Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                                          № 250

       Добрич, 25.07.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


           Добричкият административен съд, в публично съдебно заседание на четвърти юли две хиляди и шестнадесета година, ІІ едноличен състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                      

при секретаря В.С. изслуша докладваното от председателя административно дело № 720/ 2015 год.

 

Производството е по реда на чл. 145 - 178 АПК.

Образувано е по жалба вх. № 2866/ 26.11.2015 г. на Н.Г.М., ЕГН **********,***, УРН 601266, подадена чрез адв. Д.Д.К.,*** срещу Уведомително писмо с изх. № 02-080-6500/6955 от 29.09.2015 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г.

С жалбата се настоява, че оспореният акт е изцяло незаконосъобразен, необоснован, неправилен и издаден при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Твърди се, че от уведомителното писмо /УП/ не ставало ясно по какъв начин е счетено, че част от площите не са стопанисвани, нито какви са били мотивите за изключването им от допустимия слой. Прави се оплакване, че в писмо на Министъра на земеделието и храните с изх. № 94 - 1655/ 23.04.2015 г. е посочено, че описаните в него парцели са били обект на теренна проверка от служители на министерството, но жалбоподателката не е присъствала по време на провеждането на теренна проверка, както и че ако има съставен контролен доклад, такъв не й е връчван. Твърди се, че същевременно единият от парцелите - парцел/БЗС № 43846-79-3-1 не е бил обект на теренна проверка. В тази връзка се навежда довод за допуснато в процедурата съществено нарушение, което налага отмяната на УП. Изтъква се, че жалбоподателката е подала възражение срещу проекта на специализирания слой ПДЗС. Като основание за отмяна се излага становище, че актът е немотивиран. Според жалбоподателката са налице правните основания за издаването му, но липсват фактическите такива, поради което е налице нарушение на чл. 59, ал.2, т. 4 от АПК. Същевременно тя счита, че административният орган не е изпълнил разпоредбите на АПК, тъй като не е посочил в какво се състоят конкретно изискванията на разпоредбите, които е указал за нарушени, както и кое точно от изискванията е нарушено. Според жалбоподателката направените в таблиците на уведомителното писмо констатации, че е установена недопустима площ, поради което е отказано финансово подпомагане, не внасят яснота  как е формирана волята на административния орган. Прави оплакване, че според нея с оспорения акт е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила - на чл. 35 и 36 от АПК, тъй като не са изяснени фактите и обстоятелствата от значение за случая, не са събрани и служебно доказателства. За Н.М. оспореното писмо е издадено, без да са установени фактите и обстоятелствата относно допустимостта за подпомагане на всеки отделен парцел, съответно не е изяснено дали площите са поддържани в добро земеделско състояние. С жалбата се изтъква, че на място не е извършвана проверка от техническия инспекторат на ДФЗ - РА. С оглед на това предвид разпоредбите на Регламент (EO) № 1122/2009 г., процесните парцели е следвало да бъдат изключени от подпомагане само въз основа на безспорни доказателства, че към 2014 г. не са отговаряли на изискванията за подпомагане. Жалбоподателката споделя, че не е ясно дали за землището на процесните парцели съществува актуална цифрова ортофотокарта. /ЦОФК/. С оглед на това прави оплакване, че не е доказано, че данните, на които административният орган се основава, са актуални. Според нея тежестта за доказване на твърдените в писмото факти, е на издателя на административния акт, което в случая не е сторено. Посочва съдебна практика в подкрепа на оплакванията и доводите в жалбата, като прави извода, че обжалваното писмо не отговаря на разпоредбите на закона и се явява незаконосъобразно и издадено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Процесуалният представител на жалбоподателката представя и писмени бележки, в които поддържа изцяло жалбата. Като основание за незаконосъобразност на оспореното УП с писмените бележки въвежда обстоятелството, че с Решение № 1155 от 02.02.2015 г. на ВАС по адм. дело № 10538/ 2014 г., обн. ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г. са отменени теренните проверки по смисъла на чл. 16а, ал. 4 от Наредба № 105/ 2006 г. В този смисъл процесуалният представител на жалбоподателката сочи, че обжалваното писмо към датата на издаването му 29.09.2015 г. се е основавало на въведени данни от незаконосъобразни “теренни проверки”, което обуславя издаването му при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и е незаконосъобразно поради нарушение на чл. 4, ал. 2 от АПК. Иска да бъде отменено оспореното писмо и да бъдат присъдени сторените по делото разноски на доверителката му.

Ответникът - Зам. изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - гр. София, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д.А. в писмено становище и в съдебно заседание, оспорва жалбата и иска нейното отхвърляне. Писменото становище се допълва от това на гл. юрисконсулт ххх и се подкрепя в последно заседание от пледоарията на старши юрисконсулт ххх. Ответникът, чрез процесуалните си представители, излага подробни доводи за законосъобразността на оспорения акт. Изтъква, че заявлението на бенефициента не е избрано за извършване проверка на място, поради което колона 4 на стр. 2 от УП е без отразени стойности. Добавя, че по заявлението не са установени площи, декларирани от повече от един кандидат, поради което стойностите в колона 3, стр. 2 от УП съвпадат със стойностите, декларирани от бенефициента колона 2, стр. 2 от УП. По отношение  на специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние" за кампания 2014 г. процесуалният представител на ответника сочи, че компетентен орган по създаването и поддържането на този слой като част от СИЗП съгласно чл. 33 от Закон за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ е Министерство на земеделието и храните. Административните проверки са извършени въз основа на предоставената база данни "Площи в добро земеделско състояние" за кампания 2014 г. с писмо на министъра на земеделието и храните, регистрирано в ДФЗ с № 02-0400/540 от 04.03.2015 г. и от 13.03.2015 г. Юрисконсулт А. отбелязва, че окончателните данни за допустимост за подпомагане са предоставени след разглеждане на възраженията, подадени съгласно Заповед № РД 09-807/ 05.12.2014 г. на министъра на земеделието и храните, като допълва, че резултатите от актуализирания слой са използвани за извършване на окончателна оторизация на всички подадени за кампания 2014 г. заявления на основание Заповед № РД 46-287/ 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Указва, че съобразно ТР 8/11.12.2015 г. на ВАС последната заповед подлежи на съдебен контрол и ДФЗ - РА действа в условията на обвързана компетентност и няма как да извърши окончателна оторизация на плащания на площ за съответната година и да приеме заявление за подпомагане през следващата година, ако парцелът на съответното лице не е включен в заповедта по чл. 16г, ал. 4 от Наредба № 105 за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол. Юрисконсулт А. допълва в становището си, че поради обстоятелството, че процентът при жалбоподателя на наддекларирана площ е 96.10 % по СЕПП и 53.85 % по СПП, в случая е наложена и санкция за бъдещ период съобразно разпоредбата на чл. 58, т. 3 от Регламент 1122/2009. Обръща внимание, че теренните проверки и проверките на място са различни като процедура и компетентни органи, като условията, на които трябва да отговарят, не се припокриват. Настоява, че в колона 5 от УП изрично са посочени причините за изключване на площите, поради което възражението на жалбоподателя в тази връзка е неоснователно. Гл. юрисконсулт Панчева изтъква, че в заключението на вещото лице по съдебно - техническата експертиза подробно са посочени по размери от отделните парцели, които са недопустими за подпомагане. Същите площи са изключени от одобрения специализиран слой ПДЗС за кампания 2014 година. Допълва, че в заключението си вещото лице агроном потвърждава, че констатациите му са направени единствено на база извършения оглед през 2015 и 2016 година, но не му е възможно да установи какво е било състоянието на парцелите през 2014 година. Обръща внимание, че по делото не са ангажирани доказателства, които да установяват, че оспорващата е обжалвала Заповед № РД 46 - 287/ 06.03.2015 г. Счита, че преди изменението на чл. 33, ал. 4 от ЗПЗП през 2015 г. за извършването на теренните проверки не е имало изискване да бъде уведомяван заявителят. Настоява, че такова изискване не е имало и в европейското законодателство. По отношение СПП настоява, че в УП ясно е посочено, че за подпомагане за кампания 2014 площи по СЕПП, след прилагане на процедурата по чл. 58 от Регламент (ЕО) № 1122/ 2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. и във връзка с чл. 15г, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.02.2011 г. право на подпомагане по СПП имат земеделски стопани, които имат право на плащане по СЕПП. Счита и настоява, че УП е мотивирано предвид изложеното в него и цялата административна преписка, с оглед на което иска да бъде потвърдено УП и претендира присъждане разноски в размер на 38.75 лв. депозит за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение в размер на 400 лв. /л. 300 - 302/

Съдът, като прецени доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Н.Г.М. *** е подала заявление за подпомагане за кампания 2014 г. с УИН: 08/290514/80420 с вх. № 17749019 на 09.05.2014 г. /л. 54 и л. 64 - 72/, като е кандидатствала по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ за площи в размер общо на 38.24 ха и по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ за площи в размер общо на 30.00 ха. /л. 49/

Заявените БЗС са в землището на село Лиси връх, община Каолиново, област Шумен. По делото е приет като доказателство договор за отдаване под аренда на недвижим имот – земеделски земи от 05.11.2012 г. в землището на с. Лиси връх, за ниви с обща площ от 414.422 дка, като основание за ползване на парцелите. /л. 136 – 137/

Към преписката, изпратена от ответника, са приложени и съответно приети като доказателства, оспореното уведомително писмо, заявление за подпомагане 2014 г., писмо вх. № 02-0400/540 от 04.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните /л. 99 – 105/ относно предаване на пакет от цифрови географски данни, писмо № 02-0400/540#12 от 13.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните относно предаване на окончателни за кампания 2014 цифрови географски данни за специализирания слой “Площи, допустими за подпомагане” и на окончателни цифрови географски данни за специализиран слой “Постоянно затревени площи” /л. 104 – 105/, Заповед № РД09-807 от 05.12.2014 г. на Министъра на земеделието и храните, с която е одобрен обновеният специализиран слой “Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2014 /л. 106 – 108/, Заповед № РД46 – 287/ 06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, с която е одобрен окончателният специализиран слой “Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2014, като част от Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) /л. 109 – 110/; Заповед № 03-РД/323/ 11.03.2015 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ за делегиране на правомощия /л. 113 - 114/

По делото са представени от ответника молба вх. № 65/ 13.01.2016 г. /л. 124 – 127/ и писмено становище вх. № 1438/ 01.07.2016 г. /л. 300 – 302/, подготвени от упълномощените юрисконсулти, с които се оспорва жалбата и се излагат подробни доводи в подкрепа на оспорения акт.

В изпълнение разпореждания на съда са представени и приети като доказателства сканирани протоколи от теренни проверки и снимки от GPS към тях, касаещи физически блокове, в които попадат заявените от Н.Г.М. за кампания 2014 г. площи, както и Указания за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове за 2014 г. с № РД04-8 от 18.07.2014 г., включително и на хартиен носител сканираните протоколи и указания /л. 130 – 132 с диск; л. 175 – 196; л. 305 – 322 – хартиен носител/. 

По искане на страните е назначена съдебна комплексна експертиза в две части: Първата част с вещо лице инженер – геодезист, което след посещение на МЗХ гр. София, ДФ “Земеделие” – РА – гр. София, и ОД “ Земеделие” гр. Добрич, на база представените по делото графични и текстови материали да отговори на въпросите, както следва:

1. Кои са блоковете на земеделските стопанства /с посочване на номер, местонахождение и площ/, които жалбоподателят е заявил за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ /СЕПП/ за кампания 2014 г.

2.Попадат ли извън предадения от МЗХ допустим слой определените от РА, като недопустими парцели /части от парцели и да се посочи каква част/.

3. Попадат ли заявените за подпомагане от жалбоподателя площи //изцяло или частично/ в окончателния специализиран слой “Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2014 г., одобрен със заповед № РД-46-287/6.03.15 г. на Министъра на земеделието и храните. В случай, че попадат частично, да се посочи каква част.

4. Кои БЗС /като номер, местонахождение и в какъв размер/ са били установени като недопустими за подпомагане при извършените административни проверки на площите по заявлението на жалбоподателя за кампания 2014 г.

5. Какъв е общият размер на недопустимата площ, установена от РА и от СТЕ по подаденото от жалбоподателя заявление, какъв е общият размер на установената площ след извършените административно проверки. Какво е процентното съотношение между размера на декларираните спрямо установените като годни за подпомагане площи.Какъв е процентът на наддеклариране и съответно санкционираната площ, както и какви санкции се предвиждат за тях.

Втората част от експертизата с вещо лице агроном, след запознаване с приложените по делото доказателства и оглед на място да отговори на въпроса: Каква е отглежданата култура от страна на Н.Г.М. и представлява ли тя трайно насаждение. След оглед на място да даде отговор, ако е възможно, стопанисвани ли са процесните земеделски стопанства през 2014 г. и в какво - добро или недобро земеделско състояние са били те през 2014 г. 

Според заключението на вещото лице инж. Б.М. е кандидатствала по СЕПП, СНДП и СПП. Общо заявените парцели по трите схеми са 13 броя, находящи се в землището на Лиси връх и засяти с орехи. За всеки парцел/БЗС вещото лице е посочило има ли определена недопустима площ и в какъв размер. Общо определени като недопустими според вещото лице  са 18.73 ха, толкова колкото са по УП. Същевременно вещото лице е посочило поотделно за отделните БЗС каква част попада в окончателния специализиран слой ПДЗС. С оглед на това вещото лице е стигнало до извода, че от общо декларирана площ 38.24 ха в специализирания слой попадат 19.5 ха. Вещото лице сочи, че по заявлението на жалбоподателя са извършени две проверки – при подаване на заявлението в 12 броя от заявените парцели, като при тази проверка са установени недопустими площи в размер на 16.82415 ха. Втората проверка е теренна проверка – измервания и оглед на място от служители на ОС “Земеделие” Каолиново. Вещото лице подробно е описало констатациите от направените проверки, като потвърждава, че установеният процент на наддеклариране е 96.10 %. /л. 219 – 221/

Според заключението на вещото лице агроном М. К. във всички имоти към момента на огледа има засадени орехови дръвчета, които според него са на видима възраст 4-5 години. По степента им на развитие вещото лице сочи, че може да направи извод, че са били налични и към 2014 година. Счита, че са полагани грижи и са провеждани мероприятия съобразно релефа на района, който е полупланински. /л. 206/ В съдебно заседание заявява, че няма информация за състоянието на парцелите през 2014 г. /264 на гърба/ На въпрос на съда дали може да даде по - конкретно заключение за всеки парцел, вещото лице отговаря, че не е в състояние сам да стори това.  

При условията и по реда на чл. 16в от Наредба № 105/2006 г., жалбоподателят е подал възражение вх. № АР 25-8 от 11.12.2014 г. пред Министъра на земеделието и храните срещу Заповед № РД-09-807/ 05.12.2014 г. за одобряване на обновения специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2014 /л. 10/. Налице е произнасяне от сезирания административен орган с писмо изх. № 94-1655/ 23.04.2015 г., видно от което след извършени проверки и процедури по актуализиране на цифровите географски данни за специализирания слой ПДП, резултатът, касаещ парцелите, фигуриращи във възражението, остава непроменен. В писмото – отговор е указано, че окончателният вариант на специализирания слой ПДП е одобрен със Заповед на Министъра на земеделието № РД 04-287/ 06.03.2015 г. и е предаден на ДФЗ – РА за извършване на окончателна оторизация по заявленията за директни плащания за кампания 2014, след което РА ще информира всеки земеделски стопанин за резултатите от нея чрез издаване на официално уведомително писмо /ОУП/. Указана е възможността за обжалване на. Заповед на Министъра на земеделието № РД 04-287/ 06.03.2015 г.и срокът, в който може да бъде сторено това /л. 11/.

В резултат, с уведомително писмо изх. № 02-080-6500/6955 от 29.09.2015 г. /л. 46 – 52/ на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", на Н.Г.М. е отказано финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. по заявление с УИН:08/290514/80420, както следва: по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ е оторизирана сумата от 0 лева, като в таблица са изброени БЗС, за които са констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане, като е отказано финансово подпомагане на основание чл. 43, ал. 4 от ЗПЗП; по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ е указано, че за заявената СПП и декларираните в заявлението за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП, след прилагане на процедурата по чл. 58 от Регламент (ЕО) № 1122/ 2009 на комисията от 30.11.2009 година и във връзка с чл. 15г, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане, за първите допустими по СЕПП до 30 хектара е оторизирана сума в размер на 0 лева. С акта са наложени санкции за бъдещ период в размер общо на 5639.96 лв. В писмото изрично е записано, че то не касае оторизираните суми по заявление за подпомагане по мярка 213 “Плащания по натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи”, мярка 214 “Агроекологични плащания” и “Схемата за подобряване на качеството на плодовете и зеленчуците, произвеждани в България”, за които заявителят ще бъде уведомен с друго УП.

Част от уведомителното писмо са таблици за БЗС, съдържащи информация за всяка от оспорените схеми и мерки за директни плащания, както и таблици за формиране на общата оторизирана сума за финансово подпомагане, с разяснения на съдържанието на всяка от колоните на таблиците, както следва:

По Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, констатираните несъответствия с изискванията за подпомагане след извършени проверки по чл. 37 от ЗПЗП, са отразени в таблицата на стр.2 от Уведомителното писмо и засягат БЗС/Парцели със следните идентификатори: 43846-109-3-1, 43846-110-2-1, 43846-110-3-1, 43846-1374-1-1, 43846-1376-1-1, 43846-1465-2-1, 43846-1485-2-1, 43846-1487-1-1,  43846-722-1-1, 43846-723-2-1, 43846-79-3-1, 43846-808-2-1 с общо декларирана площ на тези парцели от 33, 54 ха /при заявени за подпомагане по схемата 13 БЗС с площ 38, 24 ха, доколкото парцел 43846-109-4-1 с площ от 4. 70 ха не е преминал проверки/; при извършени проверки по чл. 37 от ЗПЗП и при спазване на процедурата по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, видно от колона 3, в случая няма двойно заявени площи и установените по този ред площи отговарят на декларираните от колона 1 на таблицата. След административни проверки, които включват кръстосани проверки чрез пространствено сравнение на заявените площи с допустимите референтни парцели в СИЗП в Специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние", включващ площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок по чл. 16а от Наредба № 105/2006 г., са установени части от описаните БЗС, които не попадат в Специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние" с обща площ от 18, 74 ха, “наддекларирана площ” по колона 7 от таблицата. Обобщените данни по схемата са в таблицата на стр. 4 от УП, като от декларираната площ 38, 24 ха, установената площ, покриваща изискването за минимален размер на стопанство и парцел, е 19.49 ха, наддекларираната площ по СЕПП е 18. 74 ха или 96, 10 % наддеклариране, предвид което е отказано финансово подпомагане на основание 16а, ал. 4 от Наредба № 105/2006 г., чл. 43, ал. 3 т. 4 и т. 6 от ЗПЗП в пълен размер /оторизираната сума е 0 лева в колона 13/.

За заявената СПП от декларираната площ 30. 00 ха е определена/установена площ за подпомагане в размер на 19. 50 ха, а наддекларината площ е в размер на 10.50 ха, при което се явява процент на наддеклариране, видно от колона 6 на Таблицата на л. 4 от УП в размер на 53.85 %. С оглед констатациите оторизираната сума в колона 13 е 0 лева.

Оспореното уведомително писмо е изпратено по пощата и е връчено на сина на жалбоподателката на 09.10.2015 г., видно от приложената по делото обратна разписка. /л. 53/ Н.М. първоначално е подала жалба срещу УП по административен ред, заведена в деловодството на Министерство на земеделието и храните с рег. индекс № 94-6419 от 15.10.2015 г. /л. 198 – 199/ Същата жалба е изпратена и до Директора на ДФЗ, като в нея се съдържа молба да бъде преразгледано УП, тъй като не отговаря на истината.

Зам. Изпълнителният директор се е произнесъл по искането за преразглеждане на УП с писмо изх. № 02-080-6590/6955 от 27.10.2015 г., като в него е указал, че жалбата е регистрирана в ДФЗ с № 02-080-6500/6955 от 16.10.2015 г. В писмото административният орган е изложил съображенията, поради които счита, че не са налице предпоставките за преразглеждане на случая. /л. 44 – 45/ Писмото е изпратено както на жалбоподателката, така и с оглед разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от АПК на горестоящия административен орган – Министър на земеделието и храните. Този акт е регистриран в МЗХ с рег. индекс 13 – 6337/ 28.10.2015 г., видно от печата, положен в горния десен ъгъл на писмото. /л. 45/  Жалбата, по която е образувано адм. д. № 720/ 2015 г. е подадена в съда на 26.11.2015 г., но е изпратена по пощата на 24.11.2015 г., видно от печата върху приложения по делото плик. /л. 38/. С оглед разпоредбата на чл. 149, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 97, ал. 5 във връзка с ал. 1 от АПК, предвид изложената по – горе хронология, жалбата е подадена в законния срок на основание чл. 149, ал. 3 предложение последно във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК.

По делото са представени и приети по искане на жалбоподателката копие от анекс към договор за контрол и сертификация съгласно Регламент (ЕО) 834/2007, вх. № 019985/ 21.12.2012 г. с описание на площите, копие от заявление за сертификация на биологично производство. Доколкото тези доказателства предвид изричното изявление в УП за неговия предмет не са относими към спора, настоящият състав няма да ги обсъжда. /л. 163 - `173/ От представените по повод биологичното растениевъдство доказателства по настояване на жалбоподателя и доколкото тежестта за доказване е негова, съдът счита, че може да обсъди само копието от инспекторски доклад от проведена проверка на място вх. № 035666/ 18.08.2014 г., доколкото в него се съдържа информация за наличието въобще на дръвчета орехи, като е записан изрично и периодът на засаждането им. /л. 171/ Тази проверка не е сред базата данни, на които се е основал административният орган, доколкото е извършена по повод друго заявление, но отразените факти в нея не могат да бъдат игнорирани, въпреки че не променят крайния извод. Фактите са, че през 11.2012 г. са засадени орехи в парцелите/БЗС, но състоянието на БЗС за кампания 2014 се установява, от доказателствата, послужили за произнасянето на административния орган по конкретните СЕПП и СПП и за състоянието на парцелите/ БЗС тази проверка на място е ирелевантна.

По делото е прието писмо вх. № 910 от 21.04.2016 г. на Зам. Министъра на земеделието и храните, с което същият уведомява съда, че за района на землището на с. Лиси връх цифрова ортофотокарта  (ЦОФК) е изготвена по самолетно заснемане от 2011 г. Същата представлява най - актуалната ЦОФК за района, в който жалбоподателката е идентифицирала площи за подпомагане към момента на заявяването им, през кампания 2014 г. Обръща внимание, че актуализацията на СИЗП и на специализирания слой ПДЗС за кампания 2014 г. за процесния район е извършена чрез теренни проверки, като физическите блокове, в които кандидатът е заявил площи за подпомагане извън специализирания слой ПДЗС, са били обект на теренна проверка от страна на общински/областни служби на МЗХ /л. 284/

Както бе посочено по – горе, М. е подала възражение с вх. № АР – 25 – 8 от 11.12.2014 г. във връзка със Заповед № РД 09-807 от 05.12.2014 г., с която е открита процедура за подаване възражения срещу обхвата на проекта на специализиран слой ПДП за кампания 2014 година. В писмото – отговор по възражението с изх. № 94-1655/ 23.04.2015 г. е указано, че това писмо не подлежи на обжалване, а на обжалване подлежи общият административен акт – заповед № РД 04-287 от 06.03.2015 г., но в 14 – дневен срок от получаване на отговора по възражението./л. 288/ Видно от приложената към отговора разписка, същият е получен от М. лично на 30.04.2015 г. /л. 289/

От събраните по делото доказателства се установява, че жалба срещу заповедта на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализиран слой ПДЗС след получаване на отговора, не е последвала. Няма и твърдение за подаване на такава жалба.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена от активно легитимирано лице с правен интерес, в предвидения от закона срок по чл. 149, ал. 1 АПК и отговаря на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от АПК. Оспореното уведомително писмо, ведно с приложените таблици, представлява индивидуален административен акт, който пряко засяга правата и законните интереси на жалбоподателката, доколкото с него се отказва финансиране по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2014 и се налагат санкции за бъдещ период.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, поради което е валиден. Съображенията за това следните: Съгласно чл. 20а от ЗПЗП изпълнителният директор на фонда, който е изпълнителен директор и на Разплащателната агенция, организира и ръководи дейността и я представлява. Държавният фонд "Земеделие" е акредитиран за единствена разплащателна агенция за Република България за прилагане на ОСП на ЕС /чл. 11а от Закона за подпомагане на земеделските производители, а Разплащателната агенция, съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗПЗП е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки. Разпоредбата на чл. 10, ал. 1 т. 7 от Устройствения правилник на ДФ "Земеделие" установява правомощие на изпълнителния директор да взема решения за одобряване или отхвърляне на заявления по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, прилагани от разплащателната агенция. По делото е приета заповед на Изпълнителния директор за делегиране на правомощия № 03-РД/323/ 11.03.2015 г. /л.113/, издадена на основание чл. 20, т. 2 и т. 3 и чл. 20а, ал. 1, 2 и 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 10, т. 1 и т. 2 и чл. 11, ал. 2 от Устройствения правилник на Държавен фонд “Земеделие”, с която съгласно т. 1 заместник изпълнителният директор има правомощието да издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите за финансово подпомагане съгласно чл. 1 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания /л. 113/, с оглед на което в конкретния случай оспореният акт е издаден от компетентен орган.

            Актът е издаден в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила. Съдът намира, че от таблиците в уведомителното писмо става ясно, че са взети предвид само резултатите от извършените административни проверки на заявените БЗС по смисъла на чл. 37 от ЗПЗП. Процесните парцели не са били предвидени и за тях по СЕПП и СПП не са извършвани проверки на място, което се установява по безспорен начин от колона 4 /л. 17/ на таблицата към УП. Проверките на място не са и задължителни според действащата нормативна уредба. Съобразно нормата на чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП (изм. и доп. изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 13 Февруари 2015 г.), действаща към момента на кампания 2014 г., на задължителна проверка на място подлежат 5% от подадените заявления за подпомагане. Съответно е и съдържанието на чл. 30, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1122/ 2009 г. на Комисията от 30.11.2009 г. В случая по СЕПП и СПП заявлението не е попаднало сред квотата за проверка. С изменението от 2015 г. на чл. 30, ал. 3 от ЗПЗП и към момента на издаване на УП, вече е отпаднала 5% - вата квота и преценката за такива проверки на място е след анализ само на риска по преценка на административния орган.

            В УП са посочени и кореспондиращи на фактическите констатации правни основания. Мотивите на административния акт освен това са допълнени чрез документите към административната преписка, а в случая, и от данните в ИСАК. Част от административната преписка са заповедите на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние", както и картите и таблиците, съставляващи разпечатки, съответно цифрови копия от ИСАК, които отразяват състоянието в системата относно подаденото от жалбоподателя заявление и неговия административен статус. Още при подаване на заявлението  е установено след разпечатка на картен материал, че е налице вид грешка: “над 0.05 от БЗС излиза извън площите, подходящи за подпомагане за ДПП” В резултатите от автоматичните проверки, под които е налице подпис на заявителя, са изброени и номерата на БЗС с площ извън допустимата за подпомагане площ. /л. 76/ Само един от заявените парцели/БЗС не е включен в този списък, като е приет изцяло за допустима площ - 43846-109-4-1 с площ 4.70 ха.. Общо с недопустима площ при заявлението са 12 броя, с площ 16,82417 ха. В съдържанието на уведомителното писмо подробно са възпроизведени констатациите от извършените проверки. Обстоятелството, че не са установени площи, заявени от повече от един кандидат, се вижда от таблицата към УП, в която площите на колона 2 и 3 с оглед липсата на такава констатация, съвпадат. По отношение приложените протоколи от теренни проверки и стореното от процесуалния представител на жалбоподателката възражение за тяхната незаконосъобразност с оглед решението на ВАС, настоящият състав счита, че следва да се има предвид, че към момента на извършването им – 17.10.2014 г. и 20.10.2014 г. (протоколът от 30.09.2014 г., не касае землище с. Лиси връх, поради което независимо че е изпратен от административният орган, не е относим към спора) теренните проверки не са били отменени. Наличните по делото протоколи за теренни проверки /л. 176 – 196/ отразяват резултатите от теренни проверки, извършени на основание действащите към момента на извършването им разпоредби на чл. 16а, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. Към момента на извършването теренните проверки с оглед датата на влизане на съдебното решение, с което са отменени, са били допустими. Освен това предвид възражението на жалбоподателката в тази връзка, следва да се има предвид, че с допълнението в чл. 33а, ал. 2 от ЗПЗП с ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г. и включването им на това основание в чл. 15 от Наредба № 105, теренните проверки са отново допустими и към момента на издаване на УП тази допустимост е налице. По делото е приета като доказателство Заповед № РД 09-484/ 18.07.2014 г., издадена на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 8, ал. 2 във връзка с чл. 6, т. 11 и 13 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието, обн. ДВ, бр. 77 от 2013 г., във връзка с чл. 30, ал. 2 и ал. 4 , т. 2  и чл. 33а, ал. 1 и 2 от ЗПЗП и одобрени Указания за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове 2014 г. Със заповедта са определени стриктно служителите, отговорни за проверките, сроковете и базата на извършването им, поради което в този смисъл въз основа на тази заповед са извършени и теренните проверки, протоколите по които са приети като доказателство по делото. С наличието на заповедта, сканираните протоколи и тяхното утвърждаване съгласно т. 8 от заповедта е спазена процедурата по тяхното провеждане. Така от Протокол № SHU-3-SH-12848/ 17.10.2014 г. за специализирана теренна проверка на място на физически блокове от 09.10.2014 г. в землището на с. Лиси връх, надлежно утвърден, /л. 185 - 192/ се установява, че е извършена теренна проверка в седем от БЗС с подномера на следните  №№ 43846-109-; 43846-110;43846-1374;43846-1376;43846-1465;43846-1487. В колона 11 - "причини за недопустимост" са посочени като такива - постоянно затревени площи;не е извършена земеделска дейност (пустееща земя);неземеделски площи, непригодни за извършване на земеделска дейност/трайно пустеещи, необработвани земи. Срещу БЗС, находящо се в № 43846-1465 е посочено само орехи, тикви, мека пшеница, а за БЗС, находящо се в 43846-1487 е посочено, че има засети орехи, но е указано, че са налице неземеделски площи, непригодни за извършване на земеделска дейност/трайно пустеещи, необработвани земи, основание за недопустимост по чл. 2от Наредба № 5 от 10.03.2010 г. на МЗХ /отм./ В Протокол № SHU-3-SH-12977/ 20.10.2014 г. за извършената специализирана теренна проверка на 10.10.2014 г., също надлежно утвърден, от заявените от М. парцели е проверен този в 43846-1485 с площ 1.55 ха; 43846-722;43846-723; 43846-808. В протокола описанието е "неизвършена земеделска дейност през стопанската година".

За БЗС/парцел 43846-1465; 43846-722 и 43846-723 е налице записване само на засятата култура “орехи” без посочване на причините за изключване. Общата недопустима площ за тези три парцела е 2.22 ха. За БЗС в 43846-722 и 43846-723 при теренната проверка е потвърден размерът на недопустима площ, установен при автоматичната проверка при подаване на заявлението. При парцела в 43846-1465 при теренната проверка е установен допълнителен размер на недопустима площ от 1.64 ха, който е добавен към този от автоматичната проверка от 0.09 ха или общо недопустимата площ в този парцел е изчислен при допълнителната проверка на 1.73 ха.

            Ответникът няма твърдение жалбоподателката да е присъствала при провеждане на теренните проверки, нито да е уведомявана за тях. Изискване за това не се съдържа нито в нормативната база към момента на провеждането им, нито в Указанията за тяхното провеждане и Заповедта, издадена за процедурата на провеждането им. Едва с изменението в ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г. е въведено изискването за уведомяване на бенефициентите за извършването на специализирани теренни проверки. В този смисъл проведените теренни проверки са законосъобразно извършени.

            Ответникът не спори, че БЗС 43846-79-3-1 не е бил обект на теренна проверка, но за него е налице недопустима площ само в размер на 0.02 ха, установена е оперативна площ 0.5 ха. За този парцел жалбоподателката не е възразила при получаване на писмото за определения акуализиран специлизиран слой ПДЗС. 

            Като се съпоставят резултатите от извършените първоначално автоматична проверка и впоследствие теренни проверки, обективирани в приложените по делото протоколи, с изводите на вещото лице по съдебно - техническата експертиза, приложените разпечатки на цветни карти по делото /л. 225 - 241/ с изложеното в УП, се налага изводът, че е неоснователно възражението на жалбоподателя за липса на фактически основания в оспорения акт. Настоящият състав счита, че административният акт съдържа правни и фактически основания, поради което същият се явява мотивиран и не страда от порока по чл. 59, ал. 2 т. 4 от АПК. В уведомителното писмо са посочени конкретни обстоятелства, които са мотивирали административния орган да приеме, че са налице недопустими за подпомагане площи.

При анализ на действащата към процесния период правна уредба, следва да се добави, че за изпълнение на своите функции разплащателната агенция поддържа и използва Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/. Това е комплексна автоматизирана система, която след съответните изчисления генерира като крайни актове уведомителните писма, с които се признават и изчисляват сумите по съответните схеми и мерки или се намалява, респ отказва изплащането им поради различни причини, заложени в нормативната уредба на схемите за подпомагане по чл. 43, ал. 3 от ЗПЗП.

Процесуалноправна предпоставка за получаване на финансиране по схемите и мерките за директни плащания е кандидатът да е подал в срок заявление за подпомагане. По делото няма спор, че жалбоподателката е земеделски стопанин по смисъла на § 1, т. 23 от ДР на ЗПЗП. Няма спор и че жалбоподателката е подала заявление по образец в срока, определен в чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5/2009 г., в съответствие с чл. 32, ал. 1 ЗПЗП, чл. 41, ал. 2 и чл. 46 ЗПЗП.

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5/ 2009 г. /Наредбата/ за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ред. ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.), заявлението за подпомагане съдържа и данни за идентификацията на земеделските парцели, за които се кандидатства за подпомагане, включително:

а) площта на парцела в хектари до втория десетичен знак;

б) местонахождението на парцела, определено върху картен материал от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК);

в) начина на ползване на парцела (култура);

г) поливност;

д) основание за ползване;

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата, въвеждането на данните за заявлението по чл. 3, ал. 1 и регистрирането на земеделските площи по реда на чл. 7 се извършват в присъствието на кандидата. Данните за земеделските парцели по чл. 3, т. 3, буква, "а" се изчисляват автоматично от СРКЗП въз основа на регистрираните граници на всеки парцел. Общото заявление за подпомагане в частта, която е попълнена за съответния кандидат за подпомагане и подадените от него декларации с въведените в СРКЗП данни се разпечатва в три екземпляра, всяка страница от които се подписва от кандидата и се подпечатва от кандидатите - юридически лица или еднолични търговци. Съгласно чл. 19 § 2 от Регламент 73/2009 административният орган е длъжен да представи графичен материал, посочващ местоположението на заявените за подпомагане площи. Посоченият текст изисква формулярите за кандидатстване да се базират на площите, определени през предходната година. Този извод се налага и съгласно чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата, като целта на разпоредбите е да бъде осигурена възможност обективно да бъдат индивидуализирани заявените за подпомагане имоти въз основа на графичния материал, ползван от административния орган. Следователно, както европейското, така и националното законодателство изискват на заявителя да бъде предоставен актуален графичен материал, който да не го въвежда в заблуждение при очертаването на площите. В случая административният орган е изпълнил задълженията си по чл. 26, чл. 28, чл. 34, чл. 35 и чл. 36 от АПК, като е предоставил възможност на жалбоподателя да участва в отделните етапи на административното производство, включително за запознаване с допустимите за подпомагане площи. Същият е надлежно уведомен за констатираните при автоматичните проверки грешки относно площи от заявените БЗС, излизащи извън площите, подходящи за подпомагане. На стр. 13 от заявлението се съдържат резултатите от автоматични проверки на въведените данни /л. 76/. Под резултатите фигурира подписът на М., което означава, че оспорващата е надлежно уведомена за резултата от автоматичната проверка и е подписала протокола за установените грешки, като е потвърдила по този начин изцяло подаденото заявление и не е извършила корекции на вече заявените и очертани БЗС. На следващо място, следва да се има предвид, че М. е оспорила по реда на чл. 16в от Наредба № 105/2006 г., заповед №РД-09-887/05.12.2014 г. за одобряване на обновения специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2014. Административният орган не е установил обаче основание за извършване на корекции. С оглед на това и без корекции е издадена Заповед № РД 46-287/ 06.03.2015 г. за одобряване на окончателния специализиран слой. Изложеното навежда на неоснователност на твърденията на жалбоподателката за извършени съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Такива не се установяват. Административният орган е изпълнил задълженията си, като е осигурил правната възможност за заявителя да реализира правата си, в частност правото си да оспори констатациите относно площите, допустими за подпомагане.

С оглед сторените от жалбоподателката оплаквания за процесуални нарушения, настоящият състав приема за неоснователни и доводите за това, че административният орган е бил длъжен да извърши проверка на място, след като при административните проверки са констатирани нередности. по - горе вече беше обоснован обратният извод с оглед нормативната база. За пълнота следва да се отбележи, че по подаденото от М. заявление, е извършена задължителна проверка на заявлението в ИСАК, съгласно чл. 37 от ЗПЗП и изискванията на Регламент (ЕО) № 73/2009 г. на Комисията. Съгласно чл. 20, т. 1 от същия и чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП, ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция е задължена да извърши административни проверки на подадените заявления за подпомагане, с цел да провери дали са изпълнени условията за допустимост на подпомагането. Видно от събраните по делото писмени доказателства, по заявлението на Н.М. е проведена административна проверка и резултатите нея са отразени в оспореното уведомително писмо. Безспорно е, че размерът на недопустимата площ е определен въз основа на административна проверка по данните в ИСАК и СИЗП. Проверката на място е извършена, както бе посочено вече, във връзка със заявление за подпомагане по различна от спорните схеми и мерки. Разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Регламент 1122/2009 г. урежда правна възможност, а не задължение на органа при констатирани нередности при кръстосаните проверки, да проведе други административни проверки и ако това е целесъобразно, проверка на място. Такава е и действащата към момента разпоредба на чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП. Следователно непровеждането на проверки на място не съставлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Преценката за законосъобразност на оспореното уведомително писмо по критерия по чл. 146 т. 4 от АПК - съответствие с материалния закон, сочи на неоснователност на оспорването. Анализът на събраните доказателства обосновава извода за правилно приложение на относимите материалноноправни норми спрямо установените фактически обстоятелства.

Материалноправните предпоставки за намаляване размера на плащането или за отказване на плащането по схемите и мерките за директни плащания, са предвидени в чл. 43, ал. 3 от ЗПЗП. Конкретните основания за оспорения отказ са, тъй като кандидатът е заявил площ, която попада извън специализирания слой. Специализираният слой "Площи в добро земеделско състояние" се създава в СИЗП от министерство на земеделието и храните, за да се използва от Разплащателната агенция за административни проверки на подадените заявления. Съгласно чл. 16а, ал. 1 от Наредба № 105/2006 г., същият включва площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите на Наредба № 5/2010 г. (Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ - ДВ, бр. 15 от 24 февруари 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) и подлежи на обновяване ежегодно, а след приключване на обновяването, МЗХ открива производство по чл. 66 от АПК за одобряване на изготвения специализиран слой ПДЗС, което се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните с оглед разпоредбата на чл. 16г, ал. 2 от Наредба № 105/2006 г. В случая специализираният слой за кампания 2014 е одобрен със заповед № РД-46-287 от 06.03.2015 г. Съгласно разпоредбата на чл. 16г, ал. 4 от Наредба № 105/2006 г., въз основа на одобрения специализиран слой ПДЗС, РА извърша окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година и приема заявления за подпомагане за следващата година. Анализът на нормативната уредба сочи, че РА действа в условията на обвързана компетентност и не извършва плащане /оторизация/ за площ, ако парцелът не е включен в заповедта по чл. 16г от Наредба № 105/2006 г. В настоящия случай, М. е участвала в административното производство по приемане на специализирания слой ПДЗС, като е упражнила правото си на възражение срещу обхвата на слоя. Представена е таблица със заявените за подпомагане площи за 2014 г. и съответно на площите, извън слоя ПДЗС. От друга страна, заповедта по чл. 16г, ал. 2 от Наредба № 105/2006 г. за одобряване на специализирания слой не е обжалвана от земеделския производител, поради което в частта относно заявените имоти същата е влязла в сила и РА е обвързана от постановеното в административния акт. Видно от приетото по делото заключение на вещото лице инж. Б., което съдът кредитира изцяло като неоспорено от страните, обективно и безпристрастно дадено и кореспондиращо с останалите доказателства по делото, описаните в процесното уведомително писмо площи попадат извън одобрения специализиран слой ПДЗС, т.е. извън допустимите за подпомагане площи по смисъла на чл. 43, ал. 3, т. 4 и 6 от ЗПЗП, поради което законосъобразно и правилно административният орган е отказал финансиране по Схемата за единно плащане на площ. Налице е наддеклариране в размерите, посочени в уведомителното писмо, което възлиза на 96, 10%. Дори да се вземе предвид, че за БЗС/парцел 43846-1465; 43846-722 и 43846-723 е налице записване само на засятата култура “орехи” без посочване на причините за изключване, като общата недопустима площ за тези три парцела е 2.22 ха и тази площ се изключи от недопустимите площи поради липса на посочване причина за недопустимост, то процентът на недопустимата площ е 76.05 %, поради което се потвърждава крайният извод за необходимост от отказ за подпомагане. Съгласно чл. 58, § 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията, при наддеклариране от 20% до 50% се отказва оторизация. Следва да се има предвид обаче,че жалбоподателката не е представила обратни на констатациите на административния орган доказателства, които да установяват, че тази обща площ от 2.22 ха следва да бъде приобщена към допустимата. В този смисъл и с оглед заключението на вещото лице инж. Б., което достига също до извода за недопустима площ в размер на 18.73 ха (съгласно УП е 18.74 ха, но вещото лице обяснява тази нищожна разлика със закръглянията при пресмятането), оспореното уведомително писмо в частта относно СЕПП е законосъобразно като постановено в съответствие с приложимите материалноправни норми на чл. 43, ал. 3, т. 4 и 6 от ЗПЗП във връзка с чл. 58, § 2 от Регламента, с оглед на което подадената жалба като неоснователна подлежи на отхвърляне.

При проверката си за съответствие с приложения закон, съдът е задължен да се произнесе по възражението на оспорващия за липса на актуална цифрова ортофото карта, респ. за некоректно и неправилно определяне на специализирания слой ПДЗС. Специализираният слой представлява геореферирана графична база от данни за площите, допустими за подпомагане за съответната кампания, изграден на база актуални ортофото и сателитни изображения на територията на страната за съответната година. Както се посочи, тази електронна база данни за годните за подпомагане площи е част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/, а последната е основна част от Интегрираната система за администриране и контрол / ИСАК/, чрез която се извършват административните проверки, на база на които се генерират уведомителните писма. В случая, видно от писмо вх. № 910/ 21.04.2016 г. /л. 284/ на зам. министъра на земеделието и храните, става ясно,че за района на землището на с. Лиси връх, цифрова ортофото карта (ЦОФК) е изготвена по самолетно заснемане от 2011 г. В писмото е добавено, че тъй като заявените от М. площи попадат в частта от територията на страната извън извършеното през годината самолетно или сателитно заснемане, съответно за тях МЗХ не разполага с актуална за кампанията от 2014 г. ЦОФК, която да бъде дешифрирана, акуализацията на СИЗП и на специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние" за кампания 2014 за района е извършена чрез теренни проверки. Настоящият състав счита, че този факт не променя извода за законосъобразност на оспорения акт. Това е така, защото въпреки че в писмото се сочи за липса на актуална ЦОФК, то с оглед разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 105/2006 г., съгласно която министърът на земеделието и храните организира актуализиране на цифровата ортофотокарта за територията на цялата страна в период не повече от 5 години, то наличната за района ЦОФК от 2011 г. е актуална, като липсват доказателства дешифрирането на същата да е извършено неправилно към момента на утвърждаване на специализирания слой. Административният орган е доказал съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и законовите изисквания за издаването му.

Съдът изрично с определението за насрочване е указал на жалбоподателката доказателствената тежест с оглед разпоредбата на чл. 170, ал. 2 от АПК предвид обстоятелството, че предмет на делото е отказ на административния орган за финансово подпомагане. С направените доказателствени искания не бяха оборени констатациите в оспорения акт. Вярно е, че в заключението на вещото лице по агрономическата част от експертизата, се сочи, че 80 % от установените към момента орехови дръвчета са живи, както и че за него са спазени изискванията за засаждане, но добавя, че се касае за полупланински район, в който трудно влизала техника и за да си личи, че се поддържат имотите в идеално състояние, е нужна техника, възможности и време. Вещото лице добавя в съдебно заседание, че не може да даде информация за състоянието през 2014 г. на парцелите. Същевременно в същото съдебно заседание говори и за плътност от 80 % през 2014 г.. Поради противоречията в изложението съдът не кредитира тези негови изводи, които са несъответни на всички останали доказателства по делото. Още повече, че на въпрос на съдебния състав дали може да даде по - конкретно заключение за всяко БЗС, имайки предвид указанията за това в коя част на парцелите е налице изключване,  вещото лице заяви, че не е в състояние. Този отговор сам по себе си оборва твърдението за 80 % плътност на засадени живи дръвчета в процесните парцели. Допълнителни искания в тази връзка предвид доказателствената тежест от страна на жалбоподателката не бяха направени.

За пълнота на изложението и поради обстоятелството, че е обжалвано УП изцяло, съдът счита, че следва да вземе становище и по отношение определената по СПП недопустима площ и оттам отказ за финансово подпомагане и по тази схема. Съгласно чл. 15г, ал. 1 от Наредба № 2 от 21. 02.2011 г. право на подпомагане по схемата за преразпределително плащане имат земеделски стопани, които имат право на плащане по схемата за единно плащане на площ, като на основание чл. 15г, ал. 2 от същата Наредба преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.  С оглед цитираните разпоредби административният орган е приложил правилно закона, като е отказал плащане и по тази схема предвид обстоятелството, че изискването за това плащане е да е налице право на плащане по СЕПП.

Обжалваното УП включва и наложени санкции за бъдещ период. Жалбоподателката, въпреки че е оспорила цялото УП, не е изложила доводи във връзка с размера на наложените санкции, нито е направила доказателствени искания по тяхното оспорване. Настоящият състав счита, че сумата е определена в съответствие с разпоредбата на чл. 58 от Регламент (ЕО) 1122/  2009 г. на Комисията .

По изложените съображения, съдът приема, че оспореното уведомително писмо е законосъобразно като постановено в съответствие с материалния закона и административнопроизводствените правила, поради което жалбата се явява неоснователна и подлежи на отхвърляне.

Предвид изхода на спора и изрично стореното в тази насока искане от процесуалния представител на ответника, на ответната страна следва да бъдат присъдени съдебно – деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лева/ съгласно §1 от ДР във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 8 от Наредба №1/ 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и на основание чл. 144 АПК във връзка 78, ал. 8 ГПК и 38.75 лв. за хонорар на вещо лице. В последно съдебно заседание ст. Юрисконсулт ххх е поискал само “юрисконсултско възнаграждение”, без да уточнява размер. Доколкото обаче все пак е налице искане за размер от 400 лв. /четиристотин лева/ юрисконсултско възнаграждение съдът следва да отхвърли искането за разликата над 300 лв. /триста лева/ с оглед разпоредбите, цитирани по – горе. 

Водим от горното Административен съд – Добрич, ІІ едноличен състав

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2866/ 26.11.2015 г. на Н.Г.М., ЕГН **********,***, УРН 601266, подадена чрез адв. Д.Д.К.,***, срещу Уведомително писмо с изх. № 02-080-6500/6955 от 29.09.2015 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г.

ОСЪЖДА Н.Г.М., ЕГН **********,*** да заплати на Държавен фонд "Земеделие " - гр. София, съдебно – деловодни разноски в размер на 338.75 лв. /триста тридесет и осем лева и 75 стотинки/.

ОТХВЪРЛЯ искането на ответника за разноски в размер на 400 лв. /четиристотин лева/ за юрисконсултско възнаграждение за разликата над 300 лв. /триста лева/ за юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: