АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2016г. до 31.5.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 737/2015 ЗЗО ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - I - ДОБРИЧ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 3.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Диагностично-консултативен център-І Добрич” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Д.Петков № 3, ЕИК***, представлявано от управителя д-р В.Г.К.-И., писмена покана с рег.№ 2904-06-147/09.12.2015г. на Директора на РЗОК -Добрич,за възстановяване на неоснователно получени суми В ЧАСТТА за горницата от 7175, 04 лева до 7 734,46 лева, равняваща се на 559,42 лева, представляваща стойността на надвишените и заплатени от бюджета на НЗОК регулативни стандарти за четвъртото тримесечие на 2014г. в частта “Направления за медико – диагностична дейност” (бл.МЗ-НЗОК №4). ОТХВЪРЛЯ оспорването на “Диагностично-консултативен център-І Добрич” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Д.Петков № 3, ЕИК***, представлявано от управителя д-р В.Г.К.-И., срещу писмена покана с рег.№ 2904-06-147/09.12.2015г. на Директора на РЗОК-Добрич в останалата му част. ОСЪЖДА “Диагностично-консултативен център-І Добрич” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Д.Петков № 3, ЕИК***, представлявано от управителя д-р В.Г.К.-И.,да заплати на Директора на РЗОК – Добрич сумата от 850 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационната жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 35/2016 Други административни дела РПК СЪГЛАСИЕ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 3.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р*** "*******", гр. Каварна, ул. “Д******** № ** представлявана от Председателя на УС Д.Щ., против писмо изх. № ПС – 06 - 1023/ 14. 01. 2016 г. на Кмета на Община Каварна. ОТМЕНЯ протоколно определение от 19. 04. 2016 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16. 05. 2016 г. от 11. 00 часа. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 35/ 2016 г. по описа на Административен съд - гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
3 Административно дело No 51/2016 Дела от административен характер - уволнения Р.А.Л. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 3.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Р.А.Л., ЕГН ********** ***, срещу заповед № з-2383/30.08.2011г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Добрич. ОСЪЖДА Р.А.Л., ЕГН ********** ***, да заплати на Областна дирекция на МВР гр. Добрич сумата в размер на 400 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
4 Административно дело No 13/2016 Дела по ЗМВР В.П.А. НАЧАЛНИКА НА РУ - АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 9.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 3394з-116 от 23.12.2015 г., издадена от Началника на РУ Албена при Областна дирекция на МВР - Добрич, с която на младши инспектор В.П.А., младши автоконтрольор І степен в група “Охранителна полиция” към РУ Албена при ОД на МВР гр. Добрич, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от осем месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на В.П.А. ***, сумата от 410 /Четиристотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
5 Административно дело No 73/2016 Дела по ЗМВР К.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 9.5.2016г.
Решение № 125/9.05.2016 г.ОТМЕНЯ по жалба на К.Д.Д., ЕГН **********,*** Заповед рег. № 357з - 183/ 27. 01. 2016 г. на Директора на ОД на МВР – Добрич, с която му е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на К.Д.Д., ЕГН **********,*** съдебно - деловодни разноски в размер на 610. 00 лв. /шестотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховния административен съд на Р България.
6 Административно наказателно дело (К) No 127/2016 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА СМАРТ ИНВЕСТ 2010 ЕООД Решение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/ 27. 01. 2016 год. по НАХД № 198/ 2015 год. на Районен съд, гр. Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.5.2016г.
7 Административно дело No 734/2015 Дела по ЗМВР М.Т.К. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 10.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 3394з-112от 11.12.2015 г., издадена от Началника на РУ Албена при Областна дирекция на МВР - Добрич, с която на младши инспектор М.Т.К., младши автоконтрольор І степен в група “Охранителна полиция” към РУ Албена при ОД на МВР гр. Добрич, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от седем месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на М.Т.К. ***, сумата от 410 /Четиристотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
8 Административно дело No 50/2016 Дела по ЗМВР С.К.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 11.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.С. *** срещу заповед №851з-1/12.01.2016 г. на началник сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Добрич Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото.
9 Административно наказателно дело (К) No 134/2016 Наказателни касационни производства Н.К.Д. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ
Решение от 11.5.2016г.
Решение № 125/11.05.2016 г.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68/ 16. 02. 2016 г. по НАХД № 1636/ 2015 г. по описа на ДРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 14 - 0851 - 001625/ 15. 10. 2015 г. на Началника на Сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.5.2016г.
10 Административно наказателно дело (К) No 151/2016 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Д.Т. Решение от 11.5.2016г.
РЕШЕНИЕ № 130/11.05.2016 г.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 23. 02. 2016 год. по нахд № 203/ 2015 год. на БРС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.5.2016г.
11 Административно дело No 460/2015 ПУП С.П.К.З.,
О.Г.З.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 12.5.2016г.
ЗАЛИЧАВА О.Г.З. като страна по делото и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по отношение на тази страна поради настъпила смърт. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.К.-З. и О.Г.З., двете с постоянен адрес *** срещу заповед № 820/ 14. 07. 2015 год. на Кмета на Община Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 460/ 2015 год. по описа на Административен съд, гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните.
12 Административно дело No 665/2015 Други ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 13.5.2016г.
решение №133 ОТМЕНЯ “Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г.” на заместник- изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”- Разплащателна агенция по заявление на “Земеделска компания” ООД, ЕИК 124680513 за подпомагане 2014 от 17.04.2014г. с УИН: 0830051480874 в частта, с която е постановен отказ за изплащане на сумата от 9 450, 12 лева по Схемата за единно плащане на площ ( СЕПП). ИЗПРАЩА преписката на заместник -изпълнителния директор на ДФ "Земеделие” – РА за произнасяне съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА ДФ "Земеделие” да заплати на“Земеделска компания” ООД с ЕИК 124680513 със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.”Волга” № 56, вх.А, ап.16, представлявано от Р.С.Н. сумата от 750 /седемстотин и петдесет / лева представляваща разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщението му чрез Административен съд Добрич пред Върховния административен съд.
13 Административно наказателно дело (К) No 148/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.И.Н. РУ ПОЛИЦИЯ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 13.5.2016г.
Решение № 134/13.05.2016 г.ОТМЕНЯ решение № 5/09.03.2016 г., постановено по н.а.х.д. №55/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Ген. Тошево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №15-0265-219/07.01.2016 год. на Началника на РУП Ген. Тошево при ОД на МВР гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 13.5.2016г.
14 Административно наказателно дело (К) No 159/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. КАВАРНА Решение от 13.5.2016г.
Решение № 132/13.05.2016 г.ОТМЕНЯ Решение №10/23.02.2016 г., постановено по нахд №261/2015 г. по описа на Районен съд гр. Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ НП №15-0283-000172/08.10.2015 г. на Началник на РУ Каварна при ОД на МВР гр. Добрич, с което на Н.М.А. ***, за нарушение на чл.259, ал.1,т.1 от КЗ на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложена “глоба” в размер на 400 лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 250 /двеста и петдесет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
15 Административно дело No 55/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Г. ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.5.2016г.
ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на В.И.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 200 лева, представляващи обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление № 14-1717-000460 от 14.08..2014 г. на Началника на І РПУ към ОД на МВР-Добрич, отменено по съдебен ред,както и сумата от 310 лева, разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 75/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.П.П. НАЧАЛНИКА НА ГПУ - КАВАРНА Определение от 16.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.П.П., ЕГН **********, срещу Заповед №6099з-9 от 17.02.2016г. на Началника на ГПУ – Каварна. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Адм.дело №75/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от днес за двете страни по делото.
17 Административно наказателно дело (К) No 81/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Р.М.Й. Решение от 16.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79/18.12.2015г., постановено по нахд № 1118/2015г. по описа на Районен съд - гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 16.5.2016г.
18 Административно наказателно дело (К) No 125/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА РОСИ ЕРЖИ ЕООД Решение от 16.5.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 6/04.02.2016г., постановено по нахд № 270/2015г. по описа на Каварненски районен съд и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно.
В законна сила от 16.5.2016г.
19 Административно дело No 146/2016 Закон за българските лични документи А.Е.А. НАЧАЛНИКА НА ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 16.5.2016г.
ОТМЕНЯ ХОДА ПО СЪЩЕСТВО, даден в съдебно заседание на 25. 04. 2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 146 по описа за 2016 г. на Административен съд - Добрич. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ с Административен съд София град за разглеждане на жалбата на А.Е.А., ЕГН **********,*** срещу Мълчалив отказ на Дирекция “Миграция” на МВР за издаване на документ за пребиваване въз основа на издадено разрешение за постоянно пребиваване на чужденец в Република България по Заявление рег. № 1007/ 09. 02. 2016 г., подадено до ОД МВР Добрич,. ИЗПРАЩА делото за определяне на подсъдността на Върховния административен съд на Република България. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.5.2016г.
20 Административно дело No 194/2016 Изборен кодекс М.М.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЕРВЕЛ Определение от 16.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.П. *** против Решение на ОИК Тервел №227МИ от 09.05.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№194/2016 г., по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
21 Административно дело No 732/2015 Закон за министерство на вътрешните работи Н.С.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ - АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С. *** заповед с рег.№ 3394з-113/11.12.2015 год. на Началника на РУ – Албена при ОД на МВР - Добрич, с която на жалбоподателя, на основание чл.194, ал.2, т.2 и т.4, чл.197, ал.1, т.1, чл.200, ал.1, т.11 и т.12 и чл.204, т.3 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от осем месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Н.С. *** сумата от 423, 90 лева, сторени разноски по делото.
22 Административно наказателно дело (К) No 79/2016 ЗАНН: Общини М.С.Я. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 17.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 15.01.2016г. по н.а.х.дело № 1019/ 15 по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 17.5.2016г.
23 Административно дело No 118/2016 Закон за министерство на вътрешните работи К.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед Заповед № 357з-364 от 24.02.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР-Добрич, с която на главен инспектор К.Д.Д. - Началник сектор “Човешки ресурси” при ОД на МВР гр. Добрич е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на К.Д.Д. ЕГН ********** ***, сумата от 610 /Шестотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
24 Административно дело No 195/2016 Изборен кодекс М.М.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЕРВЕЛ Определение от 17.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.П. – общински съветник от Общински съвет на Община Тервел, област Добрич против Решение № 226 МИ от 09.05.2016г. на Общинска избирателна комисия гр.Тервел, с което е отказано предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на с.Кочмар, община Тервел, област Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 195/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба, подадена чрез Административен съд Добрич в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
25 Административно дело No 671/2015 Закон за министерство на вътрешните работи М.Т.К. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 18.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 3394з-98 от 21.10.2015 г., издадена от Началника на РУ Албена при Областна дирекция на МВР - Добрич, с която на младши инспектор М.Т.К., младши автоконтрольор І степен в група “Охранителна полиция” към РУ Албена при ОД на МВР гр. Добрич, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на М.Т.К. ***, сумата от 410 /Четиристотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
26 Административно дело No 14/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Н.С.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ - АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 18.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С. *** заповед с рег.№ 3394з-117/23.12.2015 год. на Началника на РУ – Албена при ОД на МВР - Добрич, с която на жалбоподателя, на основание чл.194, ал.2, т.1, т.2 и т.4, чл.197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11 и т.12 и чл.204, т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от осем месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Н.С. *** сумата от 410 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
27 Административно дело No 63/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Й.И.П. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 18.5.2016г.
Прекратява производството по АД 63/2016 г. по описа на ДАС на осн. чл. 159 т. 3 във връзка с чл. 156 ал. 2 от АПК. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването му до страните.
28 Административно наказателно дело (К) No 110/2016 ЗАНН: МВР С.Д.Б. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 18.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23/18.01.2016г., постановено по нахд № 1158/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 18.5.2016г.
29 Административно наказателно дело (К) No 158/2016 ЗАНН: НАП УАИН 2015 ЕООД ТД НА НАП ВАРНА - ОФИС ДОБРИЧ Определение от 18.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената касационна жалба от “УАИН 2015” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. “С.” №**, представлявано от управителя А.Н. *** срещу Решение №73 от 22.02.20** г., постановено по нахд №1411/2015 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по кас. адм.д. №158/20** г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
30 Административно наказателно дело (К) No 77/2016 ЗАНН: НАП ШАНС-2007 ЕООД ТД НА НАП ВАРНА ОФИС СИЛИСТРА Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 571 от 10.12.2015 г. по н.а.х.д. № 864/2015 г. на Районен съд-Силистра. Решението не подлежи на обжалване.
31 Административно наказателно дело (К) No 99/2016 ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25 от 20.01.2016 г. по н.а.х.д. № 114/2015 г. на Районен съд-Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
32 Административно наказателно дело (К) No 100/2016 ЗАНН: ДИТ ПЛАСТХИМ Т АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 19.5.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 2/11.01.2016г., постановено по нахд № 94/2014г. по описа на Районен съд гр.Тервел и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно.
В законна сила от 19.5.2016г.
33 Административно дело No 673/2015 Закон за министерство на вътрешните работи Н.С.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 20.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 3394з-99 от 22.10.2015 г., издадена от Началника на РУ Албена при Областна дирекция на МВР - Добрич, с която на младши инспектор Н.С.Б., младши автоконтрольор І степен в група “Охранителна полиция” към РУ Албена при ОД на МВР гр. Добрич, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на Н.С.Б. ***, сумата от 410 /Четиристотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
34 Административно наказателно дело (К) No 140/2016 ЗАНН: ИААА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СИЛИСТРА Решение от 20.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Силистра за възобновяване на административно-наказателното производство по административно наказателна преписка, образувана със съставянето на АУАН № 177744/ 21. 10. 2013 год., съставен от инспектор при ОО “КД-ДАИ”, гр. Силистра и издадено наказателно постановление № 39-0000302/ 6. 11. 2013 год. на Началник на ОО “КД-ДАИ”, гр. Силистра. Решението е окончателно.
В законна сила от 20.5.2016г.
35 Административно наказателно дело (К) No 144/2016 ЗАНН: ИААА Д.М.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Решение от 20.5.2016г.
ОТМЕНЯ решение №.67/ 15. 02. 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич по НАХД № 1616/ 2015 год., като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №. ДАИ-0000150/ 22. 10. 2015 год., издадено от Главния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на Д.М.К., ЕГН ********** *** за извършено нарушение на чл. 43, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-32/ 16. 12. 2011 год. на МТИТС на основание чл. 178а, ал. 10, пр. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.5.2016г.
36 Административно наказателно дело (К) No 168/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ АМИРА ВИЖЪН ЕООД Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 78/ 23. 02. 2016 год. по НАХД № 1545/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.5.2016г.
37 Административно наказателно дело (К) No 135/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА БАЛЧИК ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД Решение от 25.5.2016г.
решение №153 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23 от 24.02.2016г., постановено по нахд № 313/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 25.5.2016г.
38 Административно наказателно дело (К) No 153/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА КИНО КЛУБ ИКАР ЕООД Решение от 25.5.2016г.
решение №154 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89 от 01.03.2016г., постановено по нахд № 1491/2015г. на Добричкия районен съд. Решението е окончателно.
В законна сила от 25.5.2016г.
39 Административно наказателно дело (К) No 166/2016 ЗАНН: КЗП РОСИ ЕРЖИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 25.5.2016г.
решение №152 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/29.02.2016 г., постановено по НАХД № 269/2015 г. по описа на КРС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.5.2016г.
40 Административно наказателно дело (К) No 179/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ ТОНИ - Г95 ЕООД Решение от 25.5.2016г.
решение №151 ОТМЕНЯ Решение № 29 от 11. 03. 2016 г. по нахд № 205/ 2015 год. по описа на Районен съд ххххх, с което е отменено наказателно постановление № 08 - 110/ 30. 05. 2013 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 08 - 110/ 30. 05. 2013 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич, с което на “ТОНИ Г95” ЕООД, ЕИК 203417435, седалище и адрес на управление: гр. ххххх, ул. “Черно море” № 5, представлявано от управителя Д.Т.К., в качеството му на работодател по смисъла на § 1 т. 1 от ДР на КТ, е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/, за това че е допуснало до работа на 13. 06. 2015 г. лицето Д.Н.С. - Т., ЕГН **********, като продавач – консултант в обект – магазин за кожени изделия, находящ се в гр. ххххх, ул. “ххххххх като не е изпълнило задължението си да сключи с лицето трудов договор в писмена форма преди постъпването му на работа, с което е нарушило чл. 62, ал.1 във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда. Решението е окончателно.
В законна сила от 25.5.2016г.
41 Административно наказателно дело (К) No 123/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" РАЗГРАД Ш.Ш.Х. Решение от 26.5.2016г.
решение №155 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 727/27.01.2016г., постановено по н.а.х.д. № 727/2015г. по описа на Районен съд – Разград В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление № 37-0000147/11.05.2015г. на директора на РД “АА” Разград, с което на Ш.Ш.Х. *** за нарушение на чл.6, ал.1 от ЗАвПр на основание чл.93, ал.1, т.1 от с.з. е наложено наказание глоба в размер на 1500 лева. В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ решението е влязло в сила. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 26.5.2016г.
42 Административно наказателно дело (К) No 126/2016 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17 от 19.02.2016г., постановено по нахд № 214/2015г. по описа на РС гр.Балчик. Решението не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила от 27.5.2016г.
43 Административно наказателно дело (К) No 145/2016 ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 51 от 08.02.2016 г. по н.а.х.д. № 1125/2015 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.5.2016г.
44 Административно дело No 162/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър ЗК ЗМЕЕВО НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Определение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ писмо на Началник СГКК-Добрич изх. № 20-12711/ 10. 03. 2016 год., с което е спряно производството по изменение на КККР по преписка вх. № 01-33781/ 8. 02. 2016 год. на СГКК-Добрич, образувана по заявление на ЗК “з”, с. з, общ. Балчик. ИЗПРАЩА делото като преписка на Началника на СГКК-Добрич за произнасяне по същество по преписка вх. № 01-33781/ 8. 02. 2016 год. на СГКК-Добрич, образувана по заявление на ЗК “з”, с. з, общ. Балчик. ОСЪЖДА СГКК-Добрич да заплати на ЗК “з”, с. з, общ. Балчик сумата от 50. 00 лв. разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му до страните.
45 Административно дело No 163/2016 Закон за митниците О.-М.-М.К. ЕТ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ВАРНА Решение от 27.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "ОРХИДЕЯ-МБ-М.К.", със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ***, с управляващ и представляващ М.К.М., срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-2000-190/32-82569/25.03.2016 г. на началника на Митница Варна. ОСЪЖДА ЕТ "ОРХИДЕЯ-МБ-М.К.", ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ***, представлявано от едноличния търговец М.К.М., да заплати на Митница - Варна сумата в размер на 300.00 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
46 Административно наказателно дело (К) No 171/2016 ЗАНН: ИААА П.Б.Е. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 66/15.02.2016 г., постановено по нахд № 14 по описа на Районен съд гр. Добрич за 2016 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.5.2016г.
47 Административно наказателно дело (К) No 181/2016 ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100 от 09.03.2016 г. по н.а.х.д. № 43/2016 г. на Районен съд-Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.5.2016г.
48 Административно наказателно дело (К) No 187/2016 ЗАНН: КЗП РОСИ ЕРЖИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ГР.ВАРНА Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 23/12.03.2015 г. по НАХД № 281/2015 г. на Районен съд – Каварна и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №В-036597 от 01.09.2015 г., издадено от Директора на РД Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.5.2016г.
49 Частно админист. наказателно дело (К) No 201/2016 Частни КАНД В.Н.С. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на ПП “Атака”, представлявана от председателя й В.Н.С. ЕГН ********** ***, срещу определение № 26/25.01.2016г. по н.а.х.д. № 1558/2015г. по описа на Добричкия районен съд. ОТМЕНЯ определение № 26/25.01.2016г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д. № 1558/2015г. по описа на същия съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на В.Н.С. ЕГН ********** *** срещу наказателно постановление № ПИОС532/15.10.2015г. на кмета на община Добрич и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
50 Частно админист. наказателно дело (К) No 202/2016 Частни КАНД В.Н.С. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на ПП “Атака”, представлявана от председателя й В.Н.С. ЕГН ********** ***, срещу определение № 28/25.01.2016г. по н.а.х.д. № 1560/2015г. по описа на Добричкия районен съд. ОТМЕНЯ определение № 28/25.01.2016г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д. № 1560/2015г. по описа на същия съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на В.Н.С. ЕГН ********** *** срещу наказателно постановление № ПИОС531/15.10.2015г. на кмета на община Добрич и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.