Р Е Ш Е Н И Е

 

188/12.05.2017г., гр.Добрич

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание, проведено на дванадесет и четвърти април през две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : СИЛВИЯ САНДЕВА

 

            при участието на секретаря С.К., като разгледа докладваното от председателя административно дело № 71/2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. чл.54, ал.6 от ЗКИР (преди чл.56, ал.2 от ЗКИР, обн. ДВ бр.36/2004г.) и е образувано по жалба на С.Р.Н. ЕГН ********** от гр.Балчик, вилна зона „Сборно място“, ул. „Девета“ № 6 против заповед № КД-08-640/24.09.2010г. на началника на СГКК – Добрич в частта, в която е одобрено изменение в имотната граница между поземлен имот с идентификатор 02508.8.254 по КККР на гр.Балчик и поземлен имот с идентификатор 02508.8.255 по КККР на гр.Балчик. В жалбата се излагат доводи за нищожност на заповедта като издадена от некомпетентен орган, както и за нейната унищожаемост като издадена при допуснати съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон. Иска се отмяна на обжалваната заповед и присъждане на сторените разноски по делото.

            С протоколно определение на съда от 11.04.2016г., оставено в сила с определение № 2897/09.03.2017г. по адм. дело № 6486/2016г. по описа на ВАС, ІІ отд., жалбата в частта й за унищожаемост на акта е оставена без разглеждане, като производството по жалбата е продължило само в частта й за нищожност на акта.

            Ответникътначалникът на СГКК – Добрич, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира заплащане на сторените разноски по делото, като излага доводи за прекомерност на разноските на жалбоподателя. 

           Заинтересованата страна - Л.С.Ж., чрез процесуалния си представител, оспорва основателността на жалбата по съображения, че обжалваната заповед е издадена от компетентния за това административен орган и не са налице основания за нейната нищожност. Претендира заплащане на сторените разноски по делото, като същевременно прави възражение за прекомерност на заплатения от жалбоподателя адвокатски хонорар.   

            Добричкият административен съд, като взе предвид доводите на страните и след преценка на събраните по делото доказателства заедно и поотделно, прие за установено следното :

            Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, засегната от оспореното изменение на КККР, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:                        

 От данните по административната преписка се установява, че административното производство е започнало по заявление94-9420/26.08.2010г. (л.11 по делото) на Л.С.Ж. ***, с което е поискано да бъде допуснато изменение в имотните граници на ПИ с идентификатор 02508.8.255 по КККР на гр.Балчик с ПИ с идентификатор 02508.8.253 по КККР на гр.Балчик и ПИ с идентификатор 02508.8.254 по КККР на гр.Балчик в съответствие със съдебно решение № 134/18.10.2006г. по гр.д. № 89/1998г. на Балчишкия районен съд, с което е разрешен спор за материално право по чл.53, ал.2 от ЗКИР (в редакцията му отпреди измененията през 2014г.) между заявителя Ж. (собственик на ПИ с идентификатор 02508.8.255 съгласно н.акт № 398, т.І, н.д. № 373/1970г. на БРС) и собствениците на останалите два имота - жалбоподателя в настоящото производство С.Р. (собственик на ПИ с идентификатор 02508.8.254 съгласно н.акт № 1402, т.І, н.д. № 1386/1975г. на БРС) и П.С.С. (собственик на ПИ с идентификатор 02508.8.253 на основание договор за продажба по ЗСГ от 1978г. и наследяване от родителите си Стоян и Еленка Илиеви).

Към заявлението са приложени проект за частично изменение на кадастралната карта на гр.Балчик, протокол за трасиране, означаване и координиране на нова кадастрална граница между гореизброените три имота, съдебни решения за уважени искове на Л.Ж. срещу П.С. и С.Р. с правно основание чл.53, ал.2 от ЗКИР, както и документи за собственост върху поземлените имоти.  

Въз основа на заявлението е съставен акт за непълноти и грешки № 40/26.08.2010г. от  главен експерт при СГКК – Добрич, както и скица – проект № 13686/26.08.2010г. за изменение на ПИ с идентификатори 02508.8.253;  02508.8.254 и 02508.8.255, всичките по КККР на гр.Балчик. В акта е посочено, че грешката представлява неотразена имотна граница на ПИ 02508.8.255 с другите два имота с идентификатори 02508.8.253 и  02508.8.254 съгласно влязло в сила решение на БРС.

На 02.09.2010г. са изпратени уведомления по чл.26, ал.1 от АПК на собствениците на ПИ с идентификатори 02508.8.253 и 02508.8.254 по КККР на гр.Балчик (П.С. и С.Р.), които са възразили срещу исканото изменение на кадастралната карта и са отказали да подпишат акта за непълноти и грешки (л.39-44 от делото). 

На 24.09.2010г. началникът на СГКК – Добрич е издал заповед с № КД-14-08-640/24.09.2010г., с която на основание чл.54, ал.1, чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР, чл.57, т.3 и чл.62, ал.5 от Наредба № 3/28.04.2005г. на МРРБ, заповед № 300-152/29.10.2003г. на изпълнителния директор на АГКК – София и на основание влязло в сила решение № 134/18.10.2006г. на Балчишкия районен съд по гр.д. № 89/1998г., е одобрил изменение в имотните границите на ПИ с идентификатор 02508.8.255 съответно с ПИ с идентификатор 02508.8.253 и ПИ с идентификатор 02508.8.254, и трите по КККР на гр.Балчик. Към заповедта е приложена графична част, в която са отразени конкретните параметри на одобреното с нея изменение – така скица – проект № 15362/24.09.2010г., подписана от началника на СГКК – Добрич (л.52 от делото). Заповедта е съобщена по пощата и на интернет страницата на АГКК на заявителя и засегнатите собственици на ПИ с идентификатори 02508.8.253 и 02508.8.254 по КККР на гр.Балчик (П.С. и С.Р.).                  

            Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи :

           Предмет на оспорване в настоящото производство е заповед за изменение в кадастралната карта на гр.Балчик, като спорът се ограничава само до нейната действителност (валидност) съобразно изискванията на чл.146, във вр. чл.142, ал.1 от АПК.

Процесната заповед е издадена от компетентно длъжностно лице, в законоустановената форма, подписана е, съдържа текстова и графична част с посочване на фактическите и правните основания за издаването й, от които може да се изведе по несъмнен начин волята на органа. Със заповедта е одобрено изменение в имотните граници на три поземлени имота с цел да бъдат приведени в съответствие с разрешен между заинтересуваните собственици съдебен спор по чл.53, ал.2 от ЗКИР. При постановяването на акта не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила или нарушения на материалния закон, които да водят до правна нетърпимост на последиците от него. Заинтересованите собственици са уведомени за започналото административно производство, като им е дадена възможност да вземат участие в него и да изложат своите искания и възражения. Изменението е одобрено въз основа на скица – проект и акт за непълноти и грешки, подписан само от съставителя и заявителя съгласно чл.62, ал.5 от Наредба № 3/28.04.2005г. на МРРБ (отменена, но действаща към момента на постановяване на заповедта), след изпълнение на процедурата по чл.59, ал.1 от същата наредба.  

Неоснователно е основното и единствено възражение на жалбоподателя за нищожност на заповедта поради некомпетентност на издателя й. Заповедта е издадена на основание чл.53, ал.1, т.1, във вр. с чл.54, ал.1 от ЗКИР, в приложимите им редакции от 2006г., съгласно които одобрените КККР могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки, като измененията в кадастралната карта по чл.53 се одобряват със заповед на изпълнителния директор на АГКК или овластен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър. От приложеното по делото заверено копие на заповед с рег. № 300-152/29.10.2003г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра – София (сега АГКК) се установява, че началниците на службите по кадастъра (сега СГКК) са оправомощени да издават заповеди по чл.54, ал.1 от ЗКИР за одобряване на измененията в КККР в териториите на съответните области, т.е. изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра е делегирал изпълнението на възложените му по закон правомощия по изменение на КККР на началниците на местните териториални звена на агенцията. Поземлените имоти, предмет на оспорената заповед, се намират в гр.Балчик, област Добрич, поради което компетентният административен орган да издаде заповед за изменението им съгласно горепосочената заповед е именно началникът на СГКК - Добрич. Видно от справка с изх. № 20-20617/19.04.2017г., издадена от началника на СГКК - Добрич, обжалваната заповед е подписана от лицето, посочено за неин автор, а именно инж. Костадин Великов, който към момента на подписването й е изпълнявал длъжността началник на СГКК – Добрич. С оглед на изложеното следва да се приеме, че заповедта е издадена от компетентния административен орган в кръга на предоставените му по делегация правомощия и не е нищожен административен акт поради липса на компетентност на издалото я лице. Не може да се сподели възражението на жалбоподателя, че горепосочената справка не е годно доказателствено средство за установяване на обстоятелството, че инж. Костадин Великов е изпълнявал длъжността началник на СГКК - Добрич по време на издаване на обжалваната заповед, тъй като представлява частен свидетелстващ документ, който удостоверява изгодни за издателя си факти. Преди всичко цитираната справка е официален, а не частен свидетелстващ документ, издаден от орган на държавна власт в рамките на служебната му компетентност (касае се за вътрешнослужебна информация, която може да бъде удостоверена от началника на службата като неин пряк началник), чиято материална доказателствена сила по смисъла на чл.179, ал.1 от ГПК не е опровергана по надлежния ред, поради което съдът е длъжен да се съобрази с нея. Освен това данните в справката се подкрепят от всички приложени по делото документи от този период (писма, известия, удостоверения, уведомления, издадени преди и след датата на издаване на заповедта), в т.ч. заповедите на изпълнителния директор на АГКК – София съответно от 10.08.2010г. и 12.08.2010г. относно разрешаването на платен годишен отпуск на началника на СГКК – Добрич и определянето на негов заместник за периода 16.08.-17.09.2010г., които сочат безспорно, че към датата на изменението началник на СГКК -  Добрич е бил именно подписалият заповедта инж. Костадин Великов.                

            При тези обстоятелства съдът намира, че са спазени всички законови изисквания за форма, съдържание и компетентност, като волята на административния орган е ясна и разбираема (няма разминаване между текстовата и графичната част на заповедта) и съответства на материалния закон и неговата цел, поради което обжалваната заповед е валиден административен акт и жалбата за обявяване на нейната нищожност следва да бъде отхвърлена като неоснователна.     

            В съответствие с изхода по делото и на основание чл.143, ал.3 от АПК заинтересованото лице Л.С.Ж. има право на сторените от него разноски по делото в размер на 400 лева, представляващи платен адвокатски хонорар съобразно приложеното по делото пълномощно. Ответникът не е направил разноски по делото, поради което и такива не му се присъждат.  

            Водим от горното, както и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

Р Е Ш И :

           

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Н. ЕГН ********** от гралчик, вилна зона „Сборно място“, ул. „Девета“ № 6, с която се иска обявяване на нищожността на заповед № КД-08-640/24.09.2010г. на началника на СГКК – Добрич В ЧАСТТА, в която е одобрено изменение в имотната граница между поземлен имот с идентификатор 02508.8.254 по КККР на гр.Балчик и поземлен имот с идентификатор 02508.8.255 по КККР на гр.Балчик.        

ОСЪЖДА С.Р.Н. ЕГН ********** от гр.Балчик, вилна зона „Сборно място“, ул. „Девета“ № 6 да заплати на Л.С.Ж. с ЕГН ********** ***00 лева, представляващи сторени разноски по делото.

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

                                                Административен съдия :