Административен съд - Добрич
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 248/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест вх.№973/02.05.2017г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №248/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет град Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35 (тридесет и пет) лева за обнародване обявлението за оспорване. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението за ответника по делото.
2 Административно дело No 257/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест вх.№1014/04.05.2017г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №257/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет град Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35 (тридесет и пет) лева за обнародване обявлението за оспорване. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението за ответника по делото.
3 Административно наказателно дело (К) No 449/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/16.06.2017г., постановено по нахд № 288/2016г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.10.2017г.
4 Административно дело No 451/2017 Закон за движението по пътищата Т.Г.Т. МЛ АВТОКОНТРОЛЬОР КЪМ ОД НА МВР ДОБРИЧ РУ ГЕН ТОШЕВО Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-0265-000166, издадена от младши автоконтрольор в РУ – Генерал Тошево при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Т.Г.Т. ***, ЕГН ********** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни чрез отнемане на СРМПС № 008307253 и 2 броя табели с рег.№ ТХ8163АН. ОСЪЖДА РУ – Генерал Тошево при ОД на МВР – Добрич да заплати на Т.Г.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 10, 00 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно наказателно дело (К) No 452/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68/15.06.2017г., постановено по нахд № 295/2016г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.10.2017г.
6 Административно наказателно дело (К) No 454/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67/15.06.2017г., постановено по нахд № 312/2016г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.10.2017г.
7 Административно дело No 349/2017 Закон за местните данъци и такси МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФМП" ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 4.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 1098-1/05.04.2017г., издаден от Росица Димова-старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Тервел., в частта, с която са установени задължения за такса битови отпадъци за 2016г. по декларация с вх. № 5807000040/15.05.2014г. и декларация с вх. № 791/13.09.2016г. в размер на 1572, 60 лева и съответните лихви, като определя размер на таксата за 2016г. от 1 347,90 лв., ведно със съответните лихви. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Община Тервел да заплати на Министерство на правосъдието на Република България сумата от 24 / двадесет и четири / лева за разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 545/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Р.-К.-К.Ж. ЕТ ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Определение от 4.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер в деловодната програма АД № 545/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Препис от определението да се изпрати на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
9 Административно дело No 250/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ И.П.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 6.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Ч. *** срещу Уведомително писмо с изх. № 01-6500/2148/04.04.2017г. за отказване на плащане по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016г.“, издадено от заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, И.Б. ОСЪЖДА И.П.Ч. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 100 /сто/ лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОТМЕНЯ разпореждане от 03.05.2017г., по адм.д. № 250/2017г. по описа на АдмС-Добрич, в частта му с която е определена държавна такса в размера над 10 лева. ДА СЕ ВЪРНЕ на И.П.Ч. с ЕГН ********** *** по посочена от него банкова сметка ***,45 лева / деветдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/, представляваща надвнесена държавна такса над дължимата от 10 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 ( четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Добрич пред Върховния административен съд.
10 Административно наказателно дело (К) No 317/2017 ЗАНН: ДИТ КАЛАКРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 6.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 05.04.2017 г. по НАХД № 384/2016 г. на Районен съд - Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.10.2017г.
11 Административно наказателно дело (К) No 326/2017 ЗАНН: НАП В.-П.В. ЕТ ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 6.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 164 от 13.04.2017год. на Районен съд - Добрич, постановено по а.н.х.д. № 236 по описа на съда за 2017г. РEШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.10.2017г.
12 Административно наказателно дело (К) No 335/2017 ЗАНН: ИААА Н.М.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СИЛИСТРА Решение от 6.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 143/04.04.2017г. по н.а.х.д. № 159/2017г. по описа на Районен съд - Силистра. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.10.2017г.
13 Административно наказателно дело (К) No 376/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА РОСИ ЕРЖИ ЕООД Решение от 9.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №56 на Районен съд Каварна, постановено на 23.05.2017 г. по НАХ дело № 138/2016 г. по описа на същия съд и вместо него П О С Т А Н О В Я В А: ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16798 издадено на 15.10.2015 г. от Зам. директора на ТД на НАП Варна, с което на „РОСИ ЕРЖИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Шабла, ул. „Сл. бряг“ №21, представлявано от управителя М.К.С. у е наложено наказание на осн. чл.185, ал.1 от ЗДДС в размер на 1000 лева, за извършено нарушение на чл.25, ал.,т.1 във вр. С чл.3, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. на МХ, във връзка с чл.118, ал.4 т.4 от ЗДДС, като намаля размера на наложената имуществена санкция на 500 /Петстотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 9.10.2017г.
14 Административно наказателно дело (К) No 448/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 9.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70/19.06.2017 г., постановено по нахд № 341/2016 г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.10.2017г.
15 Административно наказателно дело (К) No 450/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 9.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 71/19.06.2017 г., постановено по нахд № 362/2016 г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.10.2017г.
16 Административно наказателно дело (К) No 455/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 9.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/ 15.06.2017 год. по НАХД № 274 по описа на Районен съд - Каварна за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000483/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
17 Административно дело No 535/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.Е.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ГЕН. ТОШЕВО Определение от 9.10.2017г.
ПОВДИГА спор за подсъдност по жалба от В.Е.Ч., ЕГН: ********** *** срещу отказ за извършване на регистрация изх.№ АР-16/467 от 01.08.2017г. на Общинска служба по земеделие гр.Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 535/17г.по описа на АС-Добрич. ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
18 Административно наказателно дело (К) No 324/2017 ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА -ДОБРИЧ Д-Р АНДРЕЙ ВЪЛОВ - ИПИПМП ЕООД Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13 от 12.04.2017 год. на Районен съд - Тервел, постановено по а.н.х.д. № 116 по описа на съда за 2016г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.10.2017г.
19 Административно наказателно дело (К) No 352/2017 ЗАНН: Общини ОБЩИНА - БАЛЧИК ОВЧАРОВСКИ ПЛАЖ АД Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 57/04.05.2017г., постановено по н.а.х.д. № 49/2017г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.10.2017г.
20 Административно дело No 457/2017 Закон за движението по пътищата Й.Г.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1830/ 14.08.2017 г. от Й.Г.Б., ЕГН **********,*** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0240-000218 от 20.07.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР - Добрич, РУ Балчик. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
21 Административно дело No 123/2017 Закон за местните данъци и такси ДАБЪЛ Ю ТУ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение от 11.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУ 000160/30.11.2016г., издаден от Галина Тодорова - старши инспектор ревизор по приходите в Община Балчик, потвърден изцяло с Решение № 160Р/07.02.2017г. на Магдалена Георгиева - директора на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при Община Балчик, поправен с Акт № АУ000160#1/07.06.2017г. за поправка на очевидна фактическа грешка като ОПРЕДЕЛЯ следните задължения на „Дабъл Ю Ту Трейдинг“ ЕООД към Община Балчик: -за периода от 01.01.2014 - 31.12.2014г.: ДНИ в размер на 85,32 лв.-главница и 19,52 лв.- лихви към 30.11.2016г. и ТБО в размер на 39.25 лв.-главница и 8,98 лв. -лихви към 30.11.2016г.; -за периода от 01.01.2015г. - 31.12.2015г.: ДНИ в размер на 84,93 лв.-главница и 10,80 лв. - лихви към 30.11.2016г. и ТБО в размер на 39,07- главница и 4,97 лв. - лихви и - за периода от 01.01.2016г. - 31.12.2016г.: ДНИ в размер на 84,53 лв.- главница и 2,15 лв. лихви към 30.11.2016г. и ТБО в размер на 38,89 лв. – главница и 0.99 лв. лихви към 30.11.2016г., или задължение в общ размер на 418,94 лв. / четиристотин и осемнадесет лева и деветдесет и четири стотинки/. ОСЪЖДА Община Балчик ДА ЗАПЛАТИ НА „Дабъл Ю Ту Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 131287065, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.“Мария Луиза“ № 21А, представлявано от управителя Г.Р.У., 902,12 лв. /деветстотин и два лева и дванадесет стотинки/ - разноски по делото за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице, определени съобразно уважената част от жалбата. ОСЪЖДА „Дабъл Ю Ту Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 131287065, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.“Мария Луиза“ № 21А, представлявано от управителя Г.Р.У.,*** сумата от 44,04 лв. /четиридесет и четири лева и четири стотинки/ - разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение, определени съобразно отхвърлената част от жалбата. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно наказателно дело (К) No 360/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Т.Т. ЕТ Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 151/19.04.2017 год., постановено по нахд № 99/2017 год. по описа на РС – Силистра. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
23 Административно наказателно дело (К) No 368/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ю.В.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 56/10.05.2017г., постановено по н.а.х.д. № 100/2017г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
24 Административно наказателно дело (К) No 487/2017 ЗАНН: МВР С.А.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"- ГЕН.ТОШЕВО Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/ 08.06.2017 г. по нахд № 104/ 2017 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
25 Административно наказателно дело (К) No 277/2017 ЗАНН: ДНСК А.- Ю.Б. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Решение от 12.10.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 23/ 17.03.2017 г. по н.а.х.д № 345/ 2016 г. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.10.2017г.
26 Административно дело No 355/2017 КСО М.М.Р. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 12.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Р. с ЕГН ********** *** срещу решение № 22/08.06.2017г. на директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № **********/07.03.2017г. на ръководител „ПО“ при ТП на НОИ – Добрич. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно наказателно дело (К) No 370/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220/ 25.05.2017 г. по нахд № 1662/ 2016 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.10.2017г.
28 Административно дело No 388/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Е.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ Решение от 12.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1758/ 15.08.2016 г. на П.Е.Ц. *** против мълчалив отказ на Директора на Дирекция ГРОН при община град Добрич да издаде удостоверение (копие) от акт за раждане на *******по заявление № 219Р/ 05.07.2016 г., подадено от П.Е.Ц.. ОСЪЖДА П.Е.Ц., ЕГН **********,*** да заплати на Община град Добрич съдебно – деловодни разноски по делото в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.
29 Административно наказателно дело (К) No 406/2017 ЗАНН: Министерство на културата СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 13.10.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 72/23.05.2017г., постановено по нахд № 372/2016г. по описа на Районен съд-Балчик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП -14/18.11.2015г., издадено от Б.Петрунова –заместник- министър на културата, с което на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ за нарушение по чл.83, ал.5, изр.1 от Закона за културното наследство, на основание чл.200, ал.1 от с.з. е наложена имуществена санкция от 20 000 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.10.2017г.
30 Административно дело No 373/2017 Закон за държавния служител А.Т.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.Б. с ЕГН ********** от гр.Тервел срещу заповед ОСОС-41/09.06.2017г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните - София, с която на основание чл.103, ал.1, т.4, във вр. чл.7, ал.2 от ЗДСл е прекратено служебното й правоотношение на длъжността началник отдел “Контрол на храните” при ОДБХ – Добрич при БАБХ, считано от датата на връчване на заповедта – 12.06.2017г. ОСЪЖДА А.Т.Б. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, да заплати на БАБХ – София сумата от 100 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно наказателно дело (К) No 410/2017 ЗАНН: ДИТ ЕЙ ЕНД ДИ 1 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 16.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №76/05.06.2017 г., постановено по нахд 288/2016 г. на Районен съд гр. Балчик, като вместо това Постановява ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №08-0703121/113 от 18.05.2016 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, с което на „*******“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „*******“ №130, вх.В, ет.3, ап.7, представлявано от управителя Д.Т.Т. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.3 от КТ за нарушаване на чл.63, ал.1 и ал.2 от същия кодекс като намаля размера на имуществената санкция на 1 500 / Хиляда и петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.10.2017г.
32 Административно дело No 411/2017 Закон за движението по пътищата МАРТИНЕЛО ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 16.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 1652/ 19.07.2017 г. от „******“ ЕООД с управител М.П.М., подадена чрез адв. В.Г., ДАК, Заповед № 357з – 1367/ 30.06.2017 г., с която е отказано възстановяването на идентификационен номер на седлови влекач “ИВЕКО МАГИРУС” с рама № ****************** – по документи, двигател № *****************, рег. № ******, внос от Германия, закупен от фирма „******“ ЕООД, ЕИК ******. ВРЪЩА преписката на ответника за произнасяне по Заявление вх. № 357000 – 46578 от 22.06.2017 г. на М.П.М. в качеството му на представляващ „******“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „*****“, № 13, ЕИК ******. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на „******“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „*****“, № 13, ЕИК ******, представлявано от Миросла П.м., сторените по делото съдебно – деловодни разноски в размер на 650 лв. (шестотин и петдесет лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването.
33 Административно наказателно дело (К) No 442/2017 ЗАНН: ИААА П.В.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 237/08.06.2016 г., постановено по нахд №1671/2016 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.10.2017г.
34 Административно наказателно дело (К) No 446/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 230 от 05.06.2017г., постановено по нахд № 431/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.10.2017г.
35 Административно наказателно дело (К) No 463/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №86/05.07.2017 г., постановено по нахд № 332/2016 г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.10.2017г.
36 Административно дело No 509/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.Г.К. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, по жалба на Ц.Г.К., ЕГН **********,***, на Заповед № 17 – 0851 – 000652 от 29.07.2017 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Добрич, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на Ц.Г.К. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на собственото й ППС с рег. № ****** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
37 Административно наказателно дело (К) No 206/2017 ЗАНН: ДИТ ИЗВОРА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/17.02.2017г.,постановено по н.а.х.д № 332/2016 год. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.10.2017г.
38 Административно наказателно дело (К) No 453/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 64/14.06.2017 год. по НАХД № 275/2016 год. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2017г.
39 Административно наказателно дело (К) No 462/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/03.07.2017 год. по НАХД № 340/2016 год. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2017г.
40 Административно наказателно дело (К) No 475/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 76/26.06.2017 год. по НАХД № 385/2016 год. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2017г.
41 Административно наказателно дело (К) No 478/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 80/26.06.2017 год. по НАХД № 381/2016 год. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2017г.
42 Административно наказателно дело (К) No 479/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 77/26.06.2017 год. по НАХД № 386/2016 год. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2017г.
43 Административно наказателно дело (К) No 481/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 73/26.06.2017 год. по НАХД № 310/2016 год. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2017г.
44 Административно наказателно дело (К) No 251/2017 ЗАНН: ИААА В.И.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 18.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 83/ 27.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1211/2016 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 18.10.2017г.
45 Административно наказателно дело (К) No 278/2017 ЗАНН: ДНСК ТД НА НАП - ВАРНА ШАБЛА ХОЛИДЕЙС ООД Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ решение №36 от 28.03.2017 г., постановено по н.а.х.д № 331/2016 г. по описа на РС-Каварна и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-210689/ 29.08. 2016г. на Директора на ТД на НАП - Варна,с което на “Шабла холидейс”ООД, ЕИК 204083547,със седалище и адрес на управление гр.Каварна,ул.Дончо Стойков №10 ,представлявано от М.К.С.ЕГН ********** и М.К.С.С.П. с ЕГН **********, на основание чл. 185,ал.2,във връзка с ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.33,ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ,във връзка с чл.118 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.10.2017г.
46 Административно дело No 315/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 18.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл. 5, предл. 2, б. “д“ от Раздел VІІІ от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Тервел, приета от Общински съвет Тервел с решение № 1 - 6 по Протокол № 1 от 23.01.2002 г. на Общински съвет Тервел и допълнена с Решение № 3 – 52 по Протокол № 3 на Общински съвет Тервел от 18.04.2002 г. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
47 Административно дело No 359/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 18.10.2017г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 1459/ 23.06.2016 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич - Милена Любенова, разпоредбите на чл. 34, ал. 2 и чл. 35, ал. 1, т. 2 от Наредба за рекламно-информационните елементи на територията на община Каварна, приета от Общински съвет Каварна с решение № 92.8.4.2004 по Протокол № 8 от 06.04.2004 г. на Общински съвет Каварна. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
48 Административно дело No 459/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Определение от 18.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх. № 2138/28.09.2017г. на „А.“ АД за изменение на определение от 08.09.2017г., постановено по адм.д. № 459/2017г. по описа на АдмС-Добрич в частта му за разноските. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.10.2017г.
49 Административно дело No 243/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 19.10.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.19, ал.1; чл.21,ал4; чл.22, т.1,т.4, т.4а и т.4б; чл.24, ал.2 ; чл.26, ал.2; чл.27, т.1; чл.28, ал.1 и ал.2; чл.29, ал.2;чл.31, ал.1; чл.32; чл.33, т.1; чл.34, ал.3; чл.37; чл.66, ал.1 ( в санкционната му част) и чл.66, ал.2; чл.67, ал.1 ( в санкционната му част) и т.5в и т.5г ; чл.67,ал.2;чл.68 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Шабла, приета от Общински съвет Шабла , на основание чл.23 от Закона за пътищата с Решение № 437 от 30.01.2009г. по Протокол № 18. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Шабла да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
50 Административно наказателно дело (К) No 390/2017 ЗАНН: РДГ С.Д.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Решение от 19.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №225 от 31.05.2017 г. на Районен съд гр. Добрич по нахд №1532/2016 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
51 Административно дело No 395/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.С.Ю. НАЧАЛНИКА НА ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 19.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Ю. срещу Заповед за прилагане на ПАМ №17-0255-000015 от 05.05.2017г. на Началника на Второ районно управление при ОДМВР - Добрич, на основание чл.159, т.5 АПК, предвид просрочено оспорване. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №395/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението може да бъде обжалвано, с частна жалба, пред ВАС, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 401/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 19.10.2017г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 1622/ 17.07.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Веселин Вичев, Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Добричка, приета с решение на Добрички общински съвет № 182 от 28.04.2016 г., в частта на чл. 32, т. 2, 3 и 4 от Наредбата. ОСЪЖДА Добрички Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
53 Административно наказателно дело (К) No 426/2017 ЗАНН: ИАРА П.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС Решение от 19.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №61/02.06.2017 год. по нахд №48/2017 год. на Районен съд гр. Каварна като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11/07.11.2016 год. на Началник отдел “Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас, ГДРК в ИАРА, с което от П.Г.П. *** за извършено нарушение на чл.88 от ЗРА и на чл.3, §1, б.“в“ във връзка с чл.42, §1, б.“а“ от Регл. 1005/2008 г. на Съвета е наложена на осн. чл.88 от ЗРА глоба в размер на 1000 лева и на осн. чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271,320 кг, от които 8 бр. маломерни екземпляра, 1 бр. хранилна мрежа с дължина 100 м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с №*****. Решението е окончателно.
54 Административно дело No 542/2017 чл. 304 АПК П.Е.Ц. ДЛ. ЛИЦЕ ПО ГРАЖД. СЪСТОЯНИЕ - СТ.ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩ.ДОБРИЧ, СНЕЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА Разпореждане от 19.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 2142/28.09.2017 г. на Административен съд – Добрич, подадена от П.Е.Ц.,*** за налагане на административно наказание на длъжностното лице по гражданското състояние Снежана Иванова Иванова – служител в Дирекция ГРОН при община град Добрич за неизпълнение на произтичащите от влязлото в сила съдебно решение по адм. дело № 116/2017 г. задължения. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Добрич с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от разпореждането да се връчи на страните по делото, като по отношение длъжностното лице по гражданското състояние Разпореждането да се връчи лично на длъжностното лице Снежана Иванова.
55 Административно дело No 402/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 20.10.2017г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Веселин Вичев, Наредба № № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на Добрички общински съвет № 306 от 29.09.2016 г., в частта на чл. 52, ал.1 от Наредбата, касаеща административна такса в размер на 2%. ОСЪЖДА Добрички Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
56 Административно наказателно дело (К) No 427/2017 ЗАНН: ИАРА П.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60 от 01.06.2017 г. по нахд № 41/2017 год. по описа на РС - Каварна, в частта в която е потвърдено Наказателно постановление № 008/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА Бургас, с което за извършено нарушение по чл. 38, ал. 1 от ЗРА на основание чл. 75, ал. 1 от ЗРА на П.Г.П. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 лева. ОТМЕНЯ Решение № 60 от 01.06.2017 г. по нахд № 41/2017 год. по описа на РС - Каварна, в частта в която е потвърдено Наказателно постановление № 008/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА Бургас, с което е постановено отнемане на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА в полза на държавата на риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в съставен Констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., а именно: 8 броя маломерни екземпляри с общо тегло 11.550 кг; 1 бр. хрилна мрежа, с дължина 100 м; 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с № 022101АХ, като и в частта в която на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА е постановено П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 466.50 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 008/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА Бургас, с което е постановено отнемане на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА в полза на държавата на риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в съставен Констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., а именно: 8 броя маломерни екземпляри с общо тегло 11.550 кг; 1 бр. хрилна мрежа, с дължина 100 м; 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с № 022101АХ, като и в частта в която на основание чл. 90, ал. 2 от ЗРА е постановено П.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 466.50 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.10.2017г.
57 Административно дело No 440/2017 КСО С.В.Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 20.10.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 25/14.07.2017г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/22.05.2017г. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ – Добрич В ЧАСТТА, в която на С.В.Н. ЕГН ********** *** е определена пенсия за ОСВ по реда на чл.70 от КСО в размер на 314, 94 лева, намален на основание §5, ал.2 от ПЗР на КСО (отм.) за период от 55 месеца до навършване на възраст от 62г. и 4м. по 0,1 % за отделните подпериоди съответно в размер на 297, 62 лева, 303, 26 лева и 311, 15 лева. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за определяне на срока и размера на срочната пенсия за ранно пенсиониране по §5, ал.2 от ПЗР на КСО (отм.) при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно наказателно дело (К) No 464/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 83/27.06.2017г., постановено по нахд № 348/2016г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.10.2017г.
59 Административно наказателно дело (К) No 465/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 20.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 82/27.06.2017г., постановено по нахд № 347/2016г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.10.2017г.
60 Административно наказателно дело (К) No 420/2017 ЗАНН: ИААА М.К.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 23.10.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 156 от 10.04.2017г., постановено по нахд № 279/2017г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000002/24.01.2017г. на началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич, с което на М.К.Г. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от министъра на транспорта, на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтПр е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.10.2017г.
61 Административно наказателно дело (К) No 431/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Д.К.К. Решение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 196/05.05.2017 год., постановено по нахд № 309/2017 год. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.10.2017г.
62 Административно дело No 441/2017 Закон за движението по пътищата Е.Ю.Н. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 23.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от Е.Ю.Н., ЕГН **********,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0851-000564/09. 07. 2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич,с която е наложена ПАМ “прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година” на основание чл. 171 т. 2а от ЗДвП. ОСЪЖДА ОД на МВР Добрич, да заплати на Е.Ю.Н., ЕГН **********,***, сумата от 310 лева, представляваща разноски в производството. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.
63 Административно наказателно дело (К) No 443/2017 ЗАНН: МВР А.О.П. ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 254/22.06.2017 г. по нахд № 1525/2016 г. по описа на Добричкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 255а-12/11.02.2016 г. на Началника на Второ РУ при ОД на МВР – Добрич, с което на А.О.П., ЕГН ********** за нарушение по чл. 28, ал. 1 от Закона за националната система с единен европейски номер 112 и на основание чл. 38, ал. 2 от същия закон е наложено административно наказание глоба в размер на 10 000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.10.2017г.
64 Административно дело No 567/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община НОВ ИЗГРЕВ БЪЛГАРИЯ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 23.10.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №567/2017 г. към адм. дело №521/2017 г. по описа на ДАС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №567/2017 г. на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
65 Административно дело No 300/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДИЧЕВ 92 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ" ПРИ ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 24.10.2017г.
Отхвърля жалбата на В.Г.Н.,в качеството й на управител на „Дичев 92“ ЕООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, срещу Заповед № 127-ОП/18.05.2017 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП - Варна, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1,б. "а" от Закона за данък добавена стойност, на дружеството е наложена принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект-павилион за хранителни стоки,находящ се в гр. Добрич ,,ул.“Независимост“, до ритуален дом,стопанисван от дружеството и забрана за достъп до обекта за срок от 7 дни. Решението може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
66 Административно дело No 384/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Изричен отказ, обективиран в Писмо с рег.№944-00-305#1/16.06.2017 г. на Кмета на община Добрич. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на община Добрич,за ново произнасяне съобразно указанията на съда, изложени в мотивите на настоящото решение, в срок от един месец от влизане на настоящото съдебно решение в сила. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на И.М.А. ЕГН ********** ***, сумата от 760 (седемстотин и шестдесет) лева, представляващи съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл.138 от АПК да се изпрати препис от същото.
67 Административно дело No 433/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 1759/ 03.08.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Веселин Вичев, Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 118 по протокол № 10 от 28.06.2016 г. на Общински съвет при община Каварна, на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, в частта на чл. 42, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
68 Административно дело No 176/2017 Закон за местните данъци и такси СЕРДИКА ТУРИСТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № АУ 000139/24.11.2016г., издаден от Г.Т.- старши инспектор ревизор по приходите в Община Балчик, потвърден изцяло с Решение № 139Р/17.02.2017г. на М.Г.- директор на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при Община Балчик. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на „Сердика Турист“ ЕООД, ЕИК 124567743, със седалище и адрес на управление в гр.София, район Триадица, жк“Гоце Делчев“, бл.52е, вх.Б, ап.26, представлявано от управителя Р.Р.П. сумата от 940 ( деветстотин и четиридесет) лева разноски по делото за държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
69 Административно дело No 307/2017 КСО Т.В.Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 15/24.04.2017г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/30.01.2017г. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ – Добрич, с което на основание чл.99, ал.1, т.6 от КСО е изменена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на Т.В.Н. ЕГН ********** в действителен размер, считано от 20.04.2016г. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне по същество съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на Т.В.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 750 лева, сторени разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
70 Административно наказателно дело (К) No 496/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.В.Д. Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 275/ 11.07.2017 год. по нахд № 517/ 2017 год. на ДРС, с което е отменено изцяло наказателно постановление № 28 - 0000106/ 31.03.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28 - 0000106/ 31.03.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич, с което на П.В.Д., ЕГН **********,***, в качеството му на водач на товарен автомобил“Волво“ с ДК № *****, за нарушение по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000лв. /две хиляди лева/. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.10.2017г.
71 Административно дело No 574/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.П.,
М.М.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 26.10.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №574/2017 г. към адм. дело №566/2017 г. по описа на ДАС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №574/2017 г. на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
72 Административно наказателно дело (К) No 473/2017 ЗАНН: КРС ХЕРОС КОМЮНИКЕЙШЪН ХОЛДИНГ ЕООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81 от 27.06.2017 г. по НАХД № 419/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението е окончателно.
73 Административно наказателно дело (К) No 539/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ПОЛИЦИЯ - ТЕРВЕЛ А.П.И. Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 28/ 21.07.2017 г. по НАХД № 71/ 2017 год. по описа на Районен съд – Тервел, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0355-000149 от 05.05.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР Добрич, РУ – Тервел, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0355-000149 от 05.05.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР Добрич, РУ – Тервел, с което на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП на А.П.И., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.10.2017г.
74 Административно дело No 575/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.П.,
М.М.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 27.10.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 575/2017 г. към адм. дело № 565/2017 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер адм.д. № 575/2017 г. по описа на АдмС-Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.10.2017г.
75 Административно наказателно дело (К) No 286/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПАЛМА-93-СД-ВЕГА-44-НАЧАЛНИКОВ, СТОЯНОВ И СИЕ КД Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 51 от 18.04.2017г. на Районен съд-Балчик, постановено по н.а.х.д. 410 по описа на съда за 2016 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.10.2017г.
76 Административно наказателно дело (К) No 311/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 46/ 07. 04. 2017 год. по н.а.х.д. № 316/ 2016 год. на Районен съд –Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.10.2017г.
77 Административно наказателно дело (К) No 392/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИН Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68/22.05.2017 год. по н.а.х.д. № 59/2016г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.10.2017г.
78 Административно наказателно дело (К) No 428/2017 ЗАНН: ИАРА П.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 59 от 31.05.2017 г. по нахд № 40/2017 год. по описа на РС – Каварна В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 010/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА – Бургас в частта, в която на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА е отнета в полза на държавата риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., а именно: 114 броя калкан с общо тегло 271, 320 кг, от които 8 броя маломерни екземпляри; 1 бр. хрилна мрежа с дължина 100 м; 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с № 022101АХ, и на основание чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено П.Г.П. с ЕГН ********** *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8139, 60 лева съгласно т.46 от приложение към чл.1 във вр. чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 010/07.11.2016 год. на Началника на отдел “Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА – Бургас В ЧАСТТА, в която на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА е отнета в полза на държавата риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в констативен протокол № 086 – 174/ 12.05.2016 г., а именно: 114 броя калкан с общо тегло 271, 320 кг, от които 8 броя маломерни екземпляри; 1 бр. хрилна мрежа с дължина 100 м; 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка ШБ 5950 и 1 бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с № 022101АХ, и на основание чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено П.Г.П. с ЕГН ********** *** да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8139, 60 лева съгласно т.46 от приложение към чл.1 във вр. чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.10.2017г.
79 Административно наказателно дело (К) No 445/2017 ЗАНН: ИААА М.К.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 240 от 14.06.2017г. по нахд № 278/2017г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 30.10.2017г.
80 Административно наказателно дело (К) No 461/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Н.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 252/21.06.2017г., постановено по н.а.х.д. № 525/2017г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.10.2017г.
81 Административно дело (К) No 472/2017 Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ШАБЛА А.М.Б. Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 87/12.07.2017г., постановено по адм.д. № 170/2017г. по описа на Районен съд гр.Каварна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Б. ***, обективиран в писмо с изх. № РД-05-28/15.02.2017г., постановен в отговор на искане с вх. № РД-05-28/06.02.2017г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.10.2017г.
82 Административно наказателно дело (К) No 476/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 81/26.06.2017 г., постановено по нахд № 324/2016 г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.10.2017г.
83 Административно наказателно дело (К) No 480/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 75/26.06.2017 г., постановено по нахд № 371/2016 г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.10.2017г.
84 Административно наказателно дело (К) No 489/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР АЛБЕНА Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №91 от 21.07.2017 г., постановено по АНД №133/2017 г. по описа на Районен съд гр. Балчик. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 30.10.2017г.
85 Административно наказателно дело (К) No 510/2017 ЗАНН: МОСВ ОБЩИНА ШАБЛА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №88/06.07.2017 г. постановено по АНД №119/2017 г. по описа на Районен съд Каварна. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 30.10.2017г.
86 Административно дело No 225/2017 Закон за местните данъци и такси МАНГЛЕ ОУВЪРСИЙС ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение от 31.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Мангле Оувърсийс“ ООД, ЕИК 148003808, със седалище и адрес на управление гр.Варна, представлявано от Л.Д.К.Р., поданик на кралство Испания, срещу акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУ000087/15.07.2016г., издаден от старши инспектор ревизор приходи „ОбДС“ в община Балчик и потвърден с решение № 87Р/ 15.03.2017г. на директора на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при община Балчик, В ЧАСТТА относно установените в тежест на дружеството задължения за ТБО за периода 2013 г. – 2015 г. ведно със съответстващите им лихви за забава в общ размер на 16 215, 17 лева, както и задължения за ДНИ за периода 2013 г. – 2015 г. ведно със съответстващите им лихви за забава в общ размер на 32 001, 22 лева. ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган по чл.4, ал.1, във вр. ал.3-4 и чл.9б от ЗМДТ при общинска администрация – Балчик за надлежно процедиране и произнасяне по реда на чл.4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ, във вр. чл.129 и сл. от ДОПК по искане за прихващане и възстановяване на “Мангле Оувърсийс“ ООД, гр.Варна, обективирано в жалба с вх.№ 63-80-1/16.02.2017г. по описа на община Балчик. ОСЪЖДА“Мангле Оувърсийс“ ООД, ЕИК 148003808, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ж.к. „Чайка“, бл.23, ап.10, представлявано от Л.Д.К.Р., поданик на кралство Испания, да заплати на община Балчик сумата от 2098, 76 лева, представляващи сторени разноски по делото за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
87 Административно дело No 314/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 31.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№1268 от 02.06.2017г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.Т.З. ***, подадена чрез адвокат Б.Б.,***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 314/2017г. по описа на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет град Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35 (тридесет и пет) лева за обнародване обявлението за оспорване. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура Добрич и от получаване на съобщението за П.Т.З., и за ответника по делото.
88 Административно дело No 434/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 4-10 от 30.01.2008г. на Общински съвет на Община град Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет на Община град Добрич да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.