О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№……………………/11.10.2016г.,гр.Добрич

 

                                                                                       

        ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на единадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                 

          като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 147 по описа на ДАС за 2016 г. намира следното :

 

Производството по делото е образувано по жалба на Ж.Б.И. *** срещу скица – виза за проектиране № С-138/22.02.2016г., издадена от главния архитект на община Добрич.           

В хода на производството по делото е постъпила писмена молба от главния архитект на община Добрич с вх.№ 2054/04.10.2016г., с която заявява, че по молба на заинтересованата страна по делото Д.Г.Г. с вх.№ С-138 от 17.09.2016г. и на основание чл.156, ал.1 от АПК оттегля изцяло издадения от него акт и иска производството по делото да бъде прекратено.

Препис от молбата е изпратена на жалбоподателя, който със своя писмена молба от 11.10.2016г. е изразил съгласие за оттегляне на акта и за прекратяване на производството по делото, като не претендира направените съдебно – деловодни разноски.  

С оглед на изложеното съдът счита, че са спазени изискванията на чл.156, ал.1 и ал.2 от АПК (оттеглянето на акта е направено след първото по делото заседание, поради което за него е дадено съгласие от всички страни в производството по делото включително и от заинтересованата страна Г., в чиято полза е издадена скицата – виза за проектиране, съгласно подадената от него молба за оттегляне на акта от 17.09.2016г.), поради което производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл.159, т.3 от АПК. Предвид факта, че оттеглянето на акта е направено след приключване на устните състезания, но преди постановяване на решението от съда, определението, с което е даден ход на делото по същество, следва да бъде отменено на основание чл.253 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК. 

Воден от горното, съдът

                              

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 12.09.2016г., с което е даден ход на делото по същество.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 147/2016г. по описа на АС - Добрич.   

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               Административен съдия :