АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 351/2016 Закон за движението по пътищата Б.Г.Р. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СИЛИСТРА Решение от 1.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.Г.Р. ЕГН ********** *** срещу заповед за налагане на ПАМ № 16-1099-000094/29.03.2016г. ВНД Началник на сектор “ПП” към ОД на МВР - Силистра, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП й е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 405/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ Определение от 1.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх.№1672/29.07.2016г. на Окръжна прокуратура – Добрич, подаден против разпоредбата на чл.13, ал.5 от Наредбата за търговската дейност на територията на община гр.Добрич, приета с Решение №9-18 от 26.06.2012г. на Общински съвет гр.Добрич, поради оттегляне на акта. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати по сметка на Окръжна прокуратура - Добрич сумата от 35 (тридесет и пет) лева, представляваща съдебно – деловодни разноски за публикуване на обявление в Държавен вестник. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №405/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Добрич и от съобщението до Общински съвет гр.Добрич.
3 Административно наказателно дело (К) No 447/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.М. РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 1.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 96 от 04.07.2016г., постановено по нахд № 86/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила от 1.11.2016г.
4 Административно наказателно дело (К) No 463/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Т.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 1.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 343 от 11.07.2016г., постановено по нахд № 70/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 1.11.2016г.
5 Административно наказателно дело (К) No 552/2016 ЗАНН: НАП КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 1.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 552/2016г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр. Добрич за администриране на касационна жалба, подадена по електрорен път с валиден електронен подпис от адвокат Я.Н., процесуален представител на Сдружение “КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН” срещу решение от 25.10.2016 г. по нахд № 1404/2015 г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.11.2016г.
6 Административно наказателно дело (К) No 413/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Р.П.Н. Решение от 2.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89 от 10.06.2016г., постановено по нахд № 112/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Решението е окончателно.
7 Административно наказателно дело (К) No 290/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 23/06.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 5 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2016г.
8 Административно наказателно дело (К) No 293/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 3.11.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 25/06.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 9 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2016г.
9 Административно наказателно дело (К) No 294/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 26/ 06.04.2016 год. по НАХД № 11/2016г. по описа на Районен съд - гр. Генерал Тошево. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2016г.
10 Административно наказателно дело (К) No 295/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 43/ 06.04.2016 год. по НАХД № 40/2016г. по описа на Районен съд - гр. Генерал Тошево. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2016г.
11 Административно наказателно дело (К) No 299/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ А.С.Г. Решение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 38/06.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 37 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2016г.
12 Административно наказателно дело (К) No 310/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 41/ 06.04.2016 год. по НАХД № 39/2016г. по описа на Районен съд - гр. Генерал Тошево. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2016г.
13 Административно наказателно дело (К) No 324/2016 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СОФИЯ Решение от 3.11.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 69 от 04.05.2016г. по н.а.х.д. № 231 по описа за 2015 год. на Районен съд гр.Балчик. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2016г.
14 Административно дело No 338/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър Т.С.М. СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 3.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Т.С.М. с ЕГН ********** *** срещу извършено на 15.04.2016г. изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Балчик относно поземлен имот с идентификатор 02508.8.489 по КК на гр.Балчик, изразяващо се във вписване на ограничено вещно право на преминаване през имота в полза на Х.С.С., собственик на съседен поземлен имот с идентификатор 02508.8.210 по КК на гр.Балчик. ОСЪЖДА Т.С.М. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.С.С. ЕГН ********** ***, в.з. “Сборно място”, ул. “Четвърта” сумата от 600 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
15 Административно наказателно дело (К) No 440/2016 ЗАНН: БАБХ ИНТЕРФУД 2014 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 3.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 339/ 8. 07. 2016 год. по НАХД № 506/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2016г.
16 Административно наказателно дело (К) No 470/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 70/ 12. 07. 2016 год. по НАХД № 51 по описа на Районен съд, гр. Каварна за 2016 год.. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на указанията, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2016г.
17 Административно наказателно дело (К) No 473/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 65/ 11. 07. 2016 год. по НАХД № 63 по описа на Районен съд, гр. Каварна за 2016 год.. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на указанията, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2016г.
18 Административно наказателно дело (К) No 477/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.С.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 3.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 82/ 25. 05. 2016 год. по НАХД № 119/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2016г.
19 Административно наказателно дело (К) No 305/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Решение от 4.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/ 03.05. 2016 г. постановено по н.а.х.д. № 248/ 2016 г. на РС Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2016г.
20 Административно наказателно дело (К) No 317/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ ХАМБО ЕООД Решение от 4.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20/28.04.2016 год. по НАХД № 29 по описа на РС - Генерал Тошево за 2016 год. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2016г.
21 Административно наказателно дело (К) No 327/2016 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС С.Ф.К. Решение от 4.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 30 / 21.04.2016 г. по нахд № 14/2016 г. по описа на РС – гр. Каварна. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 4.11.2016г.
22 Административно наказателно дело (К) No 419/2016 ЗАНН: ДНСК ТЕРЕМ ПЛЮС ЕАД ДНСК - ГР. СОФИЯ Решение от 4.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 90 от 17.06.2016г., постановено по нахд № 117/2016г. по описа на Балчишкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № Д-7-ДНСК-158/23.12.2015г., издадено от заместник-началника на ДНСК, с което на “ххххх” ЕАД, с ЕИК ххххх, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”ххххх” № 5, представлявано от С. ххххх М., за нарушение на чл.161, ал.4, т.1 във вр. с чл.96, ал.4 от Закона за устройство на територията и чл.60 от Наредба № 12/03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, на основание чл.237, ал.1, т.2 от ЗУТ е наложена имуществена санкция от 10 000 лева. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.11.2016г.
23 Административно дело No 478/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ЕСТЕТИКО ЕМ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 4.11.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 887/ 31. 08. 2016 год. на Кмета на Община - Каварна, по силата на която на осн. чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 99, т. 2 от АПК е отменена заповед № 426/ 4. 05. 2016 год. на Кмета на Община-Каварна за удължаване срока на договор за наем на петно № 81 в УПИ VII, кв. 5 по плана на гр. Каварна по схема за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ от 12. 03. 2018 год. до 12. 03. 2023 год. ОСЪЖДА Община - Каварна да заплати на “ хххх “ЕООД, ЕИК хххх със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. “хххх” № 42, вх. А, ет. 3, ап. 5 сумата от 480. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
24 Административно наказателно дело (К) No 442/2016 ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИТ" - ГР. ДОБРИЧ Решение от 7.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 345 от 11.07.2016г., постановено по нахд № 42/ 2016 г. по описа на Районен съд-Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
25 Административно наказателно дело (К) No 443/2016 Други по ЗАНН ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДОБРИЧ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - СОФИЯ Решение от 7.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 293 от 15.06.2016г., постановено по нахд № 390/2016 г. на Районен съд гр. Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП 27-332/18.02.2016г., издадено от хххххх – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит” гр.София, с което на “Център за спешна медицинска помощ-Добрич”, ЕИК хххххх за нарушаване на т.1.2.4.2. от Глава втора на Наредба № 45/26.08.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Спешна медицина” /отм./, на основание чл.115а, ал.2 от Закона за лечебните заведения е наложена имуществена санкция от 500 лв. Решението е окончателно.
26 Административно наказателно дело (К) No 350/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 8.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 40/ 19.05.2016 год. по НАХД № 55/2016г. по описа на Каварненския районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.11.2016г.
27 Административно дело No 412/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 8.11.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 18, ал. 1, 2 и 3 и чл. 19 от Наредба за ред и условия за поставяне на временни преместваеми обекти на територията на Община Тервел, приета с решение на Общински съвет - Тервел № 1-6, взето с протокол № 1 от 23.01.2002 г. ОСЪЖДА Община Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
28 Административно дело No 521/2016 Други П.Е.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ Определение от 8.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Е.Ц., ЕГН ********** с адрес за призоваване в гр.Добрич срещу отказ с изх. № 94П-00-344, постановен във връзка с искане на жалбоподателя за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на В.С.С. на директора на Дирекция “ГРОН” при Община град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 521/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
29 Административно наказателно дело (К) No 370/2016 ЗАНН: МВР ВТОРО РУ НА МВР- ДОБРИЧ А.О.П. Решение от 9.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 287/09.06.2016г. по н.а.х.д. № 375/2016г. по описа на Добричкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване.
