Административен съд - Добрич
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.4.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 596/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-II-ДОБРИЧ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 3.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “Диагностично – консултативен център – ІІ Добрич” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “25-ти септември” № 68, с БУЛСТАТ 124140780, представлявано от управителя д-р В.В.Т. с ЕГН **********, срещу писмена покана с рег. № 2904-09-66/08.11.2016г. на Директора на РЗОК – Добрич, с която на основание чл.76а от ЗЗО и чл.46, ал.1 от индивидуалния договор за оказване на СИМП от ДКЦ жалбоподателят е поканен да възстанови доброволно сумата от 9 226, 79 лв., съставляваща превишение на определените от РЗОК – Добрич за ІV – то тримесечие на 2014 г. брой/стойност на назначаваните СМД/МДД, в частта “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ – НЗОК № 3) и “Направление за медико – диагностична дейност” (бл. МЗ – НЗОК № 4). ОСЪЖДА “Диагностично – консултативен център - ІІ Добрич” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “25-ти септември” № 68, с БУЛСТАТ 124140780, представлявано от управителя д-р В.В.Т. с ЕГН **********,*** сумата от 500 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационната жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно наказателно дело (К) No 103/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 5.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2/ 19. 01. 2017 год. по НАХД № 262/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.4.2017г.
3 Административно наказателно дело (К) No 137/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 5.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20/ 6. 02. 2017 год. по НАХД № 281/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.4.2017г.
4 Административно наказателно дело (К) No 138/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 5.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/ 6. 02. 2017 год. по НАХД № 282/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.4.2017г.
5 Административно наказателно дело (К) No 144/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Б.А. Решение от 5.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18/ 6. 02. 2017 год. по НАХД № 278/ 2016 год. по описа на Районен съд - Ген. Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.4.2017г.
6 Административно дело No 180/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.С. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 5.4.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №180/2017 г. към адм. дело №139/2017 г. по описа на ДАС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №180/2017 г. на ДАС. ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на жалбоподателката от получаване на съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр. Добрич. При неизпълнение на указанията на съда в срок ЖАЛБАТА ЩЕ БЪДЕ ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, а производството по делото, в тази му част ще бъде прекратено. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила от 5.4.2017г.
7 Административно дело No 686/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Шабла с решение № 380 от 12.12.2008г., изменена и допълнена с решение № 415 от 30.01.2009г., с решение № 620 от 30.04.2010г. и с решение № 797 от 04.10.2011г. ОТХВЪРЛЯ протеста в частта, с която се оспорват нормите на чл.15, ал.1 и чл.58, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Шабла с решение № 380 от 12.12.2008г., изменена и допълнена с решение № 415 от 30.01.2009г., с решение № 620 от 30.04.2010г. и с решение № 797 от 04.10.2011г. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Шабла да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура гр.Добрич да заплати в полза на Общински съвет на Община Шабла сумата от 400 / четиристотин / лева – разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
8 Административно дело No 688/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел приета от Общински съвет Тервел с Решение № 9-135 от 31.10.2008г., изм. с Решение № 4-55 от 21.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 5-81 от 23.08.2010г., изм. с Решение № 2-30 от 25.03.2011г., изм. и доп. с Решение № 10-144 от 19.12.2012г., изм. с Решение № 5-85 от 02.09.2013г., доп. с Решение № 5-87 от 02.09.2013г., изм. и доп. с Решение № 1-5 от 17.02. 2015г., изм. и доп. с Решения № 3-42 и №3-43 от 25.06.2015г., изм. и доп. с Решения № 4-68 от 17.08.2015г. ОТХВЪРЛЯ протеста в частта, с която се оспорват нормите на чл.15, ал.1 и чл.55, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Тервел с Решение № 9-135 от 31.10.2008г., изм. с Решение № 4-55 от 21.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 5-81 от 23.08.2010г., изм. с Решение № 2-30 от 25.03.2011г., изм. и доп. с Решение № 10-144 от 19.12.2012г., изм. с Решение № 5-85 от 02.09.2013г., доп. с Решение № 5-87 от 02.09.2013г., изм. и доп. с Решение № 1-5 от 17.02. 2015г., изм. и доп. с Решения № 3-42 и №3-43 от 25.06.2015г., изм. и доп. с Решения № 4-68 от 17.08.2015г. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Тервел да заплати в полза на Окръжна прокуратура-Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
9 Административно дело No 690/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбите на чл.5, ал.1, изр.3, чл.64, чл.78, ал.7, т.2 - по отношение на израза „освен в случаите по ал.2, т.2“ и чл.78, ал.10 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 306 от 29.09.2016г. на Добрички общински съвет. ОТХВЪРЛЯ протеста по отношение на думата „безсрочно“ в чл.63, ал.2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 306 от 29.09.2016г. на Добрички общински съвет. ОСЪЖДА Добрички общински съвет да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
10 Административно наказателно дело (К) No 31/2017 ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 552 от 25.11.2016г., постановено по н.а.х.д. № 1189/2016г. по описа на Районен съд-Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 6.4.2017г.
11 Административно наказателно дело (К) No 71/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Р.С. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 585/ 30. 12. 2016 год. по НАХД № 1261/ 2016 год. на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.4.2017г.
12 Административно наказателно дело (К) No 83/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА - ВАРНА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ О.-М.-М.К. ЕТ Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 583/ 29. 12. 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич по НАХД № 496/ 2016 год, с което е отменено наказателно постановление № 64/ 25. 03. 2016 год. на Началника на Митница-Варна, по силата на което на ЕТ “****.” със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “****” № 69А, ЕИК ****, за допуснато нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на основание чл. 126 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 000. 00 лв., както и административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЕКТА, където е установено нарушението-магазин за продажба на промишлени стоки, находящ се в гр. Добрич, ж. к. “****” до бл. 24 за срок от 1 месец, на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС във вр. с чл. 126 от ЗАДС и на осн. чл. 124, ал. 1 от ЗАДС стоките-предмет на нарушението общо 14. 100 л. етилов алкохол /ракия/ по складова разписка № 17/ 17. 02. 2016 год. по описа на Митническо бюро Добрич са отнети в полза на държавата, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 64/ 25. 03. 2016 год. на Началника на Митница-Варна, по силата на което на ЕТ “****.” със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. “****” № 69А, ЕИК ****, за допуснато нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на основание чл. 126 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 000. 00 лв., както и административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЕКТА, където е установено нарушението-магазин за продажба на промишлени стоки, находящ се в гр. Добрич, ж. к. “****” до бл. 24 за срок от 1 месец, на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС във вр. с чл. 126 от ЗАДС и на осн. чл. 124, ал. 1 от ЗАДС стоките-предмет на нарушението общо 14. 100 л. етилов алкохол /ракия/ по складова разписка № 17/ 17. 02. 2016 год. по описа на Митническо бюро Добрич са отнети в полза на държавата Решението не подлежи на обжалване.
13 Административно наказателно дело (К) No 106/2017 ЗАНН: ИААА К.Г.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5723/ 21. 12. 2016 год. по НАХД № 867/ 2016 год. на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.4.2017г.
14 Частно административно дело (К) No 169/2017 Частни КАНД и КАД Д.А.А.   Определение от 6.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно кад № 169/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Балчик за администриране на частна жалба от Д.А.А. *** срещу определение № 110 от 10. 03. 2017 г. по гр. д. № 48/ 2017 год. по описа на РС - Балчик. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.4.2017г.
15 Административно наказателно дело (К) No 642/2016 ЗАНН: ДИТ СИД 12 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 56/25.10.2016г., постановено по н.а.х.д. № 94/2016г. по описа на Районен съд - Тервел. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.4.2017г.
16 Административно дело No 676/2016 Закон за социално подпомагане И.С.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ заповед №ЗСП/Д-ТХ-Т/875 от 23.11.2016 год. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Тервел. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 683/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ Решение от 7.4.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 133 от 30.03.2017г. по адм. д. № 683/2016г. по описа на Административен съд – Добрич като диспозитивът в отменителната част да се чете: „ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбите на чл.4а, ал.1, изр.3, чл.55, чл.66, ал.7, т.2 - по отношение на израза „ освен в случаите по ал.2, т.2“ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 4-10 от 30.01.2008г. на Общински съвет гр.Добрич, няколкократно изменяна и допълвана, последно с решение № 11-7/20.09.2016г. на Общински съвет гр.Добрич.“ Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК заедно с разгласяването на първоначалното решение при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
18 Административно дело No 687/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич разпоредбата на чл.19,ал.5 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Балчик. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич разпоредбата на чл.45,ал.1 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Балчик. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура-Добрич разпоредбата на чл.52 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Балчик. ОТХВЪРЛЯ протеста в останалата му част. ОСЪЖДА Общински съвет на Балчик да заплати в полза на Окръжна прокуратура-Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
19 Административно наказателно дело (К) No 98/2017 ЗАНН: ДИТ ДИМИТЪР ПАВЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1 от 04.01.2017г., постановено по н.а.х.д. № 315/2016г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.4.2017г.
20 Административно дело No 110/2017 Други Т.П.Ш.   Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. ***. с входящ № 500 /01.03.2017г. на АС-Добрич . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №110 по описа за 2017г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
21 Административно наказателно дело (К) No 192/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Е.И.Х. Определение от 7.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 192/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. Делото да се изпрати на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.4.2017г.
22 Административно наказателно дело (К) No 193/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Е.И.Х. Определение от 7.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 193/ 2017 год. по описа на Административен съд - Добрич. Делото да се изпрати на Върховен административен съд за определяне на съседен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.4.2017г.
23 Административно дело No 569/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Г.И. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Н.Г.И. с ЕГН ********** *** срещу Министерството на здравеопазването обективно съединени искове по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 4 727, 88 лева, съставляващи пропуснати ползи от неполучени пенсии за инвалидност в размер на 131, 33 лева месечно за периода 13.06.2011г. – 16.06.2014г. вследствие от незаконосъобразното бездействие на ТЕЛК да освидетелства ищцата в продължение на три години от подаването на молбата й за това, както и за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2000 лева, съставляващи претърпени душевни болки, унижения, неудобства и полагане на непосилен с оглед на нейните заболявания труд за периода 13.06.2011г. - 16.06.2014г. вследствие на същото незаконосъобразно бездействие на ТЕЛК, ведно със законната лихва върху тези суми от датата на деликта (13.06.2011г.) до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА Н.Г.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Министерството на здравеопазването сумата от 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 684/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 10.4.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.03.2017 г. за насрочване следваща дата на делото за 09.05.2017 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. № 2773 от 29.12.2016 г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 684/ 2016 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените по делото разноски в размер на 35 лв. (тридесет и пет лева) Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от получаване на съобщението.
25 Административно наказателно дело (К) No 47/2017 ЗАНН: Здравна инспекция Л.Б.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - СОФИЯ Решение от 10.4.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 517/24.11.2016г., постановено по н.а.х.д.№ 1042/63г. по описа на Районен съд Добрич и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №20-58-48 от 06.07.2016г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“- гр. София. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.4.2017г.
26 Административно наказателно дело (К) No 75/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.В.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. ШАБЛА Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 118/28.12.2016г., постановено по н.а.х.д. № 231/2016г. по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила от 10.4.2017г.
27 Административно дело No 108/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация К.6.-И.Д. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “КРАСИ 63-И.Д.“ срещу заповед №96/10.02.17г. на кмета на община Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №108/2017г. по описа на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника.
28 Административно наказателно дело (К) No 143/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.Л.Л. Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9/03.02.2017г., постановено по нахд № 286/2016г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.4.2017г.
29 Административно наказателно дело (К) No 205/2017 ЗАНН: НАП СИД 12 ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 11.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАД № 205/ 2017г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Добрич за довършване на администрирането на касационната жалба чрез прилагане на съобщението за изготвеното решение № 51 от 9. 02. 2017 г. по НАХД № 1454/ 2016 год. по описа на РС – Добрич на “С” ЕООД, с. Орляк, общ. Тервел. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.4.2017г.
30 Частно административно дело No 207/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ АД НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Определение от 11.4.2017г.
СПИРА възложеното за 10,00 часа на 03.04.2017г. до 17,30 часа на 07.04.2017г. принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на началника на РДНСК - Североизточен район с постановление, обективирано в писмо изх. № Д-3010-01-098/22.03.2017г. на началника на ДНСК София, ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ с влязъл в сила съдебен акт на производството по обжалване действията на органа по изпълнението по адм.д. № 208/ 2017г. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи незабавно на страните по делото.
В законна сила от 11.4.2017г.
30 Частно административно дело No 207/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ АД НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Определение от 11.4.2017г.
СПИРА възложеното за 10,00 часа на 03.04.2017г. до 17,30 часа на 07.04.2017г. принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на началника на РДНСК - Североизточен район с постановление, обективирано в писмо изх. № Д-3010-01-098/22.03.2017г. на началника на ДНСК София, ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ с влязъл в сила съдебен акт на производството по обжалване действията на органа по изпълнението по адм.д. № 208/ 2017г. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи незабавно на страните по делото.
В законна сила от 11.4.2017г.
31 Административно дело No 680/2016 Закон за социално подпомагане И.С.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 13.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С., ЕГН **********,*** Заповед № 0805 – РД 01 – 0031/ 23.11.2016 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Тервел, с която е наредено И.С.С. да възстанови неправомерно получена целева помощ за отопление по Наредба РД 07 - 5 от 16.05.2008 г. в размер на 361.00 лв. за 2015 г. и 362.30 лв. за 2016 г. – общо 723.30 лв., заедно със законната лихва. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването.
32 Частно административно дело No 216/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Ю.Л.К. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 13.4.2017г.
ОТМЕНЯ допуснатото предварително изпълнение на Заповед № 8513 – 83/ 19.10.2016 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Добрич Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България..
33 Частно админист. наказателно дело (К) No 85/2017 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Определение от 18.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 138 от 15.12.2016 г. на Районен съд-Балчик, постановено по НАХД № 138 /2016 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.4.2017г.
34 Административно дело No 512/2016 КСО К.В.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2097/ 10.10.2016 год. на АдмС - Добрич, подадена чрез адв. М.Д., ДАК, от К.В.К., ЕГН **********,*** срещу Решение № 24/ 15.09.2016 год. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата на К.В.К. срещу Разпореждане № **********/ 29.07.2016 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА К.В.К., ЕГН **********,*** да заплати на ТП на НОИ - Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски.
35 Административно дело No 597/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър К.Х.Н. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.Н. *** срещу отказ на началника на СГКК-Добрич за изменение на КККР с изх. № 17-410/14.09.2016г., състоящо се в промяна границите на поземлени имоти с идентификатори 72624.609.1260, 72624.609.20 (улица) и 72624.609.16 (улица) по КК (кадастралната карта) на гр.Добрич. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 221/2017 Други Ю.Л.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 20.4.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №221/2017 г. към адм. дело №214/2017 г. по описа на ДАС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №221/2017 г. на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.4.2017г.
37 Административно дело No 559/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.- Х.- С.Х. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Феб-ХГ-С.Х.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представляван от собственика С.В.Х., срещу заповед № 1102/ 26.09.2016г. на Кмета на община Балчик. ОСЪЖДА ЕТ „Феб-ХГ-С.Х.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, представляван от собственика С.В.Х.,***, сумата от 350(триста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
38 Административно дело No 58/2017 Закон за движението по пътищата Т.В.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 21.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 244/ 27.01.2017 г. от Т.В.И., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. С.С. – ДАК, Заповед № 8513 - 99/ 16.12.2016 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр. Добрич, с която е отказана регистрация на лек автомобил “КИА СПОРТИДЖ” с тр. рег. № *****, рама № KNEJA – по документи. ВРЪЩА преписката на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр. Добрич за ново произнасяне съгласно указанията на съда по Заявление вх. № 160851016895 от 14.10.2016 г. на Т.В.И., ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – гр. Добрич да заплати на Т.В.И., ЕГН **********,*** сумата от 610 лв. (шестотин и десет лева) разноски по делото.
39 Административно наказателно дело (К) No 167/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Н.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49/ 07.02.2017 год. по нахд № 1742/ 2016 г. на ДРС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.4.2017г.
40 Административно дело No 229/2016 Закон за министерство на вътрешните работи М.А.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М.А.Д. ЕГН********** ***, срещу Заповед № 357з-900/ 11.05.2016г. на Директора на ОД на МВР Добрич,с която на Д. е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА М.А.Д. ЕГН********** ***, да заплати на ОД на МВР-Добрич,сумата от 200(двеста)лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
41 Административно дело No 603/2016 Други Л.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.С. ***,срещу отказ на Кмета на община град Добрич за издаване на удостоверение за наследници на И.И.Е.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
42 Административно дело No 658/2016 КСО Е.В.Е. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Е.В.Е., ЕГН **********,***, срещу решение № 28 /04.11. 2016 г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Добрич,с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане №**********/ 23.08.2016г. на Ръководителя “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ , гр. Добрич за отказ да му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОСЪЖДА Е.В.Е., ЕГН **********,***, да заплати на ТП на НОИ Добрич сумата от 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.
43 Административно дело No 26/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.А.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция, предявена от С.А.Ч. *** срещу ОД на МВР гр. Добрич за присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 4 810 лева и неимуществени вреди в размер на 15 000 лева, ведно с мораторната лихва за забава, начиная от 23.11.2012 г. до датата на входиране на исковата молба, както и присъждане на законната лихва от деня на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите ОСЪЖДА С.А.Ч. ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР гр. Добрич направените по делото разноски в размер на 200 /Двеста/ лева, представляващи възнаграждение за юрисконсулт. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
44 Административно дело No 72/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ К.П.З. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Решение от 25.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.П.З. Акт с изх № 02-080-6500/4548 от 29.11.2016г. за прекратяване на многогодишен ангажимент, издаден от Ж.Ж. – заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, В ЧАСТТА МУ, с която жалбоподателят „се задължава да възстанови получените до момента компесаторни плащания за необлагодетелстваните райони или части от тях в зависимост от годината, в зависимост от годината, в която е прекратил участието си в мярката“. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.З. срещу Акт с изх № 02-080-6500/4548 от 29.11.2016г. за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 211„Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ от ПРСР 2007-2013, издаден от Ж.Ж. – заместник изпълнителен директор на ДФЗ-РА, В ЧАСТТА МУ, с която Държавен фонд „Земеделие“ прекратява поетия от жалбоподателя през кампания 2012 година петгодишен ангажимент по мярка 211 по заявление с УИН 08/290512/67478. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно дело No 555/2016 Закон за местните данъци и такси Т.С.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Определение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.Н. срещу АУЗ по чл.107,ал.3 от ДОПК № АУ000013/09.06.16г., потвърден с Решение №13Р/02. 09. 2016г. на директора на ДМДТСХД и БФС при община Балчик и АУЗ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №555/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщаването му на жалбоподателя.
46 Административно дело No 238/2017 Закон за туризма СРЕБЪРНА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - СОФИЯ Определение от 26.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 238 по описа на АС -Добрич за 2017 г. поради неподсъдност. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Силистра. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, на посочения от него адрес .
В законна сила от 26.4.2017г.
47 Административно дело No 239/2017 Закон за туризма СРЕБЪРНА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - СОФИЯ Определение от 26.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №239/2017 г по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Силистра. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.4.2017г.
48 Административно наказателно дело (К) No 86/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Б.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 27.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 551/08.12.2016г. по н.а.х.д. № 1347/2016г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.4.2017г.
49 Административно дело No 27/2017 Закон за министерство на вътрешните работи Х.А.К. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед Заповед №1717з-233 от 22.12.2016 г. на ВПД Началник на І РУ Добрич при ОД на МВР Добрич, с която на старши инспектор Х.А.К. - Началник група „Териториална полиция“ към сектор „Охранителна полиция“ в І РУ Добрич при ОД на МВР гр. Добрич е наложено дисциплинарно наказание „писмено порицание” за срок от три месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на Х.А.К. ЕГН ********** ***, сумата от 312,20 /Триста и дванадесет лева и двадесет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
50 Административно наказателно дело (К) No 51/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГРУПА "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ" В РУ-КАВАРНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Ж.Р.Й. Решение от 28.4.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 110/14.12.2016г. по н.а.х.д. № 292/2016г. по описа на Районен съд – Каварна, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0283-000161 от 12.10.2016г., издадено от началник група в РУ – Каварна при ОД на МВР – Добрич, В ЧАСТТА, в която на Ж.Р.Й., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 80 лева, на основание чл.179, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл.101, ал.3, т.8 от ЗДвП. ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-0283-000161 от 12.10.2016г., издадено от началник група в РУ – Каварна при ОД на МВР – Добрич, В ЧАСТТА, в която на Ж.Р.Й., с ЕГН **********,***, са наложени следните административни наказания - глоба в размер на 650 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, КАТО ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
51 Административно наказателно дело (К) No 99/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.С.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/20.01.2017г., постановено по н.а.х.д. № 979/2016г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
52 Административно наказателно дело (К) No 115/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДОБРИЧ АГРОДЕС АА ООД Решение от 28.4.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 4/05.01.2017г., постановено по нахд № 288/2016г. по описа на Районен съд - Каварна, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 08-0803075/129 от 09.06.2016г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич, с което на „***“ ЕООД гр.Каварна, ул.“***“ № 42 А, 13, вх.Б, ет.3, ап.6, представлявано от Д.И.Б., за нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № РД-07-8/13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция от 1 500 лв., КАТО ОПРЕДЕЛЯ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 100 / сто/ лева, на основание чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда.
В законна сила от 28.4.2017г.