Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ ....07.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

            Добрички административен съд,  в публично заседание на седми юни, две хиляди и шестнадесета година, ІІ-ри касационен състав

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Дарина Витанова

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:Силвия Сандева  

                                     Нели Каменска

при участието на секретаря И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска касационно дело с административно-наказателен характер № 183 описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

С решение № 30 от 11.03.2016г., постановено по нахд № 259/2015г. Балчишкият районен съд е потвърдил наказателно постановление № 08-0802887/137 от 03.08.2015г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което за административно нарушение на чл.63, ал.2 във вр. с ал.1 от Кодекса на труда и на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда на “Синотех” ЕООД, ЕИК 201103973, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”Пловдив” № 20, представлявано от М.Й.Н., е наложена имуществена санкция от 1500 лв.

Касаторът, “Синотех” ЕООД,  не е доволен от постановеното решение. Счита същото за неправилно и незаконосъобразно, постановено при непълно обсъждане на събраните в хода на производството писмени и гласи доказателства. Съдът не бил изложил никакви съображения защо игнорира свидетелските показания на Е.И. и на Г.Ш., не била обсъдена и справката, попълнена от Е.И., в която същата попълнила, че не е работила, не е подавала молба и никогане е искала да работи в обекта. По тези основанти съображения касаторът иска решението да бъде отменено, като вместо не го се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, редовно призован не се предтавлява, не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич дава заключение за правилност и законосъобразност на постановеното решение.

Добричкият административен съд, съобразявайки се с касационните основания, изразените становища на страните, мотивите на атакувания съдебен акт, събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Касационната жалба, като подадена от надлежна страна и в срока по чл.211, ал.1 от АПК,  е допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Съдът е обсъдил събраните по делото писмени и гласни доказателства и е достигнал до извода, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения и преклузивните срокове за ангажиране на отговорността са спазени.

По съществото на спора в мотивите на решението от фактическа страна е прието, че при проверка, извършена на 03.06.2015г. в дърводелски цех, находящ се в гр.Балчик, ул.”Варненска” № 55, стопанисван от “Синотех” ЕООД гр.Варна слуители на Д “ИТ” –Добрич установили, че Е.К.И., родена  през 1997г. е допусната на работа на 03.06.2015г. като оператор на машина преди работодател да регистрира в ТД на НАП сключения трудов договор и преди да й връчи копие от уведомлението за регистрация. Установено било, че уведомлението за сключения трудов договор е подадено в ТД на НАП на 03.06.2015г. в 14,47 часа след приключване на проверката

От правна страна съдът приел за установено, че с горепосоченото деяние дружеството е извършило нарушение на разпоредбата на чл.63, ал.2 във вр. с ал.1 от Кодекса на труда, поради което обосновано и законосъобразно е била ангажирана имуществената му отговорност по реда на чл.414, ал.3 от Кодекса на труда. За да стигне до този и районният съд е обсъдил събраните писмени и гласни доказателства.

 Решението е правилно и законосъобразно. Изложените в него фактически и правни изводи напълно се споделят от настоящата инстанция. При постановяването му съдът не е допуснал нарушение на процесуалните правила. В мотивите на решението са обсъдени всички събрани и представени от страните доказателства във връзка с техните твърдения, становища и възражения.

Неоснователно е оплакването, че съдът не е обсъдил показанията на свидетелките Г. Ш. и И. И.. От обстоятелствата по делото се установява, че свидетелката Г.Ш. е майка на И. И. и същата работи в предприятието на санкционираното дружество. При тези обстоятелства е явно, че показанията и на двете свидетелки Г.Ш. и И.И. не са обективни и безпристрастни, тъй като едната от тях е в отношение на зависимост от работодателя си “Синотех” ЕООД. Логична и законосъобразна е преценката на районния съд, изразяваща се в кредитиране показанията на инспекторите Красимира Спасова и Тейпин Акифов, които са категорични, че в момента на проверката заварват свидетелката Индже И. да работи на машината за рязане на дървени летви без сключен трудов договор, а дори и без съответните инструктажи за безопасност, според свидетеля Акифов.

В случая нарушението дори се отличава с по-висока степен на обществена опасност в сравнение с другите нарушения от същия вид, тъй като работодателят е допуснал до работа в дърводелския цех на режеща машина лице без предварително сключен трудов договор, с което е затрашил неговото здраве.

По тези съображения Административен съд Добрич намира за неоснователни касационните оплаквания, че районният съд не бил преценил правилно всички събрани по делото доказателства. Съдът не е допуснал  нарушения на съдопроизводствените правила, коментирайки доказателствата по делото, доколкото същият е събрал всички посочени от страните доказателства и ги е обсъдил в тяхната съвкупност. Изследвал е релевантните за спора факти и е приел, че същите са правилно установени и доказани. Мотивите в обжалваното решение са пълни, логични и последователни.

Неоснователни са доводите във връзка с неправилно приложение на закона, по-конкретно, относно несъставомерността на деянието. Настоящият състав на съда намира, че админстративно наказващият орган, респ. въззивният съд правилно са установили приложимата правна норма. От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установяват по категоричен начин всички признаци от състава на административното нарушение по чл.63, ал.2, във вр. с ал.1 от КТ.

Без значение е обстоятелството дали свидетлката И. е имала желание или намерение да работи в предприятието на касатора. За осъществяване на нарушението на чл.63, ал.2, във вр. с ал.1 от КТ е достатъчен фактът, че при проверката от контролните органи същата е заварена да реже дървени летвички на дърводелска машина -пендула без съответното уведомление до ТД на НАП, необходимо на работодателя да докаже, че е сключил и връчил на лицето трудов  договор преди да го допусне до работа.

Правилна е преценката на съда, че санкцията е определена в минималния, предвиден в чл.414, ал.3 размер и не може да бъде намалявана.

Предвид горните съображения, Административният съд ІІ-ри касационен състав намира, че решението на Районен съд гр.Балчик, с което е потвърдено наказателното постановление следва да бъде оставено в сила.

 Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд Добрич

 

                                                     Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 30 от 11.03.2016г., постановено по нахд № 259/2015г. на Балчишкия районен съд.

 Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                           1……………………

 

 

 

                                                                                             2……………………