30 Административно наказателно дело (К) No 469/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 9.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 66/ 12.07.2016 год. по НАХД № 56 по описа на КРС за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.11.2016г.
31 Административно дело No 535/2016 Други П.Е.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ Определение от 9.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от П.Е.Ц. *** против Мълчалив отказ на Директор на Дирекция ГРОН при община Добрич да издаде удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на А.К.К. по заявление на П.Ц. с вх. №94П-00-365 от 02.09.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №535/2016 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
32 Административно дело No 536/2016 Други П.Е.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ Определение от 9.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от П.Е.Ц. *** против Мълчалив отказ на Директор на Дирекция ГРОН при община Добрич да издаде удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на А.И.К. по заявление на П.Ц. с вх. №94П-00-388 от 08.09.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №536/2016 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
33 Административно дело No 539/2016 Други П.Е.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 9.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Е.Ц., ЕГН **********, срещу Отказ изх.№ ГРАО-3290 #1 на община Добричка, по негово заявление вх.№ ГРАО-3288 от 27.09.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 539 по описа за 2016г. на АС-Добрич. Съгласно подадена молба и посочен електронен адрес, определението да се съобщи на жалбоподателя на електронния му адрес. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
34 Административно дело No 543/2016 Други П.Е.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 9.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.Е.Ц. *** против отказ изх. № ГРАО-3290#1/ 10. 10. 2016 год. на Кмета на Община “Добричка”по заявление вх. № ГРАО-3291/ 27. 09. 2016 год. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 543/ 2016 год. по описа на Административен съд, гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните.
35 Административно дело No 558/2016 Други С.А.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Определение от 9.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Р., ЕГН ********** с адрес *** против “административни действия по чл.26, ал.1 от АПК” на областен управител на Област Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 558/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА С.А.Р., ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на областен управител на Област Добрич сумата от 300 / триста/ лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
36 Административно наказателно дело (К) No 381/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНА С.Д.П. Решение от 10.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 261/20.05.2016 год., постановено по нахд № 345/2016 год. по описа на Добричкия районен съд.ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 10.11.2016г.
37 Административно дело No 320/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители СЪНИ ФИЙЛД ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Решение от 11.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Съни Фийлд” ЕООД с ЕИК 202325980, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.”Г.Бенковски” № 19, представлявано от управителя М.К., Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г – 2020г.“ с изх. № 02-080-2600/1554 от 19.05.2016г. на заместник- изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”- Разплащателна агенция в частта, с която е установено неодобрение на заявена площ от 8,49 ха, представляваща деклариран парцел № 37808-50-12-1 по направление “Поддържане на местообитания на защитени видове зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС 4.1) за дейност с код АК 2 “ Засяване и отглеждане на есенни и зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50% от заявените по дейността площи”. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне по общо заявление за подпомагане за кампания 2015 година с уникален идентификационен номер (УИН) 08/220515/83514/26.05.2015г. на “Съни Фийлд” ЕООД с ЕИК 202325980, в частта му, с която е деклариран парцел № 37808-50-12-1, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
38 Административно наказателно дело (К) No 374/2016 ЗАНН: КФН И.Н.Г. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Решение от 11.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 74/ 11.05.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 3/2016 г. по описа на Балчишкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
39 Административно дело No 406/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.К.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.П., ЕГН ********** ***-18 срещу заповед № 847/ 4. 07. 2016 год. на Кмета на Община - Добрич, по силата на която на осн. чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ е наредено да бъдат премахнати незаконни по см. на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ строежи в частта й по т. 1 относно строеж “Масивна ограда”, разположена от югозападен ръб на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 72624.624.4883 по КК на гр. Добрич, УПИ ХХІІ, кв. 63 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ до южната граница с дължина L= 4. 70 м., плътна част с височина Н= 0. 90 м. и ажурна част с височина Н= 1. 10 м . ОТМЕНЯ заповед № 847/ 4. 07. 2016 год. на Кмета на Община - Добрич, по силата на която на осн. чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ е наредено да бъдат премахнати незаконни по см. на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ строежи в частта й по т. 2 относно строеж “Дървена ограда”, изградена в северната част на имот с идентификатор 72624.624.4883 по КК на гр. Добрич, УПИ ХХІІ, кв. 63 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ с дължина L= 3. 00 м. в посока север-юг и дължина L = 0. 90 м. в посока изток – запад, височина Н = 1. 70 м., покрита с LТ ламарина. ОСЪЖДА Г.К.П., ЕГН ********** ***-18 да заплати на Община - Добрич сумата от 400. 00 лв. разноски по делото. ОСЪЖДА Община - Добрич да заплати на Г.К.П., ЕГН ********** ***-18 сумата от 55. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му до страните.
40 Административно наказателно дело (К) No 428/2016 ЗАНН: ДИТ МЕТКОН ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 11.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №344 от 11.07.2016 г. по нахд №282/2016 г. на Добричкия районен съд, Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.11.2016г.
41 Административно наказателно дело (К) No 450/2016 ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИН ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА Решение от 11.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 100/07.07.2016 г., постановено по нахд № 61 по описа на Районен съд гр. Балчик за 2016 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
42 Административно наказателно дело (К) No 452/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ С.Р.Г. Решение от 11.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 379/29.07.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 901/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
43 Административно наказателно дело (К) No 466/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ И.Д.К. Решение от 11.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №53 от 04.07.2016 г. на Районен съд гр. Ген. Тошево, постановено по н.а.х.д.№152 по описа на съда за 2016 година. Решението не подлежи на обжалване.
44 Административно наказателно дело (К) No 435/2016 ЗАНН: АДФИ Р.Р.Р. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 14.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №269 от 27.05.2016 г. по нахд №241/2015 г. на Районен съд-Добрич. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Добрич при съобразяване на указанията по прилагането на закона, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
45 Административно дело No 542/2016 Други П.Е.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 14.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 542 по описа за 2016г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
46 Административно дело No 339/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър В.И.А. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 15.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата В.И.А. ***, подадена чрез адв. Ю.О. – ДАК срещу Уведомление, изх. №24-10694/17.06.2016 г. на Началник на СГКК гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
47 Административно дело No 340/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-II-ДОБРИЧ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 15.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ – ДОБРИЧ” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представлявано от д-р В.В.Т., срещу Писмена покана с рег.индекс №2904-00-34/17.06.2016 г. на Директора на РЗОК-Добрич за възстановяване на сумата в размер на 4 356,25 лв. ОСЪЖДА “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІ – ДОБРИЧ” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представлявано от д-р В.В.Т.,*** сумата в размер на 534,94 лв, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
48 Административно наказателно дело (К) No 349/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 15.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 47/ 19.05.2016 год. по НАХД № 59 по описа на КРС за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
49 Административно наказателно дело (К) No 395/2016 ЗАНН: КЗП НОРД КОУСТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД -ВАРНА Решение от 15.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 61 от 13.06.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 319/2015 г. на Районен съд гр. Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № В-036593/ 01.19.2015 г. на Директора на Регионална дирекция към КЗП за областите: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище в гр. Варна офис. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.11.2016г.
50 Административно дело No 409/2016 Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 15.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. “Александровска” №21, ет.Е, представлявано от Д.П.Д. – Изпълнителен директор, срещу Акт за установяване на задължение по чл.107, ал.3 от ДОПК №2275-1/03.06.2016 г., издаден от Т.С. – Гл. специалист в отдел “МДТ” при община Каварна, потвърден с Решение №ПЖ-22/05.07.2016 г. на Началник отдел “Местни данъци и такси” към община Каварна. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд гр. Добрич пред Върховен административен съд.
51 Административно дело No 429/2016 Закон за държавния служител Д.Н.К. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГР. ДОБРИЧ Решение от 15.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.К. *** срещу заповед № РД-07-01-144/01.08.2016г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Добрич, с която, в качеството му на началник на Общинска служба по земеделие гр.Балчик, му е наложено дисциплинарното наказание “порицание”, на основание чл.89, ал.2, т.1 и чл.90, ал.1, т.2 и чл.93, ал.1 от Закона за държавния служител ( ЗДСл). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.
52 Частно админист. наказателно дело (К) No 572/2016 Частни КАНД А.А.М. ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - ДОБРИЧ Определение от 15.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 419 от 12.09.2016 г., постановено по анх № 974/2016 г. по описа на Районен съд град Добрич. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.11.2016г.
53 Административно дело No 410/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 16.11.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Крушари, приета с решение № 1/3 год. на Общински съвет Крушари, взето с протокол № 1/ 12. 02. 2002 год. по делегация, предоставена с чл. 56 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
54 Административно наказателно дело (К) No 507/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 16.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 77/ 4. 08. 2016 год. по НАХД № 46 по описа на Районен съд, гр. Каварна за 2016 год.. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на указанията, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.11.2016г.
55 Административно наказателно дело (К) No 367/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Д.С. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 266 от 26.05.2016г., постановено по н.а.х.д. № 302/2016 г. на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.11.2016г.
56 Административно наказателно дело (К) No 397/2016 ЗАНН: ДИТ ЕВРОСТРОЙ БАЛЧИК ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 17.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 296 от 16.06.2016 г. по н.а.х.д. № 285/2016 г. на Районен съд-Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.11.2016г.
57 Административно дело No 449/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МЕСОС ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 17.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Месос” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Ясен, ул. “Иван Вазов” № 35, бл.1, вх.Б, ап.20, ЕИК 114611508, представлявано от управителя Л.В.,*** по заявление с вх.№ 63-66-1/09.10.2014г., обективиран в писмо с изх.№ 63-66-1?26.07.2016г. ОСЪЖДА “Месос” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Ясен, ул. “Иван Вазов” № 35, бл.1, вх.Б, ап.20, ЕИК 114611508, представлявано от управителя Л.В. *** сумата от 1459, 29 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
58 Административно наказателно дело (К) No 345/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 18.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 41/ 19.05.2016 год. по НАХД № 44 по описа на КРС за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.11.2016г.
59 Административно наказателно дело (К) No 359/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 18.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 48 от 19.05.2016 год. по НАХД № 62 по описа на КРС за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.11.2016г.
60 Административно наказателно дело (К) No 392/2016 ЗАНН: МВР Р.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР АЛБЕНА Решение от 18.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/ 26.04.2016г. на Районен съд – Балчик, постановено по н.а.х.д. № 43/2016г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.11.2016г.
61 Административно дело No 534/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.А.И.   Определение от 18.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 534 по описа за 2016 г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
62 Административно дело No 541/2016 Други П.Е.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 18.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Е.Ц.,ЕГН **********, срещу Отказ изх.№ ГРАО-3290 #1 на община Добричка, по негово заявление вх.№ ГРАО-3289 от 27.09.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 541 по описа за 2016г. на АС-Добрич. Съгласно подадена молба и посочен електронен адрес, определението да се съобщи на жалбоподателя на електронния му адрес. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
63 Административно дело No 259/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.А. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 21.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.А., ЕГН ********** *** срещу изричен отказ за изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен с решение № 32/ 26. 02. 2010 год. по протокол № 35/ 26. 02. 2010 год. на Общински съвет – Каварна за УПИ ІІ-1139 в кв. 301 на гр. Каварна, обективиран в писмо № АБ-06-638/ 5. 05. 2016 год. на Кмета на Община –Каварна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му до страните.
64 Административно дело No 425/2016 Други П.Е.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ Решение от 21.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на П.Е.Ц. *** срещу Отказ на Директор на Дирекция ГРОН при община Добрич да уважи искане за издаване на удостоверение за наследници с вх. №94П-00-308 от 02.08.2016 г. на П.И.П., починал на 09.06.1923 г. в гр. Добрич, обективиран в писмо с изх. №94П-00-308/09.08.2016 г.. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Р България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
65 Административно дело No 426/2016 Други П.Е.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 21.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Е.Ц., ЕГН ********** ***, срещу мълчалив отказ на Дирекция “ГРОН” при община гр.Добрич, по негово заявление №219Р от 05.07. 2016г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
66 Административно дело No 457/2016 КСО Д.И.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 21.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.К. с ЕГН ********** ***, срещу решение № 15/08.08.2016г. на Директора на ТП на НОИ град Добрич,с което е отхвърлена жалбата й срещу разпореждане № ********** от 14.05.2016г. на Ръководител ПО при ТП на НОИ Добрич. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
67 Административно дело No 500/2016 КСО Н.И.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 21.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.И.С. ***.2016г. на директора на ТП на НОИ гр.Добрич и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 21.06.2016г. на ръководителя на Пенсионно осигуряване при ТП на НОИ гр.Добрич В ЧАСТТА, в която е определена началната дата на отпускане на пенсията, 14.03.2016г., като незаконосъобразни. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ –Добрич за ново произнасяне в отменената част при спазване на дадените указание при тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Добрич да заплати на Н.И.С., ЕГН **********,*** сумата от 350 / триста и петдесет/ лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
68 Административно дело No 519/2016 КСО Р.С.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 21.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 26/29.09.2016 г. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата на Р.С.С. *** срещу Разпореждане №**********/18.03.2016 г. на Ръководителя на „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ-Добрич. ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Добрич за ново произнасяне, съгласно дадените указания в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на Р.С.С. ЕГН ********** *** направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 300 /Триста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
69 Частно админист. наказателно дело (К) No 570/2016 Частни КАНД И.С.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС Определение от 21.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на адв. Д. Г. Д. като процесуален представител на И.С.С. от гр.Варна срещу протоколно определение на Каварненския районен съд от съдебно заседание, проведено от 13.10.2016г., с което производството по анд № 220/2016г. по описа на РС – Каварна е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на РС – Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.кас.адм. дело № 570/2016г. по описа на Административен съд - Добрич. ВРЪЩА делото на Каварненския районен съд за прилагане на процедурата по чл.42, ал.2 от НПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.11.2016г.
70 Административно дело No 340/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-II-ДОБРИЧ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение (второ) от 22.11.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в удостоверителната част на решение № 411 от 15.11.2016 г., постановено по адм. д. № 340/2016 г. по описа на Административен съд Добрич, както следва: - на стр.1, абзац 1, ред 5 е вписано: “….рег. индекс №2904-00-34/17.06.2016 г.”, като следва да се чете: “…рег. индекс №2904-09-34/17.06.2016 г.”.; - на стр. 4, абзац 2, ред 10 е вписано: “… правото на допустимо превишение 10% -510 лева, превишението от 15 % ….”, следва да се чете: “правото на допустимо превишение 10%, превишението от 15%...”; - на стр.4, абзац 3, ред 1 е вписано “Оспорената покана с №2904-06-173/16.12.2014 г.”, следва да се чете: “Оспорената покана с №2904-09-34/17.06.2015 г…”; - навсякъде в мотивите на решението, където е вписано изпълнителя на ПИМП, следва да се чете: изпълнителя на СИМП. Настоящото Решение да се счита за неразделна част от № 411 от 15.11.2016 г., постановено по адм. д. № 340/2016 г. по описа на Административен съд Добрич Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.
71 Административно дело No 404/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ Решение от 23.11.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл.13, ал.3 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територия та община Добрич, приета с решение № 50.1 от 20.09.2011г. на Общински съвет Добрич, по протокол № 50 от 20.09.2011г. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
72 Административно наказателно дело (К) No 460/2016 ЗАНН: ИААА Н.Е.Е. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 23.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 371/21.07.2016г. по н.а.х.д. № 717/2016г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
73 Административно наказателно дело (К) No 484/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.В.Ж. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 375 от 25.07.2016г., постановено по нахд № 110/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0851-002403 от 10.12.2015г. на началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, с което на Ж.В.Ж. с ЕГН ********** ***, на основание чл.179, ал.2, във вр. с ал.1, т.5, пр.4 от Закона за движение по пътищата е наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.25, ал.2 от същия закон. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.11.2016г.
74 Административно наказателно дело (К) No 494/2016 Други по ЗАНН ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Решение от 23.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102 от 14.07.2016 г. по н.а.х.д. № 64/ 2015 г. на Районен съд-Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.11.2016г.
75 Административно наказателно дело (К) No 420/2016 ЗАНН: ИААА В.Д.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 24.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 242/14.05.2016г. по н.а.х.д. № 363/2016г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.11.2016г.
76 Административно дело No 459/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър П.Н.Н. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 24.11.2016г.
ОТМЕНЯ по оспорване на П.Н.Н. Заповед № 18 – 13791 от 07.11.2014 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър град Добрич в частта, в която е отменена Заповед № КД – 14 – 08 – 696/ 20.06.2011 г. на Началника на СГКК – Добрич относно: Нанасяне на нови обекти в КККР: сграда с идентификатор 72624.614.2409.5 и Вписване данни за собственост и собственици за: сграда с идентификатор 72624.614.2409.5. ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.Н.Н. срещу Заповед № 18 – 13791 от 07.11.2014 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър град Добрич в частта, в която е отменена Заповед № КД – 14 – 08 – 696/ 20.06.2011 г. на Началника на СГКК – Добрич относно: Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР: Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2409 и Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2410. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър град Добрич да заплати на П.Н.Н., ЕГН **********,*** сторените по делото разноски в размер на 215 лв. (двеста и петнадесет лева). Решението е постановено при участие на заинтересованите лица М.Д.Н. и Н.И.Л.. Решението може да се оспори с касационна жалба в 14 -дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.
77 Административно наказателно дело (К) No 472/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 24.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 69/12.07.2016г., постановено по нахд № 53/2016г. по описа на Районен съд гр.Каварна и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
78 Административно наказателно дело (К) No 493/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА И ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ- СОФИЯ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 24.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 367 от 14.07.2016г., постановено по нахд № 1145/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 24.11.2016г.
79 Административно дело No 531/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.М. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ", РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - ГР. СОФИЯ Решение от 24.11.2016г.
ОБЯВЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на мълчалив отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд"Земеделие"-Разплащателна агенция, за издаване на индивидуален административен акт по заявление за подпомагане с УИН: 08/280513/75143 за кампания 2013 г. в съответствие с Решение №108 от 30.07.2015 г. по адм.д. №555/2014 г. на АС Добрич, с което е отменено уведомително писмо на Изп. директор на ДФ “Земеделие” с изх. №02-080-6500/3306 от 12.08.2014 г.. и на издадения след това изричен отказ - Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., изх. №02-080-6000/3306-15 от 26.10.2016 г. на Изп. директор на ДФЗ. ИЗПРАЩА преписката на ДФЗ-РА гр. София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията на съда, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение в 14 дневен срок, от влизането му в сила. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция гр. София ДА ЗАПЛАТИ на Н.Г.М. ЕГН ********** ***, сумата 1 310 /Хиляда триста и десет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото получаване. Препис от решението да се изпрати на страните.
80 Административно наказателно дело (К) No 418/2016 ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН ТД НА НАП - ГР. ВАРНА Решение от 25.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 311 от 24.06.2016г., постановено по нахд № 1402/2015г. по описа на РС - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
81 Административно наказателно дело (К) No 421/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД Решение от 25.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 302/17.06.2016г., постановено по н.а.х.д. № 1568/2015г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
82 Административно наказателно дело (К) No 439/2016 ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА Решение от 25.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 334 от 07.07.2016г., постановено по нахд № 1401/2015г. по описа на РС - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
83 Административно наказателно дело (К) No 504/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 25.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 76/04.08.2016 год. по НАХД №45 по описа на КРС за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.11.2016г.
84 Административно наказателно дело (К) No 505/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА К.-П.-К.П. ЕТ Решение от 25.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №58/09.09.2016 г. по нахд №183/2016 г. по описа на РС гр. Ген. Тошево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
В законна сила от 25.11.2016г.
85 Административно наказателно дело (К) No 588/2016 ЗАНН: КЗП МАЙ ЧИКЪН ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Определение от 25.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по касационно административно дело № 588 по описа на АС -Добрич за 2016 г. ИЗПРАЩА на РС-Добрич касационната жалба на “Май чикън”ЕООД-Варна , срещу Решение от 17.10.2016г. по н.а.х.д.№ 594 по описа на РС-Добрич за 2016г., за нейното администриране и окомплектоване, заедно с делото. След администрирането и окомплектоването й, жалбата да се изпрати на АС-Добрич за произнасяне по нея. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
86 Административно наказателно дело (К) No 489/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА СТАНЕВИ - БГ ООД Решение от 28.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №31/03.08.2016 г. по нахд №82/2016 г. по описа на РС гр. Тервел. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
87 Административно наказателно дело (К) No 523/2016 ЗАНН: НАП ВЕГА - ТУРС ООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 28.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 114/29.08.2016г., постановено по нахд №48 по описа на Балчишкия районен съд за 2016 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
88 Административно наказателно дело (К) No 433/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 29.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 350/ 13.07.2016г. постановено по н.а.х. дело № 545 / 2016 г. по описа на РС Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.11.2016г.
89 Административно наказателно дело (К) No 444/2016 ЗАНН: МВР И.С.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 29.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 346/ 12.07.2016г. постановено по н.а.х. дело № 85 / 2016 г. по описа на РС Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
90 Административно наказателно дело (К) No 474/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 29.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105/ 19.07.2016г. постановено по н.а.х. дело № 107 / 2016 г. на РС Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.11.2016г.
91 Административно дело No 476/2016 Други П.Е.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 29.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Е.Ц., ЕГН **********, по която е образувано административно дело № 476/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 476/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
92 Административно наказателно дело (К) No 441/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Б.В.К. Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 362/14.07.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1059/2015 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич като вместо същото ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ПИОС 180/11.06.2015г. издадено от Кмета на община град Добрич, с което за нарушение на чл.50,ал.3 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, на основание чл.50,ал.4 от същата наредба, на Б. В. К.,ЕГН ********** ***, е наложена глоба в размер на 1000 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
93 Административно наказателно дело (К) No 451/2016 ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИН ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 99/ 7. 07. 2016 год. на Районен съд, гр. Балчик по НАХД № 58/ 2016 год. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 174211 / 4. 12. 2015 год. на Зам. директора на ТД на НАП-Добрич, по силата на което на Сдружение “хххххх”, ЕИК хххххх със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Витоша” № 31-33 за допуснато административно нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12. 2006 год. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС и чл. 185, ал. 2 от ЗДДС на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 5 000. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.11.2016г.
94 Административно наказателно дело (К) No 453/2016 ЗАНН: ИААА Д.М.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 30.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №347/12.07.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1617/2015 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
95 Административно дело No 481/2016 КСО К.Р.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Р.П., с ЕГН **********,*** решение № 16 / 10.08. 2016 г. на директора на ТП на НОИ - Добрич, както и потвърденото с него разпореждане № **********/09.06.2016г. на ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Добрич В ЧАСТТА, в която отпуснатата на жалбоподателя пенсия за осигурителен стаж и възраст е определена в минимален размер по чл.70, ал.9 от КСО и е отказано определянето й в действителен размер съгласно чл.70, ал.3 от КСО. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне по заявление с вх.№ 2113-24-451/04.04.2016г. на К.Р.П. в частта относно размера на отпуснатата му лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на К.Р.П., с ЕГН **********,*** сумата от 420 (четиристотин и двадесет) лева, представляващи сторени по делото разноски за адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
96 Административно наказателно дело (К) No 525/2016 ЗАНН: Здравна инспекция Р.Р.Б. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 123 от 16.09.2016г., постановено по нахд № 80/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 80/30.11.2015г., издадено от д-р Светла Ангелова Димитрова - директор на Регионална здравна инспекция-Добрич, с което на Р.Р.Б. с ЕГН ********** ***, в качеството й на директор на ЦДГ”Звездица” с.Соколово, Община Балчик, за нарушаване на чл.18, т.3 от Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, на основание чл.210, ал.1 от Закона за здравето е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лв. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.11.2016г.
97 Административно наказателно дело (К) No 529/2016 ЗАНН: ИААА Т.Е.Т. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 412 от 01.09.2016г., постановено по нахд № 942/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000251/29.06.2016г., издадено от началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” - Добрич, с което на Т.Е.Т. с ЕГН ********** ***, за нарушаване на чл.24а, ал.3, т.2 от Наредба № 37/02.08.2002г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, на основание чл.178б, ал.6, т.2 от Закона за движение по пътищата, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.11.2016г.
98 Частно админист. наказателно дело (К) No 617/2016 Частни КАНД СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИН ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 30.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 20.10.2016 г. на Районен съд-Балчик, постановено по НАХД № 295 /2016 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.11.2016г.
99 Частно админист. наказателно дело (К) No 618/2016 Частни КАНД СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИН ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 30.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 20.10.2016 г. на Районен съд-Балчик, постановено по НАХД № 293 /2016 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.11.2016г.