от ЗАНН,което според настоящия състав  е неоснователно.

          От съдържанието на наказателното постановление се установява,че АНО е разгледал цялата административна преписка и е преценил,че от нарушението не са произтекли вредни последици,предвид което е определил, че нарушението може да се квалифицира като маловажно и е приложил чл.415в от КТ,определящ т.н. “маловажно” административно нарушение.  КТ в случая се явява специален спрямо ЗАНН предвид което, нормата на чл.28 от последния е недопустимо. Обстоятелството,че нормата на чл.28 от ЗАНН не предвижда наказания, за разлика от чл.415в КТ е без значение в случая, тъй като има специална норма, предвид обществените отношения,които се регулират с КТ. Правилно наказващият орган е определил нарушението като маловажно и правилно е приложил нормата на чл.415в от КТ.Правилна е и преценката на решаващия съд, че размерът на наложената имуществена санкция е несъразмерен с нарушението, предвид което е намалил размера на същата към средния предвиден за такова нарушение. Касационната инстанция счита определения от съда размер от 150 лева за съответстващ на процесното нарушение и преценява,че същият не следва да се преразглежда.     

          Предвид изложеното, жалбата е неоснователна.При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция е задължена, съгласно чл. 218, ал.2 от АПК, съдът намира, че решението не страда от пороци, които да са основание за отмяната, обезсилването или обявяването на нищожността му.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, първо предл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 127 от 22.03.2016 г. по н.а.х.д. № 1424/2015г. на Районен съд-Добрич.                    

          Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: