Р Е Ш Е Н И Е

……..

03.02.2017 г., гр. Добрич

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ,  състав, в закрито заседание на трети февруари две хиляди и седемнадесета година  в  състав:

 

                                                          СЪДИЯ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

като разгледа дело номер 124 по описа за 2016 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 175 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

                 Производството по делото е образувано по жалба  на  Г.В.В., Ж.М.В., С.Т.В., Ж.В.Г. и Г.В.Г.,***, чрез адв. Е.Ф. против Отказ на главния архитект на община Тервел за издаване на удостоверение за търпимост, заявено с молба с вх. №ТС-**-***/**.**.**** г.

                 С Решение №462 от 09.12.2016 г., съдът е обявил нищожността на Отказ за издаване на удостоверение за търпимост на гл.архитект на община Тервел. Решението е влязло в законна сила на 03.01.2017 г.

Съдът служебно е констатирал, че е допуснал очевидна фактическа грешка в диспозитива на съдебното решение от 09.12.2016 г.,  с което е прогласил нищожността на Отказ за издаване на удостоверение за търпимост за строеж „Пристройка към съществуваща сграда“ в УПИ IV-1386, в КВ.*** по ПУП на гр. Тервел на Гл. архитект на община Тервел , обективиран в Писмо изх. №ТС-**-****/**.**.**** г. по заявление вх. №ТС-**-***/**.**.**** г., а именно имота е УПИ VІ, а не както е посочено в диспозитива УПИ ІV.

При това положение  е налице допусната очевидна  неточност по смисъла на чл.175, ал.1 от АПК, която следва да се поправи, като вместо посоченото “ОБЯВЯВА нищожността на Отказ за издаване на удостоверение за търпимост за строеж „Пристройка към съществуваща сграда“ в УПИ IV-1386, в КВ.*** по ПУП на гр. Тервел на Гл. архитект на община Тервел , обективиран в Писмо изх. №ТС-**-****/**.**.**** г. по заявление вх. №ТС-**-***/**.**.**** г.,  се запише “ОБЯВЯВА нищожността на Отказ за издаване на удостоверение за търпимост за строеж „Пристройка към съществуваща сграда“ В УПИ **-****, в КВ.*** по ПУП на гр. Тервел на Гл. архитект на община Тервел , обективиран в Писмо изх. №ТС-**-****/**.**.**** г. по заявление вх. №ТС-**-***/**.**.**** г..

 

По изложените съображения и на осн. чл.175, ал.1 от АПК, Административен съд Добрич, VІ състав

 

РЕШИ:

 

                ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №462 от 09.12.2016 г. по адм. дело №124/2016 г. по описа на ДАС, което следва да се чете “ОБЯВЯВА нищожността на Отказ за издаване на удостоверение за търпимост за строеж „Пристройка към съществуваща сграда“ В УПИ **-****, в КВ.*** по ПУП на гр. Тервел на Гл. архитект на община Тервел , обективиран в Писмо изх. №ТС-**-****/**.**.**** г. по заявление вх. №ТС-**-***/**.**.**** г..

Настоящото съдебно решение да се счита неразделна част от Решение №462 от 09.12.2016 г. на ДАС.

Препис от решението да се изпрати на страните по делото.

                 Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕНСЪДИЯ: