Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

№…………………….

гр. Добрич, 28. 09.  2016 год.

 

 

Добричкият административен съд, I-ви състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                   

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

 

при секретаря В.С. и с участието на прокурора ………………… изслуша докладваното от съдията Дарина Витанова АД №  591/ 2015 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 176 от АПК.

Образувано е по искане вх. № 1755/ 12. 08. 2016 год. на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, ЕИК ххххх със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “ххххх” № 258, Варна Тауърс, кула Е за постановяване на допълнително решение към решение № 235/ 14. 07. 2016 год. в частта за оспорване на инвестиционния проект към разрешение за строеж № 202/ 22. 12. 2014 год. В искането се сочи, че с жалба на дружеството е оспорено пред РДНСК СИР разрешение за строеж № 202/ 22. 12. 2014 год. ведно с одобрения инвестиционен проект. Пред Административен съд, гр. Добрич е оспорена заповед № ДК-СИР-50/ 2. 09. 2015 год. на Началника на РДНСК СИР ведно с произтичащите от нейната отмяна последици-отмяна на оспореното разрешение за строеж ведно със съгласувания и одобрен инвестиционен проект към него. С решение № 235/ 14. 07. 2016 год. по АД № 591/ 2015 год. е отменена заповед № ДК-10-СИР-50/ 9. 09. 2015 год. на Началника на РДНСК СИР и е отменено разрешение за строеж № 202/ 22. 12. 2014 год. В диспозитива на съдебното решение липсва отмяна на одобрения инвестиционен проект. По тези съображения се иска допълване на съдебното решение, като съдът се произнесе по направеното искане за отмяна на одобрения инвестиционен проект.

Ответникът по жалбата Началник на РДНСК СИР чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на искането, тъй като съдът се е произнесъл по жалбата на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” в нейната цялост  и не е налице хипотеза на допълване на съдебното решение.

Заинтересованата страна Гл. архитект на Община Балчик не изразява становище.

Заинтересованата страна “АЛБЕНА“ АД чрез процесуалните си представители изразява становище за недопустимост на искането като просрочено и за неоснователност на същото по съображение, че в разпоредителната част на атакуваната заповед № ДК-10-СИР-50/ 2. 09. 2015 год. на Началника на РДНСК СИР няма произнасяне по законосъобразността на одобрените инвестиционни проекти към разрешението за строеж. В тази насока се позовава и на съдебна практика на ВАС.

Решение № 235/ 14. 07. 2016 год., постановено по АД № 591/ 2015 год. е съобщено на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД на 21. 07. 2016 год. Искането за допълване на решението на съда е депозирано на 12. 08. 2016 год. в рамките на срока по см. на чл. 250, ал. 1 от ГПК, приложим на осн. чл. 144 от АПК. Искането е процесуално допустимо и съдът дължи произнасяне по същество.

Съдът намира, че направеното искане е основателно по следните съображения:

С жалба от 1. 06. 2015 год. “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД е обжалвало пред Началника на РДНСК СИР разрешение за строеж № 202/ 22. 12. 2014 год., издадено от Главния архитект на Община Балчик за строеж “Нов БКТП “Лазур” 2х630/20/0,4 с трансформатор 2х400/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22.75 кв. м.”, находящ се в ПИ ххххх по КК на к.к. “Албена с титуляр “АЛБЕНА” АД. Със заповед № ДК-10-СИР-50/ 2. 09. 2015 год. на Началника на РДНСК СИР жалбата е отхвърлена като неоснователна.

