О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 193

Добрич, 08.08.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


          Добричкият административен съд, в закрито съдебно заседание на осми август две хиляди и шестнадесета година, ІІ едноличен състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                     

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 113/ 2016 год. по описа на АС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба вх. № 588/ 15.03.2016 г. на Сдружение с обществено полезна дейност “Пчела - Добрич”, регистрирано с решение по ф. д. № 21/ 2006 г. на Окръжен съд - Добрич, с ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ж.к. хххх, бл.64, вх.В, ап.15, представлявано от С.Д.С., срещу Заповед № РД 11 - 153 от 29. 01. 2016 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/.

С оспорената заповед е разрешено пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба за срок от 120 дни /считано от датата на издаване на заповедта/ на територията на Република България /в изрично изброени райони, сред които и Добрич/ на 3000л от продукта за растителна защита Крайцер 350 ФС, с активни вещества Тиаметоксам - 350г/л и с производител на продукта Синджента кроп Протекшън АГ, Швейцария.

Оспорващият сочи в жалбата си, че сдружението развива дейност, свързана с отглеждане на пчелни семейства и производство на мед. Твърди, че е узнал за заповедта на 25.02.2016 г. от сайта на БАБХ. Поддържа, че от самата заповед става ясно, че продуктът е опасен за пчелите, като това произтича и от Регламент за изпълнение /ЕС/ № 485/ 2013 на Комисията от 24 май 2013 г. и издадената въз основа на него заповед № РД 11 – 1082/ 14.10.2013 г., с която е отменено разрешението за пускане на пазара и употребата на територията на Република България на този продукт. /л. 27 от адм. дело № 2486/ 16 на АССГ/. Настоява, че сдружението защитава пчелите и производството на пчелни продукти, т.е. има правен интерес, тъй като съществува пряка и непосредствена опасност от даденото с оспорения акт разрешение да бъдат засегнати правата, свободите и законните интереси на членовете на Сдружението, чийто основен поминък е отглеждането на пчелни семейства и производство на мед и пчелни продукти. С жалбата се сочи, че оспореният акт противоречи на материалния закон и процесуалните правила. Излага становище, че административният орган не е съобразил чл. 2 от Регламент 485/ 2013 на Комисията от 24 май 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение № 540/ 2011 по отношение на условията за одобрение на активните вещества клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд и за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества. Твърди, че липсват каквито и да е обстоятелства, сочещи на нападения от инсекти, които да не могат да бъдат преодолени по друг начин, респ. липсва основание за изключение от въведената забрана. Изтъква, че периодът на разрешението обхваща месеците април и май, когато се наблюдава активен цъфтеж на растенията, т. е. се създава сериозна опасност за пчелите. Поддържа, че органът, издал акта, не е спазил процедурата по издаване на цитираната заповед и не е уведомил страните - членки на ЕС, като и не е доказал наличие на друга нужда от разрешение за употреба.

С жалбата се иска да бъде отменена оспорената заповед като неправилна и незаконосъобразна. Претендират се съдебно – деловодни разноски.

            В открито съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, се представлява от председателя на сдружението и от адв. Х.Х., редовно упълномощен, които поддържат жалбата на основанията, посочени в нея.

            Ответникът по делото – Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, редовно призован, не се явява, представлява се от юрисконсулт Д.М. от отдел “Финансова – стопанска дейност” при Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич, редовно упълномощена. Оспорва жалбата, като настоява, че същата е недопустима поради просрочие и липса на правен интерес и иска да бъде прекратено производството по делото, а алтернативно прави искане – да бъде отхвърлена жалбата и да бъде оставена в сила оспорената заповед.

            На 11.07.2016 г. в открито съдебно заседание съдът е счел делото за изяснено и е дал ход по същество, като го е обявил за решаване.

Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Оспорената заповед е общ административен акт по чл. 65 от АПК, доколкото има правно действие за определено време, като създава права и задължения, както и непосредствено засяга права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица. Със заповедта е разрешено пускането на пазара на определено количество от конкретен продукт за растителна защита, за ограничена и контролирана употреба за определен срок /120 дни от датата на издаване на заповедта/ и за използване в точно определени райони, сред които и Добрич. Със заповедта са създадени и задължения – в графата Забележки са посочени изискванията и условията за ползване на продукта. Заповедта създава права, задължения и засяга интересите на неопределен кръг лица, но определяем по дадени признаци – например търговци на препарати за растителна защита, земеделски производители и пчелари в областите, в които е разрешено използването на продукта. Предвид вида на оспорения акт, а именно общ административен акт, жалбата не е просрочена, а и оспорването изхожда от лице, което има правен интерес от оспорването предвид предмета на дейност на сдружението, поради което в този смисъл е допустима.

            Същевременно обаче в текста на чл. 62, ал. 4 във връзка с ал. 2 от Закона за защита на растенията е разписано, че в тридневен срок от получаване на предложение на СПРЗ по чл. 54 изпълнителният директор на БАБХ със заповед разрешава пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на продукт за растителна защита или мотивирано отказва разрешаването на продукта за растителна защита за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба, когато няма опасност за растенията и растителните продукти или опасността може да бъде овладяна по друг начин, като съгласно ал. 4 на същата разпоредба отказът по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Така формулираната процедура навежда на извода, че се касае за регистърно производство, което се развива между заявителя и административния орган, поради което законодателят е предвидил, че само отказът подлежи на обжалване. Предвид вида на производството е спазена процедурата за включване на продукта незабавно в списъка на продуктите за растителна защита, получили разрешение за пускане на пазара и употреба на територията на Р България за ограничена и контролирана употреба съгласно чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. /л. 74 – 78 от адм. дело № 113/ 2016 г. на ДАС/ Съответно и оспорената заповед е качена на страницата на БАБХ. /л. 60 - 61 от адм. дело № 113/ 2016 г./

            В конкретния случай административното производство е започнало по заявление вх. № 40/ 04.01.2016 г., подадено от “Синджента България” ЕООД чрез ръководителя на търговска единица "Синджента Балкани" Детелин Куцаров, като представител на “Syngenta Crop ProtectionSA, до Зам. изпълнителния директор на БАБХ /л. 54 – 59 от адм. дело № 2486/ 16 на АССГ/. Заявлението съдържа искане за издаване на разрешение за контролирана и ограничена употреба на продукт за растителна защита Крайцер 350 ФС, с активни вещества Тиаметоксам - 350г/л и с производител на продукта Синджента кроп Протекшън АГ, Швейцария. Стореното със заявлението искане е уважено изцяло с оспорената заповед. С оглед на това и предвид разпоредбата на чл. 62, ал. 4 от Закона за защита на растенията жалбата срещу заповедта се явява недопустима. Допустимостта на жалбата се явява абсолютна предпоставка за произнасянето по съществото на спора, поради което съдът следва да отмени хода по същество и да остави жалбата без разглеждане, като прекрати производството по делото. Засегнатите от заповедта лица следва да спазват конкретно посочените в нея изисквания за защита от вреди. От друга страна, в случай, че прилагащият продукта наруши изискване за прилагането му, указано в заповедта, то увреденият има право на иск срещу нарушилия правилата по реда на гражданското производство.

            Предвид горното и изрично стореното от процесуалния представител на ответника искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, на ответната страна следва да бъдат присъдени съдебно – деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лева/ съгласно §1 от ДР във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 8 от Наредба №1/ 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и на основание чл. 144 АПК във връзка 78, ал. 8 ГПК.

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ хода по същество на адм. дело № 113/ 2016 г., даден в публично съдебно заседание на 11.07.2016 г.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 588/ 15.03.2016 г. на Сдружение с обществено полезна дейност “Пчела - Добрич”, регистрирано с решение по ф. д. № 21/ 2006 г. на Окръжен съд - Добрич, с ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ж.к. хххх, бл.64, вх.В, ап.15, представлявано от С.Д.С., срещу Заповед № РД 11 - 153 от 29. 01. 2016 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

            ОСЪЖДА Сдружение с обществено полезна дейност “Пчела - Добрич”, регистрирано с решение по ф. д. № 21/ 2006 г. на Окръжен съд - Добрич, с ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ж.к. хххх, бл.64, вх.В, ап.15, представлявано от С.Д.С. да заплати на Българската агенция по безопасност на храните съдебно - деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лева/.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 113 по описа на Административен съд Добрич за 2016 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

                                                    

                                                                 СЪДИЯ: