Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ .......07.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                               

         Добрички административен съд,  в публично заседание на седми юни, две хиляди и петнадесета година,  в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:         Силвия Сандева

                                                                                                           Нели Икаменска

         при участието на секретаря И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 188 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП-Варна, подадена чруз ст.юрисконсулт Станислава Попова срещу решение № 32/15.03.2016г., постановено по нахд № 264/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик,  което е отменено наказателно постановление № 166820/15.10.2015г. на зам.директорът на ТД на НАП Варна, с което на Д.И.Р. с ЕГН ********** *** в качеството му на представляващ ДЗЗД “Галант Вижън”, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв.

Касаторът, ТД на НАП-Варна, чрез процесуалния си представител одспорва решението, счита същото за незаконосъобразно и моли то да бъде отменено. В касационната жалба са изложени оплаквания, че решението е постановено в нарушение на материалния закон. Изразено е становище, че наказателното постановление правилно е издадено срещу Д.Р., тъй като неперсонифицираното дружество по ЗЗД не е наказателно отговорно лице.

Ответникът по касационната жалба, ДЗЗД “Галант Вижън”, представлявано от Д.Р. изразява писмено становище зе неоснователност на жалбата и моли решението на районния съд в гр.Балчик да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич изразява становище за неоснователност на жалбата и за законосъобразност на издаденото срещу Д.Р.  наказателно постановление. Пледира отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри състав извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционното решение с материални закон и констатира, че решението на РС гр.Балчик е недопустимо.

Производството пред първата инстанция е образувано по жалба на "Галант Вижън” ДЗЗД, с която е обжалвано наказателно постановление № 166820/15.10.2015г. на зам.директорът на ТД на НАП Варна, с което е ангажирана административно-наказателната отговорност на Д.И.Р. в качеството му на физическо лице, управител на ДЗЗД”Галант Вижън”. Съдът е разгледал жалбата в противоречие с правилата за активна процесуална легитимаци. Право да подаде жалба срещу наказателното постановление има само санкционираното лице. Съгласно чл.24, ал.1 от ЗАНН административнонаказателната отговорност е лична и кръгът на засегнатите от издаденото наказателното постановление лица не може да бъде разширяван по усмотрение на подателя на жалбата. В случая жалбата е следвало да бъде подадена от Д.Р. в качеството му на физическо лице, защото само той е правосубектен, а не от името на гражданското дружество, което не е наказаното по реда на ЗАНН лице. Като е приел за разглеждане спора за законосъобразност на наказателното постановление, издадено срещу физическо лице, повдигнат от ДЗЗД “Галант Вижън”, въззивният съд се е произнесъл по искане на ненадлежна страна и е постановил недопустимо решение.

На основание чл.221, ал.3 от АПК във вр. с чл..63, ал.1 от ЗАНН решението следва да бъде обезсилено, а делото да се върне на районния съд за разглеждане от друг състав при правилно конституиране на страните в производството. Всички процесуални действияя следва да се извършат повторно след конституиране и редовно призоваване на надлежната страна в процеса.

Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.221, ал.3 ат АПК , Административен съд гр.Добрич, Втори касационен състав

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 ОБЕЗСИЛВА решение № 32/15.03.2016г., постановено по нахд № 264/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик и

ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: