Р Е Ш Е Н И Е

гр.Добрич, ..............................

В    И М Е ТО    Н А    Н А Р О Д А

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                                             ТЕОДОРА  МИЛЕВА

                                                                                      

при участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря С.К., разгледа докладваното от съдия М.Г. кас.адм.дело № 186/ 2016 г. по описа на АС- Добрич.

          Производството е по реда на глава ХІІ от АПК във вр. с чл.63 от ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба на Община град Добрич, срещу решение № 112/16.03.2016г., постановено по н.а.х.д. № 1473 /2015г. по описа на РС– Добрич, с което е отменено наказателно постановление № ПИОС 545 от 22. 10.2015г. на Кмета на Община гр.Добрич.С отмененото постановление на  В.Н.С., ЕГН ********** ***,в качеството му на председател и представляващ ПП “Атака”, за нарушение на чл.186,ал.1  от Изборния кодекс, на основание чл.472, ал.1 от същия, е наложена глоба в размер на 1000 лева.

          Решението се оспорва като неправилно.Настоява се,че при съставянето на акта за установяване на административното нарушение и при издаването на наказателното постановление са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не са допуснати процесуални нарушения,които да са причина за отмяна на НП. Твърди се,че описаната и установена фактическа обстановка е подведена под съответните правни норми. Твърди се също,че е налице съответствие между деянието,вменено на нарушителя, така както е описано в акта и постановлението и посочената като нарушена разпоредба на чл.186,ал.1 от ИК. Изразява се несъгласие с приетото от съда нарушение на чл.57,ал.1,т.2 от ЗАНН, както и с това,че арх.п.г. не е притежавал материална компетенция за издаване на постановлението, като много подробно се излагат съображения за това. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да постанови друго,с което да потвърди наказателно постановление № ПИОС 545/22.10.2015г. на Кмета на Община град Добрич.В съдебно заседание жалбата се поддържа от юрисконсулт Коларова.

          Ответникът,редовно призован, не се представлява.Чрез процесуалния си представител адв. С.-Т., депозира отговор на касационната жалба в който я оспорва и настоява да бъде оставена без уважение. Адв. Т. депозира и молба-становище в която заявява,че може да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие.  

          Представителят на ОП – Добрич дава заключение за основателност на жалбата и пледира първоинстанционното решение да бъде отменено.

          Касационната жалба е редовна и допустима,като подадена от страна, участвала в първоинстанционното съдебно производство, в срока по чл.211, ал.1 от АПК.

          Административният съд, като прецени сочените в жалбата касационни основания, изразените становища на страните, мотивите на съдебния акт и събраните по делото доказателства, установява следното от фактическа и правна страна:

          Производството пред първоинстанционния съд е образувано по жалба от ПП “Атака”,със седалище и адрес на управление гр.София,р-н “Оборище”, ул. ”Врабча” №1, представлявана от В.Н.С.-председател и в лично качество, подадена чрез адв.М.С.-Т., срещу НП № ПИОС 545/ 22.10.2015г. на Кмета на община град Добрич, с което на В.Н.С. ЕГН ********** ***,в качеството му на председател и представляващ ПП “Атака”, за нарушение на чл.186,ал.1  от Изборния кодекс, на основание чл.472, ал.1 от същия, е наложена глоба в размер на 1000 лева.

          При преценка на атакуваното наказателно постановление съдът е установил съществени нарушение на процесуалните правила,които нарушават правото на защита на въззивника и са абсолютно основание за отмяната му.Цитирал е чл.57, ал.1 ЗАНН,чиято норма определя императивно задължителните реквизити, които следва да се съдържат в НП.Един от тях е собственото,бащиното, фамилното име и длъжността на лицето,което го е издало.В съобразителната част на НП тези данни липсват.Поставеният печат не може да замести задължителното  изискване и в този смисъл постановлението се явява без посочено лице, което го е издало.

          Съдът е установил и друго съществено процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на постановлението, а именно липса на материална компетентност на издателя на постановлението. Същото е издадено от Зам. Кмета “Устройство на територията” арх. п.г., въз основа на Решение № 48-18 по пр. № 48/16.09.2015г. на ОбС град Добрич.С решението Зам. кметът по устройство на територията,инфраструктурата и околната среда арх. п.г. е определен за временно изпълняващ длъжността Кмет на община гр.Добрич за периода от изтичането на мандата на настоящия кмет,до полагането на клетва пред ОбС на новоизбрания кмет.След като е анализирал текста на решението, у съда е възникнал въпроса кога изтича мандатът на кмета,тъй като този въпрос не е уреден по законодателен път, за разлика от въпроса,кога започва мандатът.Съдът е изследвал налице ли е предсрочно прекратяване на мандата и след като е установил, че т. не е налице е приел,че арх. п.г. не притежава материална компетентност да издава НП,тъй като мандатът на кмета Д. Николова не е изтекъл.Предвид приетото от него, първоинстанционният съдът е  отменил наказателното постановление.

          Касационната инстанция не споделя изводите на районния съд.     

          Относно приетото от съда,че наказателното постановление се явява без посочено лице,което го е издало, касационният състав прецени следното:

          Съгласно чл. 57,ал.1 от ЗАНН, наказателното постановление трябва да съдържа:

1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;

2. датата на издаването и номерата на постановлението;

3. датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;

4. (изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г.) собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;

5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;

6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;

7. вида и размера на наказанието;

8. вещите, които се отнемат в полза на държавата;

9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;

                  10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.

          Съгласно ал.2 на нормата,наказателното постановление се подписва от длъжностното лице, което го е издало.

          От цитирания текст не се установява задължение, името и длъжността на лицето, издало наказателното постановление да се съдържат в титулната му , или в съобразителната му част. От печата, положен в края на наказателното постановление безспорно се установява кой е неговият издател.Печатът съдържа текст: “За кмет: Зам.кмет “УТ” арх.п.г.,съгласно заповед №1070/ 15.09.2015г. Положен е и подпис на автора на постановлението.

          Касационният състав установи,че в  мотивите на обжалваното решението са налице противоречия.От една страна съдът е приел,че НП се явява без посочено лице,което го е издало, а от друга страна е изследвал материалната компетентност на арх. д.н., който е подписал акта. Действително, текстът на решението на ОбС, което е приложено към административната преписка и посочено като основание за издаване на наказателното постановление, създава впечатление за неустановеност на началния момент,от който арх.п.г. придобива правомощията да изпълнява длъжността кмет. Това обаче не води до порок на наказателното постановление, поради липса на компетентност на  неговия издател. Видно от положения печат, авторът на постановлението притежава компетентност по силата на Заповед №1070 от 15.09.2015г.Тази заповед не е представена с преписката, но не е изискана и от съда. При нейната липса в кориците на делото,не маже да се приеме,че материалната компетентност на арх. д.н.  да издаде спорното наказателно постановление е напълно изследвана, което е процесуално нарушение.Цитираната заповед е служебно известна на АС-Добрич.С нея д.н. -кмет на община гр.Добрич е определила  арх. п.г. за неин заместник от датата на регистрирането й като кандидат в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври до изтичането на мандата й като кмет.Обществено известен в град Добрич е фактът,че Д.Н. е била регистрирана като кандидат за кмет на общината. Към 29.10.2015г., датата на издаване на НП, няма избран кмет. Следователно арх. д.н. притежава необходимата компетентност по силата на цитираната заповед, а не на основание на коментираното решение на ОбС - град Добрич.Доколкото обаче,тази заповед не е приложена като доказателство по делото, настоящият съдебен състав не може да се произнесе по наличието на материална компетентност на арх. д.н., тъй като по този начин ще наруши правото на защита на страните по делото.АС-Добрич не може да се произнесе и по съществото на спора,тъй като РС-Добрич не  го е разглеждал и не е изложил коментари и заключение по него.

          Поради изложено Касационният съд намира, че следва да отмени решението като неправилно и незаконосъобразно и да върне делото за ново разглеждане,в хода на което да се изиска и приложи Заповед №1070 от 15.09. 2015г. на Кмета на община град Добрич,определяща компетентността на арх. п.г., след което да се пристъпи към по-нататъшна проверка относно законосъобразността на атакуваното наказателно постановление и съдът се произнесе по съществото на спора.

          Водим от горното и на основание чл.221,ал.1и ал.2 и чл.222,ал.2,т.1 от АПК, Административният съд Добрич

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОТМЕНЯ  Решение  №112/16.03.2016г. постановено по н.а.х.д. № 1473 по описа на РС – Добрич за 2015 год.

          ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на РС-Добрич.

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

.          

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:           1.

 

 

   2.