Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 204

Добрич, 06.07.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


          Добричкият административен съд, в съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и шестнадесета година, ІІ едноличен състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                     

при секретаря В.С. изслуша докладваното от председателя административно дело № 128/2016 год.

Производството е по реда на чл. 145 - 178 АПК във връзка с чл. 211 от ЗМВР.

Образувано е по жалба вх. № 577/14.03.2016 г. от А.Н.В., ЕГН **********,*** срещу Заповед с рег. № 1717з - 38/18.02.2016 г.  на Началник Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич, с която му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца.

Жалбоподателят счита, че обжалваната заповед е незаконосъобразна и противоречи на материалния закон в цялост. Настоява, че е издадена в нарушение на административнопроизводствените правила и неправилно приложение на материалния закон. Според жалбоподателя при издаването й не са спазени изискванията на чл. 200, чл. 206 и чл. 210 от ЗМВР, както и че са нарушени разпоредбите на чл. 146, т. 2, 3, 4 и 5 от АПК.

В съдебното заседание по делото жалбоподателят, редовно призован, се представлява от адв. К., ДАК, който поддържа жалбата и моли заповедта да бъде отменена. Представя писмени бележки, в които на база събраните гласни, писмени и веществени доказателства излага становище, че дисциплинарната отговорност на служителя е ангажирана неправилно. Претендира съдебно – деловодни разноски в общ размер от 510 лв.– 500 лв. адвокатски хонорар и 10 лв. държавна такса.

Ответникът Началник на І РУ МВР при ОД на МВР Добрич, редовно призован за съдебно заседание, не се явява, не се представлява. Не изразява становище по жалбата.

Административен съд - Добрич, ІІ едноличен състав, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Към момента на издаване на оспорената заповед жалбоподателят – младши инспектор А.Н.В. е на длъжност – полицай ООР сектор “Охранителна полиция” при І РУ - Добрич. С Акт за встъпване в длъжност от 20. 03. 2015 г. същият е преназначен на младши изпълнителска длъжност “полицай /водач на патрулен автомобил/” в група “Охрана на обществения ред” на сектор “Охранителна полиция” на І Районно управление – Добрич със специфично наименование на длъжността “младши инспектор”. /л. 54/ Със Заповед № 357з-1847-27.08.2015 г. на Директора на ОД МВР – Добрич относно определяне месторабота на държавни служители от Областна дирекция на МВР град Добрич служителят В. е определен да изпълнява функционални задължения по патрулно – постова дейност в РУ – Албена за периода от 29.08.2015 г. до 11.09.2015 г. /л. 35/

От приложените към дисциплинарната преписка ежедневна ведомост на личния състав на ППД при РУ – Албена № 700/23.07.2015 г., започната на 24.07.2015 г. и завършена на 10.09.2015 г., включваща ежедневна ведомост за разстановка на силите и средствата за 05.09.2015 г.  от 08.30 часа до 08.30 часа, информационна карта на наряда за смяна на 05.09.2015 г. от 20.00 часа до 08.00 часа (л. 28-34) се установява, че на посочените в оспорената заповед дати и часове жалбоподателят е включен в наряд за контрол на пътното движение.

На 19.11.2015 г. с рег. № 7855р – 9098 от Дирекция “Вътрешна сигурност” постъпва сигнал до Директора на МВР Добрич, в който се посочва, че при преглед на видеофайлове на адрес \\videocontrol.mvr.bg\vpk$\, папка ODMVR_DOBRICH\ AVTOMOBILI, относно изпълнение на Организационно-технологичните правила за работа с АИС “Видеозаснемане на пътен контрол”, утвърдени със заповед № 8121з-960/09.12.2014 г. на Министъра на вътрешните работи и във връзка със заповед № 8121з – 873/ 2015 г. относно активизиране на контролната дейност по ЗДвП и с цел създаване на организационни мерки за намаляване на корупционния риск при осъществяване на контрола на пътното движение са установени нарушения, между които в директория ODMVR_DOBRICH\AVTOMOBILI\20150905_ххх 1 bdx. е установено че служителят, седящ на предна дясна седалка, назначен в наряд със служебен автомобил с рег.ххх, спи за времето от 5.25 часа до 06.20 часа на 06.09.2015 г. /л. 27/

С оглед сигнала Директорът на ОД МВР Добрич издава Заповед рег. № 357з- 2620/23.11.2015 г., с която заповядва да се извърши проверка от нарочна комисия във връзка с изложеното в сигнала и определя срок за доклад до 23.12.2015 г. /л. 26/

На 20.01.2016 г. до Директора на ОД МВР - Добрич е изпратена Справка /л. 23 – 25/ от членовете на назначената комисия, които сочат, че след получаване на видеофайловете от Дирекция “Вътрешна сигурност” комисията е извършила преглед на файловете и е установила, че на 06.09.2015 г. за времето от 05.25 ч. до 06.33 ч. служителят – мл. инспектор А.Н.В. спи върху предна дясна седалка на служебния автомобил. Записано е в справката, че действията на служителя са в нарушение на разпоредбите на нормативната уредба (чл. 56, ал. 2 от Инструкция № 8121з-929/02.12.2014 г. за патрулно-постовата дейност), регламентираща изпълнение на служебните задължения, и уронват престижа на МВР съгласно заповед № 8121з – 348/25.07.2014 г. – Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР, глава ІІ, раздел І. В справката е отразено, че с протоколи № 3394р – 409/ 19.01.2016 г., № 3394р – 396/ 19.01.2016 г. служителите, посочени в справката, че са извършили нарушения, са запознати срещу подпис със съдържащата се информация от АИС и със заповед рег. № 357з – 2620/ 23. 11. 2015 г. на Директора на ОД МВР Добрич, с която е разпоредено извършването на проверка по чл. 205, ал. 2 от ЗМВР. На основание  заповед рег. № 357з – 2620/ 23. 11. 2015 г. на Директора на ОД МВР Добрич на служителите са връчени покани да дадат писмени обяснения във връзка с допуснатите дисциплинарни нарушения. /л. 24/

Съставен е Протокол за изслушване и/или даване на писмени обяснения от провинил се служител от І РУ – ОДМВР Добрич рег. № 1717р – 797/ 02.02.2016 г., като служителят е дал обяснения на 03.02.2016 г. в 9.30 ч. /л. 21/ В. е записал, че е бил командирован в края на сезона, когато вече е имало много наказани и се е знаело, че се снима. Обяснява, че не си е позволявал да спи, че е възможно за 5 – 10 минути за цялата нощна смяна да си е затворил очите, но не е спал. Сочи, че с колегата си са обикаляли патрулирания участък, пили са кафета, излизали извън патрулния автомобил, само за да не им се приспива.

По делото е приета като доказателство Типова длъжностна характеристика за длъжността полицай - старши полицай /водач на патрулен автомобил/ в група/ звено "Охрана на обществения ред", сектор/ група/ звено "Охранителна полиция" /РУП, УП/ в ОДМВР /л. 49 - 51/

По делото са приети като доказателства заповед № 8121з-348/25.07.2014 г. за утвърждаване на Етичен кодекс, публикувана в ДВ, бр. 67/12.08.2014 г., Неофициален раздел, списък за запознаване на служителите с Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и самият Етичен кодекс.

На 20.06.2016 г. в открито съдебно заседание, с помощта на системния администратор при Административен съд - Добрич, в присъствието на процесуалния представител на жалбоподателя бяха отворени файловете на приложения по делото диск и от тях се установи, че дискът е с надпис  05-01-000637 и съдържа папка, наречена АД 128201 5095_ ТХ ххх с 6 файла. Първи, втори, трети и четвърти файл съдържат записи от първа камера. При прегледа на втори файл, в 5ч.22 м. автомобилът продължава да е спрян. Автомобилът тръгва в 5ч.54м.56 м. пътува, до 5ч.59 м. пътува и спира. В 6ч.047 м. автомобилът е спрял.

Пети файл съдържа запис от трета камера, вижда се, че времето тече, но не може да се придвижи курсорът на мишката напред, за да се види в колко приключва файлът.

Шести файл съдържа запис на втора камера, която отразява случващото се в автомобила. Начало в 05ч. 04 м. - автомобилът е в покой, вътре няма никой - седалките са празни. В 5ч. 10м, 18сек. полицай сяда на предна лява и в 5ч.10 м. 28 сек. се вижда, че сяда на предна дясна седалка полицай. Автомобилът се движи. Служителят от предна дясна седалка изважда поставка за листи, които държи, поглежда си часовника и връща листите обратно някъде под жабката на колата. Автомобилът е в покой. Служителят на предна лява седалка използва хартия за изтриване на лице. Служителят на предна лява седалка изважда телефона си, прибира го след това  в джоба си, дясната му ръка е на скоростния лост, лявата на волана.

Служителят на предна дясна седалка стои облегнат на седалката с отворени очи в 5ч. 13м. Отново са в движение с автомобила в 5ч.15м. В 5ч. 19м. спира автомобилът.  Служителят на дясната седалка е скръстил ръце отпред пред гръдния кош, облегнал се е на седалката и е затворил очи. Отваря очи в 5ч. 19м. 46 сек. Отваря и затваря очи, размърдва се, почесва си челото, изтрива си очите и пак се обляга на седалката. Очите му са отворени. После пак са затворени очите. В 5ч.20м. очите му са затворени, после отворени и пак. В момента в 5ч. 21м. - 5ч.20 м. са затворени очите. Отваря ги за секунда и пак ги затваря. Размърдва се в 5ч. 24м., отваря очи и си играе с часовника в лявата ръка. В 5ч. 25м. е с отворени очи, след което си затваря очите, но мърда палеца на дясната ръка. В  5ч. 28м. си слага часовника на лявата ръка и след това отново го сваля и в 5ч. 29м. отново е с часовник на лявата ръка, но със затворени очи. В 5ч. 34м. пак се размърдва, протяга, изправя се, сяда и е с отворени очи. След което се завива с якето си и се обляга на седалката в 5ч. 35м. и затваря очи. В 5ч. 43м. се стряска. Размърдва се, продължава да е със затворени очи  в 5ч.45м. В 5ч.49м. се размърдва и си скръства  ръце пред гръдния кош със затворени очи. В 5ч. 53м часа се стряска, поглежда часовника, пак се обляга и затваря очи. В 5ч. 56м. взема документите отново,  гледа ги и светва вътрешната лампичка, гледа документите и автомобила потегля в 5ч. 54м. 56сек. Служителят на предна дясна седалка е буден и се оглежда с очите си.  Автомобилът се движи в 5ч.59м. Служителят се завива отново и затваря и отваря очи, автомобилът е в покой, мига с очи и в 6 часа автомобилът е в покой, служителят на предна дясна облегнат, завит с якето - отваря и затваря очите си, мърда главата. На промеждутъци отваря и затваря очите. Има движения на тялото и главата. Автомобилът е в покой. В 6ч. 23м. е с отворени очи, после ги затваря пак, после пак  е с отворени очи, в  6.30 часа служителят от предна лява седалка излиза от колата. Служителят на  предна дясна седалка отваря очи, поглежда на ляво и дясно и в 6.34 ч. е отвит  и е с  отворени очи и прави движения с ръцете. Взема си документацията, пише нещо върху листите. В 6.58 ч. свършва файлът и автомобилът е в покой.

При така събраните доказателства на 18.02.2016 г. Началникът на І РУ ОДМВР - Добрич издава Заповед рег. № 1717з - 38, в която сочи, че в І РУ ОДМВР е постъпила Справка рег. № 3394р-464/20.01.2016 г. на РУ Албена, ОДМВР Добрич, изготвена от Комисия, назначена със заповед 357з-2620/23.11.2015 г. на Директор ОДМВР Добрич. Административният орган е посочил, че документът обобщава резултатите на извършената от Комисията проверка, в т. ч. по преписка 7855р-9098/18.11.2016 г. на Дирекция “Вътрешна сигурност” МВР. Съгласно заповедта служителят А.Н.В. на 06.09.2015 г., в интервала 05.25 – 6.33 ч., по време на командировка в РУ Албена, докато е на работа, спи на предна дясна седалка на автомобил рег. № ТХ№”%/ХА, числящ се на РУ Албена. Отразено е в заповедта, че доказателства за действията на служителя се съдържат във видеофайловете, предоставени с писмо 7855р – 10215/18.12.2015 г. Направен е извод, че служителят не изпълнява служебните си задължения съгласно утвърдената длъжностна характеристика; нарушава разпоредбите на нормативната уредба, регламентираща изпълнения на служебните задължения и с действията си уронва престижа на МВР съгласно Заповед 8121з – 348/25.07.2014 “Етичен кодекс за поведението на държавните служители в МВР”, гл. ІІ, раздел І, т. 19 и т. 24 – съставляващи дисциплинарни нарушения по чл. 194, ал.1 и ал. 2, т. 1, 2, 4 от ЗМВР. Със заповедта си Началникът на І РУ ОДМВР - Добрич налага на служителя дисциплинарно наказание "порицание" за срок от 6 месеца на основание чл. 204, ал. 4 във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 12 и чл. 197, ал.1, т. 3 от ЗМВР. /л. 5/

За издадената заповед служителят е уведомен на 10.03.2016 г., което е записал собственоръчно и удостоверил с подписа си. /л. 5/

При така установените факти, Административен съд Добрич, Втори едноличен състав приема от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срок, срещу подлежащ на обжалване валиден административен акт. Разгледана по  същество, настоящият състав счита същата за основателна, по следните съображения:

Заповедта е издадена от компетентен орган в кръга на правомощията му по закон по аргумент от чл. 204, т. 3, във връзка с чл. 197 от ЗМВР (погрешно е цитирана разпоредбата на чл. 204, ал. 4 от ЗМВР, каквато няма в текста на чл. 204), в предвидената от закона писмена форма, но при издаването й са нарушени както административно - производствените правила, така и материалният закон.

На първо място, съгласно чл. 10 от Инструкция № 8121з – 470/27.04.2015 г. на Министъра на вътрешните работи /Инструкцията/ при наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение и за неговия извършител писмено се уведомява компетентният дисциплинарнонаказващ орган. В случая за такова уведомление би могло да се приеме Справката до Началника на І РУ Добрич, изпратена с писмо рег. № 357р-749/ 25.01.2016 г., въпреки че в самото писмо е използван терминът “материали”, поради което не е ясно какво точно е изпратено. Същевременно самата справка не съдържа изискуемите реквизити на чл. 11 от Инструкцията. Основателно е възражението на жалбоподателя, че в нея липсват данни за мястото и обстоятелствата, при които е извършено нарушението.

Съществен порок на заповедта за налагане на дисциплинарното наказание е и липсата на всички задължителни реквизити, съгласно чл. 210, ал. 1 от ЗМВР. В нея задължително трябва да се посочат обстоятелствата, при които е извършено нарушението и разпоредбите, които са нарушени, т. е. фактическите и правни основания за издаване на акта по смисъла на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. От съдържанието на заповедта не става ясно по времеви интервали как точно е прието, че спи служителят; какво е било дължимото от него поведение, което не е спазил и с което е нарушил основните си длъжностни права и задължения, отразени в длъжностната му характеристика, респективно откъде се черпи твърдението за действия от страна на служителя в нарушение на професионалните му задължения.

В заповедта липсва указание, че служителят е дал обяснения /л. 21 на гърба/, липсват и мотиви защо не се приемат тези негови обяснения. Същевременно в Справката, на база на която е издадена заповедта, са цитирани номера на протоколи, за които се сочи, че с тях са запознати със съдържанието на видеофайловете срещу подпис служителите, извършили нарушения, както и че са връчени на служителите покани с конкретни въпроси да дадат обяснения, като в при отговора си на поканите, служителите са отговорили на поставените в поканите въпроси. Дори да има такива протоколи и покани, то за жалбоподателя няма приложени по делото от административния орган, т. е. липсват доказателства в тази насока, независимо че с Разпореждане от 14.03.2016 г. /л. 8/ на зам. Председателя на АС – Добрич от ответника е изискано заверено копие от пълната преписка. С Разпореждане от 04.04.2016 г. е насрочено заседание по делото, дадена е възможност на ответника отново да сочи доказателства и му е указана доказателствената тежест на основание чл. 170, ал. 1 от АПК. Приложен е Протокол за даване на обяснения, но е с номер, различен от цитираните в Справката. Обясненията са дадени, без да е налице покана съгласно чл. 206, ал. 1 от ЗМВР. Липсва резолюция за приемане на обясненията. Тези пороци сочат на нарушение на изискванията на чл. 16 и 27 от Инструкцията, съгласно които държавният служител, срещу когото се извършва проверка, следва да се запознае със заповедта и да удостовери това с подпис и дата, респ. да се запознае с материалите от проверката. За В. няма доказателства да е запознат с материалите от проверката и едва след това да е бил изслушан. Всичко това опорочава заповедта и налага нейната отмяна.

На следващо място, по начина на описание на нарушенията, не става ясно коя хипотеза от задълженията в типовата длъжностна характеристика се визира като нарушена. Вярно е, че длъжностната характеристика съдържа задължения, но неизпълнението следва конкретно да бъде описано, за да може служителят да организира защитата си, ако се претендира, че е извършил нарушение на тези задължения.

Обвинението за нарушение на Етичния кодекс е в частта на т. 19: “Държавният служител пази доброто име на институцията, която представлява.” и т. 24: Държавният служител изпълнява стриктно и безпристрастно своите професионални задачи, като носи отговорност за своите действия и бездействия” И тук липсва конкретизация по какъв начин е нарушено доброто име на институцията, кои действия или бездействия са стигнали до обществото и са довели до нарушаване доброто име на институцията. Липсва яснота кои задачи не е изпълнил служителят и как не ги е изпълнил – не са изпълнени стриктно или са изпълнени пристрастно.

Обвинението на служителя е за нарушения в крайна сметка по смисъла на чл. 194, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 4 ЗМВР - 1. неизпълнение на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и на преките ръководители; 2. неизпълнение на служебните задължения, а за нарушение на Етичния кодекс е предвидена отделна т. 4 на чл. 194, ал. 2 от ЗМВР. Самото цитиране на закона не е достатъчно, за да е изпълнено изискването на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Бланкетното цитиране пречи на обвинения да разбере конкретно в какво е обвинен и да организира защитата си.

В противоречие с приетото за наличие на извършени нарушения, е посочена като основание за наказание само разпоредбата на чл. 200, ал. 1, т. 12 от ЗМВР, а именно: “Дисциплинарно наказание "порицание" се налага за: …т.12. нарушаване на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР”. Не става ясно защо тогава са посочени и други нарушения и за тях има ли издадени други заповеди за наказание. Ако наказанието е само за нарушение на етичните правила, то липсват мотиви защо е наложено за срок от шест месеца и защо е наложено именно това наказание и как то се обвързва с конкретните обстоятелства. От друга страна, доколкото са посочени и нарушения на служебните задължения, следва да се има предвид че от прегледа на нормативната уредба се налага изводът, че случаите, в които е извършено действие или бездействие във връзка със служебни задължения, свързани със заеманата длъжност и регламентирани в ЗМВР, подзаконови нормативни актове, заповеди и разпореждания на ръководството на МВР и началниците на служби, т. е. нарушени са конкретни правила, които очертават съдържанието на служебното правоотношение, следва да се налага наказание на онези основания, в чиито фактически състави са включени нарушенията на служебните задължения. В тези случаи обстоятелството, че деянието се определя и като нарушение на етичните правила няма никакво значение и липсва основание за наказание по чл. 200, ал.1, т. 12 от ЗМВР. В конкретния казус по време на изпълнение на служебни задължения – наряд за контрол на пътното движение (в процесните часове – контрол за скорост и наличие на алкохол), е допуснато нарушение на служебната дисциплина, а задълженията са определени с инструкция на министъра на вътрешните работи. За това нарушение е предвидено съответното наказание в чл. 200, ал. 1, т. 11 от ЗМВР (неизпълнение на служебни задължения и заповеди), поради което е изключено приложението на чл. 200, ал. 1, т. 12 от ЗМВР. Вярно е, че някои от посочените в Етичния кодекс норми на поведение са идентични със законови и подзаконови норми за служебно поведение, но това е така, защото обществените отношения включително и служебните се регулират едновременно от различни социални норми – и правни, и морални, но включването на морални норми в Етичния кодекс не променя основната им характеристика, че те са по принцип неписани  правила на поведение и не възникват на основата на властнически актове. Затова, когато с едно деяние се засягат едновременно различни обществени отношения, регулирани едновременно и от законови, и от морални норми, от значение за правната квалификация на служебното нарушение е има ли извършеното действие или бездействие връзка със служебните задължения и регламентирани ли са те с разпоредби на закона, издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, заповеди и разпореждания на ръководството на МВР и преките ръководители, нарушени ли са служебни задължения, произтичащи от заеманата длъжност. При изпълнение и спазване на задължения, свързани със заеманата длъжност, конкретно регламентирани с правни норми, заповеди, разпореждания, ако поведението представлява нарушение на тези задължения, ще е налице основание за наказание по чл. 200, ал. 1, т. 11 от ЗМВР, каквото основание в оспорената заповед липсва. Настоящият случай е именно такъв, поради което ангажирането на дисциплинарна отговорност на служителя и на основание чл. 200, ал. 1, т. 12 от ЗМВР противоречи на материалния закон.    

На последно място, настоящият състав счита, че заповедта е издадена и в противоречие със събраните доказателства. Обвинението за извършено нарушение от страна на служителя е за периода 05.25 – 6.33 ч. на 06.09.2016 г. От записите на видеофайловете, прегледани в съдебно заседание, се установява, че за част от този период автомобилът е в покой, но А.В. отваря и затваря очи, постоянно извършва движения с ръцете и тялото си, което сочи на логическия извод, че не спи: “Размърдва се в 5ч.24м., отваря очи и си играе с часовника в лявата ръка. В 5ч.25м. е с отворени очи, след което си затваря очите, но мърда палеца на дясната ръка. В  5ч.28м. си слага часовника на лявата ръка и след това отново го сваля и в 5ч. 29м. отново е с часовник на лявата ръка, но със затворени очи. В 5ч.34м. пак се размърдва, протяга, изправя се, сяда и е с отворени очи. След което се завива с якето си и се обляга на седалката в 5ч.35м. и затваря очи. В 5ч. 43м. се стряска. Размърдва се, продължава да е със затворени очи  в 5ч.45м. В 5ч.49м. се размърдва и си скръства  ръце пред гръдния кош със затворени очи. В 5ч. 53м часа се стряска, поглежда часовника, пак се обляга и затваря очи. В 5ч.56м. взема документите отново, гледа ги и светва вътрешната лампичка, гледа документите и автомобила потегля в 5ч. 54м.56сек. Служителят на предна дясна седалка е буден и се оглежда с очите си.  Автомобилът се движи в 5ч.59м. Служителят се завива отново и затваря и отваря очи, автомобилът е в покой, мига с очи и в 6 часа автомобилът е в покой, служителят на предна дясна облегнат, завит с якето - отваря и затваря очите си, мърда главата. На промеждутъци отваря и затваря очите. Има движения на тялото и главата. Автомобилът е в покой. В 6ч.23м. е с отворени очи, после ги затваря пак, после пак  е с отворени очи, в  6.30 часа служителят от предна лява седалка излиза от колата. Служителят на  предна дясна седалка отваря очи, поглежда на ляво и дясно и в 6.34 ч. е отвит  и е с отворени очи и прави движения с ръцете. Взема си документацията, пише нещо върху листите...” Поведението на служителя не обективира признаците на нарушение, а напротив, сочи на старание да изпълни задълженията си, да будува по време на нощната смяна. В този смисъл за издаването на заповедта не са налице фактически основания. В случая няма доказано нарушение, за което да бъде наложено дисциплинарно наказание на служителя.

Предвид горното, поради допуснати при издаването на оспорената заповед нарушения на процесуалните правила и материалния закон същата следва да се отмени, като с оглед изрично стореното в тази насока искане и представени доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя, на последния следва да се присъдят сторените по делото разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева - адвокатски хонорар и държавна такса.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Добрич, Втори едноличен състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по жалба на А.Н.В., ЕГН **********,*** срещу Заповед с рег. № 1717з - 38/18.02.2016 г.  на Началник Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич, с която му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца.

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на А.Н.В., ЕГН **********,*** съдебно - деловодни разноски в размер на 510 /петстотин и десет/ лева.

Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховния административен съд на Р България.

 

 

 

 

СЪДИЯ: