АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2016г. до 30.6.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 231/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 1.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1186/31.05.2016 г. от "Т******* В**** ****, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В****, Р**** *******, Б*** ********* № **, сграда на М*** Ц*** М***-В****, представлявано от В.С.М., подадена чрез адв. П.С., ПАК, съдебен адрес:***, тел. *** ** 01, факс *** ** 02 срещу Отказ с рег. № 70-00-642/18.04.2016 г. на Главния архитект на Община град Добрич по заявление с рег. № 70-00-642/11.04.2016 г. за смяна на титуляр в Разрешение за строеж № 146/05.07.2002 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 231/2016 г. по описа на Административен съд – Добрич.. ИЗПРАЩА жалбата на "Т******* В**** ****, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. В****, Р**** *******, Б*** ********* № **, сграда на М*** Ц*** М***-В****, представлявано от В.С.М., подадена чрез адв. П.С., ПАК, съдебен адрес:***, тел. *** ** 01, факс *** ** 02 срещу Отказ с рег. № 70-00-642/18.04.2016 г. на Главния архитект на Община град Добрич по заявление с рег. № 70-00-642/11.04.2016 г., на Началника на РО НСК Добрич РДНСК Североизточен район за произнасяне по реда на чл. 216 от ЗУТ. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
2 Административно наказателно дело (К) No 106/2016 ЗАНН: Общини КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Р.М.Й. Решение от 2.6.2016г.
Решение № 163/2.06.2016 г.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/ 08.01. 2016 год.,постановено по н.а.х.д. № 1117 по описа на РС – Добрич за 2015 год. Решението е окончателно.
В законна сила от 2.6.2016г.
3 Административно наказателно дело (К) No 111/2016 ЗАНН: МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Г.И.Н. Решение от 2.6.2016г.
Решение № 164/2.06.2016 г.ОТМЕНЯ Решение № 31 от 21.01.2016г. по н.а.х.д. № 1531 по описа за 2015 год. на Районен съд гр.Добрич. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.6.2016г.
4 Административно наказателно дело (К) No 150/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ К.Д.Т. Решение от 2.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/23.02.2016г., постановено по нахд № 200/2015г. по описа на Балчишкия районен съд. Решението е окончателно.
5 Частно админист. наказателно дело (К) No 222/2016 Частни КАНД ЕКОГРУП ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Определение от 3.6.2016г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 225/11.04.2016г. на Балчишкия районен съд, постановено по н.а.х.д. № 123/2016г., с което е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
6 Административно дело No 740/2015 Други Т.А.Д.,
С.И.Д.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Решение от 6.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Д. ЕГН ********** и С.И.Д. ЕГН **********,***, срещу заповед № РД-18-46/ 06.11.14г. на Изпълнителния директор на АГКК, с която на основание чл.49, ал.1, във вр. чл. 49в, ал.1, т.1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 73780.501.211 и 73780.501.212 – с.Тюленово, община Шабла, област Добрич. ОСЪЖДА Т.А.Д. ЕГН ********** и С.И.Д. ЕГН **********,***,да заплатят на Р.Н.М. ЕГН ********** ***. Д.Списаревски№4, вх.В,ет.2, ап.3, 700 (седемстотин)лв.,платен адвокатски хонорар в касационната инстанция. ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър да заплати по сметката на Административен съд – Добрич сумата от 137 лева, разноски за вещо лице. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Р.Н.М. ЕГН ********** ***. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
7 Административно дело No 43/2016 Кодекс на труда АЛБЕНА АД ДИРЕКЦИЯ "ИТ" - ГР. ДОБРИЧ Решение от 6.6.2016г.
ОТМЕНЯ Постановление по чл.405а, ал.1 от Кодекса на труда от 02.02.2016г., издадено от Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което е обявено съществуването на трудово правоотношение между И.Н.Г.,*** и “Албена” АД. ОТМЕНЯ Предписание по чл.405а, ал.4 от КТ от 02.02.2016г., издадено от Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич, с което е предписано работодателят “Албена” АД да предложи на работника/служителя И.Н.Г.,*** сключване на трудов договор. ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич да заплати на “Албена” АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление КК “Албена”, община Балчик, обл.Добрич, представлявано от К.В.С. сумата от 530 /петстотин и тридесет/ лева разноски по делото за държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
8 Административно дело No 88/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Н.И.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 6.6.2016г.
ОТМЕНЯ заповед за ПАМ № №742/17.04.2012 г. на Началник група към ОДМВР Добрич, сектор "Пътна полиция”, по силата на която на осн. чл. 171, т. 1, б.”д” е наложена ПАМ "Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство /СУМПС/ до заплащане на дължимата глоба” за нарушение на чл. 157, ал.8 от ЗДвП. ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич да заплати на Н.И.Н. ЕГН ********** *** сумата от 10 /Десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
9 Административно дело No 119/2016 Закон за министерство на вътрешните работи К.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 6.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед Заповед № 357з-365 от 24.02.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР-Добрич, с която на главен инспектор К.Д.Д. - Началник сектор “Човешки ресурси” при ОД на МВР гр. Добрич е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на К.Д.Д. ЕГН ********** ***, сумата от 610 /Шестотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
10 Административно наказателно дело (К) No 174/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ ЕВРОТРАНС ЕООД Решение от 7.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 86/ 29. 02. 2016 год. по НАХД № 1575/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
11 Административно наказателно дело (К) No 180/2016 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Н.Й.Т. Решение от 7.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121/ 21. 03. 2016 год. по НАХД № 1452/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
12 Административно наказателно дело (К) No 185/2016 ЗАНН: МВР И.Г.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 7.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 123/ 22. 03. 2016 год. по НАХД № 1595/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
13 Административно дело No 672/2015 Закон за министерство на вътрешните работи В.П.А. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 8.6.2016г.
решение №173 ОТМЕНЯ по жалба на В.П.А. заповед № 3394з-100/22.10.2015г. на Началника на Районно управление Албена към ОД на МВР –Добрич, главен инспектор Д.Д., с която на основание чл.200, ал.1, т.11 от ЗМВР на младши инспектор В.П.А. – младши автоконтрольор 1-ва степен при РУ Албена е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на В.П.А. *** съдебно - деловодни разноски в размер на 415 /четиристотин и петнадесет/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
14 Административно дело No 47/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Н.М.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.М.Т. с ЕГН ********** *** заповед с рег. № 357з-2591/19.11.2015 год. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.43, ал.3, т.2 и ал.4 от ЗМВР е наредено жалбоподателката – старши разследващ полицай в ОДМВР на отдел “Разследване” при ОД на МВР – Добрич, да изпълнява функционални задължения във Второ РУ – Добрич при ОД на МВР – Добрич, считано от 23.11.2015г. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Н.М.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 410 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
15 Административно дело No 76/2016 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Т.Г.Г. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Решение от 8.6.2016г.
Решение № 172/8.06.2016 г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г. ***, ж. к. “хххх 40, вх. Г, ет. 8, ап. 15 срещу Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 "Агроекологични плащания" /АЕП/ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. за кампания 2015 г. с изх. № 01-6500/ 11214 от 21. 01. 2016 год. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/. ОСЪЖДА Т.Г.Г., ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" съдебни разноски в размер 580.00 /петстотин и осемдесет/ лева. ОСЪЖДА Т.Г.Г., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на АС-Добрич сумата от 150. 00 лв.- възнаграждение на вещо лице. . Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
16 Административно дело No 120/2016 Закон за местните данъци и такси УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 8.6.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. на 26.05.2016 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на «У.E.K.****, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. «Д*******» №*ЕТ*, представлявано от управителя К.Б.А., подадена чрез адв. В.В. – АК*Б**********, срещу писмо на кмета на общ. Каварна с изх. №РД-01-743/02.03.2015 год. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №120/2016 г. по описа на ДАС. ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган по чл.4, ал.1, във вр. ал.3 и чл.9б от ЗМДТ при общинска администрация гр.Каварна за произнасяне по реда на чл.9б от ЗМДТ, във вр. 4, ал.1 от ЗМДТ, във вр. чл.129 и сл. от ДОПК по искане с вх. №РД-01-743/10.02.2015 г., отправено от “УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА” ЕООД гр. Каварна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
17 Административно наказателно дело (К) No 191/2016 ЗАНН: ИААА РУДИ 2007 ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 8.6.2016г.
решение №175 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 115/17.03.2016 г. на Добричкия районен съд, по НАХД № 127/2016 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 28-0000498/21.12.2015 г. на Началника на ОО “АА” – гр. Добрич Решението е окончателно.
В законна сила от 8.6.2016г.
18 Административно наказателно дело (К) No 192/2016 ЗАНН: МВР А.Д.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.6.2016г.
решение №178 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150/04.04.2016 год. по нахд № 1630/2015 год. на ДРС, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0851-002359 от 18.11.2015 год. на Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Добрич, с което на А.Д.А., от гр. Добрич, за нарушение по чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000 лв. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.6.2016г.
19 Административно наказателно дело (К) No 200/2016 ЗАНН: ИААА Б.Х.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 8.6.2016г.
ршение №177 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 87 от 12.12.2015 г., постановено по НАХД № 1283/2015 г. на ДРС, с което е потвърдено Наказателно постановление № 28-0000316/02.09.2015 г. издадено от Началника на ОО “АА” гр. Добрич Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 8.6.2016г.
20 Административно дело No 735/2015 Закон за министерство на вътрешните работи В.П.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 10.6.2016г.
решение №179 ОТМЕНЯ по жалба на В.П.Г., ЕГН ********** Заповед № 3394з-114/12.12.2015г. на Началника на Районно управление Албена към ОД на МВР –Добрич, главен инспектор Д.Д., с която на основание чл.200, ал.1, т.11 и т.12 от ЗМВР на младши инспектор В.П.Г. – полицай “Охрана на обществения ред” към РУ Албена е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от осем месеца ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на В.П.Г., ЕГН ********** *** съдебно - деловодни разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
21 Административно дело No 104/2016 Други ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ВАРНА Решение от 10.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. “Отец Паисий” № 15, ет.3, представлявано от изпълнителния директор В.В.З., решение № А-77/16.02.2016г. на началника на Митница – Варна, с което на дружеството е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител по искане с вх.№ 32-270936/16.12.2015г. за обект “Асфалтова база” в град Тервел. ВРЪЩА административната преписка на началника на Митница Варна за ново решаване на въпроса по същество при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Митница Варна да заплати на “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. “Отец Паисий” № 15, ет.3, представлявано от изпълнителния директор В.В.З., сумата от 2310 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 105/2016 Закон за акцизите и данъчните складове ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ВАРНА Решение от 10.6.2016г.
решение №180 ОТМЕНЯ Решение № А-76/16.02.2016г. на началника на Митница Варна, с което е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител на “Пътно строителство” АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.”Отец Паисий” № 15, ет.3, представлявано от В.В.З.. ВРЪЩА административната преписка на началника на Митница Варна за ново решаване на въпроса по същество при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Митница Варна да заплати на “Пътно строителство” АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.”Отец Паисий” № 15, ет.3, представлявано от В.В.З. сумата от 2050 / две хиляди и петдесет / лева разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно наказателно дело (К) No 136/2016 ЗАНН: МВР ОД НА МВР - ДОБРИЧ Т.Г.С. Решение от 13.6.2016г.
решение №182 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9/ 11.02.2016г. на Районен съд Балчик, постановено по н.а.х.д.№ 145 по описа на съда за 2015 год. Решението не подлежи на обжалване.
24 Административно наказателно дело (К) No 143/2016 ЗАНН: ИААА С.М.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 13.6.2016г.
решение №183 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49/02.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1134/2015 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
25 Административно наказателно дело (К) No 257/2016 ЗАНН: ИААА В.Д.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 13.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело № 257/2016г. по описа на АС – Добрич. ИЗПРАЩА на РС - Добрич касационна жалба на В. Д.С. *** срещу решение № 242/14.05.2016г., постановено по н.а.х.д. № 363/2016г. по описа на РС – Добрич, за нейното администриране и окомплектоване заедно с делото. След администрирането и окомплектоването й жалбата да се изпрати на ДАС за произнасяне по нея. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
26 Административно дело No 54/2016 Кодекс на труда АЛБЕНА АД ДИРЕКЦИЯ "ИТ" - ГР. ДОБРИЧ Решение от 14.6.2016г.
Решение № 184/14.06.2016 г.ОТМЕНЯ по жалба вх. № 339 от 12.02.2016 г. на “Албена” АД, ЕИК ххххх, със седалище и адрес на управление: Курортен комплекс “Албена”, община Балчик, обл. Добрич, представлявано от К.В.С., подадена чрез адв. С.Д. *** Постановление по чл. 405а от Кодекса на труда за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 09.02.2016 г. между М.П.Т., ЕГН ********** *** и “Албена” АД. ОТМЕНЯ Предписание по чл. 405а, ал. 4 от КТ от 09.02.2016г., издадено от Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич, с което е предписано работодателят “Албена” АД да предложи на работника/служителя М.П.Т., ЕГН ********** *** сключване на трудов договор. ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда” гр.Добрич да заплати на “Албена” АД, ЕИК ххххх, със седалище и адрес на управление: с. Оброчище, КК “Албена”, община Балчик, обл. Добрич, представлявано от К.В.С., сумата от 530 /петстотин и тридесет/ лева разноски по делото. Решението е постановено при участието на заинтересованата страна М.П.Т.. Решението може да се обжалва с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
27 Административно дело No 117/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Н.С.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С. *** против заповед с рег. № 357з-386/26.02.2016 год. на директора на ОД на МВР - Добрич, с която на жалбоподателя, на основание чл.194, ал.2, т.1 и чл.197, ал.1, т.3 от ЗМВР, във вр. чл.200, ал.1, т.11 и т.12 и чл.204, т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от осем месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Н.С. *** сумата от 410 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
28 Административно дело No 210/2016 Закон за местните данъци и такси С.В.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГР.ДОБРИЧ Определение от 14.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.В.С., ЕГН ********** *** Решение № 94 Н-00-359/ 26. 04. 2016 год. на Директора на Дирекция “МДТ” при Община, гр. Добрич, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция “МДТ” при Община, гр. Добрич за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от С.В.С., ЕГН ********** *** жалба против № АУЗ-107-2#1/ 5. 02. 2016 год. за изменение на акт № АУЗ-107-2/ 7. 01. 2016 год. на ст. Инспектор в Дирекция “МДТ” к.г.. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 88, ал. 3 от АПК.
29 Административно наказателно дело (К) No 142/2016 ЗАНН: Общини ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 15.6.2016г.
Решение № 188/15.06.2016 г.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/ 28.01. 2016 год.,постановено по н.а.х.д. № 1559 по описа на РС – Добрич за 2015 год. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.6.2016г.
30 Административно наказателно дело (К) No 161/2016 ЗАНН: Общини КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ П.И.Ж. Решение от 15.6.2016г.
РЕШЕНИЕ № 187/15.06.2016 Г.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87/ 29.02. 2016 год.,постановено по н.а.х.д. № 1642 по описа на РС – Добрич за 2015 год. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.6.2016г.
31 Административно наказателно дело (К) No 172/2016 ЗАНН: Общини КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Ж.П.З. Решение от 15.6.2016г.
решение № 186/15.06.2016 г. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 111/16.03.2016 год.,постановено по н.а.х.д. № 1652 по описа на РС – Добрич за 2015 год. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.6.2016г.
32 Административно наказателно дело (К) No 175/2016 ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 99 от 09.03.2016 г. по н.а.х.д. № 40/2016 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.6.2016г.
33 Административно наказателно дело (К) No 176/2016 ЗАНН: БАБХ ДАРА 2009 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 15.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 105 от 10.03.2016г., постановено по н.а.х.д. № 121/2016г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.6.2016г.
34 Административно дело No 551/2015 Други ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 17.6.2016г.
решение №193 ОТМЕНЯ по жалба на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД заповед № ДК-10-СИР-51/07.09.2015г. на началник на РДНСК- Североизточен район, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 204/22.12.2014г., издадено от главния архитект на Община Балчик за строеж на “Нов БКТП “Лагуна” 2х1000/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22,75 кв.м., находящ се в ПИ 53120.506.79 по КК на курортен комплекс Албена, община Балчик, с възложител “Албена” АД. ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 204/22.12.2014г., издадено от арх. А. Д.- главен архитект на Община Балчик, ведно с инвестиционния проект за строеж на “Нов БКТП “Лагуна” 2х1000/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН, ЗП 22,75 кв.м., находящ се в ПИ 53120.506.79 по КК на курортен комплекс Албена, община Балчик, с възложител “Албена” АД. ОСЪЖДА РДНСК-Североизточен район гр.Варна да заплати на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик”, № 258, Варна Тауърс, кула Е, представлявано от всеки двама от следните членове на УС – П.Т., П.В., М.Б. и Н.Й. Н., сумата от 1273, 81 лв./ хиляда двеста седемдесет и три лева и осемдесет и една стотинки/ разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещи лица и юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
35 Административно дело No 659/2015 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Т.П.К. УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК - СОФИЯ Решение от 17.6.2016г.
решение №191 ОТМЕНЯ Решение № РД-21-439/18.09.2015 г. на управителя на Националната здравноосигурителна каса. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените указания. ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса да заплати на Т.П.К. ЕГН ********** ***, сумата от 210 (двеста и десет) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
36 Административно дело No 149/2016 Други ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 17.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 149/2016г. по описа на АС - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-Генерал Тошево. Определението не подлежи на обжалване.
37 Административно наказателно дело (К) No 173/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНА Ц.К.К. Решение от 17.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 107/12.03.2016 год., постановено по нахд № 91/2016 год. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 17.6.2016г.
38 Административно дело No 209/2016 Закон за местните данъци и такси Н.Й.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГР.ДОБРИЧ Определение от 17.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Й.С. ЕГН ********** ***, срещу решение № 94Н-00-213/26.04.2016г. на директора на Дирекция “МДТ” при община град Добрич, с което на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане като просрочена жалбата му срещу акт за изменение на АУПОВ № АУЗ-107-1?/05.02.2016г., издаден от старши инспектор в Дирекция “МДТ” при община Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
39 Административно дело No 496/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.-Ю.Б. ЕТ НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.И.Б. ЕГН ********** ***, в качеството й на едноличен търговец “Анелия-Ю.Б.”, със седалище и адрес на управление с. Българево, община Каварна,срещу заповед № ДК-02-СИР-12/23.07.2015г., с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, във вр. чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ , Началникът на РДНСК – Североизточен район е наредил да бъде премахнат незаконен строеж “ Заведение за обществено хранене” – първа категория, находящо се в ПИ 07257.45.313, с. Българево, морски плаж “Болата”, община Каварна, собственост на едноличен търговец “Анелия-Ю.Б.”. ОСЪЖДА Ю.И.Б. ЕГН ********** ***, в качеството й на едноличен търговец “Анелия-Ю.Б.”, със седалище и адрес на управление с. Българево, община Каварна да заплати на РДНСК- Североизточен район сумата от 600 лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 122/2016 Закон за рибарството и аквакултурите НЕЗИХАТ 75 ЕООД ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ КЪМ МЗХ - БУРГАС Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Незихат 75”ЕООД,с адрес с.Граничар, община Шабла, ул.”Втора” №3, с управител С.Ф.К., Заповед № 14 от 16.02. 2016г. и приложения №1 и №2 към същата заповед,издадена от Изп.директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в частта, относно Заявление № 70 00-1283 /27.01.2016г. от “Незихат 75”ЕООД . ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за ново произнасяне по Заявление № 70 00-1283 /27.01.2016г. от “Незихат 75”ЕООД,с адрес с.Граничар, община Шабла, ул.”Втора” №3, с управител С.Ф.К. за включване в усвояване на квота калкан за 2016, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
41 Административно наказателно дело (К) No 198/2016 ЗАНН: МВР А.Д.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 4. 04. 2016 год. по НАХД № 1629/ 2015 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване
42 Административно наказателно дело (К) No 284/2016 ЗАНН: ИААА П.Ж.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 23.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на П.Ж.И. *** против решение № 140/ 29. 03. 2016 год. по НАХД 45/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КАД № 284/ 2016 год. по описа на Административен съд, гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните.
43 Административно дело No 549/2015 Други ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Решение от 24.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД заповед № ДК-10-СИР-53/14.09.2015г. на началник на РДНСК- Североизточен район, с която е отхвърлена жалба срещу разрешение за строеж № 201/22.12.2014г., издадено от главния архитект на Община Балчик за строеж на “Нов БКТП “Панорама” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х630/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН”, ЗП 22,75 кв.м., находящ се в ПИ 53120.506.24 по КК на курортен комплекс “Албена”, община Балчик, с възложител “Албена” АД. ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 201/22.12.2014г., издадено от арх. А. Демирева- главен архитект на Община Балчик, ведно с инвестиционния проект за строеж на “Нов БКТП “Панорама” 2х1000/20/0,4 с трансформатор 2х630/20/0,4 и присъединяване към съществуващи кабелни линии СрН и НН”, ЗП 22,75 кв.м., находящ се в ПИ 53120.506.24 по КК на курортен комплекс “Албена”, община Балчик, с възложител “Албена” АД. ОСЪЖДА РДНСК-Североизточен район гр.Варна да заплати на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ***, представлявано от всеки двама от следните членове на УС – П.Т., П.В., М.Б. и Н.Й.Н., сумата от общ размер на 2 646,68 лв./ две хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/ разноски по делото за държавни такси, възнаграждения за вещи лица и юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.