Административен съд - Добрич
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 292/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Я.Д.Я. Решение от 1.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32/24.03.2017г. на Районен съд гр. Каварна, постановено по н.а.х.д.№ 229 по описа на съда за 2016 год. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.11.2017г.
2 Административно дело No 435/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.44, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел, приета с Решение № 9-135 от 31.10.2008г. на Общински съвет на Община Тервел. ОСЪЖДА Общински съвет на Община град Добрич да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
3 Административно наказателно дело (К) No 515/2017 Други по ЗАНН БЯЛАТА ЛАГУНА АД МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА - СОФИЯ Решение от 1.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72 от 22.06.2017 г., постановено по нахд № 60/2017г. по описа на Районен съд гр.Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
4 Административно дело No 579/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Д.-М.Д. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 1.11.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 579/2017 г. към адм. дело № 561/2017 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер адм.д. № 579/2017 г. по описа на АдмС-Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.11.2017г.
5 Административно дело No 494/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Д.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР В ПЪРВО РУ - ДОБРИЧ ПРИ ОДМВР-ДОБРИЧ - ДИМИТЪР ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ Решение от 2.11.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-1717-000031 от 23.08.2017г. на началник сектор към ОДМВР – Добрич, РУ 01 - Добрич, с която на А.Д.П. с ЕГН ********** *** на основание чл.171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 180 дни чрез отнемане на СРМПС № 007436296 и 2 броя табели с рег.№ ТХ7904АК. ОСЪЖДА Първо РУ на МВР – Добрич при ОД на МВР – Добрич да заплати на А.Д.П. с ЕГН ********** *** сумата от 310, 00 лева, сторени разноски по делото за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 581/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Т.Г.-Т.-Д.Г. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 2.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер в деловодната програма АД № 581/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Препис от определението да се изпрати на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
7 Административно дело No 495/2017 Закон за държавния служител Ю.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 3.11.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № 864/10.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е отказано на Ю.Г.И. ЕГН ********** *** да бъде възстановен на длъжността „главен архитект“ на община Каварна по негова молба с вх.№ ЛС-01-430/28.04.2016г. ВРЪЩА делото като преписка на кмета на община Каварна за произнасяне по заявление с вх.№ ЛС-01-430/28.04.2016г. на Ю.Г.И. съобразно с указанията, дадени в мотивите към влязлото в сила решение № 263/04.08.2016г. по адм. дело № 260/2016г. по описа на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА кмета на община Каварна да заплати на Ю.Г.И. ЕГН ********** *** сумата от 500 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 309/2017 КСО Г.М.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.М.Д. ***,ЕГН **********, срещу Решение № 8/ от 03.04.2017г. на Директора на ТП на НОИ-Добрич, с което е потвърдено разпореждане №241-00-2531-3/23. 03.2017г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 309 по описа за 2017г. на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Добрич, да заплати на Г.М.Д. ***, ЕГН **********,сумата от 300 лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
9 Административно дело No 538/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОДЕС АА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Определение от 6.11.2017г.
ОБЕЗСИЛВА заповед № 03-РД-/3000/25.08.2017г., издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, В ЧАСТТА на т.ІІ от същата, с която на основание чл.18, ал.4 от Наредба № 2/ 04.04.2014г. е отказано изплащането на финансова помощ от 25 928, 26 лева, като за горницата до пълния размер на отказаната сума в общ размер на 26 813, 54 лева, равняваща се на 885, 28 лева, заповедта остава в сила. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 538/2017 г. по описа на АдмС-Добрич, поради постигнато споразумение между страните по делото. На основание чл. 178, ал. 6 от Административно процесуалния кодекс, потвърденото от съда споразумение има значение на влязло в сила съдебно решение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.11.2017г.
10 Административно дело No 571/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.К.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.Г. *** срещу действия по принудително изпълнение на заповед № 1126/05.10.2016г. на кмета на община Балчик, обективирани в писмо с изх.№ 943-251-2/18.10.2017г. на кмета на община Балчик, с което жалбоподателката е уведомена за датата на насроченото принудително изпълнение на заповедта с предмет на премахване на незаконен строеж, както и направеното с жалбата искане за спиране на изпълнението на обжалваните действия на основание чл.297, ал.4 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 571/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
11 Административно дело No 226/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Р.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 7.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №234 от 28.03.2017 г., издадена от Кмета на Община Балчик, с която е наредено премахването на строеж, находящ се в местността „Тузлата“, представляващ пристройка – лятна кухня от около 16 кв.м. и затворен кухненски бокс от около 4 кв.м. към съществуваща едноетажна сграда, описА. като сграда с идентификатор №02508.62.641.4 по КК на гр. Балчик, със застроена площ от 60 кв.м. ОСЪЖДА Община Баличк да заплати на Н.Р.Н. *** сумата в размер на 930 лв /деветстотин и тридесет лева/, представляваща направени по делото разноски. ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.05.2017 г. с което е конституирА. като заинтересовА. стрА. по делото „СБР Тузлата“ ЕООД. ЗАЛИЧАВА като заинтересовА. стрА. в процеса „СБР Тузлата“ ЕООД гр. Балчик, представлявано от управителя д-р Камелия Кирчева и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. РЕШЕНИЕТО в частта с характер на определение, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 396/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 7.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.33, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел, приета с решение № 1-5 по протокол № 1 от заседание на Общински съвет Тервел, проведено на 28.01.2011 г. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени
13 Административно дело No 467/2017 Закон за движението по пътищата М.С.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ - КРАСИМИР ПАНЧЕВ КИРИЛОВ Решение от 7.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Д. *** против Заповед № 17-0240-000241 от 31.07.2017 г. на Началник група към ОД на МВР Добрич, РУ Балчик, с която на осн. чл. 171 т. 2 а от ЗДвП на същия е наложена ПАМ - прекратяване регистрацията на ППС за срок от 190 дни РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. Преписи от решението да се връчат на страните.
14 Административно дело No 223/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Р.-К.-К.Ж. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Решение от 8.11.2017г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за издаване на индивидуален административен акт за одобрение и неодобрение за участие по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 213 по Заявление за подпомагане с общо Заявление за единно плащане на площ № 17063558/ 12.03.2013 г., УРН ***** на ЕТ “РЕНЕСАНС – КПДТ - К.Ж.“, с Булстат *****, представляван от К.П.Ж., както и издадения след това изричен отказ, обективиран в Уведомително писмо за неодобрение за участие по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ по ПРСР 2007 – 2013 с изх. № 02 – 80 - 6500/ 1469 от 29.07.2016 г., издадено от Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, ведно с потвърдителната Заповед № РД 20-9 от 09.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните. ИЗПРАЩА преписката на ДФЗ - РА гр. София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията на съда, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение в 14 - дневен срок, от влизането му в сила. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция гр. София да заплати на ЕТ “РЕНЕСАНС – КПДТ - К.Ж.“, с Булстат *****, представляван от К.П.Ж., адрес *** сумата от 550 лв. (петстотин и петдесет лева) разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от неговото получаване.
15 Административно наказателно дело (К) No 296/2017 ЗАНН: НАП ЕТ Т.Т. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Решение от 8.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 100 от 17.03.2017г. на Районен съд Силистра, постановено по н.а.х.д.№ 102 по описа на съда за 2017г. Решението не подлежи на обжалване.
16 Административно дело No 421/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 8.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.45, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Шабла, приета с решение № 245 по протокол № 26/22.05.2017г. на Общински съвет Шабла. ОСЪЖДА Общински съвет Шабла да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния Административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
17 Административно дело No 316/2017 Закон за движението по пътищата С.И.Т. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.И.Т., ЕГН ********** ***, Заповед № 851з-34/20.04.2017г. на Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич,с която е отказана пререгистрация на лек автомобил “Санг Йонг рекстон”, рама № КРТG0В1FS6P205753 по документи, внос от Италия. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич да заплати на С.И.Т., ЕГН ********** ***, сумата в размер на 740(седемстотин и четиридесет) лева разноски по делото. ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган - Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, за ново произнасяне по заявлението на С.И.Т., ЕГН ********** ***, при спазване на указанията в мотивите на решението, по тълкуване и прилагане на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
18 Административно дело No 409/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МЕРИДИАН 96 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 9.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление в с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К., против Заповед № РД-11-282/13.07.2017г. на Розалина Брайкова – директор на Областна дирекция по безопасност на храните –Добрич, с която е спряна дейността приготвяне на кулинарна продукция в обект – Пицария „Златното пиле“ с рег. № 082700080, находящ се в с.Кранево, община Балчик. ОСЪЖДА „Меридиан 96“ ЕООД, ЕИК 124052768, със седалище и адрес на управление в с.Кранево, община Балчик, представлявано от управителя В.Н.К., ДА ЗАПЛАТИ НА Областна дирекция по безопасност на храните –Добрич сумата от 100 (сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 214/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ю.Л.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.11.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 8513-83 от 19.10.2016г. на началника на сектор „ПП“ към ОДМВР – Добрич, с която на основание чл.22 от ЗАНН и чл.19, ал.1 от Наредба № І-157/01.10.2002г. е наредено да се изземе свидетелство за управление на МПС № 282967107, издадено на 10.05.2016г. от сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич на лицето Ю.Л.К. с ЕГН ********** ***. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 398/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.Е.,
С.Х.Е.
НАЧАЛНИК РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 10.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от Д.Г.Е. ЕГН ********** и С.Х.Е. ЕГН ********** ***, заповед №ДК-10-СИР-14/ 23.06.2017г. на вр.и.д. Началник на РДНСК Североизточен район,с която е отхвърлена жалбата им срещу разрешение за строеж № 45/ 31.03. 2017г., издадено от Гл. архитект на община гр.Добрич, за “Преустройство на таванско помещение за жилищни нужди с надзид до 1,50м.,ЗП-40 кв.м.“ в УПИ ІV-2879,кв.545, по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 1“ гр. Добрич, с възложител Р.П. П., КАТО ВМЕСТО НЕЯ ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разрешение за строеж № 45/ 31.03. 2017г., издадено от Гл. архитект на община гр.Добрич, за “Преустройство на таванско помещение за жилищни нужди с надзид до 1,50м.,ЗП-40 кв.м.“ в УПИ ІV-2879,кв.545, по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 1“ гр. Добрич, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА РДНСК – Североизточен район да заплати на Д.Г.Е. ЕГН ********** и С.Х.Е. ЕГН ********** ***, направените разноски по делото в размер общо на 620 /шестстотин и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
21 Административно дело No 404/2017 Закон за министерство на вътрешните работи С.Х.М. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1717з-106/10.05.2017 г. на Началника на І РУ при ОД на МВР-Добрич, с която на младши инспектор С.Х.М.-ст.полицай в група „ООР“ към сектор „ОП“ в І РУ-Добрич при ОД на МВР-Добрич е наложено дисциплинарно наказание "порицание“ за срок от шест месеца. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал. 1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
22 Административно дело No 578/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.П.Ш.   Определение от 10.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 578 по описа на Добричкия административен съд за 2017г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.
23 Административно дело No 423/2017 Закон за местните данъци и такси УИШБОН ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 13.11.2017г.
Отхвърля жалбата на "УИШБОН" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ***, представлявано от управителя Х.И.Х., гражданин на Република Финландия, подадена чрез търг. пълномощник Р.Р.Х. против мълчалив отказ на орган по приходите по чл. 4, ал. 4 от ЗМДТ от общинска администрация - Балчик за издаване на разпореждане за връщане на неоснователно платен местен данък върху недвижим имот и местна такса за битови отпадъци по направено от дружеството искане вх. №30-147-2/23.02.2017 г., потвърден с Решение №30-147-2-2/05.06.2017 г. на Кмета на община Балчик ОСЪЖДА "УИШБОН" ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ***, представлявано от управителя Х.И.Х., гражданин на Република Финландия, да заплати на община Балчик сумата от 200 /двеста/лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на РБ. Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл. 137, във вр.с чл. 138, ал. 1 от АПК.
24 Административно дело No 498/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 14.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 1953/ 30.08.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, чл. 42, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна, приета с решение № 51 по протокол № 6/ 01.03.2016 г. на Общински съвет – Каварна. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
25 Административно наказателно дело (К) No 527/2017 ЗАНН: ИААА РОПОТАМО ТРАНС ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 317 от 01.08.2017г., постановено по нахд № 691/ 2017 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2017г.
26 Административно дело No 341/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АГРО - ММ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 15.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „АГРО-ММ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя С.Д.М., Заповед №751/13.07.2016 г. на Кмета на община Балчик, с която е разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.34, УПИ І и УПИ ІІ в кв.32, УПИ V и УПИ VІ в кв.31 и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 212 до о.т. 21 по плана на с. Дропла, общ. Балчик, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Балчик да заплати на „АГРО-ММ“ ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя С.Д.М., сумата от 1 316 /хиляда триста и шестнадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 499/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 15.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич израза „след 24 часа“ в чл.60 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, осъществяване и поддържане на чистотата в личните дворове и обществени места на територията на общината, приета от Общински съвет Шабла Решение № ІІІ.ІV.1.1 по Протокол № 3 от 29.04.2004г. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Шабла да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
28 Административно дело No 362/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОГРЕС 1927" КВ. ВИНИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА Решение от 16.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Народно читалище “Народно читалище Прогрес - 1927 г.” със седалище и адрес на управление гр.Варна, кв.Виница, ул. “Св. Димитър Солунски” № 6, представлявано от председателя си Г.Д.С., срещу решение № 599-4, взето с протокол № 15/30.01.2017г. на Общински съвет – Варна, с което на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.51 от ЗДБРБ за 2017г., чл.94 и чл.39 от ЗПФ е приет бюджетът на община – Варна за 2017г., В ЧАСТТА на раздел VІІ, т.3.8., с която се предоставя целева субсидия на Народно читалище “Христо Ботев – 1928 г.”, гр.Варна, за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл “Варна” за 2017г. в размер на 95 000 лева по § 45 “Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел”, дейност 738 “Читалища”. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
28 Административно дело No 362/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОГРЕС 1927" КВ. ВИНИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА Решение от 16.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Народно читалище “Народно читалище Прогрес - 1927 г.” със седалище и адрес на управление гр.Варна, кв.Виница, ул. “Св. Димитър Солунски” № 6, представлявано от председателя си Г.Д.С., срещу решение № 599-4, взето с протокол № 15/30.01.2017г. на Общински съвет – Варна, с което на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.51 от ЗДБРБ за 2017г., чл.94 и чл.39 от ЗПФ е приет бюджетът на община – Варна за 2017г., В ЧАСТТА на раздел VІІ, т.3.8., с която се предоставя целева субсидия на Народно читалище “Христо Ботев – 1928 г.”, гр.Варна, за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл “Варна” за 2017г. в размер на 95 000 лева по § 45 “Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел”, дейност 738 “Читалища”. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
29 Административно наказателно дело (К) No 325/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД Решение от 17.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115/ 17. 03. 2017 год. по н.а.х.д. № 1573/ 2016 год. на Районен съд –Добрич . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2017г.
30 Административно наказателно дело (К) No 334/2017 ЗАНН: ДИТ Б.-Б.-А.И. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 17.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/ 19.04. 2017 год.,постановено по н.а.х. дело № 351/ 2016 год. на РС-Каварна. Решението е окончателно
В законна сила на 17.11.2017г.
31 Административно наказателно дело (К) No 346/2017 ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 160/12.04.2017г.,постановено по н.а.х.д.№ 1534/16г. по описа на Районен съд Добрич и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №179/15.09.2016 год. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията с което, на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД , е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.326 от ЗЕС, във вр. с чл.43, ал.2,изр.1,чл..45,ал.2,във връзка с чл.45, ал.1,т.2 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2017г.
32 Административно наказателно дело (К) No 347/2017 ЗАНН: ДНСК ДНСК - ГР. СОФИЯ ЕСМ ЕООД Решение от 17.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197/05.05.2017 год. по н.а.х.д № 1666/2016 год. на РС-Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.11.2017г.
33 Административно наказателно дело (К) No 366/2017 ЗАНН: КЗП С.- С.С. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 17.11.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 58/ 09.05.2017г.,постановено по н.а.х.д. № 53/ 2017г. по описа на Районен съд–Балчик и вместо същото ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ наказателно постановление № В-0042718 от 23.01.2017г. на Директора на КЗП-РД гр.Варна, с което на ЕТ „СТИВ-С.С.“, ЕИК 124090402, със седалище и адрес на управление ж.к.Балик,бл.5,вх.А,ап.14, гр.Балчик, представляван от собственика С.Ж.С.,на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв., за нарушение на чл. 3,т.1 от Наредбата за безопасност на запалките, във връзка с чл.12,т.1 от ЗЗП. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2017г.
34 Административно наказателно дело (К) No 369/2017 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА Д.Т.В. Решение от 17.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 202/ 11. 05. 2017 год. по н.а.х.д. № 122/ 2017 год. на Районен съд –Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.11.2017г.
35 Административно наказателно дело (К) No 387/2017 ЗАНН: ДИТ ИЗВОРА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 17.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74 от 26.05.2017г. , постановено по н.а.х.д. № 331/ 2016г. по описа на Балчишкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 17.11.2017г.
36 Административно дело No 500/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.С. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на М.Д.С. с ЕГН ********** ***, срещу Решение на Началника на І РУ гр.Добрич рег.№ 1717-5357 /24.08.2017 год. За отнемане на разрешение за съхранение,носене и употреба на ловно оръжие. ОСЪЖДА М.Д.С. с ЕГН ********** ***,да заплати на Началника на І РУ при ОДМВР гр. Добрич, сумата 150.00(сто и петдесет)лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.
37 Административно дело No 488/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 20.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – *****Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинско имущество, приета с решение на Общински съвет Крушари №4/38 от 28.03.2013 г., в частта на чл.103, т.6 от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет Крушари да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
38 Административно дело No 569/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Определение от 20.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА ОбС - Каварна да заплати на областен управител на област Добрич сумата от 100 лв., представляващи сторени разноски по делото. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника с частна жалба пред ВАС на Република България.
39 Административно дело No 589/2017 Закон за защита на класифицираната информация К.В.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 20.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2444/ 07.11.2017 г. от К.В.Д. *** срещу отказ за достъп до класифицирана информация, обективиран в писмо № 2/ 25.10.2017 г. на ОДМВР Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 589/ 2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА жалбата, ведно с делото като преписка, на Държавната комисия по сигурността на информацията за произнасяне. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението от страните.
40 Административно дело No 415/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 21.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Т.А.Т., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 1589/30.12.2014г. на кмета на Община Балчик, с която на основание чл.46, ал.1, т.6 от ЗОбС е прекратено наемно правоотношение по договор за отдаване под наем на общинско жилище и е наредено освобождаване на жилището в 14 –дневен срок. ОСЪЖДА Т.А.Т., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК сумата от 100 ( сто) лева разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 507/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Т. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 21.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, по жалба на Г.С.Т. ***, подадена чрез адв. К.И. - ДАК срещу Заповед № 17 – 0851 – 000662 от 03.08.2017 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Добрич, с която е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП на Г.С.Т. - прекратяване на регистрацията на собственото й ППС с рег. № *** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
42 Административно наказателно дело (К) No 520/2017 ЗАНН: ИААА РОПОТАМО ТРАНС ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 21.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 268/07.07.2017г., постановено по н.а.х.д. № 689/2017г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.11.2017г.
43 Административно дело No 523/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 21.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 2061/ 15.09.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич - Веселин Вичев, разпоредбите на чл. 116, ал. 6 и чл. 128, ал. 3, в частта им относно израза „…не се допускат лица, имащи задължения – публични и частни, към общината…“ от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 306 от 29.09.2016 г. на Добрички Общински съвет. ОСЪЖДА Добрички Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
44 Административно дело No 582/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - БЛАГОЕВГРАД Решение от 21.11.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-1116-000363 от 18.09.2017г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Благоевград, оправомощен със заповед № 244з-1837/22.08.2017 г. на директора на ОД на МВР – Благоевград, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на В.Г.Х. *** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца чрез отнемане на СРМПС № 003889354 и 2 броя табели с рег.№ *** ОСЪЖДА ОД на МВР – Благоевград да заплати на В.Г.Х. с ЕГН ********** *** , сумата от 310,00 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно дело No 424/2017 Закон за местните данъци и такси БГ ИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 22.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БГ ИНВЕСТ”ООД, ЕИК 175342150, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.”Мария Луиза“ № 21, офис 2, представлявано от А.Ш. и Мануел Хил Алварес, подадена чрез адв.В.Е.Б.-ВАК срещу Акт за установяване на задължение № 3068-1/10.04.2017г., издаден от Д.К. - инспектор по приходите при Община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“, потвърден с Решение № РД-01-3422/АУЗ/3068-1/04.07.2017г. на М.П.- началник отдел МДТ. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 530/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Х.Б.М.,
З.Б.М.
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
РОНСК-ДОБРИЧ ПРИ РДНСК-СИР
Определение от 22.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Х.Б.М. и З.Б.М.,*** срещу ДНСК - София. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Административно дело №530/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за ищците и от съобщението до ответника.
47 Административно дело No 80/2017 КСО Т.К.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 34/09.01.2017г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/11.11.2016г. на ръководител „ПО” при ТП на НОИ – Добрич, с което на Т.К.И. с ЕГН ********** *** е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.69б, чл.69, ал.6, чл.168, ал.1, т.1 и т.2 и чл.68, ал.1 от КСО. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне по заявление с вх.№ 2113-24-1062/11.07.2016г. на Т.К.И. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на Т.К.И. с ЕГН ********** *** сумата от 750 лева, сторени разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело (К) No 593/2017 Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК П.Е.Ц. ДЛ. ЛИЦЕ ПО ГРАЖД. СЪСТОЯНИЕ - СТ.ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩ.ДОБРИЧ, СНЕЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА Определение от 23.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на П. И. Ц. срещу разпореждане на председателя на Административен съд-Добрич № 1322 от 19.10.2011г., постановено по адм.д. № 542/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА частно административно дело № 593/2017г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.
49 Частно административно дело No 607/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АГРОМИЛЕКС ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 23.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Агромилекс“ ООД- Добрич за спиране на строителството в имот ***ОСЪЖДА „Агромилекс“ ООД, с ЕИК *** с адрес гр.Д.,представлявано от управителя П.М.И.,да заплати на Административен съд Добрич 50 лева, представляваща дължима държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 607 /2017г. по описа на Добричкия административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно дело No 34/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК З.Б.М. НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" ДОБРИЧ - РДНСК СИР Решение от 24.11.2017г.
Отменя по жалба на З.Б.М. , ЕГН ********** ***, действията на Началника на РО НСК Добрич, при ДНСК-СИР, свързани с изпълнение на Заповед № РД-14-298/12.07.2007г. на Зам. началника на ДНСК по премахване на незаконен строеж: "Масивна жилищна сграда",извършен от праводателката й К.С.С. в поземлен имот № 433, кв.83 по плана на гр. Балчик, с административен адрес ***без одобрени проекти и без разрешение за строеж. Връща преписката на Началника на РО НСК Добрич, при ДНСК-СИР, за да повтори валидно отменените действия, при спазване указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.298,ал.4 от АПК.
51 Административно дело No 435/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 27.11.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на влязлото в сила решение № 431 от 01.11.2017 г. по адм. д. № 435/2017 г. по описа на Административен съд Добрич като на ред 5 /пети/ вместо „Общински съвет на Община град Добрич“ да се чете „Общински съвет на Община Тервел“. Решението за поправка може да се обжалва по реда на обжалване на поправеното решение – пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
52 Административно дело No 517/2017 Закон за пътищата МЕДИАХЕЛП ООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ДОБРИЧ Решение от 27.11.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на писмо с изх. № 53-00-875/01.09.2017г. на директора на Областно пътно управление – Добрич, постановено по заявление на „Медиахелп“ ООД с рег. № 53-00-775 / 09.08.2017г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Медиахелп“ ООД в частта й срещу мълчалив отказ на директора на ОПУ-Добрич по заявление на „Медиахелп“ ООД с рег. № 53-00-775 / 09.08.2017г., адресирано до директора на Областно пътно управление –Добрич за издаване на ново разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение. ИЗПРАЩА ПРЕПИСКАТА на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" по компетентност за произнасяне в сроковете по чл.26 от Закона за пътищата и по двете искания на „Медиахелп“ ООД, обективирани в заявление с рег. № 53-00-775 / 09.08.2017г. ОСЪЖДА Областно пътно управление – Добрич да заплати на „Медиахелп“ ООД, ЕИК 831737583, гр.София, бул.“Джеймс Баучер“ № 23, представлявано от М.К.С. – управител СУМАТА от 50 (петдесет) лева – разноски по делото за държавна такса. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
53 Административно дело No 260/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбите на чл.14, ал.1 ; чл.16, ал.1; чл. 16,ал.2 и ал.3; чл.17,ал.1; чл.17,ал.2; чл.34,ал.1,ал.2 и ал.3;чл.36 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Балчик, приета от Общински съвет Балчик, на осн. чл.23 от Закона за пътищата с Решение № 199 от 05.12.2008г. по Протокол № 25. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Балчик да заплати на Окръжна прокуратура-Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
54 Административно наказателно дело (К) No 374/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.Т. ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 12.05.2017г., постановено по н.а.х. дело № 215 / 2017 г. по описа на РС Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2017г.
55 Административно наказателно дело (К) No 417/2017 ЗАНН: ДНСК Б.-Б.-А.И. ЕТ ДНСК - ГР. СОФИЯ Решение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/08.06.2017 год. по н.а.х.д № 54/2017 год. на Каварненския районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.11.2017г.
56 Административно дело No 508/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.П.В. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 29.11.2017г.
ИЗМЕНЯ заповед № 17-0851—000372 от 06.05.2017г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, Ж.М., с която е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година“, като ОПРЕДЕЛЯ срок от 6 / шест / месеца на прекратяване на регистрацията на ППС. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 ( четиринадесет) -дневен срок от съобщаването му на страните.
57 Административно наказателно дело (К) No 382/2017 ЗАНН: ИААА Е.А.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 229/02.06.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 329/2017 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2017г.
58 Административно наказателно дело (К) No 394/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70/22.05.2017 год. по н.а.х.д. № 62/2016г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2017г.
59 Административно наказателно дело (К) No 405/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.С.Т. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 78/ 08.06. 2017 г., по н.а.х. дело № 336/ 2016 г. по описа на Районен съд-Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2017г.
60 Административно дело No 408/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 30.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.98, т.1 от Наредба №3 за определянето и администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на община Каварна, приета с Решение №73 по протокол № 7 от 29.03.2016год. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
61 Административно наказателно дело (К) No 429/2017 ЗАНН: КФН И.Н.Г. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Решение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 / 11.05.2017 г. постановено по н.а.х.д. № 397/ 2016 г. по описа на РС - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.11.2017г.
62 Административно дело No 439/2017 КСО А.А.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 30.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.А.М. ***, Решение № 2/12.07.201 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Добрич, с което е отхвърлена жалбата на А.М. и е потвърдено разпореждане № **********/23.05.2017 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съобразно дадените в мотивите на решението указания по прилагането на материалния закон. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Добрич да заплати на А.А.М. ЕГН ********** ***, сумата от 714, 00 (Седемстотин и четиринадесет) лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
63 Административно наказателно дело (К) No 552/2017 ЗАНН: ИААА А.Б.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 30.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97/08.08.2017г., постановено по нахд № 160/2017г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.11.2017г.
64 Административно дело No 583/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.Б. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 30.11.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 17-0851—000687 от 10.08.2017г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, *****, с която на Й.Б., български гражданин с ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година“ и е иззето свидетелството за регистрация на МПС № *****, част І, за лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № ТХ ***** ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Добрич ДА ЗАПЛАТИ на Й.Б., български гражданин с ЕГН **********,*** СУМАТА от 310 /триста и десет/ лева- разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 (четиринадесет) -дневен срок от съобщаването му на страните.
65 Административно дело No 631/2017 Кодекс на труда САВИМЕКС ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 30.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 631/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.