Решението на Началника на РДНСК СИР е обжалвано пред АС-Добрич като е поискано от съда отмяна на атакуваната заповед и отмяна на разрешението за строеж ведно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти към него. С решение № 235/ 14. 07. 2016 год. по АД № 591/ 2015 год. е отменена заповед № ДК-10-СИР-50/ 2. 09. 2015 год. на Началника на РДНСК СИР и е отменено разрешение за строеж № 202/ 22. 12. 2014 год., но в диспозитива на съдебното решение липсва отмяна на одобрения инвестиционен проект. При така очертаната фактическа обстановка съдът приема, че със съдебното решение съдът не се е произнесъл по искането на жалбоподателя в частта му относно отмяната на съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти към разрешение за строеж № 202 / 22. 12. 2014 год. на Гл. архитект на Община Балчик поради което дължи произнасяне и по това искане. Тъй като с решението по делото е отменено разрешението за строеж със същото следва да бъдат отменени и съгласуваните одобрени проекти към него, които представляват неразделна част от него. По тези съображения съдът намира, че искането за допълване на решението е основателно и следва да бъде уважено.

Съдът намира за неоснователно становището на заинтересованата страна “АЛБЕНА” АД, че искането за допълване на решението е неоснователно тъй като липсва произнасяне от страна на Началника на РДНСК СИР в заповед № ДК-10-СИР-50/ 2. 09. 2015 год. относно законосъобразността на одобрените инвестиционни проекти и че ако съдът се произнесе по тяхната законосъобразност ще замести контролният административен орган в нарушение на чл. 216, ал. 6 от ЗУТ. В диспозитива на атакуваната заповед № ДК-10-СИР-50/ 2. 09. 2015 год. на Началника на РДНСК СИР се съдържа разпореждане за отхвърляне на жалбата на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД срещу атакуваното разрешение за строеж. Вярно е, че диспозитивът не съдържа разпореждане за оставяне в сила на атакуваното разрешение за строеж със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти към него, каквото е изискването на чл. 216, ал. 6 от ЗУТ, но липсата на изричен диспозитив в тази насока не означава, че административният орган не се е произнесъл относно законосъобразността на разрешението за строеж и съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти към него. Непосредствен правен резултат от отхвърляне на жалба срещу атакувано разрешение за строеж ведно със съгласуваните и одобрени проекти към него е липсата на промяна в правния мир във вече съществуващите правни последици на издаденото разрешение за строеж ведно със съгласуваните и одобрени проекти към него. С отхвърлянето на жалбата срещу разрешението за строеж административният орган е признал законосъобразността както на издаденото разрешение за строеж, така и на проектите към него. Ако се възприеме логиката на заинтересованата страна “АЛБЕНА” АД, че поради липсата на изричен диспозитив относно одобрените инвестиционни проекти в заповедта на Началника на РДНСК СИР той не се е произнесъл по тяхната законосъобразност би следва да се приеме, че липсва произнасяне и по отношение на законосъобразността на издаденото разрешение за строеж, което очевидно не е така. В тази връзка съдът намира цитираната от процесуалните представители на заинтересованата страна “АЛБЕНА” АД съдебна практика за неотносима към настоящото съдебно производство, тъй като тя визира хипотеза, различна от конкретния. В цитираните решения на ВАС се визират заповеди на административния орган по чл. 216, ал. 6 от ЗУТ, с които е отменено разрешение за строеж, но липсва произнасяне по отношение законосъобразността на одобрените инвестиционни проекти, т.е. заповеди, които предизвикват промяна в правните последици на издаденото разрешение за строеж, които правни последици следва да се разпространят и по отношение на съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, тъй като те представляват неразделна част от отмененото разрешение за строеж.

Така мотивиран и на осн. чл. 176, ал. 1 от АПК съдът

 

                                    Р  Е  Ш  И  :

 

ДОПЪЛВА РЕШЕНИЕ № 235/ 14. 07. 2016 год., постановено по АД № 591/ 2015 год. І-ви състав на АС-Добрич КАТО към диспозитива ОТМЕНЯ разрешение за строеж № 202/ 22. 12. 2014 год., издадено от Главния архитект на Община Балчик за строеж “Нов БКТП “Лазур” 2х630/20/0,4 с трансформатор 2х400/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22.75 кв. м.”, находящ се в ПИ ххххх по КК на к.к. “Албена с титуляр “АЛБЕНА” АД се ДОБАВИ изразът “ведно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти към него”.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението му до страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: