Р Е Ш Е Н И Е

гр.Добрич,………………………..

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                                  2. ТЕОДОРА  МИЛЕВА

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА. кас. адм. дело № 189/2016 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ /чл. 208 и сл./ от АПК на касационните основания по чл. 348 от НПК и е образувано по жалба от И.Н.Г., ЕГН ********** от гр.Балчик,председател на Управителния съвет на “Албена инвест-холдинг” АД,със седалище и адрес на управление к.к. Албена, Централно управление,офис 219,община Балчик, подадена чрез адвокат Н.К. , срещу решение № 13/ 16.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 253/2015 г. по описа на Районен съд-гр. Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № Р-10-659/ 01.10.2015г., издадено от Зам. Председателя на Комисията за финансов контрол.  Касаторът иска административният съд да отмени решението на БРС като твърди, че то е незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила и е явно несправедливо. В мотивите на решението се съдържа само изброяване на събраните по делото писмени и гласни  доказателства на въззиваемата страна.Липсват фактите, които са приети за установени и доказани от състава на съда и доказателствените средства,въз основа на които е изградена фактическата обстановка по делото.Макар и формално да са споменати,не са разгледани изложените съображения за изтекла давност по чл. 34,пр. второ от ЗАНН и представеното по делото Приложение 9 към Наредба №2/17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Настоява се,че съдът не е разгледал представените от въззивника доказателства. Пространно се излагат съображения за това,че касаторката не е извършила визираното в наказателното постановление нарушение.АНО не е  установил по безспорен начин коя от разпоредбите е приложима в конкретния случай-разпоредбата на чл.114,ал.1,т.3 от ЗППЦК или разпоредбата на чл.114,ал.2 от същия закон. Процесната сделка е между заинтересовани лица, защото “Албена инвест холдинг”АД осъществява “контрол” по смисъла на §1,т. 14 от ДР на ЗППЦК над другата страна по сделката-“Приморско клуб” ЕАД. При това положение, за да бъде определен органът на дружеството,който трябва да вземе решение за процесната сделка, ЗППЦК определя праг от 1%  от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс,когато в сделките участват заинтересовани лица т.е., за да се определи прага на всяка сделка и режимът, на който тя се подчинява,трябва да се изследват размера на имуществото на публичното дружество и сделките, извършени от дружеството с едно лице,или със свързани лица за период 3 календарни години.Нито в акта,нито в постановлението има данни да е извършено подобно изследване и не са посочени данни за размера на имуществото на “Албена инвест-холдинг” АД,съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.Няма данни за изследване на сделките на дружеството, със свързани лица през последните 3 години. От акта и постановлението не става ясно по какъв начин е изчислен установения праг от чл.114,ал.1,т.3 от ЗППЦК.Изложеното обуславя нарушение на чл.35 от АПК в процеса на административното производство да се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая.В жалбата се казва още,че съдът не е установил наличието на нарушения на редица разпоредби на ЗАНН при установяване на нарушението и при налагане на административното наказание, каквото е нарушението на чл.34,пр.второ от ЗАНН.Настоява се,че нарушението и нарушителят са открити на дата 29.07.2014г.,когато е започнал да тече 3-месечният срок за съставянето на АУАН,а такъв е съставен на 22.04.2015г., или 6 месеца,след установения в чл.34 от ЗАНН срок.Друго нарушение,което се сочи, че не е установено от първоинстанционният съд е липсата на посочена дата и място на извършване на нарушението.В подкрепа е псочена съдебна практика.  В съдебно заседание,жалбата се поддържа от адв. К..

          Ответникът се представлява от  Гл. юрисконсулт Б.Г., която оспорва  жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич изразява становище, че жалбата е неоснователна.Правилно първоинстанционният съд е направил заключение,че визираното в НП нарушение е безспорно установено.

          Производството пред районния съд е образувано по жалба от И.Н.Г. от гр.Балчик, срешу наказателно постановление № Р-10-659 / 01.10.2015г., издадено от Зам. Председателя на Комисията за финансов надзор,с което за нарушение на чл.114а,ал.4,изр.второ, във връзка с чл.114,ал.2,във връзка с чл.114,ал.6,т.3,във връзка с т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, на основание чл.221,ал.5 от същия закон, на касаторката, в качеството й на Председател на Управителния съвет на “Албена инвест-холдинг” АД е наложена глоба  в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева. 

          С обжалваното решение,Районен съд гр. Балчик, е потвърдил  наказателно постановление.В мотивите си е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен за това орган,в съответствие с установената за това законова процедура. Във фазата на производството пред административно наказващия орган не са допуснати съществени нарушения на производствените правила.Актът и постановлението са редовни от формална страна и съдържат всички изискуеми реквизити по ЗАНН.Съдът е приел също,че не са налице нарушения на разпоредбите на чл.42 ЗАНН,относно описание на нарушението. В акта пълно и детайлно е   описано нарушението,както и обстоятелствата,при които е извършено.Посочени са законовите разпоредби,които са нарушени и са отразени всички данни относно индивидуализацията на нарушителя.Съдът е цитирал текста на сочените за нарушени  правни норми, както и  санкционната норма,приложена от наказващия орган.Коментирал е защо случаят не може да се определи като маловажен,респективно защо не може да се приложи чл.28 от ЗАНН и е приел,че процесното наказателно постановлени следва да се потвърди.

          Като е достигнал до този окончателен правен извод, въззивният съд е постановил един правилен и законосъобразен съдебен акт. Касационният състав счита,че решаващият съд е преценил внимателно всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност.Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административно наказателната отговорност на нарушителя.

          Неоснователно е твърдението на касатора,че макар и формално да са споменати, не са разгледани съображенията за изтекла давност по чл.34,пр. второ от ЗАНН. Неправилни са твърденията, че нарушението и нарушителя са били установени на 29.07.2014г.,когато е подадена информация за протокол №9/ 15.04.2014г. и взетото решение по него.От информацията,преценка за нарушение и нарушител не може да бъде направена. Това е възможно, след изискване на всички документи, относими към вземането на решението на УС на “Албена инвест-холдинг” АД, за отпускане на паричен заем в размер на 700 000 лева на “Приморско клуб” ЕАД.На 18.02.2015г. КФН е изискала представяне на заверени копия на протоколи от заседания на Управителния и Надзорния съвети за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2014г. На 20.02.2015г. в КФН са получени протокол №9/2014г. и протокол № 16/2014г. На тази именно дата, юридическите факти,обуславящи фактическия състав на нарушението и неговият извършител са установени от Комисията, а АУАН е издаден на 22.04.2015г., преди да е изминал срок, надвишаващ тримесечния.

          След получаване на двата протокола в КФН, между нея и  “Албена инвест-холдинг”АД се е водила кореспонденция, относно  уточняване на подробности   по установеното нарушение.На 23.03.2015г., КФН е изискала информация за датата и мястото на подписване на подробно изброени протоколи,между които и протокол №9, за вземане на неприсъствено решение от Управителния и Надзорния съвет в периода 10.04.2015г. до 15.04.2014г., съответно с декларация от всеки един от членовете за датата,на която е подписал протокола.В отговор от 27.03.2015г. на  “Албена инвест-холдинг”АД се казва,че всички решения са подписани в посочения в протоколите период,но поради изминалото твърде много време от полагането на въпросните подписи до момента, е невъзможно да се посочат конкретните дати,на които е станало това.Следователно,причината за непосочване на дата на извършване на нарушението е обективна невъзмажност  на наказващия орган да я определи точно в посочения в протокола период,но от друга страна се дължи на неправомерното  поведение на касатора, който заявява, че не може точно да си спомни датата, поради изтеклото време.Що се отнася за мястото, то от водената между страните кореспонденция в административното производство безспорно се установява,че касаторката е подписала протокола на място,в седалището и адреса на управление на дружеството. В наказателното постановление е посочено,че нарушението е извършено в периода от 10.04. 2014г. до 15.04.2014г. в гр.Балчик и е установено на 20.02.2015г. Това според касационния състав напълно покрива изискванията на чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН. 

          Неоснователно е твърдението в касационната жалбата,че не е осъществен състава на соченото нарушение,както и твърдението,че административно- наказаващият орган не е установил по безспорен начин коя от разпоредбите е приложима в конкретния случай-тази на чл.114,ал.1,т.3, или тази на чл.114,ал.2 от ЗППЦК. По това възражение,направено и във въззивната инстанция, съдът се е произнесъл, като е разграничил двете норми и е направил правилният извод,че Г. не е страна по сделката,тъй като заемът не е в нейна полза,но същата е заинтересовано лице, защото е член на орган управителние на двете дружества. Следва да се добави,че наказващият орган не въвежда твърдения за това.Видно от протокол №9/14г., е взето решение от управителните органи на “Албена инвест- холдинг” АД да предостави паричен заем в размер на 700 000 лева на “Приморско клуб” ЕАД, като възлага на Изп. директор и представляващ “Албена инвест-холдинг” АД да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението т.е.,към този момент сделка липсва,както липсва и упълномощаване на Г. да сключи сделка. Цитираното решение е взето именно на основание  чл. 114,ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,чийто текст гласи, че сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество. Като участваща в управителните органи на двете дружества,страни по подлежащата на одобрение сделка,Г. е безспорно заинтересовано лице и съгласно чл..114а, ал.4, изречение второ  от ЗППЦК,не трябва да участва във вземането на решения по чл.114, ал.2. Ето защо, касационната инстанция счита,че административнонакзаващият орган е определил правилно правната квалификация на нарушението,описано в акта и постановлението,както правилно и решаващият съд е стигнал също до този извод.

          Неоснователно също е и твърдението,че в обжалваното решение липсват изложени мотиви.Това твърдение се оборва от  съдържанието на самия съдебен акт, в който подробно са изложени мотиви за всички, направени от съда изводи.   

          Настоящият  съдебен състав установи,че възраженията в касационната жалба до голяма степен съвпадат с тези,изложени във въззивната и решаващият съд е коментирал всяко едно възражение,като е направил правилни и законосъобразни изводи,които не следва напълно да се повтарят в настоящото решение.Вътрешното убеждение на съда е формирано при условията на непосредственост, след като са събрани и проверени при условията на НПК всички възможни и необходими доказателства, свързани с предпоставките за възникване на административно наказателната отговорност на нарушителя.От обстоятелството, че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката,не може да се направи извод, че решението е незаконосъобразно.

          В заключение касационният състав прецени,че следва да коментира твърдението за нарушение разпоредбата на чл.35 от АПК,който регламентира в процеса на административното производство да се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая. Производството по издаване на спорното наказателно постановление е проведено по ЗАНН, а не по АПК и позоваването на норма от последния е неотносимо към случая. Следва да се добави също, че в административнонаказателното производство не е  нарушено правото на Г. да организира защитата си. Това право тя е реализирала в пълен обем,като още при връчване на АУАН е подала писмено възражение срещу него.Обжалването на наказателното постановление пред районния съд също е упражнено право на защита, а що се отнася до производството пред решаващия съд, касационната инстанция не установи процесуални нарушения в съдебната фаза.        

          Предвид изложеното,обжалваното решение е правилно и законосъобразно, постановено при спазване на материалните и процесуални норми, поради което същото следва да бъде оставено в сила,а касационната жалба като неоснователна - да бъде отхвърлена. 

          Водим от горното, на основание чл.221,ал.2, пр.1 от АПК, във връзка с чл.63,ал.1,предл. последно от ЗАНН Административният съд гр.Добрич

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 / 16.02.2016 г. постановено по н.а.х.д. № 253/ 2015 г. по описа   на РС -  Балчик.

 

          Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                      1.

 

 

                                                                                                      2.