АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2016г. до 30.4.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 45/2016 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ТОРЪС ООД Решение от 1.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 117/14.12.2015г., постановено по нахд № 220 по описа на Районен съд гр.Балчик за 2015г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 13/2015 от 28.08.2015г., издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на “Торъс” ООД, ЕИК, 103203081, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, район “Младост”, ул.”Белински” № 21, представлявано от Д.Т.Д., за нарушение на чл.8, ал.2 от Общите изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати / обн. ДВ бр.32/2014г/ във връзка с чл.108, ал.1 от Закона за хазарта, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. Решетието не подлежи на обжалване.
2 Административно дело No 10/2016 Други административни дела И.И.- Е. ЕТ НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.4.2016г.
Решение № 87/4.04.16 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ И.Д.И. с фирма “И.И.-*** против заповед № 851з-89/ 15. 12. 2015 год. на Началник сектор “ПП” при ОДМВР-Добрич, по силата на която на осн. чл. 143, ал. 1, 3 от ЗДвП във вр. с чл. 7, ал. 1 от Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях е отказана пререгистрация-зачисляване на полуремарке “Дженерал трейлърс” с рег. № ххххх и рама № ххххх-по документи. ОСЪЖДА ЕТ И.Д.И. с фирма “И.И.-*** да заплати на ОД на МВР-Добрич сумата от 300. 00 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
3 Административно дело No 103/2016 ЗУТ И.К.С.   Определение от 5.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.К.С. ***, по която е образувано адм.д. № 103/2016г. по описа на Административен съд –Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 103/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7 / седем/ дневен срок от датата на съобщаването му пред Върховен административен съд на РБ. Определението да се съобщи на жалбоподателя.
4 Административно наказателно дело (К) No 139/2016 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНА   Определение от 5.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.д. № 139/2016г. по описа на АС – Добрич. ИЗПРАЩА на Районен съд - Добрич касационна жалба на РДГ – Варна срещу решение № 107/12.03.2016г., постановено по н.а.х.д. № 91/2016г. по описа на РС – Добрич, за нейното администриране и окомплектоване заедно с делото. След администрирането и окомплектоването й жалбата да се изпрати на АС - Добрич за произнасяне по нея. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
5 Административно дело No 64/2016 Други административни дела П.Й.К. КМЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ Решение от 6.4.2016г.
решение №89 ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед №РД-08-66 от 03.02.2016г. на Кмета на Община Крушари, с която е отменено Наказателно постановление №31 от 08.12.2015г., издадено от Кмета на Община Крушари, с което на П.Й.К. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 3555,72лв. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на П.Й.К. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 310лв /триста и десет лева/, представляваща направени разноски по делото: 10лв - държавна такса и 300лв - адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 72/2016 Дела по КСО К.П.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 6.4.2016г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 33/ 18. 01. 2016 год. на Директора на ТП на НОИ-Добрич, с което е отхвърлена жалбата на К. П. Г., ЕГН ********** *** срещу разпореждане № **********/ 9. 07. 2015 год. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ Добрич, с което на осн. чл. 98, ал. 1, т. 1 от КСО е отказано изменение на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпореждане № **********/ 9. 07. 2015 год. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ Добрич, с което на осн. чл. 98, ал. 1, т. 1 от КСО е отказано на К. П. Г., ЕГН ********** *** изменение на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ВРЪЩА делото като преписка на ръководител “ПО” при ТП на НОИ Добрич за ново произнасяне по заявление вх. МП-5176/ 21. 04. 2015 год., подадено от К. П. Г., ЕГН ********** *** за прекатегоризиране на стажа от 13. 04. 1980 год. до 1. 04. 1991 год. съобразно дадените указания в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
7 Административно дело No 746/2015 РЗОК ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 2 ДОБРИЧ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 7.4.2016г.
ОТМЕНЯ Покана с регистрационен индекс 2904 – 09 - 69/ 16. 12. 2015 год. на Директора на РЗОК - Добрич, с която “Диагностично - консултативен център ІІ - Добрич” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ***, ЕИК ***, представлявано от д - р В.В.Т. е поканено да възстанови на НЗОК доброволно сумата от 12 337. 90 лв., представляваща общо превишение на: определената от РЗОК – Добрич за ІІІ – то тримесечие на 2014 г. стойност на назначаваните МДД, в частта “Направление за медико – диагностична дейност” (бл. МЗ – НЗОК № 4), превишение за ІV – то тримесечие на 2014 г. на броя на назначаваните СМД, в частта “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ – НЗОК № 3) и превишение на стойността на назначаваните МДД, в частта “Направление за медико – диагностична дейност” (бл. МЗ – НЗОК № 4), като в ЧАСТТА на претендираната сума за превишение за ІІІ – то тримесечие на 2014 г. отменя Поканата поради липса на задължение, а в частта на ІV – то тримесечие за 2014 г. отменя Поканата и ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона в обстоятелствената част на решението. ОСЪЖДА РЗОК - Добрич да заплати на “Диагностично - консултативен център ІІ - Добрич” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ***, ЕИК ***, представлявано от д - р В.В.Т. сумата от 1415. 00 лв. съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му до страните.
8 Административно дело No 616/2015 Други административни дела ИЗИДА ЛОГИСТИК ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Изида Логистик” ООД, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “Антон С.” № 2, ЕИК 203407640, представлявано от управителя Г.Д.М. ЕГН ********** срещу заповед № 8513-78/20.10.2015г. на началника на сектор “ПП” при ОДМВР - Добрич, с която на основание чл.143, ал.3 от ЗДвП, във вр. чл.7, ал.1 от Наредба І-45/2000г. на МВР за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркета, теглени от тях, е отказана първоначална регистрация на товарен автомобил ДАФ, с номер на рама по документи - XLRTE47MS0E998142, с немски рег. № G 191T, закупен в РГермания. ОСЪЖДА “Изида Логистик” ООД, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “Антон С.” № 2, ЕИК 203407640, представлявано от управителя Г.Д.М. ЕГН ********** да заплати на началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Добрич сумата от 300 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно наказателно дело (К) No 62/2016 Наказателни касационни производства Б.Х.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 72/14.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1344/2015 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
10 Административно наказателно дело (К) No 98/2016 Наказателни касационни производства МД ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 14. 01. 2016 г. по НАХД № 1302/ 2015 г. на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено Наказателно постановление № 08 – 0802771/ 008 от 28. 01. 2015 г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
11 Административно наказателно дело (К) No 114/2016 Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Д.С.И. Решение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/ 12. 02. 2016 год. по нахд № 1509/ 2015 год. по описа на РС – гр. Добрич, с което е отменена наложената на основание чл. 178в, ал. 5 от ЗДвП санкция “глоба” на Д.С.И. *** в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 36 от 15. 05. 2006 г. на МТИТС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
12 Административно дело No 152/2016 Други административни дела И.К.С.   Определение от 11.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 152/2016г. по описа на АС – Добрич. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
13 Административно дело No 699/2015 ЗПЗП Н.Г.М. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Решение от 12.4.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. № 02-080-6500 от 15.10.2015г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”-РА. ВРЪЩА преписката на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” за ново произнасяне по подаденото Общо заявление за подпомагане с УИН: 08/290514/80420 за кампания 2014г. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”-РА да заплати на Н.Г.М. с ЕГН: **********,*** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно наказателно дело (К) No 91/2016 Наказателни касационни производства К.П.Ч. ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 12.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 3/11.01.2016 г., постановено по нахд № 24 по описа на Районен съд гр. Тервел за 2015 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.4.2016г.
15 Административно дело No 698/2015 Други административни дела РОТАРО ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Решение от 13.4.2016г.
решение №98 ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх.№02-080-2600/7120 от 15.10.2015г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007-2013г. за кампания 2014г. на зам.изпълнителния директор на ДФЗ-РА, което в оспорената си част обективира отказ за подпомагане за девет парцела, В ЧАСТТА, в която се отказва финансово подпомагане по подаденото от „Ротаро”ЕООД Общо заявление за подпомагане с УИН: 08/230514/79445 и Приложение за кандидатстване агроекологични плащания за кампания 2014г. за следните площи с идентификатори на декларираните парцели 53432-399-2-1, 53432-438-1-1, 53432-401-2-1, 53432-437-2-1, 53432-401-1-1, 53432-399-1-1 и 53432-437-1-1. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция – София за ново произнасяне по заявлението, в частта на отменения отказ за подпомагане, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ротаро”ЕООД срещу Уведомително писмо с изх.№02-080-2600/7120 от 15.10.2015г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007-2013г. за кампания 2014г. на зам.изпълнителния директор на ДФЗ-РА по отношение отказаното финансово подпомагане по подаденото от „Ротаро”ЕООД Общо заявление за подпомагане с УИН: 08/230514/79445 и Приложение за кандидатстване агроекологични плащания за кампания 2014г. за следните площи с идентификатори на декларираните парцели 53432-445-2-1 и 53432-445-2-2. ОСЪЖДА ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция - София да заплати на “РОТАРО”ЕООД, ЕИК 124540594, със седалище и адрес на управление с.Одринци, област Добрич, ул.Единадесета №14, представлявано от В.Д.М. сумата в размер на 401,47лв /четиристотин и един лева и четиридесет и седем стотинки/, представляваща разноски по делото за държавна такса и възнаграждение на вещо лице, съразмерно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА “РОТАРО”ЕООД, ЕИК 124540594, със седалище и адрес на управление с.Одринци, област Добрич, ул.Единадесета №14, представлявано от В.Д.М. да заплати на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция сумата в размер на 117,54лв /сто и седемнадесет лева и петдесет и четири стотинки/, представляваща разноски по делото за юрисконсултсто възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от оспорването. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14–дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
16 Административно наказателно дело (К) No 24/2016 Наказателни касационни производства С.Г.М. ОБЩИНА КРУШАРИ Решение от 13.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91/03.12.2015 год. по н.а.х.д. № 1231 по описа на ДРС за 2015 год. Решението е окончателно.
В законна сила от 13.4.2016г.
17 Административно наказателно дело (К) No 107/2016 Наказателни касационни производства Е.Б.А. ПЪРВО РУ НА МВР ДОБРИЧ Решение от 13.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 11/11.01.2016 г., постановено по нахд № 978 по описа на Районен съд гр. Добрич за 2015 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
18 Административно дело No 90/2016 ПУП В.Р.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 14.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Р.Р. срещу Заповед №112/16.02.2016г. на кмета на община Каварна. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №90/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок, който тече от днес за жалбоподателя и от съобщаването за останалите страни по делото.
19 Административно дело No 92/2016 Дела по КСО М.Я.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Определение от 14.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Я.И. *** срещу решение № 24 от 08.10.2014г. на директора на ТП на НОИ –Добрич, с което е оставено в сила разпореждане № **********/15.08.2014г. на ръководител на ПО при ТП на НОИ -Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 92/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ОСЪЖДА М.Я.И. с ЕГН ********** *** да заплати по депозитната сметка на Административен съд гр.Добрич сумата от 100 / сто/ лева, представляваща направени по делото разноски за възнаграждение на вещото лице, изготвило заключението по допуснатата експертиза. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 / седем/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ. Определението да се съобщи на страните и на вещото лице
20 Частно административно дело No 156/2016 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт О.-М.-М.К. ЕТ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ВАРНА Определение от 14.4.2016г.
СПИРА предварителното изпълнение на Заповед № ЗМ-2000-190/32-82569/25.03.2016г. на Началника на Митница-Варна, с която на ЕТ “Орхидея-МБ - М.К.” с ЕИК 124014995, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”Оборище” № 69А, представлявано от М.К.М. е наложена принудителна административна мярка – “Запечатване на обект”. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Частно административно дело No 164/2016 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт О.-М.-М.К. ЕТ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА - ВАРНА Определение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ЕТ “Орхидея-МБ - М.К.” с ЕИК 124014995, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”Оборище” № 69А, представлявано от М.К.М. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № ЗМ-2000-190/32-82569/25.03.2016г. на Началника на Митница-Варна Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 517/2015 Дела административен характер по ЗМСМА С.П.К.З.,
О.Г.З.Т.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ,
В.Л.А.
Определение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.Г.З., С.П.К. – З., О.Г.З.Т. /първата заличена като страна по делото/ с искане за обявяване на нищожност на Решение №38-3 от 31.01.2006г. на Общински съвет град Добрич, с което е приет и одобрен ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, в частта, в която с ПУП-ПЗ е предвидено свързано застрояване в УПИ ІІІ-260, ІV-261 и V-264 в кв.24 по плана на Добрич. ПРЕКРАТЯВА производство по АД №517/2015г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за оспорващите и ответника В.Л.А. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за настоящото определение от Общински съвет град Добрич. лото
23 Административно дело No 676/2015 ЗУТ Н.Х.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Х.Н. ЕГН ********** ***, заповед № 1190/14.10.2015г. на Кмета на община гр.Добрич. ОСЪЖДА община гр. Добрич, да заплати на Н.Х.Н. ЕГН ********** ***, сумата в размер на 1370 /хиляда триста и седемдесет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
24 Административно дело No 40/2016 Дела по КСО Р.Д.Р. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 18.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Р.Д.Р., ЕГН **********,*** , срещу решение № 31 / 14.01.2016 г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Добрич,с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № ********** от 09.11.2015г. на Ръководителя – “Пенсионен отдел”при ТП на НОИ, гр. Добрич. ОСЪЖДА Р.Д.Р., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на Директора ТП на НОИ Добрич сумата от 350 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.
25 Административно наказателно дело (К) No 84/2016 Наказателни касационни производства АЙ ПРИНТ ДАТ ЕООД ТД НА НАП ВАРНА - ОФИС ДОБРИЧ Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 19/15.01.2016г. по н.а.х.д. № 827/2015г. по описа на Добричкия районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 151362/04.06.2015г., издадено от директора на офис Добрич при ТД на НАП – Варна, с което на “Ай Принт Дат” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ж.к. “Балик”, бл.48, вх.В, ет.7, ап.19, БУЛСТАТ 202575432, представлявано от управителя В.К.И. за нарушение на чл.92, ал.2 от ЗКПО на основание чл.261, ал.1 от ЗКПО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
26 Административно наказателно дело (К) No 93/2016 Наказателни касационни производства ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 15.01.2016 г. по н.а.х.д. № 1128/2015 г. на Районен съд-Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.4.2016г.
27 Административно наказателно дело (К) No 94/2016 Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Т.Л.Р. Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 30/20.01.2016г. по нахд № 1178/2015г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
28 Административно наказателно дело (К) No 108/2016 Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Д.Г.Й. Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/ 15. 01. 2016 год. по НАХД № 1427/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.4.2016г.
29 Административно наказателно дело (К) No 109/2016 Наказателни касационни производства Н.Х.Н. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение от 25. 01. 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич по НАХД № 1508/ 2015 год. ОТМЕНЯ наказателно постановление №. 28-0000362/ 22. 10. 2015 год., издадено от Началник ОО “Автомобилна администрация”-Добрич, с което на Н.Х.Н., ЕГН ********** *** за извършено нарушение на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 36/ 15. 05. 2006 год. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност на МПС, на водачи на МПС и председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания на основание чл. 178в, ал. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба в размер на 500. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.4.2016г.
30 Административно дело No 131/2016 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение - чл.297 АПК Т.Х.Т. СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП - ВАРНА, ОФИС ДОБРИЧ - ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ Определение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /искова молба/ вх. № 714/ 29. 03. 2016 г., подадена от Т.Х.Т., ЕГН **********,*** с искане за отмяна на запор, както е посочено в жалбата, с изх. № 1606 - 000003/ 02. 12. 2014 г., изпратен на ТБ "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, от старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Варна, офис гр. Добрич - Георги Стойчев. Прекратява производството по административно дело № 131 по описа на Административен съд Добрич за 2016 г. Изпраща жалбата с приложените към нея доказателства на Директора на ТД на НАП - Варна за произнасяне по компетентност. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
31 Административно дело No 733/2015 Дела по ЗМВР В.П.А. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 19.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.А. ***, против Заповед № 3394з - 111/11.12.2015г. на Началника на РУ на МВР - Албена, с която за нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл.194, ал.2, т.1 и т.2 от ЗМВР, чл.197, ал.1, т.1, чл.200, ал.1, т.11 и чл.204, т.3 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/, му е наложено дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 8 /осем/ месеца. ОСЪЖДА В.П.А. *** да заплати в полза на ОД на МВР-Добрич сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 69/2016 Налагане на ПАМ на Н-ка на ОД на МВР А.Х.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Х.А. с ЕГН: ********** ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0851-000014/16.01.2016г. на Началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР-Добрич, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП временно му е отнето свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните .
33 Административно наказателно дело (К) No 80/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДОБРИЧ МД ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ООД Решение от 19.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение от 21.12.2015г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д. № 624 по описа на съда за 2015г., с което е отменено НП № 08-0802772/009/ от 28.01.2015г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич, с което на “МД груп инженеринг” ООД гр.Варна, ЕИК ***, за нарушение на чл. 62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/ на основание чл.416, ал.5 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 08-0802772/009/ от 28.01.2015г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич, с което на “МД груп инженеринг” ООД гр.Варна, ЕИК ***, за нарушение на чл. 62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/ на основание чл.416, ал.5 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.4.2016г.
34 Административно дело No 85/2016 ЗУТ Х.Б.М. НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "НСК" - ДОБРИЧ ПРИ РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Определение от 19.4.2016г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество в съдебно заседание на 28.03.2016г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Б.М. ***, по която е образувано адм. дело № 85/2016г. по описа на АС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 85/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ИЗПРАЩА административната преписка на ответника по делото за произнасяне съобразно дадените указания. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните Препис от определението да се изпрати на страните на осн. чл.138 от АПК.
35 Административно наказателно дело (К) No 95/2016 Наказателни касационни производства Р.Р.Р. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84 от 07.12.2015г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д. № 243/2015г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .
В законна сила от 19.4.2016г.
36 Административно наказателно дело (К) No 101/2016 Наказателни касационни производства Б.С.Г. ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7 от 09.02.2016г. на Балчишкия районен съд, постановено по н.а.х.д. № 159/2015г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.4.2016г.
37 Административно дело No 115/2016 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.С.Б. ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Д.С.Б., ЕГН: **********,***, против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Добрич, с който се претендира присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение по нахд № 1088/2015г. на Районен съд-Добрич, ведно със законната лихва от 12.01.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Д.С.Б., ЕГН: **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР гр.Добрич сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно наказателно дело (К) No 141/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ" ОТДЕЛ "ЧЕРНО МОРЕ" СЕКТОР ДОБРИЧ КЪМ ИАРА ГР.БУРГАС В.Н.Т. Определение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. №752 на Административен съд Добрич от 01.04.16г., по която е образувано к. а.н.д №141/2016г. и ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. №141/2016г. по описа на ДАС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението до касатора и от днес за останалите страни.
39 Частно административно дело No 157/2016 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Б.П.Д.,
В.П.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 19.4.2016г.
СПИРА изпълнението на Заповед № 452/13.04.2016г., издадена от кмета на Община гр.Добрич, с която е наредено да се изземе общинското жилище, находящо се в гр.Добрич, ж.к.”Балик”, бл.13, вх.А, ап.7 от лицето Б.П.Д. с ЕГН: **********, който го държи без правно основание. ОСЪЖДА Община гр.Добрич да заплати сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща дължима държавна такса. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно наказателно дело (К) No 82/2016 Наказателни касационни производства Е.Р.А. ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 16/17.02.2016г. по н.а.х.д. № 248/2015г. по описа на Балчишкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.4.2016г.
