О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

22.08.2017г., град Добрич

            Административен съд - Добрич, в закрито заседание на двадесет и втори август, две хиляди и седемнадесета година, ІV състав,  като разгледа докладваното от съдия Нели Каменска частно адм.д. № 534/2015г.,   за да се произнесе, взе предвид следното:                                             

   

                                                               

 

            Производството е по реда на чл.402, ал.1-3 от ГПК във връзка с § 2 от ДОПК  и е образувано по заявление на “Софарма” АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Илиенско шосе” № 16, представлявано от О.И.Д., изпълнителен директор, за отмяна на даденото обезпечение в пари- сума в размер на 174,61 лв. за обезпечаване на данъчно задължение - главницата и лихвите, установени с акт за установяване на задължение с № АУ000146/09.06.2015г. на МДТ-Община Балчик за туристически данък в размер на 104,09 лв. за 2011г., 2012г. и за 2014г.,  потвърден с решение № 146Р/18.08.2015г. на директора на дирекция “МДТХСД и БФС” при Община Балчик.

            Ответникът, директорът на дирекция “МДТХСД и БФС” при Община Балчик, уведомен за искането на 24.07.2017г., не изразява становище.

След като разгледа искането, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

С определение № 334/06.10.2015г., постановено по частно административно дело № 534/2015г., в производство по чл.157, ал.2-4 от ДОПК е спряно изпълнението на акт за установяване на задължение с № АУ000146/09.06.2015г. на МДТ-Община Балчик за туристически данък в оспорената му част. до окончателното решаване на спора за законосъобразността на акта в оспорената му част с влязъл в сила съдебен акт по  адм.д. № 531/2015г. по описа на Административен съд –Добрич. С решение № 13719/14.12.2016г., постановено по адм.д. № 870/2016г. на Седмо отделение на Върховен административен съд , е отменено решението по адм.д. № 531/2015г. по описа на АдмС-Добрич и е обявена нищожността на акта за установяване на задължение с № АУ000146/09.06.2015г. на МДТ-Община Балчик,  потвърден с решение № 146Р/18.08.2015г. на директора на дирекция “МДТХСД и БФС” при Община Балчик в оспорената част. Решението на касационната инстанция е окончателно.

При така установеното от фактическа съдът намира, че са налице предпоставките по чл.402, ал.2 от ГПК във вр. с § 2 от ДОПК за отмяна на направеното от “Софарма” АД по сметка на съда с платежно нареждане от 02.10.2015г. обезпечение в пари в размер на 174,61 лв., поради несъществуване на причината, поради която е било допуснато.

Така мотивиран на основание чл.402, ал.2 от ГПК във вр. с § 2 от ДОПК, Административен съд - Добрич

 

 

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ парично обезпечение в размер на 174,61 лв. ( сто седемдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки), внесено по депозитната сметка на съда с платежно нареждане от 02.10.2015г. от “Софарма” АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Илиенско шосе” № 16, представлявано от О.И.Д..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 534/2015г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

ДА СЕ ПРЕВЕДЕ горепосочената сума по посочената от заявителя “Софарма” АД банкова сметка ***ение.

 

 

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: