АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2016г. до 29.8.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 705/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители В.Т.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 1.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2792/ 19.11.2015 г. на В.Т.М.,*** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. за кампания 2014 г. с изх. № 02 - 080 - 6500/ 7173 от 15.10.2015 г. на Зам. Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие". ОСЪЖДА В.Т.М., ЕГН **********,*** да заплати на Държавен фонд "Земеделие " - гр. София, съдебно – деловодни разноски в размер на 300.00 лв. /триста лева/. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно наказателно дело (К) No 241/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Д.Д. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 2.8.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №192 от 25.04.2016г., постановено по н.а.х.д. № 213/2016 г. на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.8.2016г.
3 Административно наказателно дело (К) No 219/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Решение от 4.8.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126/ 23.03.2016 г. постановено по н.а.х.д. № 1310/ 2015 г. на РС Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.8.2016г.
4 Административно дело No 260/2016 Закон за държавния служител Ю.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 4.8.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ю.Г.И.-***, мълчалив отказ на Кмета на община Каварна по негова молба,вх.№ ЛС -01 -430 от 28.04. 2016г., да го възстанови на заеманата от него длъжност като държавен служител. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на община Каварна за произнасяне по молбата на Ю.Г.И.-*** с административен акт,съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението . ОСЪЖДА Кмета на община Каварна да заплати на Ю.Г.И. ***, ЕГН ********** ***, сторените по делото разноски в размер на 800 /осемстотин /лева. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок, от съобщението до страните, пред Върховния административен съд на Република България. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.
5 Административно дело No 386/2016 Други АЛБЕНА АД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 4.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Албена” АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление к.к. Албена,с.Оброчище,община Балчик, срещу Разрешение за поставяне №3/16.03.2015г. на Главния архитект на община Балчик ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 386/2016г. по описа на АС- Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
6 Административно дело No 394/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.И.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 4.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1659/ 28.07.2016 г. от В.И.В., ЕГН **********,*** срещу писмо № 94-00-196#2/11.07.2016 г. на Кмета на Община град Добрич ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/ 2016 год. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.
7 Административно дело No 363/2016 Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 5.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 363/2016г. по описа на АС - Добрич. ОСЪЖДА община Генерал Тошево да заплати на “Еврокапитал – България” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул. “Александровска” № 21, ет.Е, ЕИК 130487974, представлявано от изпълнителния директор Д.П.Д., сумата от 50 лева, сторени разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 102/2016 Други СДРУЖЕНИЕ "ПЧЕЛА-ДОБРИЧ" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Определение от 8.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 565/ 14.03.2016 г. на Сдружение с обществено полезна дейност “Пчела - Добрич”, регистрирано с решение по ф. д. № 21/ 2006 г. на Окръжен съд - Добрич, с ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ж.к. хххх, бл.64, вх.В, ап.15, представлявано от С.Д.С., срещу Заповед № РД 11 - 151 от 29. 01. 2016 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. ОСЪЖДА Сдружение с обществено полезна дейност “Пчела - Добрич”, регистрирано с решение по ф. д. № 21/ 2006 г. на Окръжен съд - Добрич, с ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ж.к. хххх, бл.64, вх.В, ап.15, представлявано от С.Д.С. да заплати на Българската агенция по безопасност на храните съдебно - деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лева/. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 102 по описа на Административен съд Добрич за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
9 Административно дело No 113/2016 Други СДРУЖЕНИЕ "ПЧЕЛА-ДОБРИЧ" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Определение от 8.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 588/ 15.03.2016 г. на Сдружение с обществено полезна дейност “Пчела - Добрич”, регистрирано с решение по ф. д. № 21/ 2006 г. на Окръжен съд - Добрич, с ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ж.к. хххх, бл.64, вх.В, ап.15, представлявано от С.Д.С., срещу Заповед № РД 11 - 153 от 29. 01. 2016 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. ОСЪЖДА Сдружение с обществено полезна дейност “Пчела - Добрич”, регистрирано с решение по ф. д. № 21/ 2006 г. на Окръжен съд - Добрич, с ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ж.к. хххх, бл.64, вх.В, ап.15, представлявано от С.Д.С. да заплати на Българската агенция по безопасност на храните съдебно - деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лева/. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 113 по описа на Административен съд Добрич за 2016 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
10 Административно дело No 372/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.Т. СЛЕДСТВЕН АРЕСТ- ДОБРИЧ Определение от 8.8.2016г.
ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА, по повод на която е образувано адм. д. № 372/2016 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №372/2016 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщенията пред Върховния административен съд. Определението да се съобщи на ищеца чрез изпращане на препис.
11 Административно дело No 193/2016 КСО К.Р.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 9.8.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 6 / 15.04.2016 г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Добрич,с което е отхвърлена жалбата на К.Р.П., ЕГН **********, срещу разпореждане №**********/09.03.2016г. на Ръководителя “Пенсионно осигуряване”при ТП на НОИ, гр. Добрич за отказ да му бъде изменената личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване от минимален в действителен размер. ВРЪЩА делото като преписка на директора на ТП на НОИ гр. Добрич за постановяване на ново решение, при спазване на указанията в настоящите мотиви. ОСЪЖДА ТП на НОИ, гр. Добрич да заплати на К.Р.П., ЕГН ********** ***, сума в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева, представляващи сторени по делото разноски за адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБ.
12 Административно дело No 538/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Решение от 10.8.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-10-СИР-45/14.08.2015г. на началника на РДНСК – Североизточен район гр. Варна, с която е отхвърлена жалбата на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “хххх” № 258, Варна Тауърс, кула Е, представлявано заедно от Р.Ц. и М.Б., срещу разрешение за строеж № 203/22.12.2014г., издадено от главния архитект на община Балчик за “Нов БКТП “Плая” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х1000/20/0,4 и присъединяване на съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 21, 84 кв.м.”, находящ се в поземлен имот (ПИ) 39459.507.406 по КК на КК “Албена”, община Балчик, с титуляр “Албена” АД, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ разрешение за строеж № 203/22.12.2014г., издадено от главния архитект на община Балчик, заедно с одобрения инвестиционен проект за строеж: “Нов БКТП “Плая” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х1000/20/0,4 и присъединяване на съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 21, 84 кв.м.”, находящ се в поземлен имот (ПИ) 39459.507.406 по КК на КК “Албена”, община Балчик, с титуляр “Албена” АД. ОСЪЖДА РДНСК – Североизточен район гр.Варна да заплати на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, ЕИК хххх, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “хххх” № 258, Варна Тауърс, кула Е, представлявано заедно от Р.Ц. и М.Б., сумата от 2933, 56 лева, сторени разноски по делото. Решението е постановено при участието на заинтересованата страна “Албена” АД със седалище и адрес на управление к.к. “Албена”, с.Оброчище, община Балчик, ЕИК 834025872, представлявано от изпълнителния директор К.В.С.. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
13 Административно дело No 393/2016 Закон за местните данъци и такси Д.Т.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 12.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.В. ЕГН ********** ***, представляван по пълномощно от Т.Д. В. ЕГН ********** ***, срещу отказ на кмета на община Добричка, обективиран в писмо с изх. № ИзхК-2019/20.06.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 393/2016г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган по приходите по чл.4, ал.1, във вр. ал.3 и чл.9б от ЗМДТ от общинската администрация при община Добричка за произнасяне по реда на чл.9б от ЗМДТ, във вр. 4, ал.1 от ЗМДТ, във вр. чл.129 и сл. от ДОПК по заявление с вх.№ ВхК-2570/27.05.2016г. на Д.Т.В. ЕГН ********** ***, представляван по пълномощно от Т.Д. В. ЕГН ********** ***, В ЧАСТТА относно направеното с него искане за възстановяване на платената от заявителя сума за ТБО и лихви за 2014г. в общ размер на 881, 11 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
14 Административно дело No 184/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.Б.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 15.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ж.Б.И., ЕГН ********** *** срещу ПУП-ПР за УПИ VIII-4330, 4331 в кв. 105 на ЦГЧ на гр. Добрич, одобрен със заповед № 1538/ 22. 12. 2015 год. на Кмета на Община, гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 184/ 2016 год. по описа на Административен съд, гр. Добрич. ОСЪЖДА Ж.Б.И., ЕГН ********** *** да заплати на Община, гр. Добрич сумата от 125. 00 лв. разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните.