Административен съд - Добрич
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 670/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.П.Р.,
К.В.Р.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 1.6.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 1179/ 18. 11. 2016 год. на Кмета на Община Каварна, по силата на която е разпоредено премахване на поставен преместваем обект “гараж и склад към него”, поставен на източната граница на имот с идентификатор 35064.501.1125 по КККР на гр. Каварна, собственост на Д.П.Р. и К.В.Р.,***. Решението може да се обжалва от страните в 14 дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
2 Административно наказателно дело (К) No 136/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №10/03.02.2017 год. по НАХД № 267/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 1.6.2017г.
3 Административно наказателно дело (К) No 142/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №15/06.02.2017 год. по НАХД № 264/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 1.6.2017г.
4 Административно дело No 148/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 1.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл.2, ал.1, т.4; чл.4, ал.1, т.3 /повторна/ и т.4; чл.18, ал.5 и ал.6 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шабла, приета с Решение по протокол №2 от 11.03.2003 г. на общински съвет Шабла. ОСЪЖДА Общински съвет Шабла да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
5 Административно наказателно дело (К) No 234/2017 ЗАНН: НАП АЛДО ИНТЕР ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 26/27.02.2017 г. по НАХД № 339/2016 г. на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.6.2017г.
6 Административно дело No 269/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Х.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 1.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 269 по описа за 2017г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
7 Административно наказателно дело (К) No 194/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ А.С.Г. Решение от 2.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23/08.02.2017 год. по НАХД № 315/2016 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.6.2017г.
8 Административно наказателно дело (К) No 202/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 2.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/08.02.2017 год. по НАХД № 313/2016 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.6.2017г.
9 Административно наказателно дело (К) No 203/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 2.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 31/31.01.2017 год. по НАХД № 197/2016 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.6.2017г.
10 Административно дело No 215/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация М.Т.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Определение от 2.6.2017г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 29.05.2017 г. за насрочване на второ заседание по делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 845/ 13.04.2017 г. на М.Т.М. *** Д. Ковачев № 25, вх. А, ет. 7, ап. 19, срещу Решение № 3/40 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Крушари, с което е дадено съгласие да се изготви и процедира изменение на ПУП – ПР за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25а, част от уличната регулация южно от ОК34 и част от уличната регулация южно от ОК 34 от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. Александрия, община Крушари. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 215/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.
11 Административно наказателно дело (К) No 235/2017 ЗАНН: НАП АЛДО ИНТЕР ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 2.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34/07.03.2017 г. по НАХД № 363/2016 г. на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.6.2017г.
12 Административно дело No 571/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОБРИЧ Решение от 5.6.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 117/22.03.2017 г. по адм. дело № 571/2016 г. по описа на АдмС - Добрич, като в диспозитива на решението на ред четвърти вместо цифрата "10 565.90" да се чете цифрата "10 560.95". РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно наказателно дело (К) No 118/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ВЕСТ БГ ЕООД Решение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/17.02.2017г. на Районен съд-Балчик, постановено по н.а.х.д.№ 408 по описа на съда за 2016 год. Решението не подлежи на обжалване.
14 Административно наказателно дело (К) No 155/2017 ЗАНН: МВР К.Т.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №42/02.02.2017 год. по НАХД №382/2016 год. на Районен съд, гр. Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.6.2017г.
15 Административно наказателно дело (К) No 172/2017 ЗАНН: НАП Т.К. ЕТ ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 24/24.02.2017г. на Районен съд Балчик по н.а.х.д. № 358 по описа за 2016 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 209826/22.08.16г.,издадено от Директора на ТД на НАП Варна, с което на ЕТ „Т.К.“, БУЛСТАТ ***,със седалище и адрес на управление гр.Добрич,ул. Стоил войвода №16,ет4,ап.16, представлявано от Т.Г.К., за констатирано нарушение на чл. 25,ал.1,т.1,във връзка с чл. 3,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118,ал.4,т.4 и чл. 185,ал. 1, от ЗДДС, е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500/петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.6.2017г.
16 Административно наказателно дело (К) No 188/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 33/ 31. 01. 2017 год. по н.а.х.д. № 190/ 2016 год. на Районен съд –Ген. Тошево . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.6.2017г.
17 Административно наказателно дело (К) No 200/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 30/ 31. 01. 2017 год. по н.а.х.д. № 185/ 2016 год. на Районен съд –Ген. Тошево . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.6.2017г.
18 Административно наказателно дело (К) No 201/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 5.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 25/ 08. 02. 2017 год. по н.а.х.д. № 318/ 2016 год. на Районен съд –Ген. Тошево . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.6.2017г.
19 Административно наказателно дело (К) No 321/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА   Определение от 5.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 321/2017 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Балчик за администриране на касационна жалба подадена от КЗП Варна срещу решение от №62 от 15.05.2017 г. по нахд № 61/2017 г. по описа на Районен съд гр.Балчик Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.6.2017г.
20 Административно наказателно дело (К) No 322/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА   Определение от 5.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кад № 322/17г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Балчик за администриране на касационна жалба на Комисия за защита на потребителите – Регионална дирекция Варна срещу решение № 64/16.05.2017г. по нахд № 62/2017г. по описа на РС гр.Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.6.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 168/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.В.Г. ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 6.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6/01.02.2017г. по н.а.х.д. № 407/2016г. на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.6.2017г.
22 Административно наказателно дело (К) No 196/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 6.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 35/31.01.2017г., постановено по нахд № 198/2016г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила от 6.6.2017г.
23 Административно наказателно дело (К) No 198/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 6.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 36/31.01.2017г., постановено по нахд № 195/2016г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила от 6.6.2017г.
24 Административно наказателно дело (К) No 127/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Й.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 7.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №33 от 27.01.2017 г., постановено по нахд №1300/2016 г. по описа на ДРС в частта с която е изменено НП 16-0851-001601/14.09.2016 г. на Началника на сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Добрич, в частта с която на Dimitru Ioan Cirstoiu, гражданин на Република Румъния за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП, като е намален размера на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС“ на 8 месеца, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП 16-0851-001601/14.09.2016 г. на Началника на сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Добрич, в частта с която на D.I.C., гражданин на Република Румъния за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.6.2017г.
25 Административно наказателно дело (К) No 171/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА СИАНА - ИВАНКА АТАНАСОВА ЕТ - БАЛЧИК Решение от 7.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27/27.02.2017г. на Районен съд-Балчик, постановено по н.а.х.д.№ 424 по описа на съда за 2016 год. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.6.2017г.
26 Административно наказателно дело (К) No 181/2017 ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ ЕКСПРЕС 2000 Г.Т. ЕООД - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 7.6.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 28/ 16.07.2017г., постановено по на.х.д. № 188 по описа на Районен съд Генерал Тошева, като вместо същото ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление НП № 66/28.06.2016г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните -Добрич, с което на “Експрес – 2000-ГТ” ЕООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Генерал Тошево, ***, представлявано от управителя Г.А.И., за нарушение на чл. 58, ал. 1, от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на основание чл. 437, ал.2 от същия закон е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.6.2017г.
27 Административно наказателно дело (К) No 197/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 7.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39/ 31.01.2017 год. по НАХД № 186 по описа на ГТРС за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000435/ 16.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на С.Л.Л., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.6.2017г.
28 Административно наказателно дело (К) No 236/2017 ЗАНН: НАП Й.Й.К. ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 7.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 25/ 27.02.2017 г. по нахд № 376/2016 г. по описа на Районен съд – Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16 - 213983/ 16.09.2016 г. на Директора на ТД на НАП - Варна, с което на Й.Й.К.,***, като представляващ ДЗЗД „Панорама“, ЕИК 177051948 на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лв. (триста лева) за нарушение на разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите, във връзка с чл. 118 от ЗДДС, като на основание чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС НАМАЛЯВА размера на наказанието от 300 лв. на 100 лв. (сто лева). Решението е окончателно.
В законна сила от 7.6.2017г.
29 Административно дело No 128/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детски градини на територията на Община Ген. Тошево, приета с решение № 8-4 на Общински съвет Ген. Тошево, взето с протокол № 8/ 29. 09. 2016 год. ОСЪЖДА Община Ген. Тошево да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
30 Административно наказателно дело (К) No 183/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Й.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 8.6.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 90/01.03.2017г. на Районен съд-Добрич, постановено по н.а.х.д.№ 1633 по описа на съда за 2016 год. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №15-0851-001937 от 07.10.2015г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, с което на Т.Й.Г. ЕГН ********** *** за нарушение чл.137,ал.1 и чл.103 от ЗДвП, са наложени съответно глоба в размер на 50 лева на основание чл.183,ал.4,т.7 от ЗДвП и глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца на основание чл.175,ал.1,т.4 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Т.Й.Г. ЕГН ********** ***. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.6.2017г.
31 Административно наказателно дело (К) No 187/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №24/08.02.2017 год. по НАХД № 317/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.6.2017г.
32 Административно наказателно дело (К) No 189/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №7/03.02.2017 год. по НАХД № 249/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.6.2017г.
33 Административно наказателно дело (К) No 199/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №32/31.01.2017 год. по НАХД № 184/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.6.2017г.
34 Административно наказателно дело (К) No 211/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.С.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/ 27.02.2017 г. по нахд № 1440/ 2016 год. по описа на Районен съд – Добрич в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 16-0851-000116 от 17.02.2016 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.6.2017г.
35 Административно наказателно дело (К) No 217/2017 ЗАНН: БАБХ ФАМИЛИЯ НИКОЛОВИ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №204/10.03.2017 год. по нахд №97/2017 год. на ДРС. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.6.2017г.
36 Административно наказателно дело (К) No 220/2017 ЗАНН: КРС ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 12 от 17.02.2017г., постановено по нахд № 325/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.6.2017г.
37 Административно наказателно дело (К) No 228/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Д.М.П. Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 87/28.02.2017 г., постановено по НАХД № 1703/2016 г. по описа на Добрички районен съд, като незаконосъобразно, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно наказателно постановление 28-0000451/15.11.2016 г. издадено от Началник ОО "Автомобилна администрация" гр. Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 8.6.2017г.
38 Административно дело No 273/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.П.   Определение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 273 по описа за 2017г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
39 Частно административно дело (К) No 302/2017 Частни КАНД и КАД Д.А.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БАЛЧИК Определение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 110/10.03.2017г., постановено по административно дело, означено като гр.д. № 48/2017г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.6.2017г.
40 Административно дело No 330/2017 КСО К.Д.К.   Определение от 8.6.2017г.
ИЗПРАЩА на Районен съд гр.Добрич молба на К.Д.К. ***, по която е образувано адм.дело № 330/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 330/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на молителя на електронния адрес, посочен в молбата му.
В законна сила от 8.6.2017г.
41 Частно административно дело No 331/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АГРО-ММ ЕООД   Определение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане за спиране изпълнението на приетото изменение на ПУП-ПРЗ и създаване на нов кв.35 на с.Дропла, одобрено със Заповед № 751/13.07.2016г. на кмета на община Балчик, обективирано в жалбата на „а. м.“ ЕООД гр.Добрич. ОСЪЖДА „а. м.“ ЕООД, ЕИК 124645028, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич,представлявано от с.д.м. да заплати в полза на Административен съд гр.Добрич сумата от 50 / петдесет / лева, представляваща държавна такса за образуваното съдебно производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 331/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно наказателно дело (К) No 177/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.С.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 71/21.02.2017г., постановено по н.а.х.д. № 1508/2016г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.6.2017г.
43 Административно наказателно дело (К) No 109/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА З.Д.К. Определение от 13.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Касационна жалба вх.№498 от 01.03.2017г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КАД №109/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от получаване на съобщаването за страните и с протест, в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Добрич.
44 Административно дело No 150/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 13.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 29,ал.1; чл.31,ал.1 ; чл.33,ал.1 и ал.2 и чл.43,т.10 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета от ОбС-Балчик на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси с решение №31 по Протокол №5/22.12.2016г. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
45 Административно наказателно дело (К) No 227/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАВАРНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Й.И.Ж. Решение от 13.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 18/ 02.03.2017 г. по нахд № 387/ 2016 год. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 88/ 22.02.2016г. на Началника на РУ - Каварна към ОД на МВР - Добрич, с което Й.И.Ж.,***, в качеството й на управител на дискотека „Бриз“, намираща се на ул. „Добротица“ № 39 в гр. Каварна, е наложено административно наказание „глоба“ в размер от 2000 лева на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Решението не подлежи на обжалване.
46 Административно наказателно дело (К) No 229/2017 ЗАНН: Общини ОБЩИНА КРУШАРИ М.М.Д. Решение от 13.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 108/ 14.03.2017 г. по нахд № 1533/ 2016 г. на Районен съд - Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № НД – 03 – 30/ 27.10.2016 г. на Кмета на Община Крушари. Решението е окончателно.
В законна сила от 13.6.2017г.
47 Административно дело No 328/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Т.В. РИОСВ - ВАРНА Определение от 13.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 328/2017г. по описа на АС – град Добрич. ВРЪЩА молбата на Д.Т.В. за разглеждане от Добричкия районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
48 Административно дело No 90/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.Б.М. НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "НСК" - ДОБРИЧ ПРИ РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 14.6.2017г.
ОТВЪРЛЯ жалбата на Х.Б.М. *** срещу писмо с изх. № Б-396-00-032 от 15.02.2016г. на началника на РО-НСК Добрич към РДНСК-Североизточен район. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 14.6.2017г.
49 Административно дело No 116/2017 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.Е.Ц. ДЛ. ЛИЦЕ ПО ГРАЖД. СЪСТОЯНИЕ - СТ.ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩ.ДОБРИЧ, СНЕЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ обективираният в удостоверение за съпруг/а и родствени връзки с изх. № 94П-00-382/15.02.2017г., издадено от длъжностно лице по гражданско състояние, старши експерт в Дирекция “ГРОН” при община Добрич – С.И., отказ по заявление с вх. № 94П-00-382/14.09.2016г., подадено от П.Е.Ц. *** с ЕГН **********, с искане за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на М.С.П. с включване на роднини по права и съребрена линия до шеста степен. ИЗПРАЩА делото като преписка на длъжностното лице по гражданското състояние при община – Добрич за ново произнасяне по искането при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно дело No 151/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич израза „ такси в двоен размер“ в чл.17,ал.3 и чл.20,ал.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел, приета от ОбС-Тервел на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси с решение № 1-5 по Протокол №1/28.01.2011г. изменяна многократно, последно на 28.07.2016г. с решения № 6-72 и 6-73. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич чл.32а,ал.1, т.9 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич, т.37 и точки от т.37а до т.37е от Приложение 2 „списък с видовете услуги и цените за тях,предоставяни от община Тервел“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич изразите „имотът не ми/ни е основно жилище“ и „…в двоен размер….“ от Приложение 4А-„Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.20 от Наредбата“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел, приета от ОбС-Тервел на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси с решение № 1-5 по Протокол №1/28.01.2011г. изменяна многократно, последно на 28.07. 2016г. с решения № 6-72 и 6-73. ОСЪЖДА Община Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. ОСЪЖДА община Тервел да запрати на А.Б.Х. ЕГН ********** направените по делото разноски,представляващи платен адвокатски хонорар в размер на 480/четиристотин и осемдесет/ лева. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
51 Административно наказателно дело (К) No 219/2017 ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА ПАТО ЕООД Решение от 14.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19 от 21.02.2017 год., постановено по н.а.х. дело № 319 по описа на Районен съд Балчик за 2016г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.6.2017г.
52 Административно наказателно дело (К) No 295/2017 ЗАНН: ИААА И.Т.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 24/ 17.03.2017 год. по НАХД № 277 по описа на Каварна за 2016 год., с което е потвърдено Наказателно постановление № 28-0000487/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на И.Т.К., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000487/ 18.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.6.2017г.
53 Административно дело No 101/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ   Решение от 15.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 25, ал. 4, ал.5 и ал.6 и на чл.29, ал.5 и ал.6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини в Община Балчик, приета с решение № 34 по протокол № 5 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22. 12. 2016 год. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35 лева. Решението може да се обжалва пред ВАС на Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК в случай, че срещу него няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от ВАС. Решението влиза в сила от деня на обнародването му.
54 Административно дело No 258/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.6.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на М.И.К., ЕГН **********,*** сумата от 300 лв. (триста лева), представляваща обезщетение за причинените ? имуществени вреди, представляващи направени разходи за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на Наказателно постановление № 5/ 22.02.2015 г. на Началника на РУ – Каварна при ОД МВР - Добрич, издадено срещу М.И.К. за нарушение по чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето, поради отмяната му като незаконосъобразно с Решение № 30 от 22.03.2017 г. по НАХД № 367/ 2016 г. по описа на Районен Съд - Каварна, ведно със законната лихва върху посочената главница от датата на подаване на исковата молба - 04.05.2017 г. до окончателното ? изплащане, както и сторените по настоящото производство разноски в размер на 300 лв. (триста лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба и касационен протест пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно наказателно дело (К) No 210/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕС ГРУП ХЮМЪН КЕПИТЪЛ ЕООД Решение от 16.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/ 20. 02. 2017 год. по НАХД № 1014/ 2016 год. по описа на Районен съд-Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.6.2017г.
56 Административно дело No 119/2017 Закон за местните данъци и такси ПОЛАРИС 43 ЕООД НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № АУЗ-107- 053/ 25. 03. 2016 год., издаден от Р. *****, отдел “Местни данъци и такси” Община Добричка, потвърден с решение № Ж-84#1/ 24. 01. 2017 год. на Началника на отдел “Местни данъци и такси” при Община Добричка в частта му, в която са установени задължения на “*****” ЕООД, ЕИК ***** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “***** № 23 и със съдебен адрес ***3 за такса битови отпадъци за осем нежилищни имота в с. Прилеп, община Добричка, подробно описани в акта, за периода 1. 01. 2010 год.-31. 12. 2015 год. в размер на 914. 86 лв. главница и лихви за периода 1. 12. 2010 год.-25. 03. 2016 год. в размер на 270. 18 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
57 Административно дело (К) No 212/2017 Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО В.В. ЕТ Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 36/01.03.2017 г., постановено по административно дело № 321 по описа на Районен съд - Генерал Тошево за 2016г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“В.В.“***, представляван от В.В. срещу писмо с изх. № АО-02-19-960/28.01.2016г., издадено от В. *** Тошево. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.6.2017г.
58 Административно наказателно дело (К) No 244/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Т.К.Й. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 88 от 28.02.2017г., постановено по нахд № 1743/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2017г.
59 Административно наказателно дело (К) No 291/2017 ЗАНН: ИААА И.Т.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 20.6.2017г.
Прекратява делото на осн. чл. 133 ал. 6 от АПК и ИЗПРАЩА НА ВАС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
60 Административно наказателно дело (К) No 293/2017 ЗАНН: ИААА П.И.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 20.6.2017г.
Прекратява делото на осн. чл. 133 ал. 6 от АПК и ИЗПРАЩА НА ВАС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
61 Административно наказателно дело (К) No 294/2017 ЗАНН: ИААА И.Т.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 20.6.2017г.
Прекратява делото на осн. чл. 133 ал. 6 от АПК и ИЗПРАЩА НА ВАС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
62 Административно дело No 55/2017 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Д. с ЕГН ********** ***, заповед с рег. № 357з-112/19.01.2017 год. на директора на ОД на МВР - Добрич, с която на жалбоподателя, на основание чл.194, ал.2, т.2 от ЗМВР, във вр. чл.200, ал.1, т.11, пр. първо и чл.201, ал.1, т.2 от ЗМВР, във вр. с §1, т.22 от ДР на ЗМВР и чл.204, т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “забрана за повишаване в длъжност” за срок от една година, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Д.Д.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 410 лева, сторени разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
63 Административно дело No 56/2017 Закон за министерство на вътрешните работи Н.С.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С. ***, заповед с рег. № 357з-113/19.01.2017 год. на директора на ОД на МВР - Добрич, с която на жалбоподателя, на основание чл.194, ал.2, т.2 от ЗМВР, във вр. чл.200, ал.1, т.11, пр.1 и чл.201, ал.1, т.2 от ЗМВР, във вр. §1, т.22 от ДР на ЗМВР и чл.204, т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “забрана за повишаване в длъжност” за срок от една година, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Н.С. *** сумата от 410 лева, сторени разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
64 Административно наказателно дело (К) No 209/2017 ЗАНН: ДИТ ПГ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/ 27.02.2017г., постановено по нахд № 1530/2016г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .
65 Административно наказателно дело (К) No 274/2017 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ЕКОГРУП ЕООД Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43 от 04.04.2017г., постановено по нахд № 123/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.6.2017г.
66 Частно административно дело No 364/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.2.-Х.Х. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 23.6.2017г.
СПИРА изпълнението на Заповед № 458 от 06.06.2017 г., издадена от Кмета на община Каварна, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6, ал. 3, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат преместваем обект, състоящ се от търговски обект с площ 100 кв. м, допълнително помещение към търговския обект с площ 15 кв. м и навес с площ 8.5 кв. м, поставен върху петно № 59 по схемата за разполагане на преместваеми обекти в гр. Каварна, до окончателното приключване на производството по оспорване на заповедта. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
67 Административно дело No 230/2017 Други С.С.К. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕН. ТОШЕВО КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.6.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0265—000069 от 27.03.2017г. на началника на Районно управление Генерал Тошево към ОД на МВР-Добрич, Д.П.П., с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС № 282967678 до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца, издадена срещу С.С.К. с ЕГН ********** ***. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР –Добрич да заплати на С.С.К. с ЕГН ********** *** сумата от 310 (триста и десет) лева, представляващи разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
68 Административно наказателно дело (К) No 276/2017 ЗАНН: ДНСК А.- Ю.Б. ЕТ ДНСК - ГР. СОФИЯ Решение от 26.6.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 22/ 16.03.2017 г. по нахд № 344/ 2016 г. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.6.2017г.
69 Административно дело No 253/2017 Други С.В.Т. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 27.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Т. *** против заповед за прилагане на ПАМ №17-0851-000213/19.03.2017 г. на Началник сектор "Пътна полиция” към ОД на МВР Добрич, по силата на която на осн. чл. 171, т. 2А е наложена ПАМ "Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни”, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал. 1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
70 Административно дело No 241/2017 Закон за автомобилните превози АГРОИМПУЛС 2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Решение от 28.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Агроимпулс 2000” ООД, ЕИК 130387582, със седалище и адрес на управление гр.Тервел, ул. “Ген.Столетов” № 20, представлявано от управителя Е.Д.Н. срещу заповед № РД-01-99/23.03.2017г. на изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация” – София, оправомощен със заповед № РД-08-178/11.04.2016г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с която на основание чл.11, ал.1, т.1, б.”б”, във вр. чл.7, ал.2, т.3 и ал.6 от ЗАвтПр и чл.6, чл.9, ал.3, т.2, б. “а” и чл.14а от Наредба № 11 от 31.10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари са прекратени правата на жалбоподателя, произтичащи от лиценз на Общността № 10053 за превоз на товари, издаден на 12.02.2013г., отнет е лицензът и заверените копия към него и е наредено моторните превозни средства към лиценза да се отпишат от регистъра по чл.6, ал.1 от ЗАвтПр. ОСЪЖДА “Агроимпулс 2000” ООД, ЕИК 130387582, със седалище и адрес на управление гр.Тервел, ул. “Ген.Столетов” № 20, представлявано от управителя Е.Д.Н. да заплати на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” – София сумата от 100 лева разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно наказателно дело (К) No 272/2017 ЗАНН: НАП СМАРТ ИНВЕСТ 2010 ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 28.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 07.03.2017г., постановено по нахд № 338/ 2016 г. по описа на Районен съд – Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
72 Административно наказателно дело (К) No 287/2017 ЗАНН: НАП АТЛАНТИК ВАРНА ЕООД ТД НА НАП - ГР. ВАРНА Решение от 28.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39 от 13.03.2017г., постановено по нахд № 409/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
73 Административно наказателно дело (К) No 287/2017 ЗАНН: НАП АТЛАНТИК ВАРНА ЕООД ТД НА НАП - ГР. ВАРНА Решение от 28.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39 от 13.03.2017г., постановено по нахд № 409/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
74 Административно наказателно дело (К) No 125/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №14/18.01.2017 г. по н.а.х.д. № 915/2016г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2017г.
75 Административно дело No 245/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 29.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбите на чл.1, ал.2, чл.28, ал.1 ( в санкционната му част), чл.28, ал.2, чл.29, ал.1 ( в санкционната му част ) и по отношение на т.5в и т.5г, чл.29, ал.2, чл.30, ал.1 и чл.30, ал.2 от Наредба № 19 за управление на общинските пътища в Община Крушари, приета от Общински съвет Крушари , на осн. чл.23 от Закона за пътищата с Решение № 8/90 по Протокол № 8/30.07.2010г. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Крушари да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
76 Административно наказателно дело (К) No 255/2017 ЗАНН: НАП ДЕЙЗИ ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37/09.03.2017 г. по НАХД № 298/2016 г. на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2017г.
77 Административно наказателно дело (К) No 262/2017 ЗАНН: БАБХ ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №31/06.03.2017 г., постановено по НАХД № 286/2016 г. по описа на Районен съд гр. Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.6.2017г.
78 Административно наказателно дело (К) No 301/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИН Решение от 30.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 40 от 17.03.2016 г., постановено по нахд № 56/2016 г. по описа на РС гр. Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 174202/ 04.12.2015 г. на заместник - директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ ******, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2017г.
79 Административно дело No 304/2017 Закон за местните данъци и такси ТОФЪР ЛТД ЕООД   Определение от 30.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от ***със седалище и адрес на управление ***представлявано от управителя К.Р.С.Н., чрез *.***. - САК против Решение №РД-01-0501 от 05.04.2017 г. на кмета на община Каварна, с което е потвърден РА №11 от 14.02.2017 г., издаден на осн. чл.119, ал.2 от ДОПК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №304/2017 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.