Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……./ ……..07.2016г., град Добрич

 

                                 В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А                                                                             

       Добрички административен съд, в публично заседание на седми юни, две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Дарина Витанова

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:      Силвия Сандева                                                                                                       Нели Каменска    

при участието на секретаря, И.Д. и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Димитър Димитров, разгледа докладваното от съдия  Каменска касационно дело с административно-наказателен характер № 169 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Община град Добрич, представлявана от Й.Й. - кмет срещу решение № 91 от 01.03.2016г., постановено по нахд № 21/2016г. по описа на РС гр.Добрич, с което е отменено наказателно постановление № ПИОС 658/14.12.2015г., издадено от кмета на Община гр.Добрич, с което на В.А.Д. ***, в качеството й на представляващ ПП”Съюз на свободните демократи”, участваща в КП ”България без цензура”, за нарушение по чл.29, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет гр.Добрич, на основание чл.29, ал.3, т.3 от същата наредба, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000 лв.

В касационната жалба се твърди незаконосъобразност на съдебното решение, поради неправилно приложение на материалния закон. Изразено е становище, че спирането и възобновяването на административно-наказателното производство по реда на чл.43, ал.6 от ЗАНН е надлежно извършено и затова към датата на издаване на наказателното постановление не бил изтекъл шест месечният срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН. Административнонаказателната отговорност на В.Д. била ангажирана в качеството й на председател ПП “Партия на българските жени”, а изводът на въззивния съд за противното бил незаконосъобразен. Допуснатата в наказателното постановление грешка при посочването качеството на лицето, на което е ангажирана отговорността като председател и представляващ ПП”Съюз на свободните демократи” вместо председател и представляващ ПП”Партия на българските жени” не създавала неяснота относно това, в какво качество е ангажирана отговорността на В.Д.. По тези съображения касаторът счита, че съдът неправилно е отменил законосъобразно издаденото наказателно постановление. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

 Ответникът по касационната жалба, В.А.Д., чрез процесуалният си представител адв. В.Д. – САК, изразява писмено становище за неоснователност на касационната жалба, за законосъобразност на постановеното решение и моли същото да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич счита, че решението на въззивния съд е правилно и законосъобразно. Споделя изводите, изложени в мотивите на решението, че не е спазен срокът за издаване на наказателното постановление и че не са били налице предпоставките за спиране на административнонаказателното производство, тъй като не е извършено “щателно” издирване на нарушителя преди датата на спирането. Пледира потвърждаване на решението на РС гр.Добрич.

Административен съд - Добрич, като обсъди доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгласно чл. 218, ал. 1 и, ал. 2 от АПК, приема, че касационната жалба е подадена от надлежна, в законоустановения срок и е допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

С оспореното пред районния съд наказателно постановление № ПИОС 658/14.12.2015г. на кмета на Община гр.Добрич, В.А.Д. *** е наказана с административното наказание “глоба” в размер на 1000 лв. за това, че в качеството си на представляващ ПП”Партия на българските жени” е допуснала поставяне на над 50 броя агитационни материали на територията на Община гр.Добрич, изобразяващи  бюлетина № 13 на Коалиция “България без цензура”, върху стълбове, стени, табла на ЧТК, телефонни кабини и други, извън определените със заповед на кмета места, с което е нарушила чл.29, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда. Нарушението било установено на 17.09.2014г. при извършване на проверка от служители на Община град Добрич. За него на 27.10.2014г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение, а на 14.12.2015г. срещу В.Д. било издадено и процесното наказателно постановление. Върху акта е отбелязано, че на 02.04.2015г. производството се спира на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН.

За да отмени наказателното постановление районният съд е приел, че наказателното постановление е издадено в нарушение на чл.34, ал.3 от ЗАНН, т.е. след изтичане на шестмесечният срок от датата на съставяне на акта и че не са били налице предпоставките за спиране на производството по реда на чл.43, ал.6 от ЗАНН. В мотивите на решението е прието също, че административнонаказаният не е представляващ Коалиция “България без цензура” и затова неправилно му е ангажирана отговорността за нарушаване на забраната по чл.29, ал.1 от Наредбата. Съдът е счел, че и допуснатата грешка при посочване на партията, която представлява и в обстоятелствената част и в диспозитива на НП е съществено процесуално нарушение.

Касационният състав на Административен съд Добрич намира, че  въззивният съд е постановил решението въз основа на събраните по делото доказателства и при правилно прилагане на материалния закон. Съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд обстойни мотиви се споделят и от касационната инстанция. Направените в касационната жалба възражения за законосъобразност на наказателното постановление са в резултата от неправилно тълкуване на закона.

Настоящата инстанция счита за ненужно да преповтаря подробно изложените съображения на районния съд, мотивирали го да приеме, че НП е издадено в нарушение на чл.34, ал.3 и чл.6 от ЗАНН. Следва да отбележи само, че и трите нарушения, допуснати в административно-наказателното производство представляват самостоятелно основание за отмяната на наказателното постановление.

Наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като с него е ангажирана отговорността на лице, което не е субект на горепосоченото нарушение. Отговорността за нарушаване на забраната да се поставят агитационни материали извън определените за тях места, въведена с чл.29, ал.1 от Наредбата, носят извършителите, лицата, които са наредили или допуснали поставянето на материалите, според ал.2 на чл.29 от Наредбата. В административнонаказателното производство липсват доказателства, че В.Д. лично е поставила  или е наредила да се поставят агитационните материали извън определените за това места. Видно от представените коалиционни споразумения и решения на ЦИК за регистрация на коалицията, В.Д. не е представляващ Коалиция “България без цензура”, в което й качество би могла да бъде ангажирана отговорността й за допустителство. Затова първоначално не са били налице предпоставките за образуване на административно-наказателно производство срещу нея.

Правилна е преценката на районния съд, че В.Д. е представител и председател на друга партия е съществено процесуално нарушение. Това е второто самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, тъй като невярното твърдение на наказващия орган се съдържа не само в мотивите, но и в диспозитива на наказателното постановление и води до объркване и неяснота в какво качество е ангажирана отговорността.

Отделно от горните нарушения административно-наказателното производство е продължило повече от 13 месеца, вместо предвидените 6 месеца, считано от датата на съставяне на акта. Същото незаконосъобразно е удължавано с позоваване на чл.43, ал.6 от ЗАНН за спиране на производството, каквато възможност в случая не е била налице.

При констатираните множество и съществени пороци единственото законосъобразно решение е за отмяната на издаденото наказателно постановление.

 Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2 във вр. с чл.222, ал.1 от АПК, Административен съд – Добрич

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91/01.03.2016г., постановено по нахд № 21/2016г. по описа на Районен съд - гр. Добрич.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: