О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ …………………….

гр. Добрич, 15. 08. 2016 год.

 

 

 

Добричкият административен съд, І-ви състав, в закрито съдебно заседание на петнадесети август две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

при секретаря …………………….. и с участието на прокурора ………………………. изслуша докладваното от съдия Дарина Витанова АД № 184/ 2016 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Делото е образувано по жалба на Ж.Б.И. чрез пълномощник К.Б.И. срещу  ПУП-ПР за УПИ VIII-4330, 4331  в кв. 105 на ЦГЧ на гр. Добрич, одобрен със заповед № 1538/ 22. 12. 2015 год. на Кмета на Община, гр. Добрич. С молба вх. № 1697/ 3. 08. 2016 год. жалбоподателят Ж.Б.И. е заявил, че оттегля подадената жалба. Тъй като в хода на съдебното производство подадената жалба е допълнена с искане за обявяване нищожността на заповед № 1538/ 22. 12. 2015 год. на Кмета на Община, гр. Добрич, с разпореждане на съдия-докладчика по делото е разпоредено на осн. чл. 155, ал. 2 от АПК препис от молбата да се изпрати на ответника по делото и заинтересованата страна Д.Г. *** с указание в 7-дневен срок от получаването му да заявят дават ли съгласие за оттегляне на жалбата. С молба вх. № 1710/ 4. 08. 2016 год. Д.Г.Г. е заявил, че дава съгласие за оттегляне на жалбата. С молба вх. № 1743/ 10. 08. 2016 год. ответникът по делото Кметът на Община, гр. Добрич също е дал съгласие за оттегляне на жалбата, като е поискал присъждане на направените по делото разноски в размер на 125. 00 лв., представлвяващи заплатено възнаграждение за вещо лице.

Съгласно чл. 155, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти. В ал. 2 на текста е визирана възможност за оттегляне на искането за обявяване нищожността на оспорения административен акт без съгласието на ответниците по жалбата до приключване на първото заседание по делото. В конкретния случай оттеглянето на искането за обявяване нищожността на атакуваната заповед е направено след приключване на първото заседание по делото, като е налице съгласие за оттегляне на това искане както от ответника по делото, така и от конституираната заинтересована страна. Налице са предпоставките на направеното искане за оттегляне на жалбата както по чл. 155, ал. 1 от АПК, така и по чл. 155, ал. 2 от АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Ответникът по жалбата Кметът на Община, гр. Добрич е направил искане за присъждане на направените по делото разноски в размер на 125. 00 лв., заплатено възнаграждение за вещо лице, което искане следва да бъде уважено на осн. чл. 143, ал. 4 от АПК, съгласно която разпоредба при оттегляне на оспорването подателят на жалбата заплаща всички направени по делото разноски.

Водим от горното и на осн. чл. 159, т. 8 и чл. 143, ал. 4 от АПК съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ж.Б.И., ЕГН ********** *** срещу  ПУП-ПР за УПИ VIII-4330, 4331  в кв. 105 на ЦГЧ на гр. Добрич, одобрен със заповед № 1538/ 22. 12. 2015 год. на Кмета на Община, гр. Добрич.

 ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 184/ 2016 год. по описа на Административен съд, гр. Добрич.

ОСЪЖДА Ж.Б.И., ЕГН ********** *** да заплати на Община, гр. Добрич сумата от 125. 00 лв. разноски по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните.

 

 

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: