Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

237

гр. Добрич, 14. 07.  2016 год.

 

 

Добричкият административен съд, I-ви състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и осми юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                   

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Витанова

 

 

при секретаря В.С. и с участието на прокурора ………………… изслуша докладваното от съдията Д. Витанова АД №  537/ 2015 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, ЕИКххххх със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “ххххх” № 258, Варна Тауърс, кула Е срещу Заповед № ДК-10- СИР-44/ 14. 08. 2015 г. на Началника на РДНСК Североизточен район, с която на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ е отхвърлена като неоснователна жалбата на дружеството срещу разрешение за строеж № 206/ 22. 12. 2014 год., издадено от Главния архитект на Община Балчик за строеж “Нов БКТП “Магнолия” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х1000/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22.75 кв. м.”, находящ се в ПИ ххххх по КК на к.к. “Албена с титуляр “АЛБЕНА” АД.

 Излагат се твърдения, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като противоречи на материалноправни разпоредби. Сочи се, че разрешението за строеж е издадено въз основа на виза за проектиране по см. на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, която не е съобщена на жалбоподателя в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ и същата не е влязла в законна сила. Главният архитект на Община Балчик е съгласувал и одобрил инвестиционния проект към издаденото разрешение за строеж при липса на влязла в сила виза за проектиране в нарушение на чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, обстоятелство, което не е отчетено от Началника на РДНСК Североизточен район при разглеждане на жалбата на дружеството срещу издаденото разрешение за строеж. Сочи, че инвестиционният проект е изготвен и одобрен от главния архитект на Община Балчик в нарушение на чл. 145, ал. 1 от ЗУТ. Инвестиционният проект, въз основа на който е издадено оспореното разрешение за строеж е съгласуван и одобрен в нарушение на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, който регламентира, че инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на предоставени предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Липсата на представен предварителен договор, сключен с “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД е основание за отказ от одобряване и съгласуване на инвестиционния проект. В същия смисъл е подзаконовата норма на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6/ 24. 02. 2014 год. “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД е разпределително предприятие по см. на чл. 88, ал. 1 от Закона за енергетиката/ЗЕ/, оператор на разпределителна мрежа по см. на § 1, т. 34 “б” от ДР на ЗЕ, собственик на електроразпределителна мрежа на Североизточна България и титуляр на лицензия за разпределение на електрическа енергия за тази част. Неправилно е становището на Началника на РДНСК Североизточен район, че не е допуснато нарушение на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, тъй като от възложителя е представен предварителен договор за присъединяване на обект към преносната мрежа на “ЕСО” ЕАД, тъй като “ЕСО” ЕАД е търговско дружество за управление на електроенергийната система и не може да сключва валидни договори за присъединяване по см. на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Самият предварителен договор за присъединяване между “АЛБЕНА” АД и “ЕСО” ЕАД не изпълнява изискванията на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, тъй като негов предмет е “Обект за предоставяне на туристически услуги к.к. “Албена”, а не обект “Нов БКТП “Магнолия”. В жалбата се излагат и аргументи за собствеността на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД върху кабелните линии 20кV в к.к. “Албена”. Излага се становище, че при издаване на заповедта на Началника на РДНСК Североизточен район са нарушени разпоредбите на чл. 7 и чл. 35 от АПК. В писмено становище по същество на делото добавя и аргумента, че заповедта на Началника на РДНСК Североизточен район е издадена от некомпетентен орган, тъй като не е подписана от него, а от друго лице, без да са налице условията на заместване. Визата за проектиране е издадена при липсващ ПУП, отделните части от проекта не са одобрени от гл. архитект на Община Балчик, липсва съгласуваност на отделните части от проекта с проектантите на другите части от същия проект, върху отделните части на проекта липсват подписи на възложителя на същия, предвижданото строителство не е съобразено със сервитутните зони на съществуващия ТП № 10 “Звезда”, собственост на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД. Претендира се отмяна на заповедта и отмяна на разрешението за строеж, както и присъждане на направените разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът Началник на РДНСК - Североизточен район чрез процесуален представител оспорва жалбата. Твърди, че същата е неоснователна и като такава моли да бъде оставена от съда без уважение. Изразява становище, че заповедта на Началника на РДНСК е издадена от компетентен орган при условията на заместване. Разрешението за строеж е издадено въз основа на виза за проектиране, която е влязла в сила и не е нарушена нормата на чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. Представеният предварителен договор за присъединяване на обекта към преносната мрежа на “ЕСО” ЕАД изпълнява изискванията на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, тъй като нивото на напрежение на трафопоста е определено в подстанция “Албена”, която е собственост на “ЕСО” ЕАД. Претендира отхвърляне на жалбата е присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна Гл. архитект на Община Балчик не изразява становище по спора.

Заинтересованата страна “АЛБЕНА” АД изразява становище, че “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД не е заинтересовано лице по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ във вр. с чл. 131 от ЗУТ и чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, тъй като не е собственик на поземлен имот с идентификатор № ххххх, нито е носител на ограничени вещни права в същия поземлен имот по данни от кадастралния регистър. Счита, че няма идентичност между ПИ ххххх, предмет на разрешението за строеж и имот пл. № 35 по АДС № 1991/ 2001 год., издаден в полза на “Електроразпределение” –Варна. След като в приетите като доказателства по делото скица и копие от кадастрален регистър няма вписани ограничени вещни права върху имот ххххх, собственост на “АЛБЕНА” АД  в полза на жалбоподателя, то жалбата му е процесуално недопустима. Сочи и че в жалбата до административния орган срещу РС № 206/ 22. 12. 2014 год. не е оспорена скица за проектиране № 15-364393/ 10. 10. 2014 год. на Гл. архитект на Община Балчик. Последващото оплакване срещу този административен акт, направено с жалбата до съда е преклудирано. Сочи и че за конкретния строеж не е необходимо издаване на виза за проектиране, като се позовава на разпоредбата на чл. 140, ал. 6 от ЗУТ. Неоснователно е оплакването на жалбоподателя, че инвестиционният проект е незаконосъобразен, тъй като е изготвен от Гл. архитект на Община Балчик. Същият е изработен от проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност. При издаване на разрешението за строеж не е нарушена разпоредбата на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, тъй като по делото е представен предварителен договор с експлоатационното дружество “ЕСО”ЕАД. Освен това, нивото на напрежението за електроснабдяване на обекта е определено в подстанция “Албена”, собственост на “ЕСО”ЕАД и по силата на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 6/ 24. 02. 2014 год. искането по чл. 4, ал. 1 от наредбата се подава до оператора на преносната мрежа. Излага становище, че цялата техническа инфраструктура /вкл. ел. кабелните мрежи средно и ниско напрежение/, намиращи се на територията на к.к. “Албена” са собственост на “АЛБЕНА” АД по силата на приватизационен договор с държавата. В подкрепа на този си аргумент сочи, че мястото на присъединяване на к.к. “Албена” към ел. мрежата средно напрежение, както и границата на собственост на “Албена” АД е подстанция “Албена”. Позовава се и на чл. 117, ал. 5 и 6 от Закона за енергетиката. Изразява становище, че “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД не е собственик на ТП “Звезда”, както и на подземните кабелни мрежи, като в тази връзка се позова на заключението на вещото лице по назначената повторна съдебно-счетоводна експертиза, в която се сочи, че счетоводните записвания в инвентарната книга на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД не са документално обосновани, на приложение № 1 /Таблица/ към допълнително споразумение между “АЛБЕНА” АД и “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ВАРНА” АД, в което се съдържа признание, че подземната кабелна мрежа на “АЛБЕНА” АД не е собственост на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ВАРНА” АД, което дружество по твърдение на жалбоподателя е негов праводател, на технически протокол от 14. 05. 2015 год. и допълнително споразумение от 5. 05. 2006 год. Счита, че АДС № 1991/ 26. 09. 2011 год., на който се позовава жалбоподателя е нищожен, тъй като актуваният имот следва да е бил собственост на държавата в минало време, преди издаването на акта, за да бъде включен в капитала на търговско дружество, а държавата по никакъв начин не се легитимирала като собственик на имота, че е недопустимо да учредява право на строеж, когато самата сграда е построена. Излага и други съображения в тази насока. Претендира за оставяне жалбата без разглеждане поради липса на правен интерес в лицето на жалбоподателя или, евентуално, да се отхвърли оспорването на заповед № ДК-10-СИР-44/ 14. 08. 2015 год. на Началник РДНСК-Североизточен район като неоснователно и да се присъдят направените разноски по делото. 

Заповед № ДК-10-СИР-44/ 14. 08. 2015 год. е връчена на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД на 1. 09. 2015 год., видно от поръчка на “Т РОSТ” на л. 69 от делото. Жалбата срещу заповедта е подадена чрез РДНСК Североизточен район на 3. 09. 2015 год. и е в рамките на законоустановения 14-дневен срок от съобщаването на заповедта. Съдът счита, че жалбоподателят е заинтересовано лице по см. на чл. 149, ал. 2, т. 1, което има право да оспорва издаденото разрешение за строеж като притежател на ограничени вещни права върху ПИ ххххх, за който имот се отнася разрешението за строеж по следните съображения: С влязло в сила решение № 204/ 29. 10. 2009 год. по гр. д. № 1/ 2008 год. на Районен съд, гр. Балчик е признато за установено по отношение на “АЛБЕНА” АД правото на собственост на “Е.ОН България Мрежи” АД върху обект-трафопост 10 “Звезда”, находящ се в имот пл. № 35 по кадастралния план на к.к. “Албена” със ЗП 136 кв. м., състоящ се от 1 етаж, масивна конструкция, строен през 1969 год., имот № ххххх.2 по кадастралната карта на с. Оброчище при съседи:изток-хотел “Звезда” в имот пл. № 35, запад-имот пл. № 35, север-имот пл. № 35 и юг-хотел “Звезда” в имот пл. № 35 по КП на к.к. “Албена”, ведно и с право на строеж върху 136 кв. м. и “АЛБЕНА” АД е осъдена да предаде владението на имота на “Е.ОНБългария Мрежи” АД. Решението е влязло в сила на 30. 12. 2010 год., видно от отбелязването на л. 222 от делото. Срещу това решение е подадена молба за отмяна по чл. 303 от ГПК, която е допусната за разглеждане по същество, видно от определение № 13/ 21. 01. 2016 год. по гр. д. № 6026/ 2015 год. на І г. о. на ВКС, но по делото няма данни същата да е уважена и решението на Районен съд, гр. Балчик да е отменено. “Е.ОН България Мрежи” АД в чиято полза е постановено решението на Районен съд, гр. Балчик по горепосоченото гражданско дело е идентично с дружеството-жалбоподател “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД, което е видно от лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-138-07/ 13. 08. 2004 год. издадена на “Е.ОН България Мрежи” АД  на л. 224 от делото и лицензия за разпределение на електрическа енергия под същия номер, издадена на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” на л. 223, в които лицензии дружеството- лицензиант е с един и същ ЕИК, но с различни наименования. Сградата на трафопост 10 “Звезда” се намира в имот № ххххх.2, върху който е разрешено изграждането на новия трафопост по силата на разрешение за строеж № 206/ 22. 12. 2014 год., който извод следва както от съдържанието на диспозитива на съдебното решение на Районен съд, гр. Балчик, така и от отговора на вещите лица по назначената по делото комплексна техническа експертиза, с който уточняват, че старият трафопост е отбелязан на скица-виза за проектиране на л. 24 от делото под № 2, а новият е през улицата в посока северозапад от стария трафопост, разположен диагонално спрямо него. Обстоятелството, че правото на собственост на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД върху трафопост 10 “Звезда” не е отразено в кадастралния регистър не оказва влияние върху извода за притежавано вещно право на жалбоподателя върху този имот, тъй като кадастралният регистър отразява съществуващи вещни права и липсата на отразяване на тези вещни права в него не води до погасяване или унищожаване на съществуващо право на собственост. Текстът на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, на който се позовава “АЛБЕНА “ АД не променя горепосоченият извод на съда.

“ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД  е заинтересовано лице по см. на чл. 149, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и по други съображения: Съгласно назначената по делото първоначална съдебно-счетоводна експертиза от 2006 год. до настоящия момент по баланса на дружеството се води сграда ТП 10 “Звезда”, както и кабели, водещи до този трафопост и изведени от него /таблица 6 към заключението на вещото лице на л. 432 от делото/. Записването на ТП 10 “Звезда” и довеждащите до него и отведените от него кабелни линии по баланса на дружеството е индиция за наличие на вещни права върху тези материални ценности, което обстоятелство е достатъчно да придаде качеството на заинтересовано лице на дружеството-жалбоподател по см. на чл. 149, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Фактът, че тези записвания не са достатъчно обосновани с оглед изискванията на Закона за счетоводството, в какъвто смисъл е заключението на повторната съдебно-счетоводна експертиза по делото е въпрос, който следва да бъде разрешен по пътя на едно исково производство по общия граждански ред. Този въпрос излиза извън предмета на спора по настоящото съдебно производство.

    Следователно, жалбоподателят “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД  е заинтересовано лице по см. на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и има правен интерес да обжалва процесното разрешение за строеж. Подадената от него жалба е процесуално допустима и съдът дължи произнасяне по съществото й.

 Разгледана по същество, жалбата на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД  е основателна по следните съображения:

С виза за проектиране/ скица № 15-364393/ 10. 10. 2014 год. на л. 24 от делото/ е разрешено изготвяне на проектна документация за изграждане на трафопост на посоченото във визата място в ПИ с идентификатор ххххх. Визата е издадена на осн. чл. 140, ал. 3 във вр. с чл. 58 и чл. 91, ал. 1 от ЗУТ. Въз основа на издадената виза е изготвен технически проект за обект ”Нов БКТП “Магнолия” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х1000/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22.75 кв. м.”, находящ се в ПИ ххххх по КК на к.к. “Албена с титуляр “АЛБЕНА” АД. Съгласно техническия проект , част “електро” захранването на нов БКТП “Магнолия”ще се осъществи чрез разкъсване на съществуващи кабели СрН 20 кV, захранващи до момента съществуващия ТП “Звезда”. Всички консуматори, захранвани до момента от съществуващия ТП “Звезда” следва да бъдат присъединени към “Нов БКТП “Магнолия”. За целта да се  демонтират всички изходящи кабелни линии НН от ТП “Звезда”, като съществуващите кабели да се разкъсат и муфират пред трафопоста. От новите кабелни муфи да се изтеглят нови кабели НН с подходящо сечение до нов БКТП. /л. 465 от делото/. Техническият проект е одобрен от Гл. архитект на Община Балчик. Въз основа на одобрения проект е издадено разрешение за строеж № 206/ 22. 12. 2014 год. По делото няма данни визата за проектиране и разрешението за строеж да се съобщени на жалбоподателя “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД . Видно от определение на АС-Добрич № 252/ 28. 07. 2015 год. по АД № 403/ 2015 год. /л. 17 от делото/ жалбоподателят е узнал за издаденото разрешение за строеж на 15. 05. 2015 год. по повод инспекция на всички съоръжения, собственост на дружеството, находящи се в к.к. “Албена” след което е подадена жалба до Началника на РДНСК . Със заповед № ДК-10-СИР-44/ 14. 08. 2015 год. жалбата на дружеството е  отхвърлена като неоснователна от Началника на РДНСК Североизточен район. Административният орган е приел жалбата за допустима, но я е отхвърлил с мотива, че е изпълнено императивното условие на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ със сключения предварителен договор за присъединяване на новия трафопост към преносната мрежа на “ЕСО” ЕАД с № ПРД-ПТ-20-30/ 10. 11. 2014 год. Заповед № ДК-10-СИР-44/ 14. 08. 2015 год. е обжалвана пред съда, по повод на която жалба е образувано настоящото съдебно производство. В процеса на делото са приети като доказателства множество документи, представени от жалбоподателя и заинтересованото лице “АЛБЕНА “ АД. Назначени са първоначална и повторна съдебно-счетоводни експертизи, компютърно-техническа и комплексна техническа експертиза. Както бе посочено и по-горе и двете съдебно-счетоводни експертизи дават заключение, че ТП 10 “Звезда” и водещите до него кабели СрН и отвежданите от него кабели НН са записани като материални активи в счетоводния баланс на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД. Комплексната техническа експертиза дава заключение, че имот пл. № 35 по скицата към АДС № 1991/ 2001 год. не е идентичен с ПИ ххххх по КК на к. к. Албена. При разпита им съдебно заседание вещите лица сочат, че основание за този им извод е обстоятелството, че имота по АДС е с различна квадратура от квадратурата на целия ПИ ххххх , но уточняват, че ТП 10 “Звезда” се намира в този ПИ. Територията, за която се отнася процесното разрешение за строеж е урегулирана, като се позовават на действащия идеен план на к. к. Албена” от 1972 год., но уточняват, че същият не е ПУП. Посочват, че към датата на огледа ТП 10 “Звезда” се обслужва от “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД. Към датата на огледа същият е присъединен двустранно към ел. мрежата СрН 20 кV на к. к. “Албена”. Сервитутната зона на стар ТП “Звезда” не се нарушава от нов БКТП “Магнолия”. Същото се отнася и за сервитутните зони на кабелните линии входящи и изходящи от ТП 10 “Звезда”. БКТП “Магнолия” не е присъединен към ел. мрежата СрН 20 кV. Заключението по отношение на изискванията на  Наредба № 6/ 24. 02. 2014 год. е дадено в два варианта в зависимост от това дали кабелните линии СрН са собственост на “АЛБЕНА” АД, съответно на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД, като се сочи, че ако се приеме, че те са собственост на “АЛБЕНА” АД изискванията на наредбата са спазени. При положение, че те са собственост на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД, изискванията на наредбата не са спазени. Вещите лица сочат, че към момента на огледа точката на измерване на ел. енергия, консумирана от “АЛБЕНА” АД е в подстанция “Албена”, собственост на “ЕСО” ЕАД в разпределителна уредба СрН 20 кV поотделно на всеки от 6-те извода към к.к.” Албена”, т.е. ел. енергията, консумирана от обектите, които ще бъдат захранвани от нов БКТП “Магнолия “ е част от ел. енергията измерена от електромерите на изводи “Компас” и “Киев”. Границата на собственост на тази част от електрическата мрежа на “АЛБЕНА”АД с ЕРМ/ЕПМ е мястото на присъединяване на кабелните накрайници на изводи “Компас” и “Киев” на трансформатор ВН 110 кV/ СрН 20 кV в ПС “Албена”. При разпита му в съдебно заседание вещото лице Б. дава пояснение, че електромерите, които се намират в подстанция “Албена” са собственост на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД и измерват електрическата енергия, която преминава през изводите.           

С оглед гореизложеното, съдът формира следните правни изводи:

При преценката на законосъобразността на атакувания административен акт на основание чл. 168 от АПК съдът е длъжен да осъществи проверка издаден ли е същият от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправни предпоставки за издаването му и съобразен ли е с целта на закона.

Обжалваният акт е издаден от компетентен орган по см. на чл. 216, ал. 2 от ЗУТ - Началникът на РДНСК Североизточен район.

 При преценка на заповедта съдът намира, че същата е издадена в предписаната от закона форма. Заповедта съдържа всички реквизити, визирани в разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 1-8 от АПК, посочени са правните и фактическите основания за издаването й, съдържа разпоредителна част, авторство на издателя, негов подпис и печат.

Заповедта е издадена при спазване на процесуалноправните предпоставки на закона.

С определение № 252/ 28. 07. 2015 год. по АД № 403/ 2015 год. на АС-Добрич е отменена заповед № ДК-10-СИР-34/ 18. 06. 2015 год. на Началника на РДНСК-Североизточен район и делото е върнато като преписка на административния орган за продължаване на производствените действия по жалбата на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД срещу разрешение за строеж № 206/ 22. 12. 2014 год. на Гл. архитект на Община Балчик. Определението е получено от РДНСК-Североизточен район на 30. 07. 2015 год. Процесната заповед № ДК-10-СИР-44 е издадена на 14. 08. 2015 год. рамките на 15-дневния срок по см. на чл. 216, ал. 7 от ЗУТ. Административният орган се е съобразил с мотивите на определение № 252/ 28. 07. 2015 год. по АД № 403/ 2015 год. на АС-Добрич, че подадената жалба “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД срещу разрешение за строеж № 206/ 22. 12. 2014 год. на Гл. архитект на Община не е просрочена, че същата е подадена от легитимирано лице и правилно е приел, че жалбата е допустима, като се е произнесъл по съществото й. С оглед тези констатации съдът приема, че в административното производство по издаване на заповедта не са допуснати нарушения на административно-производствените правила.

 При преценка на заповедта в материалноправен аспект съдът съобрази следното:

Жалбоподателят “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД прави няколко възражения срещу потвърденото с атакуваната заповед на Началника на РДНСК Североизточен район разрешение за строеж, конкретно посочени по-горе. Съдът счита, че възражението, че разрешението за строеж е издадено при липса на влязла в сила виза за проектиране по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ е преклудирано. Това възражение се съдържа в жалбата на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД срещу издаденото разрешение за строеж до Началника на РДНСК Североизточен район, което означава, че към този момент жалбоподателят е узнал за издадената виза за проектиране, но по делото липсват данни същата да е обжалвана по съответния ред, поради което тя е влязла в сила и представлява стабилен административен акт.

Твърдението на жалбоподателя, че е собственик на кабелните линии СрН на територията на к.к. “Албена” не подлежи на разглеждане в настоящото съдебно производство, тъй като административният съд няма компетенции да се произнася по съществуването, изменението или погасяването на граждански права.

Възражението на жалбоподателя, че проектната документация е изготвена и одобрена от Гл. архитект на Община Балчик в нарушение на чл. 145, ал. 1 от ЗУТ не се подкрепя от данните по делото.Техническият проект е изготвен от арх. К. ххххх, съгласуван е от проектантите по останалите проектни части и е одобрен от Гл. архитект на Община Балчик съобразно изискванията на Наредба № 4/ 21. 05. 2011 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Възражението на жалбоподателя, че предвиденото с инвестиционния проект строителство не е съобразено със сервитутните зони на ТП “Звезда”, собственост на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД е неоснователно. Съгласно приетата комплексна съдебно-техническа експерти, която се възприема от съда, в отговор на задача № 7 вещите лица заключават, че сервитутните зони на ТП 10 “Звезда” не се нарушават от нов БКТП “Магнолия”. Същото е становището на вещите лица и по отношение на сервитутните зони на кабелните линии.

