Административен съд - Добрич
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 380/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.Х. РУ НА МВР - ТЕРВЕЛ Определение от 1.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на К.И.Х. ***, подадена чрез адв. М.П. ***, срещу решение № 21/15.05.2017г. на Тервелския районен съд, постановено по н.а.х.д. № 166/2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм. дело № 380 по описа за 2017г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните.
2 Административно дело No 336/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Б.Ю. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС Определение от 4.8.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №902 от 06.07.2017 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание. ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА, по повод на която е образувано адм. д. № 336/2017 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 336/2017 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщенията пред Върховния административен съд. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис.
3 Административно дело No 122/2017 Закон за местните данъци и такси Г.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение от 11.8.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Д., ЕГН **********,***, срещу Акт за установяване на задължение по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУ000141 от 25.11.2016 г. на Старши инспектор ревизор приходи към отдел „Общинска данъчна служба“ в дирекция „МДТСХД и БФС“ при община Балчик, потвърден с решение №141Р/07.02.207г. на Директора на Дирекция „МДТСХД и БФС“ при община Балчик. ОСЪЖДА Г.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Община Балчик сумата от 100 лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
4 Административно дело No 397/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ж.Г.Ж. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 14.8.2017г.
ОТМЕНЯ Решение с рег. №851р-4507/03.07.2017 г. на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич, с което на осн. чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК е спряно производството образувано по заявление от Ж.Г.Ж. *** за регистрация на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с VIN WVWZZZ3CZ8E151175, внос от Германия. ОТМЕНЯ Решение с рег. №851р-5133/03.08.2017 г. на Началник на сектор „ ПП“ при ОД на МВР Добрич, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №851р-4507/03.07.2017 г. на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич в посочения номер на рама, който следва да се чете като VIN WVWZZZ3CZ8E157175 ИЗПРАЩА преписката на Началник Сектор "ПП" при ОД на МВР Добрич за произнасяне по искането, съгласно указанията на съда, в срока по чл. 57 АПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл. 138 АПК.
5 Административно дело No 174/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Н.К.- Н. ЕТ,
ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ АД
НАЧАЛНИКА НА ДНСК - ГР. СОФИЯ Решение от 16.8.2017г.
Отменя действията на Началника на Дирекция за национален строителен контрол - гр. София, свързани с изпълнение на Заповед №ДК-02-СИР-177/ 25.07.2011 г. издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Североизточен район за премахване на незаконен строеж „Част от едноетажна постройка №3“,находяща се в Поземлен имот №83017. 506.570.3 по кадастралната карта на гр.Шабла, урегулиран поземлен имот І,кв.1 по ПУП на къмпинг „Добруджа“,гр.Шабла, обективирани във възлагателно писмо с изх. № Д-3010-01- 098 от 22.03.2017г. на Началника на ДНСК – София. ОСЪЖДА ДНСК София, да заплати на ЕТ „Н.К.-Ники“, ЕИК *** с управител Н.И.К. *** сумата в размер на 920 лева разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 298,ал.4 от АПК.
6 Частно административно дело No 460/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Определение от 16.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Е.П.М.“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Варна Тауърс – Е, бул. „В.В.“ №258, представлявано от Н.Н., К.Т.И.и Р. Г. Л. за спиране на изпълнението на Разрешение за строеж №211/29.05.2017 г. на Гл.архитект на община Балчик е разрешено строителството на пътна връзка към хотелски комплекс „Д“ L 195.00 м., строеж ІV категория в ПИ №53120.506.78 по КК на КК Албена, с.Оброчище, общ. Балчик на „Албена“ АД. ПРЕКРАТЯВА производството по чад №460 от 2017 г. по описа на АС Добрич. ЗАДЪЛЖАВА „Е.П.М.“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Варна Тауърс – Е, бул. „В.В.“ №258, представлявано от Н.Н., К.Т.И.и Р.Г. Л. да представи в седемдневен срок от получаване на настоящото определение документ за платена държавна такса в размер на 50 /Петдесет/ лева по сметка на АС Добрич. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
7 Частно административно дело No 468/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М.С.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - БАЛЧИК Определение от 17.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.С.Д. *** да се спре предварителното изпълнението на оспорената Заповед № №17-0240-000241/31.07.2017 г. на Началник група в РУ Балчик при ОД на МВР гр. Добрич. ЗАДЪЛЖАВА М.С.Д. *** в седемдневен срок от получаване на настоящото определение да представи документ за платена държавна такса в размер на 10 /Десет/ лева по сметка на АС Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
8 Частно административно дело No 534/2015 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК СОФАРМА АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Определение от 22.8.2017г.
ОТМЕНЯ парично обезпечение в размер на 174,61 лв. ( сто седемдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки), внесено по депозитната сметка на съда с платежно нареждане от 02.10.2015г. от “Софарма” АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Илиенско шосе” № 16, представлявано от О.И.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 534/2015г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните. ДА СЕ ПРЕВЕДЕ горепосочената сума по посочената от заявителя “Софарма” АД банкова сметка ***ение.
9 Частно административно дело No 483/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Т.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 25.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Г.Т.С., направено чрез адв.Марияна В., за спиране изпълнението на заповед № 726/24.07.2017г. на кмета на Община Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 483/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Частно административно дело No 492/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.В.З. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЕН.ТОШЕВО Определение от 28.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.В.З. от гр. Генерал Тошево с ЕГН ********** за спиране на изпълнението на решение № 373-МИ/18.08.2017г. на ОИК – гр.Генерал Тошево. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 474/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.Е.Ч. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. БАЛЧИК Определение от 29.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 474/2017 год. по описа на Административен съд –Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Балчик. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
12 Административно дело No 485/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Г.Т.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 29.8.2017г.
ОТМЕНЯ действията на кмета на Община г.т., извършени на 16.08.2017г. в изпълнение на заповед № 726/24.07.2017г. по принудително изземване от Г.Т.С. с ЕГН ********** на общинско жилище, находящо се в гр.г.т., ул. „ в.а.“ № 2, вх.А, ет.4, ап.11. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ положението преди извършване на принудителните действия като се ПРЕДОСТАВИ ДОСТЪП на Г.Т.С. до иззетото жилище и възможност да го обитава до влизането в сила на заповед № 726/24.07.2017г. или на друго годно изпълнително основание. ОСЪЖДА Община г.т. да заплати на Г.Т.С. с ЕГН ********** сумата от 10 (десет) лева – разноски по делото за държавна такса. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.8.2017г.
13 Административно дело No 493/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ В.Е.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ДОБРИЧ Определение от 29.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 493 по описа на Административен съд - Добрич за 2017г. ИЗПРАЩА административно дело № 493/2017 г. на Районен съд –Добрич по компетентност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните по делото
В законна сила на 29.8.2017г.
14 Частно административно дело No 502/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М.Д.С. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.Д.С. *** с ЕГН ********** за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решение № 1717р - 5357 / 24. 08. 2017 г. на Началника на Първо РУ – Добрич при ОД на МВР – Добрич. ОСЪЖДА М.Д.С. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Административен съд – Добрич сумата от 10, 00 лева, представляваща държавна такса за образуваното съдебно производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.