Административен съд - Добрич
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 247/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 3.7.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбите на чл.20, ал.1, чл.22, ал.4, чл.23, т.1, т.4а и т.4б, чл.25, ал.2, чл.27, ал.2, чл.28, т.1, чл.29, ал.1 и ал.2, чл.30, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, чл.33, т.1, чл.34, ал.3, чл.61, ал.1 ( в санкционната му част) и ал.2, чл.62, ал.1 ( в санкционната му част) и по отношение на т.9в и т.9г и ал.2 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Каварна, приета от Общински съвет Каварна с Решение № 472/27.11.2008г. по Протокол № 19. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
2 Административно наказателно дело (К) No 285/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПАЛМА-93-СД-ВЕГА-44-НАЧАЛНИКОВ, СТОЯНОВ И СИЕ КД Решение от 3.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №52 от 18.04.2017 г., постановено по нахд №411/2016 г. Районен съд гр. Балчик. Решението е окончателно.
3 Административно дело No 371/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЛИГИОЗНА ИНСТИТУЦИЯ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ,
Ж.Д.М.,
К.Д.В.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Разпореждане от 4.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 371/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич, поради присъединяването на жалбата за разглеждане по адм.д. № 259/2017г. по описа на АдмС-Добрич. РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване. РАЗПОРЕЖДАНЕТО да се съобщи на страните и на съдия-докладчика по адм.д. № 259/2017г.
В законна сила на 4.7.2017г.
4 Частно административно дело No 372/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК РЕЛИГИОЗНАТА ИНСТИТУЦИЯ НА СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ,
К.Д.В.,
Ж.Д.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Определение от 4.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане вх. № 1518/ 03.07.2017 г. за спиране действието на чл. 8 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на Община Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧАД № 372/ 2017 г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.
5 Административно дело No 574/2016 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛ АКВА ФИШ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Бул аква фиш" ООД, със седалище и адрес на управление село Прилеп, община Добричка, област Добрич, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.С.В., писмо с изх. №2600-12550 от 07.09.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в качеството му на ръководител на управляващия орган (УО) на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013г. (ОПРСР), с което на дружеството е определена финансова корекция в размер на 69 497, 94 лева, представляваща 10 % върху сумата 694 979,43 лева, която е изплатената безвъзмездна финансова помощ от 731 557,30 лева, намалена с размер на нередност 2016/EFF/000032 от 14.04.2016 г., за констатирани нарушения, изразяващи се в неизпълнение на производствена програма, заложена в Таблица 4 от Инвестиционно намерение, част Б, неразделна част от Заявление за кандидатстване с № ЕФР-08-19/18.06.2012г., спрямо декларираното действително количество реализирана продукция в размер на 99, 82 % за 2015 година по проект с УНП BG0713EFF-261-80207 с наименование: “Изграждане на сграда (цех) за обработка и преработка на авкакултури” в с.Славеево, община Добрич” по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура", приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013г. (ОПРСР), реализиран съгласно договор за предоставяне на БФП №100/27.08.2012 г., за което е регистрирана нередност с национален идентификационен номер 2016/EFF/000039. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на „Бул аква фиш" ООД, със седалище и адрес на управление село Прилеп, община Добричка, област Добрич, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.С.В., сумата от 3 394, 98 лева, разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 252/2017 Закон за движението по пътищата И.М.У. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.М.У., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 851з - 98/ 07.12.2016 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр. Добрич, с която е отказана пререгистрация на лек автомобил “МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО” с рег. № *****, рама № *****– по документи. ВРЪЩА преписката на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр. Добрич за ново произнасяне съгласно указанията на съда по Заявление вх. № 160851016612 от 12.10.2016 г. на И.М.У., ЕГН **********,*** РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването.
7 Административно дело No 271/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Л.Б.А.,
Р.П.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 5.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1109/ 15.05.2017 г. от Л.Б.А., ЕГН ********** и Р.П.А., **********,***, подадена чрез адв. М.В., ДАК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 271/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателите, което да се извърши чрез адв. М. В..
8 Административно наказателно дело (К) No 224/2017 ЗАНН: Министерство на културата ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 7.7.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 97/07.03.2017 г., постановено по н.а.х.д. №1643/2016 г. по описа на РС - Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 6073/18.10.2016 г. на зам. министъра на културата, с което на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ ЕООД гр. Добрич, ЕИК 124519734 за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл.трето, във вр. с чл.91, ал.1,т.1, във вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
Особено мнение
Не съм съгласна с мнението на мнозинството, че липсват доказателства, които по категоричен начин да установяват, че сигналът, подаван към телевизора, е излъчван от “Добруджа кабел” ЕООД. Действително по делото липсват категорични доказателства за това, че жалбоподателят предоставя електронни съобщителни услуги на територията на хотел “Добруджа” (приложеният по делото договор касае друг обект на абоната (бензиностанция), а в приложената фактура няма конкретна информация за предмета и съдържанието на платените кабелни услуги), но той не е оспорил този факт, а само, че е възможно да е налице нерегламентирано въздействие от страна на трето лице върху предавания от него сигнал и на практика излъчваните по приемника на клиента канали да не са част от подавания от него сигнал. Правилно и законосъобразно районният съд е приел, че по делото не са налице никакви доказателства, които да навеждат на извода за злоупотреба от страна на абоната или на друго трето лице. Правилно и законосъобразно също така районният съд е прие, че липсва мотив за такава злоупотреба, като е изложил обстоятелства, че на територията на хотел “Добруджа” се препредава широк спектър от телевизионни канали, което обезсмисля служителите на хотела да модифицират по един или друг начин техническите устройства, за да препредават конкретно телевизионен канал “CARTOON NETWORK”, а и при проверката контролните органи не са установили нередности от техническо естество, които да дават основание да се приеме, че стопанисващият хотела търговец е злоупотребил и е ползвал чужд сигнал. Проверката е извършена от трима служители на министерството на културата в присъствието на управителката на хотел “Добруджа”, която е заявила, че единствен доставчик на кабелна телевизия за хотела е “Добруджа кабел” ЕООД. И тримата проверяващи са възприели единодушно факта, че разположеният във фоайето на хотела телевизор в работен режим е свързан към електронно съобщителната мрежа на оператора чрез коаксиален кабел, като актосъставителят е посочил, че на територията на хотела не е имало други съоръжения, които да служат за приемане на телевизионни канали. Жалбоподателят изтъква, че по време на проверката не е присъствал негов представител, нито каквото и да е друго технически грамотно лице, което да потвърди, че наистина кабелът, който е бил свързан към телевизора, и сигналът по него е бил на “Добруджа кабел”, но за да се констатира, че един кабел е свързан с една единствена електронно съобщителна мрежа не са необходими някакви специални технически познания, а и се предполага, че със своя професионален опит и познания проверяващите служители са достатъчно компетентни и квалифицирани да установят този прост факт. Ако жалбоподателят е считал, че е възможно сигналът да е идвал от друг оператор, вменявайки във вина на абоната си нерегламентирани въздействия върху предавания от него сигнал, то най-малкото, което е могъл да направи, е да поиска разпита на управителката на хотела, която е основният свидетел, че “Добруджа кабел” ЕООД е единствен доставчик на кабелна телевизия на територията на хотела и кабелът на приемника е бил свързан именно с неговата електронно съобщителна система. Жалбоподателят не само не е сторил това, но и първоначално е твърдял, че към момента на проверката е имал разрешение да излъчва процесния канал, т.е. не е отрекъл факта, че каналът е идвал от предавания от него сигнал, докато не е започнал да поддържа диаметрално противоположните и нелогични твърдения за видоизменение на предавания от него сигнал в процеса на неговото транслиране и промяна на съдържанието на предоставяната услуга, в резултат на което дружеството, стопанисващо хотела, получава повече канали, отколкото договорът, който е сключило, му позволява. При положение, че жалбоподателят не е оспорил, че е доставчик на електронни съобщителни услуги на територията на хотел “Добруджа”, а и по делото липсват каквито и да е доказателства, които да пораждат съмнения, че е възможно към датата на проверката абонатът да е ползвал чужд сигнал, то правилно и законосъобразно районният съд е стигнал до извода, че нарушението е безспорно доказано и НП следва да бъде потвърдено. Уклончивото процесуално поведение на жалбоподателя и неговата непоследователна и противоречива позиция в процеса са внимателно съпоставени с останалите доказателства по делото, като районният съд е разгледал всички възражения на защитата и правилно и аргументирано ги е отхвърлил като несъстоятелни, поради което решението му е законосъобразно и не подлежи на отмяна.
В законна сила на 7.7.2017г.
9 Административно наказателно дело (К) No 240/2017 ЗАНН: ИААА ДП ИНВЕСТ ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 7.7.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 103 / 10.03.2017 г. на Районен съд – Добрич, постановено по н.а.х.д. № 1109 / 2016 г. по описа на съда, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000214 / 03. 06. 2016 г., издадено от началника на ОО „АА“ – Добрич, с което на „ДП Инвест“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Суха река“ № 13 А, на основание чл.178а, ал.6 от ЗДвП, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лева за нарушение на чл.42, т.1, предл. второ от Наредба № Н-32/16. 12. 2011 год. на МТИТС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.7.2017г.
10 Административно дело No 267/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър М.Т.М. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 7.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.М. *** срещу Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Балчик, изх. №17-156/10.04.2017 г. на Началник на СГКК гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно наказателно дело (К) No 232/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА КА ЕНД ДЕ ПАУЪР ООД Решение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 38/13.03.2017г., постановено по н.а.х.д. № 322/2016г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
12 Административно дело No 259/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 10.7.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл.8, ал.1 до ал.5 от Наредбата №1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна, приета от Общински съвет Каварна с Решение №51 по Протокол №6 от 01.03.2016 г. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. ОСЪЖДА Общински съвет – Каварна да заплати на Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България“ със седалище гр.София, представлявано от Е.Д.Н. сумата от 600 лева заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Общински съвет – Каварна да заплати на ****ЕГН ********** *** сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 600 лева за договорено и заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Общински съвет – Каварна да заплати на ****ЕГН ********** *** сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 600 лева за договорено и заплатено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи. В случай на неподаване на касационна жалба или ако тя бъде отхвърлена, решението да се обнародва по реда на чл.37, ал.3 от ЗНА и чл.22, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.194 от АПК.
13 Административно дело No 303/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.- И.Г. ЕТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 10.7.2017г.
ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ гр.София, да заплати на Едноличен търговец „Ваня-И.Г.“ ЕИК *******, със седалище и адрес на управление в гр.*****,, у представляван от И.И.Г. сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, в хода на съдебното производство по нахд № 358/2014г. по описа на Районен съд - *****, образувано по жалба срещу наказателно постановление № 11-9889 от 13.09.2011г. на зам.-директора на ТД на НАП-Варна, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.05.2017г. - датата на подаване на исковата молба. ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ гр.София, да заплати на Едноличен търговец „Ваня-И.Г.“ ЕИК *******, със седалище и адрес на управление в гр.*****, представляван от И.И.Г. сумата от 10 (десет) лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
14 Административно наказателно дело (К) No 333/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Д.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 10.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 71/ 22.05.2017 г. по нахд № 338/ 2016 год. по описа на Районен съд – Балчик, в частта в която за нарушение по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 181, т. 1 от ЗДвП е наложено на Н.Д.Н., ЕГН **********,*** административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. (петдесет лева). ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71/ 22.05.2017 г. по нахд № 338/ 2016 год. по описа на Районен съд – Балчик В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ. Решението не подлежи на обжалване.
15 Административно дело No 147/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. №629/21.3.17г. и ПРЕКРАТЯВА производството по АД №147/17г. по описа на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА Добрички общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 35лв. за обнародване на обявлението за оспорване. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС от днес за Окръжна прокуратура и от получаване на съобщението от Добрички общински съвет.
16 Административно наказателно дело (К) No 254/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Я.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 47/11.04.2017г., постановено по н.а.х.д. № 314/2016г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 11.7.2017г.
17 Административно дело No 280/2017 Закон за движението по пътищата Д.Н.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.И. с ЕГН ********** *** срещу писмо с рег.№ 851000-5202/27.04.2017г. на началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Добрич. ОСЪЖДА Д.Н.И. с ЕГН ********** *** да заплати на началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Добрич съдебни разноски за първата инстанция в размер на 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно наказателно дело (К) No 298/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА ДЕАЛИ ЕООД Решение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №163 от 13.04.2017 г. по нахд №848/2016 г. на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
19 Административно наказателно дело (К) No 323/2017 ЗАНН: КЗП ДИМИТЪР ПАВЛОВ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №43/12.04.2017 г., постановено по нахд 357/2016 г. на Районен съд гр. Каварна, като вместо това Постановява ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №В-0042621 от 05.10.2016 г. на Директора на РД Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „Д.П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление с. Българево, ул. “13-та” №23, представлявано от управителя Д.П.В. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.209 от Закона за туризма за нарушаване на чл.114, т.3 от същия закон като намаля размера на имуществената санкция на 500 /Петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 11.7.2017г.
20 Административно наказателно дело (К) No 281/2017 ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 118/20.03.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1535/2016 г. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 284/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПАЛМА-93-СД-ВЕГА-44-НАЧАЛНИКОВ, СТОЯНОВ И СИЕ КД Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 53 от 18.04.2017г., постановено по н.а.х.д. № 412/2016г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 12.7.2017г.
22 Административно наказателно дело (К) No 290/2017 ЗАНН: НАП ШАБЛА ХОЛИДЕЙС ООД ТД НА НАП - ГР. ВАРНА Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31 от 24.03.2017г., постановено по нахд № 296/ 2016 г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 12.7.2017г.
23 Административно наказателно дело (К) No 306/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Л.И.М. Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 120/ 21.03.2017 год. по нахд № 1620/ 2016 год. по описа на РС – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 28 – 0000412/ 10.10.2016 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Добрич, с което на Л.И.М., ЕГН **********,*** са наложени съответно на основание чл. 178в, ал. 5 от ЗДвП “глоба” в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 36 от 15.05.2006 г. на МТИТС и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП „глоба“ в размер на 10.00 лв. за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2017г.
24 Административно наказателно дело (К) No 310/2017 ЗАНН: ДИТ КАЛАКРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 04.04.2017 г. по НАХД № 383/2016 г. на Районен съд - Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2017г.
25 Административно дело No 318/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на областен управител на област Добрич решение № 4-45 по протокол № 4 от заседание на Общински съвет на община Тервел, проведено на 27.04.2017г. ОСЪЖДА Общински съвет – Тервел да заплати на Областна администрация Добрич сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно наказателно дело (К) No 320/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДИМИТЪР ПАВЛОВ ЕООД Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 13.04.2017г., постановено по нахд № 363/ 2016 г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2017г.
27 Административно наказателно дело (К) No 327/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА КИБЕЛА - 2014 ЕАД Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 168 от 19.04.2017г., постановено по нахд № 240/ 2017 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2017г.
28 Административно наказателно дело (К) No 338/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Т.П.Т. Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 152 от 19.04.2017 г. по н.а.х. дело № 103/2017 г. на Районен съд гр. Силистра. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.7.2017г.
29 Административно дело No 628/2016 ДОПК АЛГУС ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГР.ДОБРИЧ Определение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на директора на дирекция „М.Д.Т.“ при Община Добрич за изменение на определение № 84/09.03.2017г. по адм.д. № 628/2016г. по описа на АдмС-Добрич в частта му за разноските. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 348/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Х.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.7.2017г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Г.Х.А. с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, сумата от 225 (двеста двадесет и пет) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди – част от изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, в хода на съдебното производство по нахд № 1119/2016г. по описа на Районен съд - Добрич, образувано по жалба срещу наказателно постановление наказателно постановление № 16-0851-001266 от 26.07.2016г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Добрич. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Г.Х.А. с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, сумата от 310 (триста и десет) лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
31 Административно наказателно дело (К) No 343/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.В. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 16.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174/ 24.04.2017 г. по нахд № 1079/ 2016 год. по описа на Районен съд – Добрич, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0851-000902 от 15.06.2016 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Добрич, с което на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено на В.Г.В. административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение по чл. 103 от ЗДвП.. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.7.2017г.
32 Административно наказателно дело (К) No 297/2017 ЗАНН: НАП ЕТ Т.Т. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Решение от 17.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 101 от 17.03.2017 г. по н.а.х. дело № 105/2017 г. на Районен съд гр. Силистра. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.7.2017г.
33 Административно наказателно дело (К) No 344/2017 ЗАНН: ИААА В.П.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 17.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 177 от 24.04.2017г., постановено по нахд № 1551/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000418/21.10.2016 г. на началника на Областен отдел "Автомобилна администрация" гр. Добрич, с което В.П.Д. с ЕГН **********, за нарушение на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41/2008 г. на МТ, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози на жалбоподателя, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лв.№ 96 от 04.07.2016г. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.7.2017г.
34 Административно наказателно дело (К) No 353/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ЕМ-ВИ 02 ЕООД Решение от 17.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64 от 16.05.2017г., постановено по нахд № 62/2017г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.7.2017г.
35 Административно дело No 389/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 17.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер в деловодната програма АД № 389/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Препис от определението да се изпрати на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
36 Административно наказателно дело (К) No 391/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Г.П. ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАВАРНА Определение от 17.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 391/2017 г. и ИЗПРАЩА делото на ВАС за определяне на друг равен по степен административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.7.2017г.
37 Административно дело No 548/2016 Закон за местните данъци и такси Д.Т.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 18.7.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА постигнатото между ответника *****Г. ***, със седалище и адрес на управлението : гр.Добрич, ул. „Независимост” № 20, чрез адвокат В.Г., наричана в споразумението “Първа страна” и жалбоподателя Д.Т.В. с ЕГН **********, чрез пълномощника му Т.Д.В., наричан по-долу “Втора страна”, споразумение със следното съдържание: 1.Страните по споразумението приемат за установени задълженията, посочени в спогодбата и произтичащи от задължения на втората към първата страна за ТБО за недвижим имот, находящ се в с.Стефаново, общ.Добричка, с партиден № 5804Н6765, предмет на АД № 548/2016г. по описа на ДАдС, както следва : такса "обезвреждане на битови отпадъци в депо" за 2014г., 2015г. и до 30.06.2016г. общо в размер на 1 135.12 лева - главница; такса "поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване" за 2014г., 2015г. и до 30.06.2016г. общо в размер на 161.97 лева - главница. Не се претендира такса "сметосъбиране и сметоизвозване". При недължимост на ТБО за сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 528.69 лева, задължението за другите два компонента са в общ размер 302.11 лева, от които обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 226.58 лв. ( 251756.87 лв. умножена по 1.2 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 9 месеца) и чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 75.53 лв. ( 251756.87 лв. умножена по 0.4 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 9 месеца), които следва да бъдат платени на 2 вноски, І – ва вноска до 30.06.2014 г. и втора до 31.10.2014 г. С приходна квитанция серия ББ15, № 5804023210/30.10.2015 г., Д.Т.В. с ЕГН ********** е платил на 30.10.2015 г. ТБО за 2014 г. в размер на общо 626.88 лв., с които се погасяват задължения в пълен размер от 322.59 лв., от които главници в размер от 302.11 лв. и лихви за забава по първа вноска в размер на 20.48 лв. /15.36 лв. дължима лихва за забава за услуга : обезвреждане на битови отпадъци в депа,изчислена върху главница от 113.29 лв., считано от 01.07.2014 г. до датата на плащане 30.10.2015 г. и 5.12 лв., дължима лихва за забава за услуга: поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,изчислена върху главница от 37.76 лв., считано от 01.07.2014 г. до датата на плащане 30.10.2015 г./ За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. ТБО е в размер на общо 815.39 лв., изчислен върху данъчна оценка от 251664.75 лв. умножена по 4.4 на хиляда, от които обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 719.76 лв. ( 251664.75 лв. умножена по 2.86 на хиляда ) чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 95.63 лв. (251664.75 лв. умножена по 0.38 на хиляда ) С разлика от 304.29 лв. ще се погасят частично задължения за 2015 г. за услуга обезвреждане на битови отпадъци в депа, и остава дължима главница в размер на 415,47 лв. Остават дължими 95.63 лв. за услуга „чистота на територии за обществено ползване”, или общо главница в размер на 511.10 лв. и лихви за забава в размер на 38.30 лв. /29.83 лв., дължима лихва за забава за услуга : обезвреждане на битови отпадъци в депа, изчислена върху главница от 415, 47 лв., считано от 01.11.2015 г. до 15.07.2016 г. и 8.47 лв., дължима лихва за забава за услуга:поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, изчислена върху главница от 47.82 лв., считано от 01.07.2015 г. до 30.10.2015 г., и върху главница 95.63 лв., считано от 01.11.2015 г. до 15.07.2016 г. /. За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. ТБО е в размер на общо 407.55 лв., изчислен върху данъчна оценка от 251570.32 лв. умножена по 4.4 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца, от който за обезвреждане на битови отпадъци в депа в размер на 359.75 лв. ( 251570.32 лв. умножена по 2.86 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца) чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 47.80 лв. ( 251570.32 лв. умножена по 0.38 на хиляда разделено на 12 месеца умножено по 6 месеца). Дължимите лихви за забава върху за всяка една от услугите по отделно възлиза на общо 1.70 лв. от която : 1.50 лв., дължима лихва за забава за услуга: обезвреждане на битови отпадъци в депа, изчислена върху главница от 359.75 лв., считано от 01.07.2016 г. до 15.07.2016 г. и 0.20 лв., дължима лихва за забава за услуга : поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,изчислена върху главница от 47.80 лв., считано от 01.07.2016 г. до 15.07.2016 г. 2.Страните приемат за безспорно установено, че към 18.07.2017 година Втората страна дължи на Първата страна сумата от 958, 65 лева (918, 65 лева главница и 40, 00 лева лихви), представляваща сбор от задълженията по пункт първи от настоящото споразумение, определени в табличен вид. Върху неизплатената част от задължението се начислява законна лихва, считано от датата на възникване на задължението до окончателното изплащане на сумата. 3.Двете страни заявяват, че няма да имат каквито и да е било претенции една към друга, произтичащи от сторените по АД № 548/2016г. по описа на ДАдС разноски. ОБЕЗСИЛВА акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-290/16-1/15.07.2016г., издаден от *******– главен експерт ДТ в отдел МДТ при община Добричка В ЧАСТТА, в която в тежест на Д.Т.В. *** са установени задължения за ТБО за периода 2014—30.06.2016г. и лихви за просрочие към тях, изчислени към 15.07.2016г., за недвижим имот, находящ се в с.Стефаново, община Добричка по партиден № 5804Н6765, в общ размер на 2021, 98 лева, от които 1864, 69 лева главница и 157, 29 лева лихви. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 548/2016 г. по описа на АдмС-Добрич поради постигнато споразумение между страните по делото. На основание чл. 178, ал. 6 от Административно процесуалния кодекс, потвърденото от съда споразумение има значение на влязло в сила съдебно решение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.
38 Административно дело No 92/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АГРИ.СС ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Решение от 18.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 415/ 20.02.2017 г. от „АГРИ.СС“, ЕООД, ЕИК *******, адрес: Генерал Тошево, ул. „*******“ № 2, представлявано от С.И.С., подадена чрез адв. Н.Г.Й., съдебен адрес:***, офис 6, за обявяване нищожността на Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. изх. № 02-080-2600/1592 от 19.05.2016 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ в частта, в която не са одобрени площи в размер на 367.52 ха. . ОСЪЖДА „АГРИ.СС“, ЕООД, ЕИК *******, адрес: Генерал Тошево, ул. „*******“ № 2, представлявано от С.И.С., да заплати на ДФ „Земеделие“, София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 съдебно – деловодни разноски в размер на 300 лв. (триста лева). РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
39 Административно дело No 305/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областния управител на Област Добрич, срещу Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община град Добрич, приета с Решение №3 ,по протокол №19 от заседание на ОС-Добрич,проведено на 25.04.2017г. , като противоречащ на чл. 42,ал.2 от Закона за хазарта,чл.2,ал.2-4, чл.4, ал.1-4,чл.5 от Наредба за правилата, начините,техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл.44 от Закона за хазарта и чл.30,ал.2,т.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. ОТМЕНЯ разпореждането си от 19.06.2017г. В ЧАСТТА, с която делото е насрочено за разглеждане на 10.10.2017г. от 13.00 часа. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 305 по описа за 2017г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
40 Частно административно дело No 400/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МЕРИДИАН 96 ООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Определение от 18.7.2017г.
СПИРА предварителното изпълнение на заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич, до решаване на спора по същество,с влязъл в сила съдебен акт. ДА СЕ ДОКЛАДВА жалбата от В.Н.К., в качеството й на представляващ „Меридиан 96“ ЕООД, срещу заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич,за образуване на административно дело, по което оспорването да бъде разгледано по същество. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД 11-282/13.07.2017. за спиране експлоатацията на обект/дейност на Директора на ОДБХ-град Добрич подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
41 Административно наказателно дело (К) No 275/2017 ЗАНН: ДНСК А.- Ю.Б. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/16.03.2017 год. по н.а.х.д. № 343/2016 год. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.7.2017г.
42 Административно дело No 308/2017 КСО Р.Д.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Д.П. ***, РЕШЕНИЕ № 7/03.04.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Добрич и потвърденото с него РАЗПОРЕЖДАНЕ № 241-00-1970-5/23.03.2017г. на ръководителя на Осигуряването за безработица при ТП на НОИ Добрич. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя на Осигуряването за безработица при ТП на НОИ –Добрич за ново произнасяне при спазване на дадените указание при тълкуването и прилагането на закона в 14 –дневен срок от влизане на настоящото решение в сила. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Добрич да заплати на Р.Д.П. *** сумата от 300 / триста/ лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
43 Административно наказателно дело (К) No 354/2017 ЗАНН: ДИТ ИЗВОРА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54 по нахд № 330/ 2016 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е потвърдено изцяло наказателно постановление № 08-000001/207 от 15.08.2016 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.7.2017г.
44 Административно дело No 283/2017 Закон за движението по пътищата ЛИТАЛИАНО КАРС 2015 ЕООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Литалиано Карс 2015“ ЕООД ЗАПОВЕД № 851з-35/20.04.2017г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр.Добрич, с която е отказана първоначална регистрация на лек автомобил “САНГ ЙОНГ – РЕКСТОН“, с рег. № хххххх, рама № KPTG0B1FS4P157198 – по документи, внос от Италия. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление № 170851003155, подадено на 14.03.2017г. от „Литалиано Карс 2015“ ЕООД в едномесечен срок от предоставяне на автомобила за оглед след влизане на решението в сила. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно наказателно дело (К) No 288/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СИЛИСТРА ДУНАВ АД Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 15 от 10.02.2017г. по н.а.х.д. № 1083/2016г. по описа на Районен съд – Силистра, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19-000509 от 30.11.2016 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Силистра, с което на “Дунав” АД, със седалище и адрес на управление гр.Силистра, ул. “Симеон Велики” № 34, ЕИК *****, представлявано от К.Ж.И., за извършено нарушение по чл.62, ал.1 от КТ на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
46 Административно дело No 221/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители М.И.С.Н. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №03-080-РД/32 от 27.04.2016 г. на директора на Областна дирекция - Добрич на ДФ "Земеделие". ВРЪЩА делото като преписка на директора на Областна дирекция - Добрич на ДФ "Земеделие", за ново произнасяне, в съответствие с указанията, дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на М.И.С. ЕГН ********** ***, направените съдебно-деловодни разноски в размер на 720 /Седемстотин и двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
47 Частно административно дело No 413/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МЕРИДИАН 96 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Определение от 21.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Н.К., в качеството й на представляващ „Меридиан 96“ ЕООД,със седалище и адрес на управление с. Кранево, ул. „Черноморска“ №4, ЕИК 124052768, за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД 11-291/17.07.2017г. за заличаване на регистрацията на обект за производство с храни/за търговия с храни. ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 413/2017г. по описа на Административен съд Добрич . Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 173/2017 КСО П.Д.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 25.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 712/ 29.03.2017 год. на П.Д.М., ЕГН **********,*** Решение № 10/ 07.03.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата на П.Д.М. против Разпореждане № **********/ 03.01.2017 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на П.Д.М., ЕГН **********,*** сумата от 794 лв. (седемстотин деветдесет и четири лева) съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните.
49 Частно административно дело No 416/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.А.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 25.7.2017г.
СПИРА допуснатото по закон изпълнение на Заповед №1589/30.12.2014 г. на кмета на община Балчик. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
50 Административно дело No 165/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Н.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 26.7.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №314/16.03.2016 г. на Кмета на Община Добрич. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на М.Н.С. ЕГН **********о*** сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 1 610 /Хиляда шестотин и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно дело No 266/2017 Закон за защита от дискриминация К.Д.Й. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ - СОФИЯ Решение от 26.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Й. *** против решение № 120/29.03.2017г. на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), 5-членен разширен заседателен състав, постановено по преписка № 254/2016г., в частта, в която е установено по отношение на Висшия адвокатски съвет – София и жалбоподателя Й., че нормативните изисквания за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати в Наредба № 2/29.10.2004г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати не съдържат дискриминационни разпоредби и е оставена без уважение жалбата на Й. в тази й част. ОСЪЖДА К.Д.Й. с ЕГН ********** *** да заплати на Комисията за защита от дискриминация разноски по делото в размер на 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.