Административен съд - Добрич
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 105/2017 Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - СОФИЯ Р.Д.И. Решение от 2.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 537/01.12.2016г., постановено по нахд № 1190/2016г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 2.5.2017г.
2 Административно дело No 79/2017 Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ Решение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т. *** против Решение с изх. № 1840/2016г., издадено от В.Вичев – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Добрич, с което е предоставена информация по реда на ЗДОИ по заявление за достъп до обществена информация с вх. № 1840 от 14.11.2016г. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно наказателно дело (К) No 88/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАВАРНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ П.Д.Й. Решение от 3.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 6 от 06.01.2017г.,постановено по н.а.х.д.№ 230/16г. по описа на Районен съд Каварна В ЧАСТТА, с която е отменено наложеното по т.2 административно наказание от НП №03/15.08.2016г. на Началника на РУ-Каварна към ОДМВР – Добрич и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №03/15.08.2016г. на Началника на РУ-Каварна към ОДМВР – Добрич В ЧАСТТА по т.-2, с която е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева,за нарушение на чл. 24,ал.2,т.7 от ЗЧОД. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.5.2017г.
4 Административно дело No 630/2016 Закон за движението по пътищата М.Р.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2580/ 05.12.2016 г. от М.Р.К., ЕГН **********,*** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0851-000535 на Началник сектор “Пътна полиция” към ОДМВР - Добрич. ОСЪЖДА ОД на МВР - Добрич да заплати на М.Р.К., ЕГН **********,*** съдебно - деловодни разноски в размер на 560.00 лева (петстотин шестдесет лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
5 Административно наказателно дело (К) No 84/2017 ЗАНН: РДГ П.И.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 577/27.12.2016г. по н.а.х.д. № 618/2016г. по описа на Районен съд-Добрич като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 366/15.03.2016РДГ-Варна, с което на П.И.П. ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.257,ал1,т.1 от Закона за горите,във връзка с чл.49,ал.2 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, на основание чл.257, ал. 1, т.2 от Закона за горите е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева. Решението е окончателно.
6 Административно наказателно дело (К) No 153/2017 ЗАНН: ДИТ ЛЕДИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 4.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 57/13.02.2017г., постановено по нахд № 1527/2016г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.5.2017г.
7 Административно наказателно дело (К) No 156/2017 ЗАНН: ИААА Г.В.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 4.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 26 от 09.02.2017г., постановено по нахд № 416/2016г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево. Решението е окончателно.
8 Административно наказателно дело (К) No 231/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Определение от 4.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областен отдел „А.А.“ гр.Добрич, подадена от инж.С.М. – началник, срещу решение № 41 от 02.03.2017г., постановено по нахд № 277/2016г. по описа на РС гр.Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно –наказателен характер № 231/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, подадена в 7 / седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.5.2017г.
9 Административно наказателно дело (К) No 233/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Определение от 4.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областен отдел „А А“ гр.Добрич, подадена от инж.С М – началник, срещу решение № 43 от 02.03.2017г., постановено по нахд № 258/2016г. по описа на РС гр.Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно –наказателен характер № 233/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, подадена в 7 / седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.5.2017г.
10 Частно админист. наказателно дело (К) No 242/2017 Частни КАНД и КАД П.Д.П. ОБЩИНА - БАЛЧИК Определение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 22.03.2017г. по нахд № 57 по описа за 2017г. на Районен съд -Балчик. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно изложените по-горе мотиви. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 4.5.2017г.
11 Административно дело No 162/2017 Закон за министерство на вътрешните работи Н.С.Н. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН В РУ ГЕН. ТОШЕВО Решение от 5.5.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски орган от 15.03.2017 г., издадено на основание чл. 64, ал. 1 от ЗМВР от Л.Д.И.-полицейски инспектор в Районно управление, гр. Ген. Тошево, ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Добрич да заплати на Н.С.Н., ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
12 Административно дело No 560/2016 Закон за министерство на вътрешните работи К.Д.К. НАЧАЛНИКА НА ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 9.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 255з-119 от 12.10.2016 г., издадена от Началника на ІІ РУ Добрич при Областна дирекция на МВР-Добрич, с която на К.Д.К. *** е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от една година, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на К.Д.К. ЕГН ********** ***, сумата от 674,10 /Шестотин седемдесет и четири лева и десет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
13 Административно дело No 612/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Определение от 9.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№2504 от 25.11.2016г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 612/ 2016 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – Крушари да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/ Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението за ответника.
14 Административно дело No 107/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 9.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№488 от 01.03.2017 г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 107/ 2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – гр. Добрич да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението от ответника.
15 Административно дело No 23/2017 ДОПК ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 10.5.2017г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 7 от 17.11.2016г., издаден от С.В. –инспектор и Д.Колева- ст.инспектор при отдел „Местни данъци и такси“ на община Каварна в обжалваната и потвърдената с решение № РД-01-7329/08.12.2016г. на кмета на община Каварна част. ОСЪЖДА община Каварна да заплати на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.София, ***, представлявано от изпълнителния директор Л.Т.Ч. и прокуриста М.И.В., сумата от 1 322 ( хиляда триста двадесет и два ) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение и държавна такса. ОТМЕНЯ разпореждане от 13.01.2017г., постановено по адм.д. № 23/2017г. в частта му, с която като заинтересована страна по делото е конституирано „Домостроителен комбинат-София“ АД и ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на неправилно конституираната страна. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България, а в частта, с която е прекратено производство по делото, съдебният акт може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
16 Административно наказателно дело (К) No 68/2017 ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 10.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 553 от 09.12.2016 г., постановено по нахд № 857/2016 г. по описа на Районен съд гр. Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 08-0803025/070 от 25.03.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, с което на „***.“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. на основание чл. 416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 224, ал.1 от КТ. Решението окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 10.5.2017г.
17 Административно наказателно дело (К) No 91/2017 ЗАНН: КЗП МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА Решение от 10.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №572/20.12.2016 г., постановено по нахд 1362/2016 г. на Районен съд гр. Добрич, като вместо това Постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление №В-0042548 от 15.07.2016 г. на Директора на РД Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към ГД “Контрол на пазара” при КЗП. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.5.2017г.
18 Административно наказателно дело (К) No 114/2017 ЗАНН: ДИТ ЛЕДИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11/16.01.2017г., постановено по нахд № 1526/2016г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.5.2017г.
19 Административно наказателно дело (К) No 124/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.К.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №42/01.02.2016 г. по н.а.х.д. № 1256/2016г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.5.2017г.
20 Административно дело No 264/2017 ДОПК А.В.А. ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП-ВАРНА, ОФИС ДОБРИЧ Определение от 10.5.2017г.
ИЗПРАЩА по компетентност на директора на ТД на НАП гр.Варна жалбата на А. В. А. *** срещу отказ за отмяна на обезпечителна мярка по чл.208, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), издаден на 18.01.2017г. от Красимира Горанова-Ташева – старши публичен изпълнител при ТД на НАП, офис Добрич. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А. В. А. ***, по която е образувано адм.д. № 264/2017г. по описа на АдмС-Добрич и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от страните и от органа, на който делото е изпратено с частна жалба пред Върховния административен съд, в седмодневен срок от съобщаването му.
21 Частно административно дело No 265/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Д.П.Р.,
К.В.Р.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 11.5.2017г.
СПИРА предварителното изпълнение на Заповед №1179/18.11.2016г. на Кмета на община Каварна, до решаване на спора по същество,с влязъл в сила съдебен акт. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
22 Административно дело No 71/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър С.Р.Н. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 12.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Н. ЕГН ********** от гр.Балчик, вилна зона „Сборно място“, ул. „Девета“ № 6, с която се иска обявяване на нищожността на заповед № КД-08-640/24.09.2010г. на началника на СГКК – Добрич В ЧАСТТА, в която е одобрено изменение в имотната граница между поземлен имот с идентификатор 02508.8.254 по КККР на гр.Балчик и поземлен имот с идентификатор 02508.8.255 по КККР на гр.Балчик. ОСЪЖДА С.Р.Н. ЕГН ********** от гр.Балчик, вилна зона „Сборно място“, ул. „Девета“ № 6 да заплати на Л.С.Ж. с ЕГН ********** ***00 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
23 Административно дело No 218/2017 Закон за местните данъци и такси МИМ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ БФОС ОБЩИНА ШАБЛА Определение от 12.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от А.П.Д.,в качеството й на управите на „Мим ойл“ ЕООД,със седалище и адрес на управление гр. Дебелец, ул.Георги Бенковски №30,срещу решение №002/24.03.2017г., постановено от Началник отдел „БФОС“ при община Шабла с входящ № 865 /19.04.2017г. на АС-Добрич . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №218 по описа за 2017г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
24 Административно дело No 336/2016 КСО А.А.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 15.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А.А.А., ЕГН ********** *** против решение № 9/ 26. 05. 2016 год. год. на Директора на ТП на НОИ-Добрич, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № **********/ 24. 03. 2016 год. на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ-Добрич, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 и ал. 3 от ПЗР на КСО. ОСЪЖДА А.А.А., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Добрич сумата от 778. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
25 Административно дело No 682/2016 Кодекс на труда ЦБА - ДОБРИЧ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЦБА - Добрич" ООД, ЕИК ****, представлявано от К.П.А., с адрес ***, подадена чрез адв. А.Ч. – РАК, съдебен адрес:***, Предписание № 14 по Протокол за извършена проверка изх. № ПР008443 от 25.02.2015 г. на инспектор при Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на "ЦБА - Добрич" ООД, ЕИК ****, представлявано от К.П.А., с адрес ***, подадена чрез адв. А.Ч. – РАК, съдебен адрес:***, на Предписания от №1 до № 12 и №№ 15 и 16 по Протокол за извършена проверка изх. № ПР008443 от 25.02.2015 г. на инспектор при Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. ОСЪЖДА Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич да заплати на "ЦБА - Добрич" ООД, ЕИК ****, представлявано от К.П.А., с адрес ***, разноски в размер на 7.81 лв. (седем лева и 81 стотинки). ОСЪЖДА "ЦБА - Добрич" ООД, ЕИК ****, представлявано от К.П.А., с адрес ***, да заплати на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение в размер на 93.75 лв. (деветдесет и три лева и 75 стотинки). ОТХВЪРЛЯ искането на "ЦБА - Добрич" ООД, ЕИК ****, представлявано от К.П.А., с адрес *** за заплащане на разноски във вид на адвокатско възнаграждение. Решението е постановено при участие на заинтересованата страна “****” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Младост”, бл. 237, ап. 12, представлявано от управителя А.З.Н.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд - Добрич в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно наказателно дело (К) No 102/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” Т.Д.С. МИТНИЦА - ВАРНА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Решение от 15.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 72 от 28.11.2016г. на Районен съд Генерал Тошево, постановено по н.а.х.д.№ 285 по описа на съда за 2016г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.5.2017г.
27 Административно дело No 601/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.В.В.,
Ж.М.В.,
С.Т.В.,
Ж.В.Г.,
Г.В.Г.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 16.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ молба вх. № 783/ 6. 04. 2017 год., подадена от Г.В.В., ЕГН **********, Ж.М.В., ЕГН **********, С.Т.В., ЕГН **********, Ж.В.Г., ЕГН ********** и Г.В.Г., ЕГН **********, всички със съдебен адрес за призоваване и съобщения гр. София, ул. “ххх № 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10 чрез адв. Е.Ф. за допълване на решение № 112/ 16. 03. 2017 год. по АД № 601/ 2016 год. Административен съд-Добрич. Отхвърля искането за разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
28 Административно дело No 42/2017 Закон за движението по пътищата Р.Б.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Б.Б., ЕГН **********,***, Заповед № 851з-94/ 25.11.2016г. на Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич,с която е отказана пререгистрация на товарен автомобил “Фиат дукато”,тр. рег. №***, рама № ZFA23000006170867 по документи, внос от Германия. ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган - Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, за ново произнасяне по заявлението на Р.Б.Б., ЕГН **********,***, при спазване на указанията в мотивите на решението, по тълкуване и прилагане на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
29 Административно дело No 74/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.55а,ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Тервел с Решение № 9-135 от 31.10.2008г., изм. с Решение № 4-55 от 21.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 5-81 от 23.08.2010г., изм. с Решение № 2-30 от 25.03.2011г., изм. и доп. с Решение № 10-144 от 19.12.2012г., изм. с Решение № 5-85 от 02.09.2013г., доп. с Решение № 5-87 от 02.09.2013г., изм. и доп. с Решение № 1-5 от 17.02. 2015г., изм. и доп. с Решения № 3-42 и №3-43 от 25.06.2015г., изм. и доп. с Решения № 4-68 от 17.08.2015 година. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
30 Административно наказателно дело (К) No 195/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 22/ 8. 02. 2017 год. по НАХД № 314/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.5.2017г.
31 Административно дело No 208/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ АД НАЧАЛНИКА НА ДНСК - ГР. СОФИЯ Определение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Институт по заваряване“ АД, представлявано от Изпълнителния директор А.Т., срещу Заповед за възлагане на принудително изпълнение на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07. 2011г. на Началника на РДНСК-Североизточен район за премахване на незаконен строеж „Част от едноетажна постройка №3“, находяща се в ПИ 83017.506.570.3 по КК на гр.Шабла, УПИ І, кв.1 по ПУП на къмпинг „Добруджа“ гр.Шабла. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 208 по описа за 2017г. на АС-Добрич, като държавната такса, платена за образуване на делото да се счита заплатена по адм.д. № 263/2017 год.
32 Административно дело No 263/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ АД НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Определение от 16.5.2017г.
СЪЕДИНЯВА в едно производство адм.д.№ 263/2017г. и адм.д. № 174/ 2017г. по описа на АС-Добрич, което да продължи като адм.д. № 174/2017г. ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер в деловодната програма адм.д. № 263/2017 год. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.5.2017г.
33 Частно административно дело No 270/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Х.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Т.Х.Т. *** за спиране изпълнението на Заповед № 409/12.04.2017 г. на Кмета на Община Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд гр. София. Препис от определението да се изпрати на страните.
34 Административно дело No 100/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 18, ал. 3 и чл. 36 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Каварна, приета с решение № 183 на Общински съвет Каварна, взето с протокол № 15/ 25. 11. 2016 год. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
35 Административно наказателно дело (К) No 133/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 12/ 03.02.2017 год. по НАХД № 263 по описа на ГТРС за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000440/ 16.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на Т.Б.А., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
36 Административно наказателно дело (К) No 134/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8/02.02.2017 год. по НАХД № 265/2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2017г.
37 Административно наказателно дело (К) No 135/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17/ 06.02.2017 год. по НАХД № 266 по описа на ГТРС за 2016 год., с което е отменено наказателно постановление № 28-0000449/ 16.12.2015 год. на Началника на ОО “АА”, гр. Добрич, с което на Т.Б.А., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 1, б.”б” от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от същата Наредба на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1 500. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
38 Административно наказателно дело (К) No 141/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 16/06.02. 2017 год. по НАХД № 283/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген.Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2017г.
39 Административно наказателно дело (К) No 160/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/ 15. 02. 2017 год. по НАХД № 307/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
40 Административно наказателно дело (К) No 164/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ П.Г.М. Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17/ 18. 01. 2017 год. по НАХД № 1308/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
41 Административно наказателно дело (К) No 185/2017 Други по ЗАНН А.Х.Х. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 18.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/ 10.02.2017 г. по нахд № 264/ 2016 год. по описа на Районен съд - Каварна, с което е потвърдено наказателно постановление № 5 от 15.08.2016 г. на Областен управител на област Добрич. ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на съдебно – деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване.
42 Административно дело No 268/2017 Други Д.Т.В. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГР. ДОБРИЧ Определение от 18.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №268 по описа на АС -Добрич за 2017 год. ИЗПРАЩА делото на Районен съд-гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
43 Административно дело No 139/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С.,
Г.Т.Т.,
С.Г.С.
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение от 15.02.2017 г. на Главен архитект на община Балчик за частична отмяна на Удостоверение №29/24.11.2015 г., относно приложимостта на §127, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ на строеж „Гараж“ с ЗП 22 кв.м., с идентификатор №02508.71.59.2 по КК на гр. Балчик. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Т.Г.С. ЕГН ********** ***, Г.Т.Т. ***. и С.Г.С. ЕГН ********** *** сумата от 630 /Шестотин и тридесет лева/ лв., сторени по делото съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Р България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от решението.
44 Административно дело No 165/2017 Други М.Т.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 22.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0851—0000118 от 22.02.2017г. на началника на сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР гр.Добрич, с която на М.Т.М. с ЕГН ********** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС марка „Ауди А 6“, модел „Авант Куатро“, с рег. № хххххх, за срок от 190 дни и е заповядано отнемането на двата броя регистрационни табели и свидетелството за регистрация на МПС с № 008134989. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР –Добрич да заплати на М.Т.М. с ЕГН ********** *** сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, представляващи разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно наказателно дело (К) No 73/2017 ЗАНН: ДИТ ДАЙМЪНДС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/ 16.12. 2016 год.,постановено по н.а.х. дело № 109/ 2016 год. на РС-Тервел. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.5.2017г.
46 Административно наказателно дело (К) No 130/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11/ 03. 02. 2017 год. по НАХД № 250/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.5.2017г.
47 Административно наказателно дело (К) No 131/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ А.С.Г. Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/ 03. 02. 2017 год. по НАХД № 251/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.5.2017г.
48 Административно наказателно дело (К) No 152/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА КИБЕЛА - 2014 ЕАД Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 52/09.02.2017 год., постановено по нахд № 1680/2016 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
49 Административно наказателно дело (К) No 154/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.К.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66 от 16.02.2017г., постановено по н.а.х.д. № 1077/2016 г. на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.5.2017г.
50 Административно наказателно дело (К) No 157/2017 ЗАНН: ИААА П.П.М. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27/09.02.2017г. по н.а.х.д. № 417/2016г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.5.2017г.
51 Административно дело No 213/2017 Други УИШБОН ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от Р.Р.Х., търговски пълномощник на “УИШБОН”ЕООД, със седалище гр.Варна. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 213/ 2017г.по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА „Уишбон“ ЕООД , ЕИК 148100869, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.“8-ми приморски полк“, № 151, вх.Б, ап.44, представлявано от Х.И.Х.- гражданин на Република Финландия, роден на ***г. в гр.Ките, Финландия да заплати на Община Балчик сумата от 100 /сто/ лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС на Република България.
52 Административно дело No 179/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 25.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №2-14 по протокол №2 от заседание на Общински съвет гр. Тервел, проведено на 28.02.2017 г. , по силата на което на осн. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.312, ал.1 и ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование, общинският съвет е приел да се преобразува, чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от ЗПУО, Основно училище „Васил Друмев“ с. Орляк на Обединено училище „Васил Друмев“ с. Орляк, общ. Тервел. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Тервел да заплати на Областен управител на област с административен център гр. Добрич сумата от 100 /Сто/ лева, представляваща направените по делото разноски РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно дело No 431/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 26.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Интер Инвест” ЕООД,ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Силистра,***, представлявано от едноличния собственик на капитала Е.И.Н.,ЕГН **********, срещу Заповед № 811/25.07.2016г. на Кмета на община Балчик, с която на жалбоподателя е наредено да премахне незаконен строеж V категория,находящ се в ПИ №02508. 86.55 по КК на гр.Балчик,представляващ 11 броя двойни или 22 броя самостоятелни клетки тип “бунгало”,изпълнени с метална котструкция и стени-тип “сандвич”,както и навес от 85 кв.м. ОСЪЖДА “Интер Инвест” ЕООД,ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Силистра,***, представлявано от едноличния собственик на капитала Е.И.Н.,ЕГН ********** *** сумата от 520(петстотин и двадесет) лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
54 Административно дело No 111/2017 Закон за местните данъци и такси АПОГЕЙ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Апогей“ ЕООД РЕШЕНИЕ № РОПВ-1/11.01.2017г., издадено от А.Ничева- старши инспектор в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община град Добрич, изцяло потвърдено с решение № 70-00-207/10.02.2017г. на Й.Йорданов - кмет на Община гр.Добрич, с което е отказано възстановяване на данък за 2007г. и 2008г. върху превозно средство – товарен автомобил, марка „Нисан“, с рег. № хххххх, рама № 0168629 и двигател № 25806415. ВРЪЩА административната преписка на компетентен орган по приходите в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община град Добрич за ново произнасяне по искане с вх. № 70-00-2159/20.12.2016г. за възстановяване на данък, направено от „Апогей“ ЕООД, при спазване на дадените в настоящото решение задължителни указания по тълкуването на чл.129, ал.1, изр.2 от ДОПК. ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за произнасяне по искането на „Апогей“ ЕООД с вх. № 70-00-2159/20.12.2016г., считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на „Апогей“ ЕООД, ЕИК 124603659, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.”Еделвайс“ № 1, вх.Б, ап.11, представлявано от Д.П.Ж. сумата от 350 / триста и петдесет / лева разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно дело No 113/2017 КСО Г.Д.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 26.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.К. с ЕГН ********** ***, срещу решение № 4/ 17.02. 2017г. на Директора на ТП на НОИ град Добрич,с което е отхвърлена жалбата й срещу разпореждане № ********** от 21.12.2016г. на Ръководител ПО при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА Г.Д.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на ТП на НОИ град Добрич, 100 лева юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно наказателно дело (К) No 163/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.5.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 67 / 16. 02. 2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1260 / 2016 г. по описа на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
57 Административно дело No 215/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК,
ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ДВОРЕЦА"БАЛЧИК
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, БУЛСТАТ *****, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, представляван от доц. д-р ***** – и.д. Ректор по пълномощно № 70-56-162/ 18.12.2015 г. Решение № 106 от 31.03.2016 г. на Общински съвет - Балчик, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик ОДОБРЯВА ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VІ – 157 „за паметник на културата“ и УПИ VІІ - 156 и ОТ 21А и ОТ 730 в кв. 7 по плана на КЗ „Двореца“ гр. Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет – Балчик да заплати на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, БУЛСТАТ *****, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15 сумата в размер на 200 лв. (двеста лева) за съдебно - деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
58 Административно дело No 149/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4; чл. 16, ал. 3; чл. 28, ал. 2 и чл. 30, ал. 2; чл. 46, ал. 5, т. 6; регламентираната в чл. 53 от глава трета “Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица” такса /цена/ на услугата “Комплектоване на документи и изготвяне на решение за възстановяване или промяна на име по административен ред” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич, приета с решение № 10-7/ 31. 07. 2012 год. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
59 Административно наказателно дело (К) No 170/2017 ЗАНН: Министерство на културата ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 29.5.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №50/08.02.2017 г., постановено по нахд №1642 по описа за 2016 на Районен съд гр. Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №5995/18.10.2016 г. на Зам. министъра на Министерството на културата, с което на „ДОБРУДЖА КАБЕЛ“ ЕООД гр. Добрич за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл.трето въ връзка с чл.91, ал.1,т.1, предл. второ във връзка с чл.72, т.4 от ЗАПСП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.5.2017г.
60 Административно наказателно дело (К) No 178/2017 ЗАНН: НАП Ц.И.И. ТД НА НАП ВАРНА - ОФИС ДОБРИЧ Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 80/ 23. 02. 2017 год. по НАХД № 992/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.5.2017г.
61 Административно наказателно дело (К) No 184/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА С.С.С. ЕТ Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 07.03.2017г., постановено по нахд № 438/2016г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Решението е окончателно.
62 Административно наказателно дело (К) No 186/2017 Други по ЗАНН К.И.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №7 от 23.02.2017 г. постановено по НАХД 167/2016 г. по описа на Районен съд гр. Тервел. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.5.2017г.
63 Административно наказателно дело (К) No 190/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34/31.01.2017г., постановено по нахд № 196/2016г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила от 29.5.2017г.
64 Административно наказателно дело (К) No 191/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37/31.01.2017г., постановено по нахд № 200/2016г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила от 29.5.2017г.
65 Административно дело No 222/2017 Закон за движението по пътищата МАРТИНЕЛО ЕООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “МАРТИНЕЛО” ЕООД, гр. Добрич, срещу заповед №851з-25 от 21.03.2017г. за отказ за първоначална регистрация на МПС, издадена от началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 222/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението може да се обжалва с частна касационна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес и за двете страни.
66 Административно дело No 256/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители П.Ж.П. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1009/ 03.05.2017 г. от П.Ж.П.,***, подадена чрез адв. Д.К., съдебен адрес:*** Освободител 23а срещу Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони с изх. № 01-6500/276 2/30.03.2017 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 256/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
67 Административно наказателно дело (К) No 182/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.И.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 30.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 28.02.2017г., постановено по нахд № 1635/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.5.2017г.
68 Частно административно дело No 299/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДИЧЕВ 92 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ" ПРИ ТД НА НАП-ВАРНА Определение от 30.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.*, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.Г.Н. против разпореждане на административен орган за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ №127-ОП/18.05.2017 г. издадена от директора на Дирекция "Контрол“ в ТД НАП Варна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението му пред Върховния административен съд гр. София.