О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………..

гр. Добрич , 08.07. 2016 год.

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на  осми юли  2016 година ,в състав :

     ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа административно дело № 190 по описа на съда за 2016г. установи:

          Производството е образувано по жалба, наименована искова молба, уточнена писмено на 06.06.2016г. от ЕТ “Ралица-Приморци-П.П.”със седалище и адрес на управление с.Приморци, ул.”Трета” №2, община Добрич, срещу мълчалив отказ на Началника на НАП-Варна по Молба с вх.№ 5058/ 23.02.2016г. Съдът се запозна с жалбата и нейното уточнение и установи,че в нея са сочени много изпълнителни дела,без да са приложени каквито и да било писмени доказателства относно тяхното движение.Посочено и изпълнително дело, образувано от АДВ,която към настоящия момент не съществува.Съдът установи също,че горецитираната молба до Началника на ТД на НАП-Варна е подадена и входирана в ТД на НАП-Варна,офис Добрич.Предвид горното, съдът е изискал информация от Офиса в гр. Добрич за движение на молбата.Видно от отговора, постъпил в АС-Добрич на 27 06.2016г., молбата на едноличния търговец не е изпратена до Директора на ТД на НАП-Варна, а е последвало произнасяне на публичния изпълнител. Доколкото в подадената жалба се оспорва мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП-Варна,  АС-Добрич преценява,че делото не му е подсъдно.Компетентен да се произнесе по е жалбата, наименована искова молба, от ЕТ “Ралица-Приморци-П.П.”*** е АС-Варна,тъй като администрацията на ТД на НАП-Варна е на територията на гр.Варна.

Воден от горното и на осн.чл.135, ал.2  АПК,Добричкият административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по административно дело № 190 по описа на АС -Добрич за 2016 г. поради неподсъдност.

ИЗПРАЩА  делото по подсъдност на Административен съд Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, на посочения от него адрес .

                                                                                                                                       

                                                      Административен  съдия: