Административен съд - Добрич
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 466/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 1.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №87/05.07.2017г., постановено по нахд №263/2016г. по описа на Районен съд -Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.12.2017г.
2 Административно дело No 632/2017 Кодекс на труда САВИМЕКС ООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГР.ДОБРИЧ Определение от 1.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 632/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
3 Частно административно дело No 633/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК САВИМЕКС ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 1.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 633/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
4 Частно административно дело No 634/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК САВИМЕКС ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 1.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 634/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
5 Частно административно дело No 638/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.С.И. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕН. ТОШЕВО КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 1.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.С.И. *** за спиране изпълнението на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-02-65-000278/22.11.2017г. на началника на РУ-Полиция гр.Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по частно адм.д. № 638/2017г. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 337/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АГРОВИТ ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 4.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на *****“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. „*****“ №31, вх.Б, ап.13, представлявано от управителя Е.К.А. против Уведомително писмо изх. № 02-080-2600/1717/20.04.2017 г. за неизпълнен ангажимент по Мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 г. – 2020 г. за кампания 2016 г., постановено от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ОСЪЖДА *****“ ООД ЕИК 124576596, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. „*****“ №31, вх.Б, ап.13, представлявано от управителя Е.К.А. да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата от 400 лв. /четиристотин лева/, представляваща направени по делото разноски, от които 100 лв-юрисконсултско възнаграждение е 300 лв.-възнаграждение за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 436/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.35, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 3-24/29.03.2013г. на Общински съвет – Генерал Тошево. ОСЪЖДА Общински съвет - Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич сумата от 20 лева, съставляващи сторени разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
8 Административно наказателно дело (К) No 437/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 4.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66/ 15. 06. 2017 год. по н.а.х.д. № 276/ 2016 год. на Районен съд –Каварна . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2017г.
9 Административно дело No 534/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.Т. МЛ АВТОКОНТРОЛЬОР КЪМ ОД НА МВР ДОБРИЧ РУ ГЕН ТОШЕВО Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2103/ 20.09.2017 г. на Д.В.Т., ЕГН **********,***, Заповед № 17 – 0265 – 000194 от 08.08.2017 г. на Младши автоконтрольор при ОДМВР - Добрич, РУ Генерал Тошево, *****, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на Д.В.Т. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на ППС влекач МАН с рег. № ЕВ2673АР, с прикачено полуремарке с рег. № *****, за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 250 дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
10 Административно наказателно дело (К) No 541/2017 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 4.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 305/ 28.07.2017 год. по нахд № 1601/ 2016 год. на ДРС, с което е потвърдено наказателно постановление № В - 0042569 от 03.10.2016 г., издадено от Директора в Регионална дирекция за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на Дружеството, за нарушение по чл. 123, ал. 2 от Закона за защита на потребителите на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 222 от ЗЗП е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лв. (петстотин лева). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2017г.
11 Административно наказателно дело (К) No 550/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Т.- Т.Ч. ЕТ Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 96/02.08.2017г., постановено по н.а.х.д. № 115/2017г. по описа на Районен съд – Каварна, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № В - 034594/01.09.2015г., издадено от директора на РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ “ТИТ – Т.Ч.”, ЕИК 124017087, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул. „Сава Ганчев“ № 2, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл.198 от ЗЗП за нарушение на чл.9, ал.1, във вр. ал.2 от ЗЗП, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1500 лева на 300 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
12 Административно наказателно дело (К) No 551/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ЕМ ВИ 02 ЕООД Решение от 4.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102/08.09.2017 г. по нахд № 437/2016 г. по описа на РС - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № В-0042572/ 07.11.2016 г. на Директора на КЗП - РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище в гр. Варна, към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.12.2017г.
13 Административно наказателно дело (К) No 553/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Х.С. РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 95/18.08.2017г., постановено по н.а.х.д. № 86/2017г. по описа на Районен съд – Балчик, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-3394-000262 от 18.01.2017г. на Началника на РУ – Албена при ОД на МВР – Добрич В ЧАСТТА, с която на М.Х.С. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лева, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-3394-000262 от 18.01.2017г. на Началника на РУ – Албена при ОД на МВР – Добрич В ЧАСТТА, с която на М.Х.С. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лева. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95/18.08.2017г., постановено по н.а.х.д. № 86/2017г. по описа на Районен съд – Балчик, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-3394-000262 от 18.01.2017г. на Началника на РУ – Албена при ОД на МВР – Добрич В ЧАСТТА, с която на М.Х.С. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
14 Административно дело No 572/2017 КСО Д.В.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 4.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2339/ 25.10.2017 год. на АдмС - Добрич, подадена от Д.В.Г., ЕГН **********,***, срещу Решение № 28/ 09.10.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата й против Разпореждане № **********/ 24.08.2017 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ Добрич. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните.
15 Административно наказателно дело (К) No 585/2017 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ В.В.Д. Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 72 от 03.08.2017г., постановено по нахд № 160/2017г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11-01-101/03.05.2017г., издадено от Георги Начев- директор на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София против В.В.Д. *** Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.12.2017г.
16 Административно дело No 363/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.2.-Х.Х. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 5.12.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед №458/06.06.2017 г. на кмета на община град Каварна. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на ЕТ „****.“, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление град Каварна, ул.”****” №5, ет.1, ап.2, представлявано от Х.М.Х. сумата от 850 /Осемстотин и петдесет/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария.
17 Административно дело No 261/2017 Закон за местните данъци и такси БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГР.ДОБРИЧ Решение от 6.12.2017г.
ОТМЕНЯ акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-355/28.12.2016г., издаден от старши инспектор в Дирекция “МДТ” при община – Добрич, мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция “МДТ” при община – Добрич, с който в тежест на “Булмикс Интернешънъл“ АД, ЕИК 103003321, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. “Ген.Тотлебен“ № 85-87, представлявано колективно от членовете на СД : В.С.В., ЕГН **********, „Мел Инвест - Холдинг“ АД, ЕИК 119076059, представлявано от И.Н.Г.-Д., ЕГН **********, „Конимо“ АД, ЕИК 121740081, представлявано от С.Г.Г., ЕГН **********, Н.К.С., ЕГН **********, са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за периода 2011г. – 2016г. за недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“, с партиден номер 5803F51798, в общ размер съответно на 20802, 84 лева (за данък върху недвижимите имоти) и 112 015, 50 лева (за такса за битови отпадъци), ведно със съответните лихви за забава върху тези задължения в общ размер съответно на 5979, 73 лева и 32 198, 64 лева, начислени към 27.12.2016г. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на “Булмикс Интернешънъл“ АД, ЕИК 103003321, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. “Ген.Тотлебен“ № 85-87, представлявано колективно от членовете на СД : В.С.В., ЕГН **********, „Мел Инвест - Холдинг“ АД, ЕИК 119076059, представлявано от И.Н.Г.-Д., ЕГН **********, „Конимо“ АД, ЕИК 121740081, представлявано от С.Г.Г., ЕГН **********, Н.К.С., ЕГН **********, сумата от 5636 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
18 Административно дело No 505/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Н.П. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 7.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от П.Н.П., ЕГН **********,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0851-000719 от 25. 08. 2017 год. издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.
19 Административно дело No 139/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С.,
Г.Т.Т.,
С.Г.С.
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК,
ОБЩИНА БАЛЧИК
Решение от 8.12.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 206 от 22.05.2017 г., постановено по адм. д. № 139/2017 г. по описа на Административен съд Добрич, както следва: ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Г.Т.Т. ЕГН **********, като следва да се чете: Г.Т.Т. ЕГН **********. Настоящото Решение да се счита за неразделна част от Решение №206 от 22.05.2017 г., постановено по адм. д. №139/2017 г. по описа на Административен съд Добрич Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.
20 Административно наказателно дело (К) No 313/2017 ЗАНН: НАП СИД 12 ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 51 от 09.02.2017г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№ 1454 по описа на съда за 2016г. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 12.12.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 447/2017 ЗАНН: НАП А.-М.- М.Р. ЕТ ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 257 от 29.06.2017г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№ 283 по описа на съда за 2017г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2017г.
22 Административно наказателно дело (К) No 458/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР - АЛБЕНА Я.П.Д. Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88/ 10.07.2017 г., по н.а.х. дело № 118/ 2017 г. по описа на Районен съд-Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2017г.
23 Административно наказателно дело (К) No 469/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.К.Т. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 276 от 11.07.2017г., постановено по н.а.х.д. № 280/2017 г. на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2017г.
24 Административно дело No 423/2017 Закон за местните данъци и такси УИШБОН ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 13.12.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 445 от 13.11.2017 г., постановено по адм. дело №423/2017 г. по описа на Административен съд гр.Добрич, както следва: 1. В мотивите на решение, на стр. 6, абз. втори, ред 8 ВМЕСТО “в.з. „Белите брези“ гр. Балчик“ ДА СЕ ЧЕТЕ “в.з. „Белите скали“ г. Балчик”. 2. В мотивите на решението, на стр.6, абз. втори, ред 10 ВМЕСТО “е деклариран от „Тракия трейд“ ООД с Декларация..“ ДА СЕ ЧЕТЕ “ е деклариран от „УИШБОН“ ЕООД с Декларация…”. ИЗМЕНЯ решение № 445 от 13.11.2017 г., постановено по адм. д. №423/2017 г. по описа на Административен съд Добрич в частта му за разноските, като: ОСЪЖДА "УИШБОН" ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ***, представлявано от управителя Х.И.Х., гражданин на Република Финландия, да заплати на община Балчик сумата от 1 956,17 /Хиляда деветстотин петдесет и шест лева и седемнадесет стотинки/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните. Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл. 137, във вр.с чл. 138, ал. 1 от АПК.
25 Административно наказателно дело (К) No 470/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ А.К.А. Решение от 13.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 263/ 04.07.2017 г., по н.а.х. дело № 308/ 2017 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
26 Административно наказателно дело (К) No 477/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 13.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 79/ 26. 06. 2017 год. по н.а.х.д. № 325/ 2016 год. на Районен съд –Каварна . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.12.2017г.
27 Административно дело No 513/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър Н.М. ЕТ НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 13.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Н.М.” с БУЛСТАТ 124047995 със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. “Генерал Колев” № 76, вх.Б, ет.4, ап.9, представляван от Н.Г.М., срещу отказ за изменение на кадастралната карта по отношение на ПИ с идентификатор 23769.501.345.1 по КК на с.Дропла, община Балчик, обективиран в писмо с изх.№ 17-386/26.07.2017г. на началника на СГКК – Добрич. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
28 Административно дело No 522/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 13.12.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на писмо с изх.№ ОМП-04-38 от 15.08.2017г. на областен управител на област Добрич В ЧАСТТА, с която е разпоредено на кмета на община Добричка да бъде издаден акт за общинска собственост на язовир „Бенковски 2“, находящ се в землището на с.Бенковски, община Добричка. ОСЪЖДА Областен управител на област Добрич да заплати на кмета на община Добричка сумата от 400 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
29 Административно дело No 537/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 2109/ 21.09.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич Милена Любенова, разпоредбите на чл. 99, ал.2, чл. 111, ал. 3,т.13 в частта,в която е предвидено,че конкурсната документация трябва да съдържа изискване участниците да нямат изискуеми задължения към община Шабла, и чл.120,ал.3,т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на община Шабла, приета с решение № 245, по протокол №26/22.05.2017г. на ОбС-Шабла. ОСЪЖДА Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 (тридесет и пет) лева. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
30 Административно дело No 564/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЕТРОВ И СИ-Е ООД НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-0240-000262/10.08.2017г., издадена от началника на РУ – Балчик при ОД на МВР – Добрич, оправомощен със заповед № 357з-815/19.07.2017г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Р.П.П. с ЕГН ********** *** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 007436061 и 2 броя табели с рег.№ ТХ0797АМ. ОСЪЖДА РУ – Балчик при ОД на МВР – Добрич да заплати на „П. и СИ-Е“ ООД, с ЕИК 124575195, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Ген.Колев“ № 19, представлявано от управителя Р.П.П., с ЕГН **********, сумата от 50, 00 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
31 Частно административно дело No 659/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК СТОЯНОВ АГРО-88 ЕООД НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. ГЕН. ТОШЕВО Определение от 13.12.2017г.
СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Заповед №17-0265-000278/22.11.2017 г. на Началник група в РУ „Полиция“ Ген. Тошево при ОД на МВР гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. На осн. чл.138 от АПК препис от определението незабавно да се изпрати на страните.
32 Административно наказателно дело (К) No 490/2017 ЗАНН: ДКСБТ ФРУКТ КОМЕРС ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Решение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/28.06.2017г. по н.а.х.д. № 38/2017г. по описа на Районен съд-Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.12.2017г.
33 Административно дело No 558/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Т.Г.-Т.-Д.Г. ЕТ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СОФИЯ Определение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ производството по жалба вх. № 2265/ 16. 10. 2017 г. на ЕТ „Тошко Георгиев – Тера – Д.Г.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представляван от Д.Г.Г. срещу Контролен лист 1, съдържащ според жалбоподателя отказ за изплащане на държавна помощ по Заявление за държавна помощ по глава ЧетвъртаА от Закона за подпомагане на земеделските производители с УИН08/60189/0112 и издаден съгласно проверка, извършена от експерти ***и ***– * ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 558/ 2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
34 Административно дело No 565/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.П.,
М.М.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.П. лично и като законен представител на М.М.Д. срещу Заповед №942 от 20.09.2017г. на кмета на община Каварна. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №565/2017г. на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 566/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.П.,
М.М.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.П. лично и като законен представител на М.М.Д. срещу Заповед №939 от 19.09.2017г. на кмета на община Каварна. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №566/2017г. на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес.
36 Административно наказателно дело (К) No 587/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.И. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 14.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение №368/21.09.2017 год. по НАХД №757/2017 год. на Районен съд – Добрич, г. като вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0851-000672/03.05.2017 год. на Началник сектор ПП при ОД на МВР Добрич, с което на И.Д.И. от гр. Добрич за извършено нарушение на чл.47 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200. 00 лв. на основание чл. 179, ал.2, т.2. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и простест.
37 Административно дело No 644/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.Е.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ГЕН. ТОШЕВО Определение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Е.Ч., ЕГН ********** ***, срещу отказ за извършване на регистрация изх.№ АР-16/467 от 01.08.2017г. на ОбСЗ гр.Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 644 по описа за 2017г. на АдмС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
38 Административно дело No 658/2017 Закон за движението по пътищата СТОЯНОВ АГРО-88 ЕООД НАЧАЛНИКА НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. ГЕН. ТОШЕВО Определение от 14.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер в деловодната програма АД № 658/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Препис от определението да се изпрати на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
39 Административно дело No 536/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГР. ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Определение от 18.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №536/2017г. по описа на АС – Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за останалите страни.
40 Административно дело No 419/2017 Закон за местните данъци и такси УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ АУЗ по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУ000010/29.03.2017г., издаден от старши инспектор ревизор приходи при община Балчик, потвърден с решение № 10Р/16.06.2017г. на директора на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при община Балчик, В ЧАСТТА, в която в тежест на “Ученически отдих и спорт” ЕАД, ЕИК 175030371, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, представлявано от изпълнителния директор С.В.К., са определени лихви за забава в плащането на данък върху недвижимите имоти за 2016г. към 29.03.2017г. за горницата от 593, 18 лева до 594, 52 лева, равняваща се на 1, 34 лева, както и лихви за забава в плащането на такса за битови отпадъци за 2016г. към 29.03.2017г. за горницата от 1779, 52 лева до 1783, 61 лева, равняваща се на 4, 09 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Ученически отдих и спорт” ЕАД, ЕИК 175030371, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, представлявано от изпълнителния директор С.В.К., срещу АУЗ по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУ000010/29.03.2017г., издаден от старши инспектор ревизор приходи при община Балчик, потвърден с решение № 10Р/16.06.2017г. на директора на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при община Балчик, В ЧАСТТА, в която в тежест на дружеството са определени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2016г. в общ размер на 40 574, 80 лева, от които 10 143, 69 лева – за ДНИ и 30 433, 73 лева – за ТБО, както и лихви за забава върху ДНИ и ТБО към 29.03.2017г. съответно в размер до 593, 18 лева и 1779, 52 лева. ОСЪЖДА “Ученически отдих и спорт” ЕАД, ЕИК 175030371, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, представлявано от изпълнителния директор С.В.К.,*** сумата от 1818, 30 лева, представляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
41 Административно дело No 422/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Определение от 20.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест вх.№ 1700/26.07.2017г.,подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 422/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет Крушари да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35 (тридесет и пет) лева за обнародване обявлението за оспорване. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните.
42 Административно дело No 516/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.- Х.- С.Х. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 20.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „ФЕБ-ХГ-С.Х.“***, представляван от С.В.Х. срещу Заповед № 783/02.08.2017г., издадена от кмета на Община Балчик, на основание чл.225а, ал.1 във връзка с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж “Двуетажна постройка- Бистро „Дионисий“ със ЗП от 115 кв.м. и РЗП от 225 кв.м., находяща се на морски плаж „Моби Дик“, община Балчик, област Добрич. ОСЪЖДА ЕТ „ФЕБ-ХГ-С.Х.“ ЕИК 124621244, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Кирил и Методий“ № 7, ап.1, представляван от С.В.Х. *** сумата от 100 ( сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез Административен съд -Добрич в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 554/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Р.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, РУ ШАБЛА Решение от 20.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.Р.Д. *** срещу заповед за прилагане на ПАМ № 17-5811-000053 от 06.10.2017 г. на началник група към ОДМВР – Добрич, РУ Шабла, оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни чрез отнемане на СРМПС № 007606870 и 2 броя табели с рег.№ *** Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. Препис от решението да се изпрати на страните по делото.
44 Административно дело No 590/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Е.Щ. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 20.12.2017г.
Прекратява производството по АД 590/17 г. на осн. чл. 155 ал. 1 от АПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и протест в 7 дневен срок от днес за жалбоподателя, от съобщаването на ответната страна пред ВАС.
45 Административно дело No 624/2017 Закон за движението по пътищата Н.И.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. ДОБРИЧ , РУ АЛБЕНА Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ №17-3394-000149 от 14.10.2017г. на началник група към ОДМВР – Добрич, РУ Албена, оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Н.И.И. *** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 350 дни чрез отнемане на СРМПС № 007241797 и 2 броя табели с рег.№ ТХ2968АК ОСЪЖДА РУ Албена при ОД на МВР – Добрич да заплати на Н.И.И. ЕГН ********** *** сумата от 410,00 лева, сторени разноски по делото за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
46 Частно административно дело No 693/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.9.И.С. ЕТ КРАСЕН ПЕТКОВ КУЛЕВ - МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ, РУ ТЕРВЕЛ Разпореждане от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ „ИСМ 91 – И.С.“, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: ****, представляван от И.С.Ф., подадено чрез адв. П.А., ДАК, за преустановяване на неоснователни действия на младши автоконтрольор при ОДМВР Добрич, РУ Тервел, К.П.К., с които са иззети като доказателства при съставяне на АУАН № 142941 от 11.12.2017 г. 2 броя регистрационни табели на лек автомобил Фолксваген, с РЕГ.*******, собственост на ЕТ „ИСМ 91 – И.С.“. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3 - дневен срок от издаването му.
47 Административно дело No 425/2017 КСО Т.П.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 20/02.06.2017 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Добрич, с което е отхвърлена жалбата на Т.П.К. срещу разпореждане № **********/16.12.2016 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване ОСЪЖДА директора на ТП на НОИ - Добрич да заплати на Т.П.К. ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 740 /Седемстотин и четиридесет лева/ лв. ВРЪЩА ДЕЛОТО във вид на преписка на директора на ТП на НОИ - Добрич за решаване на спора по изчисляването на пенсията за ОСВ на Т.П.К. ***, съобразно дадените указания в решението. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд на Република България. Препис от решението да се изпрати на страните.
48 Административно дело No 471/2017 Закон за движението по пътищата И.И.- Е. ЕТ ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.Д.И., ЕГН ********** ***, като управител и собственик на ЕТ „И.И.-***, Заповед № 357з-1576/ 27.07. 2017г. на ВПД Директор на ОД на МВР-Добрич,с която е отказано възстановяването на идентификационен номер на полуремарке „Дженерал трелърс, с рег. № *** и рама № 2S368201- по документи. ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич да заплати на ЕТ „И.И.-***,сумата в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева разноски по делото. ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган - ВПД Директор на ОД на МВР-Добрич, за ново произнасяне по заявлението на И.Д.И., ЕГН ********** ***, като управител и собственик на ЕТ „И.И.-***-5276/19.07.2017г., при спазване на указанията в мотивите на решението, по тълкуване и прилагане на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
49 Административно дело No 518/2017 Закон за движението по пътищата И.С.И. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.С.И., ЕГН **********,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0240-000270 от 15. 08. 2017 год, издадена от Началника на РПУ Балчик към ОДМВР Добрич. ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич, да заплати на И.С.И., ЕГН **********,***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.
50 Административно наказателно дело (К) No 524/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Н.Ж.Н. Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 315/ 31.07.2017 год. по н.а.х.д № 602/ 2017 год. на РС-Добрич, с което е отменено изцяло наказателно постановление № 28 - 0000120/12.04.2017 год. на Началника на ОО “АА”-гр. Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28 - 0000120/ 12.04.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич,с което на Н.Ж.Н., ЕГН **********,***. Стамболийски №8, в качеството му на водач на товарен автомобил “ДАФ“ с рег. № А 7473 МВ,от кат. №3, с прикачено полуремарке с рег.№ А 1564 ЕК от кат 04,за нарушение по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
51 Административно наказателно дело (К) No 546/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ РОПОТАМО ТРАНС ЕООД Решение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 321/ 14.08.2017 год. по н.а.х.д № 693/ 2017 год. на РС-Добрич, с което е отменено изцяло наказателно постановление № № 28 - 0000011/ 24.01.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28 - 0000011/ 24.01.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич, с което на „ Ропотамо Транс“ ЕООД,Булстат 203528617,представлявано от Виктория Ванкова Чотева-Манева, ЕГН **********,в качеството на юридическо лице(фирма-превозвач), за нарушение на чл.57,ал.6,т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г. на МТС, на основание чл.105,ал.1 от Закона за автомобилните превози и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лв. /двеста лева/ . РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
52 Частно админист. наказателно дело (К) No 692/2017 Частни КАНД и КАД М.М.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 24.11.2017г., постановено по нахд № 1164 по описа за 2017г. на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.12.2017г.
52 Частно админист. наказателно дело (К) No 692/2017 Частни КАНД и КАД М.М.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 22.12.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 24.11.2017г., постановено по нахд № 1164 по описа за 2017г. на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.12.2017г.
53 Административно наказателно дело (К) No 699/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК   Определение от 22.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 699/2017г. по описа на АС – Добрич. ИЗПРАЩА на Районен съд – Балчик касационна жалба от Районно управление гр. Балчик при ОД на МВР гр. Добрич, представлявано от Н.К.М., срещу Решение № 149 от 08.12.2017г., постановено по нахд № 214/2017г. по описа на РС – Балчик, за нейното администриране и окомплектоване заедно с делото. След администрирането и окомплектоването й жалбата да се изпрати на АС - Добрич за произнасяне по нея. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
54 Административно дело No 700/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Я.Х. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 22.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 700/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
55 Административно дело No 412/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МЕРИДИАН 96 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 28.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К., против заповед № РД-11-291/17.07.2017г. на директора на ОДБХ - Добрич, с която на основание чл.16, ал.2, т.5 от Закона за храните е заличена регистрацията на обект за производство и търговия с храни – заведение за обществено хранене, Пицария „Златно пиле“, рег. № 082700080, с адрес с.Кранево, ул. “Черноморска” №4, община Балчик, област Добрич, и е обезсилено удостоверението за регистрация на обекта. ОСЪЖДА „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К.,*** сумата от 100 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
56 Административно дело No 594/2017 Закон за министерство на вътрешните работи И.Н.К. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.К. с ЕГН ********** *** против заповед с рег. № 240з-144/20.10.2017 год. на Началника на РУ – Балчик при ОД на МВР - Добрич, с която на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.2 и чл.204, т.3 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
57 Административно наказателно дело (К) No 597/2017 ЗАНН: МВР К.С.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 28.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 401 от 19.10.2017г., постановено по нахд № 273/2017г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно.
58 Административно дело No 527/2016 КСО С.Р.Х. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 29.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 25/21.09.2016г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/20.06.2016г. на ръководител „ПО” при ТП на НОИ – Добрич, с което на С.Р.Х. с ЕГН ********** ***, живуща в Република Турция, е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.68, ал.3 от КСО. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне по заявление с вх. № 2113-24-256/23.02.2016г. на С.Р.Х. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.3 от КСО при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на С.Р.Х. с ЕГН ********** ***, живуща в Република Турция, сумата от 610 лева, сторени разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
59 Административно дело No 41/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.С.,
Ж.С.Ж.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 29.12.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 30/11.01.2017г. на кмета на община Генерал Тошево, с която на основание чл.195, ал.6, във вр. чл.196, ал.3 от ЗУТ е наредено на Д.С.С. ЕГН ********** *** и Ж.С.Ж. ЕГН ********** ***, да премахнат за своя сметка постройка, находяща се в УПИ V-417, кв.22 по ПУП на гр.Генерал Тошево. ОСЪЖДА община Генерал Тошево да заплати на Д.С.С. ЕГН ********** *** сумата от 633 лева, сторени разноски пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
60 Административно дело No 356/2017 КСО М.П.Х. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 29.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 1447/ 21.06.2017 год. на АдмС - Добрич, подадена чрез адв. М.Г., ДАК, от М.П.Х., ЕГН **********,***/ 19.05.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата на М.П.Х. против Разпореждане № **********/ 17.02.2017 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ Добрич. ВРЪЩА на ТП на НОИ - Добрич преписката за произнасяне по заявление вх. № 2113 – 24 – 2062/ 30.11.2016 г. на М.П.Х. при съобразяване с указанията на съда по приложението на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич , ЕГН **********,*** да заплати на М.П.Х., ЕГН **********,*** съдебно – деловодни разноски в размер на 420 лв. (четиристотин и двадесет лева) за адвокатско възнаграждение и 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева) за възнаграждение на вещи лица. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните.
61 Административно дело No 602/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 29.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Областно пътно управление – Добрич заповед № 18-7598/12.10.2017г. на началника на СГКК – Добрич, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, състоящо се в нанасяне на нов обект - съществуваща сграда с идентификатор 72624.519.65.3, площ: 90 кв.м., предназначение: “сграда за обществено хранене”, собственост на С.Л.И. на основание договор за продажба от 21.08.2012 г. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице С.Л.И. с ЕГН ********** ***. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.