41 Административно дело No 160/2016 Дела по АПК - искови и ЗОДв Ж.П.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Определение от 20.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 160/2016 г. по описа на Административен съд - Добрич. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Добрич и Административен съд – Варна по искова молба на Ж.П.П. с ЕГН **********, понастоящем изтърпяващ наказание “лишаване от свобода“ в ОЗ – Варна, с която срещу ГД “Изпълнение на наказанията” при МП – София е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 5000 лева. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
42 Административно наказателно дело (К) No 86/2016 Наказателни касационни производства Р.Р.Р. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 21.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 69/ 14. 12. 2015 год. по НАХД № 244/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-1185/ 16. 12. 2014 год. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция, гр. София, с което на Р.Р.Р., ЕГН ********** ***, пл. *** чрез адв. С. Т. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 500. 00 лв. на основание чл. 129, ал. 1, предл. 1 във вр. с чл. 133, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за извършено нарушение на чл. 8, ал. 1 във вр. с чл. 103, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 15, ал. 2, т. 2, б. “а” от същия закон. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.4.2016г.
43 Административно дело No 701/2015 ЗПЗП К.К.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Решение от 22.4.2016г.
решение №116 ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.К.К. срещу уведомително писмо с изх. № 02-6500/8433 от 02.10.2015г. на rзпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”- Разплащателна агенция, с което е постановен отказ за финансово подпомагане по схемата за единно плащане на площ в размер на 13 803,95 лв. за кампания 2011г. ОСЪЖДА К.К.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на Държавен фонд “Земеделие” сумата от 750 / седемстотин и петдесет/ лева разноски по делото за възнаграждение за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 –дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
44 Административно наказателно дело (К) No 96/2016 Наказателни касационни производства И.Р.С. ПЪРВО РУ НА МВР ДОБРИЧ Решение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №34 от 21.01.2016г. по НАХД №444/2015г. на Районен съд-Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
45 Административно наказателно дело (К) No 112/2016 Наказателни касационни производства И.С.Л. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №18 от 15.01.2016г. по АНД №792/2015г. на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
46 Административно наказателно дело (К) No 133/2016 Наказателни касационни производства Г.П.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62/12.02.2016 г. на ДРС по Н.А.Х.Д № 1706 по описа на същия съд за 2015 година. Решението е окончателно.
47 Административно наказателно дело (К) No 97/2016 Наказателни касационни производства ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 26.4.2016г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 26 от 20.01.2016г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д. № 1126/2015г. по описа на същия съд. ВРЪЩА делото на ДРС за ново разглеждане от друг състав на съда. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .
В законна сила от 26.4.2016г.
48 Административно наказателно дело (К) No 132/2016 Наказателни касационни производства П.К.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 26.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/ 17. 02. 2016 г., постановено по нахд № 852/ 2015 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено НП № 28 - 0000174/ 02. 06. 2015 г. на Началника на Областен отдел "АА" – гр. Добрич, с което на П.К.П., ЕГН ********** на основание чл. 93в, ал. 17, т. 1 от ЗАвтП е наложена глоба в размер на 1500 лв. за нарушение по чл. 15, § 7, б. а, т. i от Регламент 3821/ 85 във връзка с изречение последно от същата буква и във връзка с чл. 78, ал.1, т. 2 от Закона за автомобилните превози. Решението е окончателно.
49 Административно дело No 738/2015 ЗЗО ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - I - ДОБРИЧ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 27.4.2016г.
решение №122 ИЗМЕНЯ Писмена покана с изх. № 2904-06-146/09.12.2015г. на директора на РЗОК Добрич, с която РЗОК Добрич е изискала от “Диагностично-консултативен център – І –Добрич” ООД възстановяване на неоснователно получена сума в размер на 8 519,33 лв. като НАМАЛЯВА дължимата сума на 7 921,49 лева / седем хиляди девестотин двадесет и един лев и четиридесет и девет стотинки/. ОСЪЖДА “Диагностично-консултативен център – І –Добрич” ООД, ЕИК 124140855, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.”Д.Петков” № 3, представлявано от д-р В.Г.К.-И. *** сумата от 975 лева /деветстотин седемдесет и пет лева/, представляваща разноски за възнаграждение на вещо лице и юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.