Р Е Ш Е Н И Е

№…….

гр.Добрич,13.01. 2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Добричкият  административен съд, в закрито съдебно заседание на тринадесети януари  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа  адм. дело № 546 по описа на АС-Добрич за 2015 година,установи следното:

          Производството е по реда на чл.175 от Административно процесуалния кодекс и чл. 248,ал.1 от ГПК,във връзка с чл.144 от Административно процесуалния кодекс.

          Образувано е по молба от Кмета на община Балчик, ответник по делото, за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в мотивите и диспозитива  на решение № 369/ 31.10.2016г.,постановено по адм. дело № 546/ 2015г. по описа на АС-Добрич. В молбата се казва,че жалбоподателят П.С. *** е индивидуализиран с ЕГН **********.Твърди,че този граждански номер идентифицира лице със същото име,но с адрес в гр. Добрич, което според Кмета е различно от жалбоподателя по делото.Представя извадка от НБД. Също според Кмета, ЕГН на жалбоподателя е **********.

          С молбата е направено и искане за изменение на същото решение в частта за разноските, като вместо 400 лева юрисконсултско възнаграждение,да се присъди такова в размер на 600 лева, съгласно чл.8,ал.2,т.1 от Наредба №1/ 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

         Жалбоподателят  П.С.С., редовно уведомен не представя писмено становище. В телефонен разговор,проведен чрез процесуалния му представител, в деловодството на съда заявява,че няма да представи никакви доказателства относно действителния ЕГН.

          Другият жалбоподател С.Р.Н., чрез процесуалния си представител счита искането за неоснователно,като подробно излага аргументи.

         Заинтересованата страна Л.С.Ж.,чрез процесуалния си представител изразява становище, молбата да се уважи.

          Съдът счита, че молбата е допустима. Разгледана по същество същата е основателна, поради следните съображения:

          Съгласно разпоредбата на чл.175,ал.1 от АПК, съдът може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки в пресмятането или други очевидни неточности.В  случая,във връзка с искането съдът установи,че в приетите по делото писмени доказателства,включително съдебни актове, жалбоподателят П.С.С. е идентифициран с два граждански номера-********** и **********. По делото С. се легитимира като собственик по наследство на имот IХ-157в кв.26 по плана в.з.“Сборно място“, което обосновава и правния му интерес да обжалва заповед №1087/27.08.2015г. на Кмета на община Балчик,тъй като  собственият му имот е предмет на изменението на процесния ПУП-ПРЗ. Съдът счита, че в решението С. следва да бъде посочен с ЕГН, отговарящ на Лицето П.С.С., собственик на цитирания имот.За целта, извърши служебна справка, от която се установи, че е с ЕГН **********.

           За пълнота на мотивите съдът следва да отбележи, че междувременно, П.С.С. е подал жалба до ВАС,срещу решение № 369/ 31.10.2016г., постановено по адм. дело № 546/ 2015г., с искане за отмяната му. Въпреки, че същото не подлежи на оспорване, съдът е администрирал жалбата, в която е посочено ЕГН **********. Този  ЕГН е посочен и в молба на С. от 28.12.2016г. до ВАС, чрез АС-Добрич. Ето защо, съдът счита, че следва да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в  решение № 369/ 31.10.2016г., постановено по адм. дело № 546/ 2015г. по описа на АС-Добрич, по отношение ЕГН на П.С.С.-жалбоподател по делото, като вместо ЕГН **********   да се чете ЕГН **********.

           Основателно е и направеното искане за определяне на юрисконсултско възнаграждение в размер на 600 лева. В чл.143 от АПК е уредена отговорността за разноски.Съгласно ал.4, когато съдът отхвърли оспорването, подателят на жалбата заплаща всички направени по делото разноски, включително минималното възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл.36,ал.2 от Закона за адвокатурата, ако другата страна е ползвала такъв. В  конкретния случай Кметът на община Балчик е ответник, който в съдебния процес е бил защитаван от юрисконсулт. С решението, чието изменение се иска в частта за разноските, съдът неправилно е определил възнаграждение под минималното съгласно чл.8, ал.2,т.1 от Наредба №1/ 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения а именно 600 лева. Ето защо, решението следва да се измени, като се определи възнаграждение в размер на 600 лева.

           Предвид изложеното и съобразно компетенциите си по чл.175 от АПК и чл.248 от ГПК, административният съд

 

РЕШИ:

 

           ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА във влязло в сила Решение № 369 от 31.10.2016г., постановено по адм.д. № 546 /2015 по описа на Административен съд Добрич по отношение на единния граждански номер на П.С. ***-жалбоподател по делото, като вместо ЕГН  **********  да се чете ЕГН **********.

          ИЗМЕНЯ влязло в сила Решение № 369 от 31.10.2016г., постановено по адм.д. № 546 /2015 по описа на Административен съд Добрич в частта му за разноските, като ги увеличава на 600 (шестотин) лева.

 

          Решението не подлежи на обжалване. Същото да се отбележи върху поправеното решение и преписите от него.

 

                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: