Р Е Ш Е Н И Е

гр.Добрич,22.07.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


         
Добричкият административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и втори юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

                                                                     

при секретаря М.М. изслуша докладваното от председателя административно дело № 60/ 2016 год.

          Производството е по чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.27,ал.1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, обн. ДВ.бр.101 от 22 декември 2015г., изменен и доп. ДВ бр.43 от 7 юни 2016г (ЗУСЕСИФ).

          Образувано е по жалба, изпратена първоначално до АС-София град от ЕТ “хххх.”, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление с. Поручик Чунчево,община Каварна, представлявано от Д.П.Н., ЕГН **********, срещу  писмо с изх.№ 01-6500/831 от 15.01.2016г. на Зам.изпълнителния директор на ДФЗ в частта, с която е наложена финансова  корекция в размер на 49 373,80 лева относно 2 броя автомобили.В писмото се казва, че 49 373,80 лева са недопустими за 2 броя активи автомобил NISSAN Qashqai 2 WD, тъй като е налице несъответствие във вида на заявените активи, с оглед регистрацията им като товарни автомобили,противоречащо на целите на инвестицията, заложени в бизнес плана,с двата автомобила да се организират екскурзии на туристи.

          Жалбоподателят изразява несъгласие с цитирания от ДФЗ чл.181,ал.2 от   ППЗДвП, както и тълкуването на този правилник.Цитираната от Фонда норма гласи,че в товарни автомобили може да се превозват само лица, които товарят, разтоварват,съпровождат, приемат или предават превозвания товар.В жалбата се цитира чл.134,ал.2 от Закона за движение по пътищата(ЗДвП) съгласно който,  в каросерията на товарен автомобил може да се превозват лица,които товарят, разтоварват, съпровождат, приемат или предават превозвания товар.Според жалбоподателя,между закона и правилника е налице противоречие,като с правилника напълно незаконосъобразно е разширено полето на санкцията за превоз на пътници,като забраната вече е за целия автомобил, а не само за каросерията. Съгласно ЗНА, при колизия между закон и подзаконов нормативен акт следва да се прилага закона,според който в случая,няма забрана да се превозват пътници в товарния автомобил,стига да не се превозват в неговата каросерия.Настоява,че в случая каросерията на двата автомобила е багажното отделение,което е оформено като товарен отсек посредством преграда тип решетка. В останалата част на автомобила се намира салонът за пътници, който е 3+1 места,оборудван с пътнически седалки и предпазни колани и не е пригоден за превозване на товари.С подписания между двете страни договор №08/311/ 00713 от 06.11.2014г. на ЕТ “хххх.” се предоставя безвъзмездна помощ в размер на 329 112,23 лева, от които 49 373,80 лева са за закупуване на 2 броя автомобили  NISSAN Qashqai 2 WD. В изпълнение на този договор, след приключване на дейностите по проекта, жалбоподателят подал заявка за плащане,във връзка с която служители на техническия инспекторат към Фонда извършват проверка и установяват,че всички дейности по проекта, свързани със закупуването на автомобилите  са извършени, активите са налични и  отразени в счетоводството на едноличния търговец.Жалбоподателят спазвал сключения с ДФЗ договор и в тази връзка твърди,че е уведомил институцията за сключения с “Нисан София” ЕАД окончателен договор за доставката на двата автомобила и настоявал да се сключи анекс към договора за финансиране,но институцията заявила писмено,че това не е необходимо,тъй като се вземат предвид представените документи. С оглед обстойно изложените в жалбата факти,оспорващият счита действията на ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция за непоследователни и противоречащи си.Особено набляга на нормата на чл.73, ал.1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно който, финансовата корекция се определя по основание и размер с мотивирано решение на Ръководителя на управляващия орган, одобрил проекта,а съгласно чл.71 от същия закон всяко пълно отменяне или намаляване на размера на допустимите разходи по проекта представлява финансова корекция, а не редукция т.е. в случая е налице финансова корекция и при налагането й Управляващият орган следва да спазва предписаната от закона форма и процедури.В случая не е налице мотивирана заповед,а писмо, предвид което наложената финансова корекция е нищожна.Иска  отмяна на наложената  финансова корекция осъждане на ДФЗ-Разплащателна агенция да му възстанови сумата.В съдебно заседание жалбата се поддържа от юрисконсулт Р.Я.. Претендира присъждане на сторените по делото разноски. Депозира писмена защита.

          Ответникът се представлява от адв.М.А., която оспорва жалбата. Счита, че в случая не е налице финансова корекция, а финансова редукция. Претендира присъждане на сторените по делото разноски.Представя писмена защита. 

          Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

          По допустимостта на жалбата:

          Оспорваното писмо е административен акт и като такова подлежи на съдебен контрол по реда на АПК.С него се засягат правата и интересите на жалбоподателя, тъй като е направена редукция на отпуснатата му субсидия, относно сумата за два броя автомобили NISSAN Qashqai 2 WD.

          Писмото е  с изх. № 01-6500/831 от 15.01.2016г.Представено е по делото  от жалбоподателя на л. 38-40 и от ответника, на л.428-430 от адм.д.№ 1408/16 на АС-София град. Копието на ответника е с УИН на проекта. Върху писмото няма отбелязване за датата на връчването му.Липсва и друга информация за доставяне на писмото на неговия адресат. Жалбата е приета в ДФЗ на 02.02.2016г.,с вх.№ 01-6500/831, но няма данни за начина на нейното получаване.След като липсват данни за връчване на оспорвания акт,то следва да се приеме по-благоприятното положение за жалбоподателя,че жалбата е подадена в срок.Налице е и друго основание жалбата да се счита като подадена в срок.В оспорваното писмо не е посочено в какъв срок и пред кого то може да се оспорва следователно, налице е   хипотезата   по чл. 140, ал.1 от АПК съгласно която,когато в административния акт или в съобщението за неговото издаване не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, съответният срок за обжалване по този дял се удължава на два месеца.

          С оглед изложеното,съдът приеме,че жалбата е процесуално допустима.

          По основателността на жалбата:

          Между ДФ “Земеделие” и  ЕТ “хххх.”, ЕИК 20211 7011, със седалище и адрес на управление с. Поручик Чунчево,община Каварна, представлявано от Д.П.Н., ЕГН **********, в качеството й на физическо лице, е подписан Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 311 ”Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони,за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (л.41-47 адм.д. 1408/16). Договорът е сключен на 06.11.2014г.Неразделна част от него са  приложение № 1- Таблица за одобрените разходи по проект с ИД 08/311/00713 и приложение №2  определящо Застрахователни рискове по видове застраховки в зависимост от инвестициите, обект на подпомагане(л.48-56, а.д. 1408/16). Съгласно прил. № 1 е одобрен разход за  автомобили NISSAN Qashqai 2 WD- 2 броя.Размерът за разходите,за които се кандидатства е 70 534.00.Одобрената субсидия е в размер на 49 373.80 лева.Посочен е доставчика “Нисан София” ЕАД. На 03.02.2015г., към договора е сключен анекс, с който таблицата по прил.  №1 се заличава и се създава нова таблица, в която няма промяна относно одобрените разходи за двата автомобила,тяхната марка,вид и доставчика- л.57-д.1408/16.Последвали са и други анекси,които не променят параметрите на двата автомобила. На 14.10. 2015г., жалбоподателят подава до ДФЗ заявка за окончателно плащане л.85-88 от д.1408/16. По повод заявлението са извършени проверки на място.Резултатите от проверката на двата автомобила са отбелязани в приложение №7 от проверката-л.336. За марка и модел е отбелязано NISSAN Qashqai 2 WD по документи, а според проверка на място NISSAN Qashqai . Регистрационите номера на двата автомобила съвпадат както по документи,така и според проверката на място. Отбелязано е, че транспортното средство е видимо ново и в експлоатация. В графата за съответствие е отбелязано “да” със забележка,че символите   2 WD в модела на транспортното средство се потвърждава от приложение към Приемо-предавателен протокол от 16.09.2015г.(на л.215,216).Отбелязано е също,че транспортните средства, обект на инвестицията  са регистрирани за първи път в КАТ, след датата на подаване а заявлението за подпомагане.След проверката на място,от ЕТ “хххх.” са изискани документи.В отговор, на л.392,относно процесните автомобили се казва,че няма промяна на техническите параметри.Автомобилите ще бъдат използвани за целите,заложени в бизнес плана.Това,че са регистрирани като товарни  е поради спазване на нормативните изисквания за регистрация на типа автомобили. На 15.01.2016г. е издадено обжалваното уведомително писмо.

          По делото е назначена Съдебна автотехническа експертиза,приета от съда като компетентно дадена и неоспорена от страните.От заключението й се установява, че автомобили марка NISSAN, модел  Qashqai 1,2 CVT Connect се произвеждат от 2007г. Моделът може да се характеризира като смес от SUV и компактен хечбек.Седалките са по-високи и създават усещане за сигурност.В автомобила са обособени 3 отделения-двигателно, пътнически салон и багажно. Пътническият салон е пригоден за превоз на 3 пътника + водача.Според вещото лице,това е товарен автомобил,конструиран на база на лек автомобил и функционално не се различава от него.

          При така изяснените факти се налагат следните правни изводи:

          Съглласно § 4,ал.1 от ЗУСЕИФ,за Програмата за развитие на селските райони функциите на органи за управление и контрол по този закон се изпълняват от Министерството на земеделието и храните и от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, както това е предвидено в  Закона за подпомагане на земеделските производители и в актовете по неговото прилагане.

          Оспорваният акт е издаден от хххх, Зам. изпълнителен директор на ДФЗ в рамките на делегирана компетентност,съгласно Заповед № 03-РД/4507/13.08.2015г. на Изп.директор на ДФЗ хххх(л.38-л.40). По т.1.6 от заповедта, на хххх са делегирани права да подписва Уведомителни писма до ползвателите на финансова помощ за одобрение/отказ, в това число и частично одобрение/отказ за изплащане на финансова помощ по подадени заявки за авансово,междинно и/или окончателно плащане по сключени договори за предоставяне на финансова помощ по всички мерки по ПРСР, включително като прави волеизявления за прекратяване и/или разваляне на договорите,при наличието на предпоставки за това.

          Съгласно §10,ал.1 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗУСЕИФ,започнатите и недовършени до влизането в сила на закона производства се довършват по досегашния ред. Спорното уведомително писмо е издадено след влизане в сила на закона,но административното производство по неговото издаване е започнало с уведомяването на ЕТ “хххх.”,че при проверката на място,във връзка със заявление за окончателно плащане,са констатирани несъответствия, което е съмнение за нарушение, извършено преди влизане в сила на ЗУСЕИФ, видно от писмо с изх. № 05-2-032/356 от 30.11.2015г. на л.363 от д.1408/16.

          С оглед изложеното,твърдението на жалбоподателя за нищожност на акта, поради липса на компетентност е неоснователно.Неоснователно е и твърдението за нарушение на нормата на чл.73, ал.1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно който, финансовата корекция се определя по основание и размер с мотивирано решение на Ръководителя на управляващия орган, одобрил проекта.

          Между страните по делото не се спори,че двата процесни автомобила са регистрирани като товарни,което се установява и от представените копия на свидетелствата за регистрация. Спори се,дали с тях може да се изпълнят  целите на бизнес плана, приложен по делото на л.70-л.94,на гостите на комплекса да се предлага услуга-екскурзии до местните забележителности.

          Съгласно чл.23,ал.1, т.2 от Наредба №30/11.08.2008г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата  за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,допустими за финансово подпомагане са разходите за закупуване на пътни превозни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността, включително чрез финансов лизинг.

          От заключението по назначената експертиза се установи,че  функционално процесните автомобилите могат да превозват пътници,тъй като е обособен пътнически салон, пригоден за превоз на 3 пътника + водача.Регистрацията им като товарни,не променя този факт,което се установява и от Свидетелствата им за регистрация. Съгласно чл. 33,ал.1 от Наредба № І-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, свидетелството за регистрация е по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, и се състои от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика, съгласно изискванията на Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства и Директива 2003 /127/ЕО на Комисията от 23 декември 2003 г. за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства (OB, L 010/29 от 16 януари 2004 г.).Съгласно цитираните директиви и одобреният образец, в свидетелството за регистрация се съдържат данни за броя места за сядане. За процесните ППС, те са 3+1. Ето защо, с тях може да се осъществяват екскурзии на гостите на комплекса,който е част от проекта. Вярно е, че в таблицата за одобрени разходи в приложение №1 към договора за безвъзмездна финансова помощ са одобрени разходи за 2 бр.автомобили за NISSAN Qashqai 2 WD,а закупените са товарни автомобили  модел  Qashqai 1,2 CVT Connect, но за тази промяна ДФЗ е бил своевременно уведомен.Предварителния договор,сключен между жалбоподателя и Нисан София ЕАД на 07.05.2013г. е за лек автомобил, който следва да бъде заплатен в 15-дневен срок след подписване на договор между Купувача и ДФЗ.На 05.09.2014г. към договора е сключен анекс, съгласно който се променя модела на автомобила и този анекс е бил издаден в 3 екземпляра,от които единият за ДФЗ.Анексът е сключен на 05.09.2014г., а договорът за безвъзмездна помощ на 06.11.2014г. т.е.,след промяна на модела на автомобилите. При извършената проверка на място,резултатите от която са обективирани в приложение №7 от проверката-л.336, за марка и модел е отбелязано NISSAN Qashqai 2 WD по документи, а според проверка на място NISSAN Qashqai . Регистрационите номера на двата автомобила съвпадат както по документи,така и според проверката на място.Отбелязано е, че транспортното средство е видимо ново и в експлоатация. В графата за съответствие е отбелязано “да” със забележка,че символите   2 WD в модела на транспортното средство се потвърждава от приложение към Приемо-предавателен протокол от 16.09. 2015г.(на л.215,216).Отбелязано е също,че транспортните средства, обект на инвестицията  са регистрирани за първи път в КАТ, след датата на подаване на заявлението за подпомагане. След като служители на фонда са установили, че е налице съответствие, то последващото становище, основано единствено на регистрацията на автомобилите като товарни,не съответства на фактическото устройство на автомобила,който има обособен пътнически салон. 

          В процесното писмо ДФЗ се позовава на чл.181,ал.2 от   ППЗДП, който гласи, че в товарни автомобили може да се превозват само лица, които товарят, разтоварват,съпровождат, приемат или предават превозвания товар, което е основен мотив за недопустимост на финансовата помощ за двата автомобила. Съдът счита,че цитираната норма е неотносима към преценката, дали с тях може да се извършва посочената в бизнес плана дейност “превоз на туристи”.В писмото неточно е отбелязана дейността,която по бизнес плана е “организиране на екскурзии до местните забележителности”. От друга страна, съгласно чл. 165, ал.1 от ЗДвП,  определени от министъра на вътрешните работи служби контролират спазването на правилата за движение от всички участници в движението и техническата изправност на движещите се по пътя пътни превозни средства.Видно е,че на ДФЗ не се възлагат контролни функции по спазване на ЗДвП. В допълнение следва да се отбележи още,че липсва унифицирано определение на товарен автомобил. То е различно в различните нормативни актове и зависи от обществените отношения,които се уреждат с тях. В Наредба № 30 от 11.08.2008г., с която се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, липсва легално определение на товарен автомобил. Както вече се каза, ДФЗ следва да прецени,дали функционално процесните автомобили могат да извършват заявената дейност, а в случая автомобилите съдържат пътнически салон, с брой места 3+1, което е отбелязано в свидетелствата им за регистрация.          

          По изложените съображения подадената жалба е основателна и следва да бъде уважена, а Уведомителното писмо,в оспорваната му част, следва да бъде отменено,като преписката се върне на административния орган,за ново произнасяне.

          При този изход на делото,съобразно изричната разпоредба на чл.143,ал.1 от АПК, ДФ “Земеделие”-Разплащателна агенция, дължи на оспорващия направените съдебни разноски в размер на 5104,95 лева, съгласно навреме представеният списък за разноски, които  съдът счита за доказани.

          Предвид изложеното и на основание чл.172,ал.2,предл. второ от АПК, Административният съд гр.Добрич

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ “хххх.”, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление с. Поручик Чунчево,община Каварна, представлявано от Д.П.Н., ЕГН **********, Уведомително  писмо с изх.№ 01-6500/831 от 15.01.2016г. на Зам.изпълнителния директор на ДФЗ  В ЧАСТТА, с която е наложена финансова  корекция в размер на 49 373,80 лева относно 2 броя активи автомобил NISSAN Qashqai 2 WD, тъй като е налице несъответствие във вида на заявените активи, с оглед регистрацията им като товарни автомобили,противоречащо на целите на инвестицията, заложени в бизнес плана,с двата автомобила да се организират екскурзии на туристи.

           ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА  на административния орган за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението . 

ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция да заплати на ЕТ “хххх.”, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление с. Поручик Чунчево,община Каварна, представлявано от Д.П.Н., ЕГН **********, сторените по делото разноски в размер  на 5104,95  /пет хиляди сто и четири лв. и 95 ст./лева.

          Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.

          На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.

 

                                           Административен съдия: