Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 357/25 .10.2016 г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І кас. състав в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                    ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

             При участието на прокурора Свилена Костова и секретаря С.К. разгледа докладваното от съдия Т. Милева к.адм.д. № 141/ 2016 год. по описа на ДАС и за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на глава ХІІ от АПК и е образувано по касационна жалба от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас  срещу Решение №8/15.02.2016 год., постановено по нахд №236/2015 год. на РС гр. Каварна, с което е отменено Наказателно постановление №0829/02.10.2015 год. на Началник сектор в сектор “Рибарство и контрол” гр. Добрич, отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което за извършено нарушение на  чл.17, ал.1 от ЗРА   е наложена на осн. чл.56, ал. 1 от ЗРА глоба в размер на 1 500 лева на В.Н.Т. *** и на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 1 бр. гумена лодка, 1 бр. мотор, 3 бр. мрежени уреди с дължина 100 м., 1,350 кг. Бяла риба, 15 кг. Сребриста каракуда, 1,500 кг. Сом..

С касационната жалба се моли да бъде отменено Решението на КРС като незаконосъобразно, необосновано и неправилно и се моли да се потвърди изцяло наказателното постановление. Излагат се подробни доводи в насока, че безспорно е установено извършеното нарушение от наказаното лице. Прави се ретроспекция на видовете риболов. Твърди се, че всички изводи на въззивния съд, касаещи материалния закон са неправилни и незаконосъобразни. Релевират се доводи, че от първоинстанционния съд е допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

В с.з., процесуалният представител на касационния жалбоподател юриск. ХХХХХХ  въвежда  доводи за недопустимост на решението. Твърди се, че в производството пред районния съд е конституиран и участвал в съдебните заседания като страна лицето Чолаков, като само за дата 27.11.2015 г., същият е изпълнявал задачите и функциите на наказващ орган и е могъл да представлява ИАРА по смисъла на чл.6, ал.1 от ЗАНН в производството пред въззивния съд. Моли се, решението на първоинстанционния съд да бъде обезсилено и производството да бъде върнато за ново разглеждане на друг състав, който да конституира надлежните страни.

           Ответникът – В.Н.Т., чрез своя процесуален представител адв. А.С. – ДАК в постъпил писмен отговор по делото, счита, че касационната жалба е недопустима за разглеждане, тъй като е подадена от лице, което не е било страна в производството пред въззивния съд, поради което и следва касационното производство да бъде прекратено. По основателността на жалбата, релевира доводи, че решението е правилно, обосновано и законосъобразно. Не са налице нарушения на материалния закон, нито съществени такива на процесуалните правила, поради което и решението следва да се потвърди.

            След представяне на новите доказателства и наведените нови твърдения от жалбоподателя, ответника по жалбата, счита, че производството пред първоинстанционния съд се е развило между надлежни страни. Призовките по делото са били връчени на компетентния административно-наказващ орган, явявал се е именно издателя на наказателното постановление и след като не са представени доказателства, че административно наказващият орган не изпълнява тази длъжност, правилно е участвал в първоинстанционното производство.

           Представителят на ДОП счита, че жалбата е основателна, с оглед представените доказателства в откритото с.з., поради което и сочи, че решението на районния съд следва да бъде отменено и производството по делото върнато за ново разглеждане.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК за служебна проверка относно съответствието с материалния закон, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. 

         С обжалваното решение районният съд отменил Наказателно постановление №0829/02.10.2015 год. на Началник сектор в сектор “Рибарство и контрол” гр. Добрич, отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което за извършено нарушение на  чл.17, ал.1 от ЗРА   е наложена на осн. чл.56, ал. 1 от ЗРА глоба в размер на 1 500 лева на В.Н.Т. *** и на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 1 бр. гумена лодка, 1 бр. мотор, 3 бр. мрежени уреди с дължина 100 м., 1,350 кг. Бяла риба, 15 кг. Сребриста каракуда, 1,500 кг. Сом, за това че  на 24.06.2015 г. в 5,10 часа, след проверка извършена от контролните органи на ИАРА в акваторията на ез. Дуранкулак, местност “Конски гробища” в землището на с. Дуранкулак, общ. Шабла се е установило, че В.Т. извършва стопански риболов с 1 бр. гумена лодка с двигател, както и с 3 броя мрежени уреди с дължина 100 м. и размер на окото 55 мм, потопени във водата и под негов контрол. Установен е улов на 15 кг. Сребриста каракуда, 1 бр. бяла риба /сулка/ с размер 52 см. и общо тегло 1,350 кг. и 1 бр. сом с размер 59 см. и общо тегло 1, 500 кг. Улова е претеглен с ел. везна №2879. Указано е в НП, че за виновно извършеното нарушение е съставен Акт по ЗАНН №0017410 от 24.06.2015 г.

За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които довели до нарушаване на правото на защита на санкционираното лице. Приел е, че направеното в АУАН описание на нарушението е непълно. Приел е, че в НП и в преписката липсват данни и отбелязване, че лицето не притежава разрешение за стопански риболов, или, че стопанският риболов е извършван във воден обект, различен от Черно море и р. Дунав. В решението се сочи, че в АУАН и в НП липсва описание на елемент от фактическия състав на нарушението, по отношение на първата алтернатива, за извършване на стопански риболов.  С оглед на горното, въззивният съд е приел, че при съставяне на АУАН и НП са нарушени императивните норми на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

            Касационният състав на Административния съд не споделя изложените от РС гр. Каварна съображения в мотивите на оспореното решение, но като краен резултат решението е правилно, но по други съображения.

          Според установената от районния съд фактическа обстановка, наказателното постановление е издадено от началник сектор в сектор   "Рибарство и контрол” - Добрич към ИАРА - Бургас на 02.10.2015 г. При извършената проверка за законосъобразност на оспореното  наказателно постановление и представените писмени доказателства пред касационната инстанция, настоящият състав намира, че то е издадено от материално некомпетентен административно-наказващ орган. Компетентността на административно-наказващия орган може да произтича по силата на закона или делегиране на правомощия. В настоящия случай от приета като доказателство във въззивното производство Заповед №РД 09-25 от 21.01.2014 г. на министъра на земеделието и храните, се установява, че са оправомощени служителите на длъжност началник отдел "Рибарство и контрол” да издават наказателни постановления за нарушения, извършени на територията на съответния отдел, въз основа на актове за установяване на административни нарушения, съставени от лицата по т. 1 от същата заповед. Функциите, дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работа на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните, се уреждат с Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ((Обн., ДВ, бр. 41 от 01.06.2010 г.). С измененията на Устройствения правилник на ИАРА (обн. бр. 29 на ДВ от 21.04.2015 г.) е изменена разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от същия, която гласи следното: Главна дирекция "Рибарство и контрол” има 4 териториални звена със статут на отдели, както следва: . отдел "Рибарство и контрол - Черно море”, със седалище Бургас и с териториален обхват областите Бургас, Варна и обрич; 2. отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав”, със седалище Русе и с териториален обхват областите елико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен;3. отдел "Рибарство и контрол  Западна България”, със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Мнтана, Перник, София-град и София и 4. отдел "Рибарство и контрол - Южна България”, със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Съгласно, ал. 6 на чл. 14, дейността на отделите се ръководи от началник на отдел, който се назначава от изпълнителния директор на агенцията и е пряко подчинен на директора на Главна дирекция "Рибарство и контрол”.

Началник на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас е лицето ХХХХХХ, което е и компетентното лице да издава наказателни постановления.

Видно от Заповед №Ч 470/28.09.2015 г., изд. на осн. чл.84, ал.1 от ЗДСл е наредено в отсъствието на ХХХХХХ, същият да се замества от ХХХХХХ – началник на сектор в сектор “Рибарство и контрол” гр. Добрич, като изпълнява неговите задължения в Изпълнителната агенция, считано от 28.09.2015 г., но не-повече от 3 месеца.

От представената пред касационната инстанция Заповед за отпуск №924/26.11.2015 г. се установява, че ХХХХХХ ще бъде в платен годишен отпуск от 27.11.2015 г. до 30.11.2015 г.

Самият касационен жалбоподател в писмо, изпратено до АС Добрич, твърди, а това се заявява и от процесуалния представител на агенцията в съдебното заседание, че пред РС Каварна са проведени три открити съдебни заседания на дати 30.10.2015 г., 27.11.2015 г. и на 15.01.2016 г., по която страна в съдопроизвството е бил ХХХХХХ, който обаче не е изпълнявал длъжността “началник отдел”, респ. правомощията на наказващ орган на дати 30.10.2015 г. и 15.01.2016 г., съобразно представените заповеди. Т.е. самият административен орган излага доводи, че единствено и само по време на отсъствието на ХХХХХХ, същият се е замествал от ХХХХХХ, който  е  и изпълнявал функциите на неговата длъжност  само за времето от 27.11.2015 г. до 30.11.2015 г.

Видно от всички приети по делото и пред двете инстанции писмени доказателства и с оглед твърденията на жалбоподателя, то на датата на издаване на наказателното постановление 02.10.2015 г., ХХХХХХ – началник сектор в сектор “Рибарство и контрол” гр. Добрич, отдел “Рибарство и контрол-Черно море” Бургас, ГД “РК”  в ИАРА не е бил компетентния административно-наказващ орган, тъй като на тази датата няма никакви представени доказателства, че ХХХХХХ – началник на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГД “РК” е отсъствал, поради отпуск или болест.

             С оглед на горното е издадено незаконосъобразно наказателно постановление, поради липса на материална компетентност на лицето издало го.

              По изложените съображения, настоящата инстанция намира, че касационната жалба е неоснователна, а решението –правилно и законосъобразно. Същото следва да бъде оставено в сила.

   Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221 ал. 2 АПК,

 

                                            Р  Е  Ш  И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение №8/15.02.2016 год. по нахд №236/2015 год. на Районен съд гр. Каварна.

            Решението е окончателно.           

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                     2.