АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 277/2016 ЗАНН: КЗП НОРД КОУСТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД -ВАРНА Решение от 3.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 29 от 13.0.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 78/2016 г. на Районен съд гр. Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № В-037038/27.10.2015 г. на Директора на Регионална дирекция към КЗП за областите: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище в гр. Варна офис. Решението е окончателно.
2 Административно наказателно дело (К) No 283/2016 ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ А.-Ю.Б. ЕТ Решение от 3.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 37 от 09.05.2016 г., постановено по НАХД № 41 по описа за 2016 г. на Районен съд - Каварна и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление№ Д-6-ДНСК - 142/18.12.2015 год. на Зам.началника на ДНСК, с което на ЕТ АНЕЛИЯ-Ю.Б.” със седалище и адрес на управление с. Българево, община Каварна, обл. Добрич с управител Ю.И.Б., на основание чл. 237, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, във вр. с чл. 239, ал. 1, т. 2 и чл. 222, ал. 1, т. 15 от ЗУТ за извършено нарушение на чл. 178, ал.1 от ЗУТ е наложена имуществена санкция в размер на 3 000. 00 лв. като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 1000 лв. (хиляда лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
3 Административно наказателно дело (К) No 287/2016 ЗАНН: КЗП РОСИ ЕРЖИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА Решение от 3.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 32/26.04.2015 г. по НАХД № 280/2015 г. на Районен съд – Каварна и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №В-036595 от 01.09.2015 г., издадено от Директора на РД Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра. Решението не подлежи на обжалване.
4 Административно наказателно дело (К) No 331/2016 ЗАНН: МВР ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАВАРНА А.Н.Й. Решение от 3.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 83/30.05.2016 г., постановено по АНД № 116/2016 г. по описа на Районен съд Балчик, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 6099а-10/08.03.2016 г. на началник на Гранично полицейско управление Каварна при РД “ГП” Бургас. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
5 Административно дело No 464/2016 Други К.С.В.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 3.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 464 по описа за 2016г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
6 Административно дело No 491/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Определение от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област с административен център град Добрич срещу решение № 164 по протокол № 13 от заседание на ОбС Каварна, проведено на 30.08.2016г., с което на основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава съгласие на “МБАЛ-Каварна” ЕООД, гр.Каварна, чрез временно изпълняващ длъжността управител д-р Д.П.Т. да бракува два броя МПС, а именно: марка “Мерцедес-123”, рег. № ТХ 22 24 АХ и марка “Фолксваген Шаран 1.9 ТДИ”, рег. № ТХ 39 13 СХ, както и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.13, ал.6 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.9 от учредителния акт на “МБАЛ-Каварна” ЕООД дава съгласие “МБАЛ-Каварна” ЕООД, гр.Каварна, чрез временно изпълняващ длъжността управител д-р Д.П.Т., да закупи ДМА – товарен автомобил с висока проходимост на лизинг на стойност до 30 000 лева с ДДС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 491/2016г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
7 Административно наказателно дело (К) No 286/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.З.Щ. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 250 от 17.05.2016г., постановено по нахд № 1674/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно
В законна сила от 4.10.2016г.
8 Административно дело (К) No 289/2016 Други касационни /ЗСПЗЗ/ В.В. ЕТ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 44/19.04.2016 г., постановено по нахд №69 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.10.2016г.
9 Административно наказателно дело (К) No 302/2016 ЗАНН: ИААА ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР.ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ № 45/ 06.04.2016 год. по НАХД № 45 по описа на РС – Генерал Тошево за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Генерал Тошево при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.10.2016г.
10 Административно наказателно дело (К) No 332/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” ЕМ ДЖИ - ИЗТОК 2010 ЕООД МИТНИЦА - ВАРНА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Решение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 31/ 25. 04. 2016 год., постановено по НАХД № 301/ 2015 год. по описа на Районен съд, гр. Каварна,. като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 190/ 3. 11. 2015 год. на Началника на Митница-Варна, с което на “ЕМ ДЖИ-ИЗТОК 2010” ЕООД, гр. Перник, ул. Рашо Димитров” № 78, ЕИК 201117970 за нарушение по чл. 238, ал. 2 от Закона за митниците на основание чл. 238, ал. 2 във вр. с чл. 235, ал. 1 от Закона за митниците, чл. 83 от ЗАНН във вр. с чл. 227, ал. 1, т. 3 от Закона за митниците във вр. с чл. 175, ал. 1 и 3, чл. 178, ал. 1 от ДОПК във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗАНН е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.
В законна сила от 4.10.2016г.
11 Административно наказателно дело (К) No 344/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 43/ 19. 05. 2016 год. по НАХД № 50 по описа на Районен съд, гр. Каварна за 2016 год.. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на указанията, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
12 Административно наказателно дело (К) No 348/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 45/ 19. 05. 2016 год. по НАХД № 58 по описа на Районен съд, гр. Каварна за 2016 год.. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на указанията, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
13 Административно наказателно дело (К) No 360/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 50/ 19. 05. 2016 год. по НАХД № 67 по описа на Районен съд, гр. Каварна за 2016 год.. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на указанията, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
14 Административно наказателно дело (К) No 361/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 46/ 19. 05. 2016 год. по НАХД № 61 по описа на Районен съд, гр. Каварна за 2016 год.. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на указанията, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
15 Административно наказателно дело (К) No 312/2016 ЗАНН: ИААА ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР.ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 5.10.2016г.
решение №298 ОТМЕНЯ № 32/ 06.04.2016 год. по НАХД № 20 по описа на РС – Генерал Тошево за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Генерал Тошево при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
16 Административно дело No 376/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители СОЛАР СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 5.10.2016г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № 03 – РД/ 739 от 20.05.2016г. на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, с която на “Солар Системс България” ЕООД, седалище и адрес на управление с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич, ЕИК 200373617, представлявано от управителя А.Х.З., е отказано изплащането на финансова помощ по договор № 08/ 311/ 00431 от 21.06.2012г. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция – София за ново произнасяне по заявка за окончателно плащане № 08/311/00431/3/01 от 21.01.2015г. при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция - София да заплати на “Солар Системс България” ЕООД, седалище и адрес на управление с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич, ЕИК 200373617, представлявано от управителя А.Х.З., сумата от 5997, 50 лева, сторени разноски по делото, от които 50,00 лева – платена държавна такса по жалбата, и 5947, 50 лева - платено възнаграждение за един адвокат. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
17 Административно дело No 387/2016 Други Д.Н.Д. КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С. ПОР. ЧУНЧЕВО Решение от 5.10.2016г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кметски наместник на с. Пор. Чунчево, общ. Каварна, обективиран в писмо с изх. №АО-11-787/24.06.2016 г., с която е отказано на Д.Н.Д. издаването на удостоверение за наследници на Д.С.П., б.ж. на с. Пор. Чунчево, починал на 07.05.1947 г., акт за смърт №55/08.05.1947 г. г., съставен в с. Пор. Чунчево. ИЗПРАЩА преписката на Кметски наместник на с. Пор. Чунчево, общ. Каварна,за ново произнасяне съобразно указанията на съда, изложени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Кметско наместничество с. Пор. Чунчево, общ. Каварна да заплати на Д.Н.Д., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева, представляващи съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл.138 от АПК да се изпрати препис от същото.
18 Административно наказателно дело (К) No 292/2016 ЗАНН: ИААА ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР.ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 6.10.2016г.
решение №315 ОТМЕНЯ решение № 40/ 06.04.2016 год. по НАХД № 42 по описа на РС – Генерал Тошево за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Генерал Тошево при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.10.2016г.
19 Административно наказателно дело (К) No 307/2016 ЗАНН: ИААА ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР.ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 6.10.2016г.
решение №314 ОТМЕНЯ решение № 35/ 06.04.2016 год. по НАХД № 24 по описа на РС – Генерал Тошево за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Генерал Тошево при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.10.2016г.
20 Административно наказателно дело (К) No 323/2016 ЗАНН: ДИТ ЕВРОМАНГАН ЕАД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Решение от 6.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68 от 04.05.2016г., постановено по нахд № 232/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Решението е окончателно.
21 Административно наказателно дело (К) No 375/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТНА РИБКА ЕООД Решение от 6.10.2016г.
решение №309 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55/ 30.05.2016 год. по НАХД № 49 по описа на КРС за 2016 год., по силата на което е отменено наказателно постановление № 28-0000476/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на “Златна рибка” ЕООД, Булстат: 124690322, седалище и адрес на управление: с. Дуранкулак, ул. “Девета” № 12, представлявано от П.И.П., ЕГН **********, за нарушение на чл. 42, т. 1, предл. второ от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС на основание чл. 178а, ал. 6, предл. второ от ЗДвП е наложена имуществена санкция в размер на 2000. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
22 Административно дело No 391/2016 КСО М.И.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 6.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 11/28.06.2016 г. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата на М.И.Д. *** срещу Разпореждане №**********/01.04.2016 г. на Ръководителя на „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ-Добрич. ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Добрич за ново произнасяне, съгласно дадените указания в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на М.И.Д. ЕГН ********** *** направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 410 /Четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
23 Административно наказателно дело (К) No 270/2016 ЗАНН: ДИТ Д.И.П. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 7.10.2016г.
решение №308 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 44 от 05.04.2016 г. по н.а.х.д. № 18/2016г. по описа на Балчишкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
24 Административно наказателно дело (К) No 274/2016 ЗАНН: ИААА П.Ж.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 7.10.2016г.
решение №303 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 187/ 22.04.2016 год. по НАХД 46/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000422/ 30.11.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на жалбоподателя на основание чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50.00 лв. за извършено административно нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 от същия закон. Решението не подлежи на обжалване.
25 Административно наказателно дело (К) No 275/2016 ЗАНН: МВР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Т.Б.К. Решение от 7.10.2016г.
решение №302 Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 193/ 25.04.2016г. по н.а.х.д. № 223/2016 г. по описа на Добричкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване.
26 Административно наказателно дело (К) No 291/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 7.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 24/06.04.2016г., постановено по нахд № 7/2016г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване. Потвърждава решението
27 Административно наказателно дело (К) No 297/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 7.10.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 29/06.04.2016г., постановено по нахд № 15/2016г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
28 Административно наказателно дело (К) No 308/2016 ЗАНН: ИААА ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР.ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 7.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 30/06.04.2016г., постановено по нахд № 16/2016г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
29 Административно наказателно дело (К) No 314/2016 ЗАНН: ИААА ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР.ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 7.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 27/06.04.2016г., постановено по нахд № 12/2016г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
30 Административно наказателно дело (К) No 325/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД Решение от 7.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60/ 21.04. 2016 год. по НАХД № 37/ 2016 год. на Районен съд, гр. Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.10.2016г.
31 Административно наказателно дело (К) No 330/2016 ЗАНН: ИААА Д.М.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 7.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение №.245/ 16. 05. 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич по НАХД № 1615/ 2015 год., като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №. ДАИ-0000152/ 22. 10. 2015 год., издадено от Главния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на Д.М.К., ЕГН ********** *** за извършено нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във вр. с чл. 29, ал. 1, т. 1 от същата наредба на основание чл. 178а, ал. 10, пр. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
32 Административно дело No 364/2016 Закон за държавния служител Ю.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 7.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.Г.И.-***, срещу мълчалив отказ на Кмета на община Каварна, по негова молба вх.№ ЛС-01-517/01.06.2016 год. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
33 Административно наказателно дело (К) No 371/2016 ЗАНН: ДИТ МЕТКОН ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 7.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 285/ 8. 06. 2016 год. по НАХД № 280/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
34 Административно дело No 482/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.С.,
Ж.С.Ж.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 7.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Д.С.С. *** и Ж. Стефков Ж. от гр.Генерал Тошево против заповед № 780/23.08.2016г. на кмета на Община Генерал Тошево, издадена на основание чл.196, ал.3 от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 482/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич, поради оттегляне на оспорения административен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС по реда на Глава ХІІІ от АПК.
35 Частно админист. наказателно дело (К) No 495/2016 Частни КАНД СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИН ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 7.10.2016г.
ОБЕЗСИЛВА разпореждане № 652/19.07.2016г., постановено по нахд № 286/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Балчик за незабавно администриране на касационна жалба, подадена по електронен път с валиден електронен подпис от адвокат Ясен Николов, процесуален представител на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология” срещу решение от 11.05.2016г. по нахд № 286/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.10.2016г.
36 Административно дело No 206/2016 ДОПК СКОРПИОН ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ДОБРИЧ Решение от 10.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Скорпион транс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “ Цар Петър” № 2, вх. Б, ет. 5, ап. 15, ЕИК 124594562, представлявано от управителя Д.И.Р. против Акт № 1/18.04.2016г. за установяване на публично държавно вземане на директора на Областно пътно управление - Добрич, с който е установено, че към 18.04.2016г. Държавата, респективно Агенция “Пътна инфраструктура” има изискуемо вземане срещу дружеството в размер на 353, 29 лева, от които 322, 46 лева главница и 30, 83 лева законна лихва за периода 24. 03. 2015 год. - 18. 04. 2016 год., ведно със законната лихва върху главницата до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА “Скорпион транс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “ Цар Петър” № 2, вх. Б, ет. 5, ап. 15, ЕИК 124594562, представлявано от управителя Д.И.Р. да заплати на Областно пътно управление-Добрич сумата от 500, 00 лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно наказателно дело (К) No 281/2016 ЗАНН: Общини С.Г.М. ОБЩИНА КРУШАРИ Решение от 10.10.2016г.
решение №317 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249/17.05.2016 год. по н.а.х.д. № 245 по описа на ДРС за 2016 год. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.10.2016г.
38 Административно наказателно дело (К) No 471/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.И.П. Решение от 10.10.2016г.
решение №318 ОТМЕНЯ решение № 71/ 12.07.2016 год. по НАХД № 52 по описа на КРС за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.10.2016г.
39 Административно дело No 147/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.Б.И. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 11.10.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 12.09.2016г., с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 147/2016г. по описа на АС - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело (К) No 328/2016 Други касационни /ЗСПЗЗ/ В.Ж.М.,
Д.Н.В.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ШАБЛА Решение от 11.10.2016г.
ОБЕЗСИЛВА РЕШЕНИЕ № 35/ 22. 04. 2016 год. по гр. д. № 45/ 2015 год. на Районен съд, гр. Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 45/ 2015 год. по описа на Районен съд, гр. Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
41 Административно дело No 498/2016 Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗА НОВ ТЕРВЕЛ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЕРВЕЛ Решение от 11.10.2016г.
Обявява за нищожно Решение №228МИ от 26.09.2016г. на ОИК гр.Тервел. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 499/2016 Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЗА НОВ ТЕРВЕЛ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЕРВЕЛ Решение от 11.10.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение №229МИ от 26.09.2016 г. на ОИК гр. Тервел. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
43 Административно дело No 518/2016 Изборен кодекс П.Г.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Определение от 11.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 518/2016 год. като деловоден номер. ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от определението на жалбоподателя. ОПРЕДЕЛНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.10.2016г.
44 Административно дело No 138/2016 Други Н.С.Я.,
П.Я.Я.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Решение от 12.10.2016г.
решение №328 ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на отказ за финансиране на лечение в чужбина, обективиран в писмо с изх. № 95-00-62/13.08.2015г., издадено от заместник-министъра на здравеопазването във вр. с искане с вх. № 95-00-62/11.08.2015г. на Я.П.Я.. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно наказателно дело (К) No 276/2016 ЗАНН: ИААА А.И.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 12.10.2016г.
решение №323 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 208/28.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 175/2016 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.10.2016г.
46 Административно наказателно дело (К) No 296/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 12.10.2016г.
решение №326 ОТМЕНЯ решение № 28/06.04.2016 г., постановено по нахд №13 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.10.2016г.
47 Административно наказателно дело (К) No 300/2016 ЗАНН: ИААА ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР.ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 12.10.2016г.
решение №327 ОТМЕНЯ решение № 44/06.04.2016 г., постановено по нахд №44 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.10.2016г.
48 Административно наказателно дело (К) No 319/2016 ЗАНН: АДФИ АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 12.10.2016г.
РЕШЕНИЕ №325 ОСТАВЯ В СИЛА решение №214 от 05.05.2016 г. на Районен съд гр. Добрич, постановено по н.а.х.д.№195 по описа на съда за 2016 година. Решението не подлежи на обжалване.
49 Административно наказателно дело (К) No 414/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ С.Х.С. Решение от 12.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 21/ 13.06.2016 г. по нахд № 31/ 2016 г. на РС - Тервел, с което е отменено НП № 15 – 0851 – 002564/ 06.01.2016 г. на Началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС - Тервел. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 12.10.2016г.
50 Административно дело No 475/2016 Други П.Е.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 12.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.Е.Ц. *** против мълчалив отказ на Дирекция “ГРОН” при Община Добрич за издаване на копие от акт за гражданско състояние-акт за раждане на й.ц.п. по заявление вх. № 220Р/ 5. 07. 2016 год. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 475/ 2016 год. по описа на Административен съд, гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните.
51 Административно дело No 366/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ш.Н.А. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 13.10.2016г.
ОТМЕНЯ разрешение за поставяне на рекламно информационен елемент № РИЕ-640/ 10. 03. 2016 год. на Гл. архитект на Община, гр. Добрич в полза на ЕТ “ххх- П.П.” в ПИ 2465, УПИ V, кв. 522 ЖК Русия-1 съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ за срок от 1. 04. 2016 год. до 31. 03. 2021 год. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението му до страните.
52 Административно дело No 245/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО 21 - 2006 ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 14.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “Агро 21-2006” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, Община Добричка, представлявано от С.В.З. срещу “Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г – 2020г.“ с изх. № 02-080-2600/1625 от 19.05.2016г. на заместник- изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”- Разплащателна агенция в частта, в която е установено неодобрение на заявени площи по направление “Поддържане на местообитания на защитени видове зимуващи гъски и Ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС 4.1) за дейност с код АК 4 ““Прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар” (ВПС4.1.3). ОСЪЖДА “Агро 21-2006” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, Община Добричка, представлявано от С.В.З. да заплати на Държавен фонд "Земеделие” гр.София сумата от 700 / седемстотин/ лева – разноски по делото за възнаграждение на вещо лице и за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 ( четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Добрич пред Върховния административен съд.
53 Административно наказателно дело (К) No 298/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 17.10.2016г.
решение №334 ОТМЕНЯ решение № 33/06.04.2016 г., постановено по нахд № 21 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2016г.
54 Административно наказателно дело (К) No 313/2016 ЗАНН: ИААА ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР.ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 17.10.2016г.
решение №336 ОТМЕНЯ решение № 31/06.04.2016 г., постановено по нахд № 19 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2016г.
55 Административно наказателно дело (К) No 315/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ ЕВРО 06 ЕООД Решение от 17.10.2016г.
решение №332 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/28.04.2016 год. по НАХД № 36 по описа на РС-Генерал Тошево.
56 Административно наказателно дело (К) No 316/2016 ЗАНН: ИААА ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР.ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 17.10.2016г.
решение №335 ОТМЕНЯ решение № 34/06.04.2016 г., постановено по нахд № 23 по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево за 2016 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2016г.
57 Административно наказателно дело (К) No 343/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 17.10.2016г.
решение №333 ОТМЕНЯ решение № 42/ 19.05.2016 год. по НАХД № 47 по описа на КРС за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
58 Административно дело No 437/2016 Кодекс на труда АЛБЕНА СТИЛ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №437 по описа на съда за 2016г. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за всички страни с частна жалба пред ВАС на РБ.
59 Административно наказателно дело (К) No 448/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.П.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/ 18.07.2016 год. по нахд № 675/2016 год. на ДРС. Решението е окончателно.
60 Административно дело No 458/2016 Други П.Е.Ц. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПРИ ТЗ "ГРАО" - ДОБРИЧ Решение от 17.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на П.Е.Ц., ЕГН ********** *** , против отказ изх. № 08-00-19/ 13. 07. 2016 год. на гл. експерт при ТЗ “ГРАО”-Добрич, по силата на който не е уважено искането му за промяна посредством възстановяване на ЕГН, вписан в акта му за раждане преди извършено осиновяване. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните
61 Административно наказателно дело (К) No 424/2016 Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ДОБРИЧ КАЛИАКРИЯ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД Решение от 18.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 09.06.2016 г. по НАХД № 113/2016 г. по описа на Районен съд – Каварна, с което е отменено НП № 2/ 20.04.2016 г. на Директора на Областно пътно управление - Добрич, Агенция "Пътна инфраструктура" – София. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.10.2016г.
62 Административно наказателно дело (К) No 280/2016 ЗАНН: Министерство на културата СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 19.10.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 63 от 25.04.2016г. по н.а.х.д. № 314 по описа за 2015 год. на Районен съд гр.Балчик. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.10.2016г.
63 Административно наказателно дело (К) No 346/2016 ЗАНН: МВР К.С.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 19.10.2016г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 262 от 25.05.2016г., постановено по нахд № 303/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич, с което е потвърдено НП № 15-0851-000116/17.02.2016г. на началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Добрич. Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно.
64 Административно наказателно дело (К) No 357/2016 ЗАНН: МВР Г.Т.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГЕН. ТОШЕВО Решение от 19.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 46 от 27.04.2016г., постановено по нахд № 102/2016г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0265-000100/08.07.2014г. на началника на РУП гр.Генерал Тошево към ОД на МВР гр.Добрич, с което на Г.Т.Г., ЕГН ********** *** за нарушение на чл.249, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането/отм./, на основание чл.315, ал.1, т.2 във вр. с чл.249,т.1 от с.з. му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000 лв. Решението е окончателно.
65 Административно дело No 244/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО 21 - 2006 ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 20.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Агро 21 - 2006” ООД, ЕИК 124698461, със седалище и адрес на управление с.Плачи дол, община Добричка, представлявано от управителя П.С.Т., уведомително писмо № 02-080-2600/1625/19.05.2016г. на заместник - изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – РА за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР за периода 2014 – 2020г. В ЧАСТТА, в която са неодобрени за участие по направление “Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитогологично значение (ВПС 4.1)” с код АК 2 от мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР за периода 2014 – 2020г. 8 броя земеделски парцела на площ от 137, 73 ха от общо заявените за подпомагане 22 броя земеделски парцела на площ от 434, 07 ха. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне по общо заявление за подпомагане за кампания 2015 година с уникален идентификационен номер (УИН) 08/200515/83354/04.05.2015г. на “Агро 21 - 2006” ООД, ЕИК 124698461, със седалище и адрес на управление с.Плачи дол, община Добричка, представлявано от управителя П.С.Т., при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
66 Административно наказателно дело (К) No 434/2016 ЗАНН: АДФИ М.С.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 20.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 336/ 07.07.2016 г. по нахд № 712 по описа на ДРС за 2016 год., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-1056/2015 от 26.04.2016 г. на Директора на АДФИ – София. Решението е окончателно.
67 Административно наказателно дело (К) No 279/2016 ЗАНН: ДИТ В.Н. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 24.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 71 от 05.05.2016г. по н.а.х.д. № 266/2015г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
68 Административно наказателно дело (К) No 321/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ВАРНА Б.А.С. Решение от 24.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Митница гр.Варна срещу решение № 6/16.03.2016г., постановено от Районен съд гр.Генерал Тошево по нахд № 54/2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 327/2015/2016 от 12.01.2016г. на началника на Митница –Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по канд № 321/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
69 Административно наказателно дело (К) No 329/2016 ЗАНН: НАП МЕДИАЛ ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 24.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 255/18.05.2016г. по н.а.х.д. № 1688/2015г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
70 Административно наказателно дело (К) No 341/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ А.Х.А. Решение от 24.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 276/31.05.2016г., постановено по нахд № 243/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0851-000064 от 03.02.2016г., издадено от началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, с което на А.Х.А. с ЕГН ********** ***, за нарушение по чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата, са наложени административни наказания “глоба” в размер на 2 000 лв. и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца. Решението е окончателно.
71 Административно наказателно дело (К) No 389/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.О. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 24.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение от 20.06.2016г., постановено по нахд № 1462/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0851-002143 от 28.10.2015г. на началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, с което на Г.Т.О., ЕГН ********** ***, на основание чл.179, ал.2, във вр. с ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата е наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.25, ал.1 от същия закон. Решението е окончателно
В законна сила от 24.10.2016г.
72 Административно наказателно дело (К) No 423/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ М.К.П. Решение от 24.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 331/ 6. 07. 2016 год. по НАХД № 682/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.10.2016г.
73 Административно наказателно дело (К) No 427/2016 ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ БРФ ПО КИНОЛОГИЯ - СОФИЯ ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 24.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 40 от 30.03.2016 г., постановено по нахд № 287/2015 г. по описа на РС гр. Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № 166806/ 15.10.2015 г. на заместник-директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от к.г.л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева), като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 166806/ 15.10.2015 г. на заместник-директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от к.г.л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева), като НАМАЛЯВА наложената санкция от 10 000 лв. (десет хиляди лева) на 3000 лв. (три хиляди лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.10.2016г.
74 Административно наказателно дело (К) No 432/2016 ЗАНН: БАБХ Н.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 24.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 348/ 12. 07. 2016 год. по НАХД № 386/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.10.2016г.
75 Административно дело No 436/2016 КСО Я.П.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 24.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 14/ 3. 08. 2016 год. на Директора на ТП на НОИ-Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/ 19. 02. 2016 год. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ Добрич, с което на осн. чл. 68, ал. 1-2 от КСО във вр. с чл. 9а, ал. 2 от КСО на Я.П.И., ЕГН ********** *** е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ВРЪЩА делото като преписка на ръководител “ПО” при ТП на НОИ Добрич за ново произнасяне по заявление вх. 2113-24-1178/ 16. 12. 2015 год. Я.П.И., ЕГН ********** *** съобразно дадените указания в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Добрич да заплати на Я.П.И., ЕГН ********** *** сумата от 350. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
76 Административно наказателно дело (К) No 502/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 24.10.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 82/ 05.08.2016 год. по НАХД № 68 по описа на КРС за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.10.2016г.
77 Административно наказателно дело (К) No 503/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 24.10.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 79/ 04.08.2016 год. по НАХД № 60 по описа на КРС за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
78 Административно дело No 516/2016 Изборен кодекс К.Й.К.,
П.Г.П.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Решение от 24.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 82/03.10.2016г. за определяне на изборните резултати от гласуването за избори за общински съветници в община Балчик, в ОСПОРВАНАТА МУ ЧАСТ. ОСЪЖДА жалбоподателите К.Й.К.,***, ЕГН **********, и П.Г.П.,***,ЕГН **********, да заплатят на В.Л.М. сумата от 800 лева,изплатен адвокатски хонорар. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни Д.В.П., В.Л.М. и Х.Н.Х., избрани за общински съветници от листата на МК”Силен Балчик”. УКАЗВА на ОИК-Балчик, след влизане на решението в сила, да изпълни задължението си,съгласно Приложение № 5, към чл.453,ал.1 от ИК- Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за общински съветници, като отрази действителните преференции за двамата жалбоподатели-138 и извърши последващите,съгласно методиката и ИК действия. РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
79 Административно наказателно дело (К) No 141/2016 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС В.Н.Т. Решение от 25.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №8/15.02.2016 год. по нахд №236/2015 год. на Районен съд гр. Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила от 25.10.2016г.
80 Административно наказателно дело (К) No 358/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.Т.К. Решение от 25.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 49/ 19.05.2016 год. по НАХД № 66 по описа на КРС за 2016 год. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд, гр. Каварна при спазване на задължителните указания, дадени с настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.10.2016г.
81 Административно наказателно дело (К) No 396/2016 ЗАНН: КЗП НОРД КОУСТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 25.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №60/09.06.2016 г. по нахд №266/2015 г. по описа на РС гр. Каварна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
82 Административно дело No 461/2016 ДОПК ВИНПРОМ АЛВИНА ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГР.ДОБРИЧ Определение от 25.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ВИНПРОМ АЛВИНА” ООД срещу Решение №70-00-660/12.04.2016г., на директора на Дирекция МДТ при община гр.Добрич, по която е образувано АД №461/2016г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №461/2016г. по описа на Аминистративен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от днес.
83 Административно дело No 401/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 26.10.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.2, ал.2 от Наредба за реда за поставяне на временни преместваеми обекти и съоръжения, съгласно чл.56 от ЗУТ, приета от Общински съвет Шабла с решение № ІV.ІІ.1.1 по Протокол № 4 / 11.09.2002г., както и чл.6 от същата наредба в частта ”след изпълняване на условията по чл.2, ал.2 “. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Шабла да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
84 Административно наказателно дело (К) No 417/2016 Други по ЗАНН ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Решение от 26.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 289/13.06.2016 г. по НАХД № 149/2016 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 26.10.2016г.
85 Административно наказателно дело (К) No 438/2016 ЗАНН: РИОСВ ТХ РУСАЛКА ХОЛИДЕЙЗ ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА Решение от 26.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 64/ 17. 06. 2016 год. по НАХД № 300/ 2015 год. на Районен съд, гр. Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.10.2016г.
86 Административно наказателно дело (К) No 304/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Решение от 27.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 210/03.05.2016г., постановено по н.а.х.д. № 244/2016г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
87 Административно наказателно дело (К) No 333/2016 Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Решение от 27.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34/05.05.2016 год., постановено по н. а. х. д. № 15/2016 год. по описа на РС – гр.Каварна. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 27.10.2016г.
88 Административно наказателно дело (К) No 382/2016 Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД Решение от 27.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 224 от 11.05.2016 г. по НАХД № 627/2015 г. на Добричкия районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.10.2016г.
89 Административно дело No 408/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 27.10.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 10, ал. 3, т. 2 и т. 3 и чл. 11, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Наредба № 20 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно – информационните елементи на Община Добричка, приета с решение на Добрички Общински съвет № 638 от 24.06.2010 г. ОСЪЖДА Община Добричка да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
90 Частно админист. наказателно дело (К) No 545/2016 Частни КАНД А.А.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 27.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 545 по описа за 2016 г. на Административен съд - гр. Добрич. ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд - гр. Добрич за произнасяне по молбата на А.А.М. ***, за възстановяване на срока за обжалване на наказателно постановление №№16-0851-00713/13.05.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР гр. Добрич, сектор “Пътна полиция”. След произнасяне по искането за възстановяване на срока, частната жалба, изх. №16100 от 30.09.2016 г. на ДРС, заедно с делото, да се администрира на ДАС за едновременна проверка на прекратителното определение и акта по молбата за възстановяване на срока. Определението е окончателно.
В законна сила от 27.10.2016г.
91 Административно дело No 400/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 28.10.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 6, т. 1 в частта й относно думата “нотариално; чл. 9, ал. 3, т. 2 относно израза “с нотариално заверен подпис”; чл. 9, ал. 3, т. 3 относно израза “с нотариално заверени подписи”; чл. 11, ал. 1, т. 3 относно израза “с нотариално заверени подписи” от Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ на Общински съвет Каварна, приета с решение № 44.5.72002, взето с протокол № 5/ 16. 07. 2002 год. на Общински съвет Каварна.. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
92 Административно дело No 402/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 28.10.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 6 от Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Каварна, приета с решение № 408 год. на Общински съвет Каварна, взето с протокол № 16/ 30. 09. 2008 год. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
93 Административно наказателно дело (К) No 492/2016 ЗАНН: ИААА Й.С.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 28.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 352/ 13.07.2016 г., постановено по нахд № 432/ 2016 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено НП № 28 - 0000047/ 12.02.2016 г. на Началника на Областен отдел "АА" – гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 28.10.2016г.
94 Административно дело No 496/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър Е.Б.Х. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Определение от 28.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Б.Х. ЕГН ********** *** заповед № 18-4187/02.06.2016г. на Началника на СГКК – Добрич, с която е спряно производството по изменение на КККР на с.Селце, община Каварна, област Добрич по заявление на жалбоподателката с вх.№ 01-117719/20.04.2016г. до приключване на производството по гр.д. № 394/2014г. по описа на КРС с влязъл в сила съдебен акт. ИЗПРАЩА преписката по заявление с вх. № 01-117719/20.04.2016г. на Началника на СГКК – Добрич за произнасяне по същество. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните, участващи в административното производство.
95 Административно наказателно дело (К) No 538/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.М.В. Определение от 28.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело № 538/2016г. по описа на АС – град Добрич. ВРЪЩА делото на Добричкия районен съд за администриране на жалбата по съответния ред. След администриране и окомплектоване на жалбата същата да се изпрати на АС – град Добрич за произнасяне по нея. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2016г.
96 Частно админист. наказателно дело (К) No 546/2016 Частни КАНД А.А.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 28.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 546 по описа за 2016 г. на Административен съд - гр. Добрич. ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд - гр. Добрич за произнасяне по молбата на А.А.М. ***, за възстановяване на срока за обжалване на наказателно постановление №16-0851-000 705/13.05.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР гр. Добрич, сектор “Пътна полиция”. След произнасяне по искането за възстановяване на срока, частната жалба, заедно с делото, да се администрира на ДАС за едновременна проверка на прекратителното определение и акта по молбата за възстановяване на срока. Определението е окончателно.
В законна сила от 28.10.2016г.
97 Частно административно дело No 547/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ФЕБ - ХГ- СОНЯ ХРИСТОВА ЕТ - ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 28.10.2016г.
СПИРА изпълнението на Заповед № 1102/26.09.2016 г. на Кмета на община Балчик. ОСЪЖДА едноличен търговец с фирма “ФЕБ-ХГ-С.Х.” ЕИК 124621244, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “Кирил и Методий” №7, ап.1, представлявано от С.В.Х. да заплати в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение, ДТ в размер на 50 лева по сметка на Административен съд гр. Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред ВАС- София по реда на глава ХІІІ от АПК. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и ответника.
98 Административно дело No 546/2015 Други П.С.С.,
С.Р.Н.
КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 31.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на П.С. ***, ЕГН ********** и С.Р.Н. от гр.Балчик,ЕГН **********, съединени за общо разглеждане, срещу заповед №1087/27.08.2015г. на Кмета на община Балчик за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-158 и УПИ VІІІ-158, кв.26 по плана на в.з. “Сборно място” гр.Балчик. ОСЪЖДА П.С. ***, ЕГН ********** и С.Р.Н. от гр.Балчик,ЕГН **********,*** сумата в размер на 400 (четиристотин|) лева юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване по аргумент на чл.215,ал.7 от ЗУТ.
99 Административно дело No 380/2016 Закон за достъп до обществена информация К.П.А. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 31.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.П.А. ***, подадена чрез адв. В.Б., ВАК мълчалив отказ на Кмета на Община Каварна за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено Заявление за достъп до обществена информация по електронен път на 01.06.2016 г. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на Община Каварна за произнасяне по подаденото от К.П.А. *** Заявление за достъп до обществена информация по електронен път на 01.06.2016 г. при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона и съобразяване със сроковете по чл. 28, 30 и 31 от Закона за достъп до обществена информация, които текат от получаване на преписката. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на К.П.А., ЕГН **********,*** сумата от 612 лв. (шестотин и дванадесет лева) съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
100 Частно админист. наказателно дело (К) No 550/2016 Частни КАНД БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 31.10.2016г.
Частната жалба да бъде изпратена на РС - Балчик за връчване на преписи от нея на ответната страна и за прилагане на НАХД № 293/2016г. на РС - Балчик.
101 Частно админист. наказателно дело (К) No 551/2016 Частни КАНД БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 31.10.2016г.
Частната жалба да се изпрати на РС - Балчик за връчване на преписи от нея на ответната страна и за прилагане на НАХД № 295/2016г. на РС - Балчик.