Съдът намира, че възражението на жалбоподателя, че потвърденото с атакуваната заповед разрешение за строеж е издадено в нарушение на изискванията на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ е основателно. Съгласно разпоредбата, инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. По делото е спорен въпроса с кое експлоатационно дружество следва да се сключи предварителния договор за присъединяване на новоизграждания обект към  съществуващата електрическа мрежа. Според жалбоподателя това експлоатационно дружество е “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД, което притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия за североизточна България, приложение № 1 към лицензията. Според заинтересованото лице “АЛБЕНА” АД такова експлоатационно дружество може да бъде “ЕСО” ЕАД, което притежава лицензия за пренос на електрическа енергия на територията на цялата страна / л. 350 от делото/. Съгласно лицензията на “ЕСО” ЕАД дружеството присъединява към електропреносната мрежа разпределителните предприятия, производителите на ел. енергия и клиенти, пряко присъединени към електропреносната мрежа /т. 3.1. 2 от лицензията/. За да се отговори на въпроса кое е експлоатационното предприятие, с което следва да се сключи предварителен договор за присъединяване в конкретния случай следва да се изхожда от характера на обекта, предмет на разрешение за строеж № 206/ 22. 12. 2014 год.  От текста на разрешението за строеж е видно, че негов предмет е изграждане на трафопост БКТП “Магнолия” и присъединаване към съществуващи кабелни линии СрН и НН. Трафопостът е енергиен обект по см. на §1, т. 23 от ДР на ЗЕ и служи за преобразуване и разпределяне на електрическата енергия от разпределителната мрежа (10 или 20kV kV) към крайните консуматори, т. е. за преобразуване на ел. енергия от средно на ниско напрежение. Съгласно § 1 т. 20 от ЗЕ "Електропреносна мрежа" е съвкупност от електропроводи и електрически уредби, които служат за пренос, трансформиране на електроенергията от високо на средно напрежение и преразпределение на електроенергийни потоци, а съгласно § 1, т. 22 "Електроразпределителна мрежа" е съвкупност от електропроводи и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия. Процесният БКТП “Магнолия”, чието предназначение е да преобразува електрическата енергия от средно на ниско напрежение, видно от съдържанието на строителното разрешение, е част от електроразпределителната мрежа по см. на § 1, т. 22 от ЗЕ, чийто оператор по силата на §1, т. 34а, б.”а” от ДР на ЗЕ и издадената лицензия № Л-138.07/ 13. 08. 2004 год. /л. 223 от делото/ е “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД. След като представлява част от електроразпределителната мрежа трафопостът неминуемо се свързва с нея. Този извод се подкрепя и от заключението на вещите лица, приложение 2 от същото “Схема средно напрежение ел. мрежа 20 кV Албена”, от което е видно, че съществуващия  ТП 10”Звезда” е свързан с кабел СрН с трафопост “Компас”, с кабел СрН с ТП “Академия”, с кабел СрН с ТП “Казино” и едва след това се свързва с извод “Компас”. Нов трафопост БКТП “Магнолия” ще осъществява връзката си с извод “Компас” и извод “Киев” по същия начин както понастоящем се осъществява връзката на съществуващия ТП 10”Звезда”, извод, който съдът прави въз основа на представения технически проект, част “Електро”. С други думи, връзката на нов БКТП “Магнолия” с изводи “Компас” и “Киев” е опосредена от електроразпределителната мрежа, чийто оператор е “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД. След като трафопост БКТП “Магнолия” е задължително свързан с електроразпределителната мрежа, чрез която се включва към електропреносната мрежа / в конкретния случай това се осъществява в подстанция “Албена”/, следва извода, че експлоатационното дружество, с което следва да се сключи предварителния договор за присъединяване на новоизграждания обект към  съществуващата електрическа мрежа е “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД. В процесния случай липсва съгласуване на одобрения инвестиционен проект с “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД, с което е нарушена разпоредбата на чл. 143, ал.1, т. 3 от ЗУТ. Направеният от съда извод не се променя от обстоятелството, че съобразно заключението на вещите лица по отношение на нов БКТП “Магнолия” измерването на консумираната от трафопоста електическа енергия ще се извършва на изводи “Компас” и “Киев”, където е границата на собственост и където е определено нивото на напрежение на предвидения за изграждане трафопост. Това техническо решение на инвестиционния проект произтича от заданието на възложителя му “АЛБЕНА” АД, който счита себе си за собственик на кабелната мрежа СрН на територията на к. к. “Албена”, въпрос, предмет на спор по делото, по който административният съд не може да се произнася. Това задание, обаче, не е съобразено с изложеното по-горе опосредено чрез електроразпределителната мрежа, чийто оператор е “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД,  свързване на нов БКТП “Магнолия” с изводи “Компас” и “Киев”.

Съгласието на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД в конкретния случай е необходимо и на друго основание. В проекта се предвижда електрозахранването на новия трафопост да се осигури чрез разкъсване на съществуващи кабели и всички захранвани до момента съществуващи консуматори от ТП 10 “Звезда”” да бъдат присъединени към новия трафопост “БКТП “Магнолия”. Това техническо решение е в нарушение на чл.10, ал.2, т.1 от Наредба № 6/2014г. Съгласно цитираната разпоредба, когато при проучването се установи, че присъединяваният обект и/или съоръженията за присъединяване засягат съществуващи електрически съоръжения, изместването им се извършва от и за сметка на клиента след сключване на договор и одобряване по реда на ЗУТ на съгласуваните проекти със съответния мрежови оператор, ако засегнатите съоръжения принадлежат към съответната електрическа мрежа.

От обяснителните записки към инвестиционния проект е явно, че новият строеж, предвиждащ не само изграждане на БКТП, но и неговото включване към съществуващите кабелни линии средно и ниско напрежение, ще засегне съществуващото и функциониращо електрическо съоръжение, но нито е проведено подобно проучване, нито и изискано съгласието на лицензианта-жалбоподателя, който експлоатира стария ТП 10 “Звезда”.

      С оглед установеното от съда нарушение на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ при издаване на процесното разрешение за строеж жалбата се явява основателна и следва да бъде уважена, а заповед № ДК-10-СИР-44/ 14. 08. 2015 год. на Началника на РДНСК Североизточен район и разрешение за строеж № 206/ 22. 12. 2014 год. на гл. архитект на Община Балчик следва да бъдат отменени като издадени в противоречие с материалния закон.

С оглед изхода на спора на жалбоподателя “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД следва да бъдат присъдени направените разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение, които възлизат на сумата от 2 215. 00 лв., 50. 00 лв. от които внесена държавна такса, 865. 00 лв. възнаграждения за вещи лица и 1 300. 00 лв. юрисконсултско възнаграждение, определено на осн. чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1/ 2004 год. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и чл. 7, ал. 6 от същата наредба, съгласно която при защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв., като се има предвид че по делото са проведени общо 9 заседания

  

 Водим от изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, съдът

                                                         Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ заповед № ДК-10- СИР-44/ 14. 08. 2015 г. на Началника на РДНСК Североизточен район, с която на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ е отхвърлена като неоснователна жалбата на дружеството срещу разрешение за строеж № 206/ 22. 12. 2014 год., издадено от Главния архитект на Община Балчик за строеж “Нов БКТП “Магнолия” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х1000/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22.75 кв. м.”, находящ се в ПИ ххххх по КК на к.к. “Албена с титуляр “АЛБЕНА” АД.

 

ОТМЕНЯ разрешение за строеж № 206/ 22. 12. 2014 год., издадено от Главния архитект на Община Балчик за строеж “Нов БКТП “Магнолия” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х1000/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22.75 кв. м.”, находящ се в ПИ ххххх по КК на к.к. “Албена с титуляр “АЛБЕНА” АД.

ОСЪЖДА “АЛБЕНА” АД, ЕИК ххххх със седалище и адрес на управление к.к. “Албена”-Административна сграда, с. Оброчище, община Балчик да заплати на “ЕНЕРГО ПРО Мрежи” АД, ЕИК ххххх със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “ххххх” № 258, Варна Тауърс, кула Е сумата от 2 215. 00 лв. разноски по делото.

 Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението му до страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: