Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ 05.07.2016г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

            Добрички административен съд,  в публично заседание на седми юни, две хиляди и шестнадесета година, ІІ-ри касационен състав

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Дарина Витанова                                                                          

  ЧЛЕНОВЕ: Силвия Сандева

                                                                                                                    Нели Каменска                                                                                                                                                    

при участието на секретаря И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска касационно дело с административно-наказателен характер № 178 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на Областен отдел “Автомобилна администрация” гр.Добрич, представлявана от инж.С.М. - началник срещу решение № 109/15.03.2016г., постановено по нахд № 904/2015г. по описа на Районен съд  гр.Добрич.

Касаторът не е съгласен с решението на съда. Твърди, че съдът не е установил и оценил правилно събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод за наличието на извършено нарушение. Изразява несъгласие с извода на районния съд, че след напускане на територията на гр.София водачът не може да бъде санкциониран. Счита, че извършването на нарушението е безспорно установено и моли  решението да бъде отменено, а наказателното постановление като правилно и законосъобразно да се потвърди.

Ответникът, Ю.И.Ю., не изразява становище по жалбата. Същият е редовно призован , не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Добрич дава заключение за неоснователност на жалбата като изразява становище, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение на чл.42, ал.1, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

   Административен съд гр.Добрич, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените касационни основания, намира за установено следното:

              Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е  основателна.

                С обжалваното решение РС гр.Добрич е отменил наказателно постановление № 28-0000160/01.06.2015г., издадено от началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” гр.Добрич, с което на ответника, Ю. ***, на основание чл.93в, ал.15, т.5 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв.

               За да постанови този резултат съдът е обсъдил събраните по делото доказателства и е приел, че нарушението е безспорно установено и са спазени процесуалните правила и норми на ЗАНН. Отчитайки обаче, че нарушението било извършено в гр.София, изразявало се в бездействие и в АУАН и в НП не било посочено място на извършването му, съдът е стигнал до извода, че следва да отмени издаденото наказателно постановление, тъй като актосъставителят, служител на ОО”АА” гр.Добрич не бил компепетнетн да установява нарушенията, извършени на територията на гр.София. Съдът е изразил становище, че бездействието на жалбоподателя на територията на област Добрич не било съставомерно, а за съставомерно бездействие на територията на друг областен град не ми било повдигнато обвинение.

 След преценка на събраните от районния съд доказателства, Административен съд гр.Добрич, Втори касационен състав намира, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Същото е постановено при неправилно тълкуване и прилагане на материалния закон.

Не се спори по делото, че при проверка на автобус с рег. № СА 9912 АТ за обществен превоз на пътници, извършена на 28.04.2015г. в 20,45 часа, в гр.Добрич, по ул.”Димитър Петков” срещу Търговски комплекс “Виста-М” испектори при ОО”АА” Добрич установяват, че по редовната автобусна линия от гр.София за гр.Добрич първият от двамата водачи на автобуса, Ю.И.Ю. не е изпълнил задължението си да попълни в началото на превоза тахографския лист с показанието на километропоказателя на превозното средство. Това задължение е установено в чл.93в, ал.15, т.5 от Закона за автомобилните превози, в който се предвижда, че при неспазването му водачът се наказва с админинстративното наказание “глоба” от 500 лв. За описаното деяние, изразяващо се в бездействие , на 01.06.2015г., началникът на Областен отдел “Автомобилна администрация” Добрич е издал процесното наказателно постановление.

  В конкретния случай, извършеното деяние и неговата противоправност са установени по несъмнен начин. Доводите за незеконосъобразност на наказателното постановление, поради липса на посочено място на извършване на нарушението не се споделят от настоящата инстанция. Съдът не е съобразил особеностите на дейността по превоз на пътници, подлежаща на контрол от компетентните държавни органи и че същата не е стационарна, осъществявана на определено географско място, а поради естеството си представлява движение по предварително определен маршрут, включващ начална, крайна точка и всяко друго място, на което е възможно спиране с цел извършване на проверка. Правно дължимото поведение на отговорните лица по Закона за автомобилните превози, както и по подзаконовите нормативни актове, уреждащи превозваческата дейност, е за територията на целия маршрут, по който се осъществява строго регламентираната дейносст за обществен превоз на пътници.  Затова при ангажиране на административнонаказателната им отговорност за неспазване на правилата за осъществянане на тази дейност понятието “място на нарушението” по см. на чл.42, ал.1, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН обхваща целия маршрут от неговата начална до крайната му точка.

Това означава, че контролните държавни органи  от всяка област по маршрута на движение на транспортоното средство, превозващо пътници, са компетентни да установяват нарушенията на Закона за автомобилните превози и подзаконовите актове, свързани с превоза. Затова и в случая е неправилен извода на съда, че в АУАН и в НП не било посочено място на нарушението. То е посочено при констатацията, че проверяваното транспортно средство осъществява обществен превоз на пътници по редовната автобусна линия гр.София – гр.Добрич. Независимо, че задължението за попълване в тахографския лист на показанието на километропоказателя е възникнало в началото на превоза, който в случая е започнал от гр.София, то изискването е изискуемо по време на осъществяване на целия превоз, до крайната му точка. Затова неизпълнението му може да се констатира и санкционира от контрорлните органи на територията на всяка област, през която преминава транспортното средство, осъществяващо лицензирана дейност.

 Предвид изложеното, касационното  оплакване е основателно. Районният съд е постановил валидно и допустимо, но несъответстващо на материалния закон решение, което следва да бъде отменено.

Касационната инстанция намира, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето на акта и при издаването на НП. Нарушението, нарушителят и неговата вина са установени по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. За това, издаденото срещу Васил Илиев Каменов наказателно постановление, е законосъобразно и следва да се потвърди.

                        Водим от изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Административен съд гр.Добрич, ІІ-ри касационен състав

 

                                                            Р  Е  Ш  И :

            ОТМЕНЯ решение № 109 от 15.03.2016г., постановено по нахд № 904/2015г. по описа на РС гр.Добрич като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28-0000160/01.06.2015г., издадено от началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” гр.Добрич, с което на Ю.И.Ю. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500лв. за нарушение на чл.93в, ал.15, т.5 от Закона за автомобилните превози.

            Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                            1…………………..

                                                                                                            2……………………