Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 05.07.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

         Добрички административен съд, в публично заседание на седми юни, две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова

ЧЛЕНОВЕ:      Силвия Сандева

Нели Каменска

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия  Каменска касационно дело с административно-наказателен характер № 182 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК. Образувано е по касационна жалба на Б.К.Р. ***, подадена чрез адв. М.Д. *** срещу решение № 35/16.03.2016г. на РС гр.Балчик, постановено по нахд № 325/2015г., с което е потвърдено наказателно постановление № 15-3394-000135 от 01.06.2015г. на началника на РУ на МВР Албена, с което на касатора е наложено административното наказание “глоба” в размер на 100 лв., на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП за извършено нарушение на 21, ал.1 от с.з.

В касационната жалба се твърди незаконосъобразност на съдебното решение, поради неправилно приложение на материалния закон. Касаторът счита, че издателят на наказателното постановление е упълномощен със заповед от 24.06.2015г., т.е. 24 дни след издаване на наказателното постановление. Твърди също, че наказателното постановление било издадено след законоустановения срок орган. Изрзява становище за незаконосъобразност на постановеното решение и поради това, че съдът не бил събрал никакви доказателства относно техническото средство, с което е засечена скоростта. Моли за отмяна на съдебното решение и постановяване на друго, с което да се отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич счита, че жалбата е основателна, тъй като наказателното постановление е издадено от некомпетентен орган.

Административен съд - Добрич, като обсъди доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгласно чл. 218, ал. 1 и, ал. 2 от АПК, приема, че касационната жалба е подадена от надлежна страна, в законоустановения срок и е допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

С оспореното пред районния съд наказателно постановление №  15-3394-000135 от 01.06.2015г. на началника на РУ на МВР Албена на Б.К.Р. е наложено административното наказание “глоба” в размер на 100 лв., на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, за това, че на 23.05.2015г. в 07,37 часа, в с.Оброчище, по пътя от гр.Добрич за КК”Албена”, до кръстовището с ул.”Ропотамо” жгалбоподателят управлява лек автомобил с рег. № ТХ 2312ХК със скорост от 77 км./ч при ограничение на скоростта в населено място от 50 км/ч.

За нарушението на същата дата, 23.05.2015г.,  актосъставител при РУ Албена е съставил акт за установяване на административно нарушение, връчен и подписан от жалбоподателя в момента на съставянето му. В акта е описана горната фактическа хобстановка и обстоятелството, че превишението на скоростта е установено с техническо средство-радар. Срещу акта, на 25.05.2015г., е постъпило възражение до началника на РУ”Полиция” Албена, наименовано молба, в което водачът на лекия автомобил не оспорва скоростта на движение на автомобила, заради която му е наложено административното наказание, а твърди единствено, че околовръстният път на с.Оброчище не бил маркиран с отличителни знаци и иска това да се приеме за смекчаващо отговорността обстотяелство. Въз основа на така съставения акт на 01.06.2015г. е издадено оспореното пред РС гр.Балчик наказателно постановление.

За да потвърди наказателното постановление районният съд е приел, че в административнонаказателното производство са спазени изискванията на процесуалните правила по ЗАНН, нарушението е установено с техническо средство Радар ТР4 D, № 482 и е надлежно  описано  в акт за установяване на административно нарушение. Съдът е обсъдил възраженията на административнонаказания, че в издаденото на 01.06.2015г.  НП е вписана заповед от 24.06.2015г., с която министърът на вътрешните работи е упълномощил началниците на РУ да издават наказателни постаноления и е прието, че това е грешка, която е несъществена. Отхвърлено като неоснователно е възражението, че НП било издадено след преклузивните срокове и е прието че същото е законосъобразно и следва де се потвърди.

Касационният състав на Административен съд Добрич намира, че  въззивният съд е постановил решението въз основа на събраните по делото доказателства и при правилно прилагане на материалния закон. Съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените мотиви се споделят и от касационната инстанция.

Направените в касационната жалба възражения за незаконосъобразност на наказателното постановление, поради некомпетентност на органа, негов издадател са неосднователни, тъй като не съответстват на действителните факти.

Видно от представената от наказващия орган заповед № 8121з-47/16.01.2015г. на министъра на вътрешните работи Добромир Добрев, в качеството си на началник на РУ “Полиция” Албена и към датата на издаване на наказателното постановление 01.06.2015г. и след това е бил упълномощен да издава наказателните постановления за нарушенията на ЗДвП във вр. с ЗАНН. В оспореното наказателно постановление действително се съдържа позоваване на друга заповед, но съдът намира, че това се дължи на техническа грешка, която не може да се квалифицира като съществено процесуално нарушение, основание за неговата отмяна. От значение е действителното положение, а то е, че към 01.06.2015г., както и значителен период преди и след това, компетентният да издава наказателни постановления орган е Добромир Добрев – началник на РУП Албена.

Касаторът не е оспорил годността на средството за измерване на скоростта пред въззивната инстанция. Пред настоящата инстанция той също не оспорва годноста на техническото средство, но прави възражение, че въззивното съдебно решение било незаконосъобразно, тъй като съдът служебно не бил извършил проверка за неговата годност. С оглед забраната за нови фактически установявания, съдържащи се в чл.220 от АПК, приложим на основание чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, административният съд намира, че възражението е неоснователно. Съставомерният факт на скоростта на движение на нарушителя, обстоятелство, по което пред първоинстанционния съд не е съществувал спор между страните, е установен от показанията на свидетеля Трошев и от констатациите в акта. Само при изрично оспорване годността на техническото средство въззивният съд е задължен за събира доказателства в тази насока, тъй като презумпцията е, че органите по контрол на движението работят с годни технически средства.

Твърдението в касационната жалба, че наказателното постановление било издадено след законоустановените срокове, считано от датата на съставяне на акта, е необосновано. Касаторът не сочи доказателства нито пред райнния съд, нито пред настоящата инстанция, които да потвърдят тези твърдения.

Правилна е преценката на районния съд, че в случая законосъобразно е ангажирана отговорността на водача на МПС за нарушаване на правилата за движение по пътищата.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2 във вр. с чл.222, ал.1 от АПК, Административен съд – Добрич

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35/16.03.2016г., постановено по нахд № 325/2015г. по описа на Районен съд  гр. Балчик.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