Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело (К) No 656/2017 Други касационни /ЗСПЗЗ/ В.Е.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БАЛЧИК Определение от 28.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В.Е.Ч. *** срещу Решение № 155/13.11.2017 г. по гр. д.№ 549/2017 г. на РС гр. Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по КАД № 656/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
2 Административно дело No 3/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.В.В.,
Ж.М.В.,
С.Т.В.,
Ж.В.Г.,
Г.В.Г.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 1.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Г.В.В., Ж.М.В., С.Т.В., Ж.В.Г. и Г.В.Г., всички с постоянен адрес:*** и адрес за призоваване и съобщения гр. София, ул. “Три уши” № 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10, чрез адв. Е.Ф., на Заповед № ДК – 02 – СИР - 09/ 19.10.2016 г. на Началника на РДНСК - СИР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването пред ВАС.
3 Административно дело No 10/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛ АКВА ФИШ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Определение от 1.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „б.а.ф.“ ООД срещу писмо с изх. № 2600-19847(1)/05.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд с частна жалба, подадена в деловодството на Аздминистративен съд –Добрич в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
4 Административно дело No 694/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШАБЛА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Шабла решение за налагане на финансова корекция № 01-0800/1040 от 02.10.2017г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР 2007г. - 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с което на основание чл.20а, ал.2 от ЗПЗП, чл.70, ал.1, т.9, във връзка с чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, чл.13, ал.1, т.3 във вр. ал.4 от Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от СФ, КФЕС, ЕЗФРСР, ЕФР и фондовете от Общата програма „СУМП“, приета с ПМС № 134/2010 г. (отм.), е наложена финансова корекция в размер на 13 388, 97 лева без ДДС от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изготвяне на тръжни процедури за избор на изпълнители в изпълнение на два проекта, финансирани от ПРСР: „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, общ. Шабла (предмет на решението) и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, об. Шабла“ по договор № 08/321/01362 и избран изпълнител Обединение „Алфа Лиан“, ЕИК 202561265, за изпълнение на одобрен проект с ИД по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие“ – РА и община Шабла с УРН : 403375, като по отношение на община Шабла е установено наличието на публично държавно вземане, представляващо недължимо платена финансова помощ по договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР 2007г. - 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в общ размер на 16 066, 76 лева с ДДС. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – РА да заплати на община Шабла сумата от 800 лева, разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 114/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БАЛЧИК УАЙТ КЛИФС ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 2.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 114/2018г. по описа на АС - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно наказателно дело (К) No 616/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.В.И. Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334 от 25.08.2017 г., постановено по нахд № 660/2017 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000091/29.03.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
7 Административно наказателно дело (К) No 702/2017 ЗАНН: КЗП МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 418/27.10.2017г., постановено по н.а.х.д. № 1172/2017г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
8 Административно дело No 707/2017 КСО Я.С.Я. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Определение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ ХОДА ПО СЪЩЕСТВО, даден в открито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.С.Я., ЕГН **********,*** срещу Решение № 32/22.11.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е оставена без разглеждане като просрочена жалбата му против Разпореждане № **********/10.02.2016 г. на Ръководител "ПО" при ТП на НОИ - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2018г.
9 Административно наказателно дело (К) No 8/2018 ЗАНН: РДГ П.И.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 437/13.11.2017г., постановено по нахд № 1048/2017г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
10 Административно наказателно дело (К) No 13/2018 ЗАНН: Общини Т.Ш.Р. ОБЩИНА КРУШАРИ Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 443/17.11.2017 год., постановено по н.а.х.д. № 731/2017 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.3.2018г.
11 Административно наказателно дело (К) No 80/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА И.Г.Г. Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 488/14.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. №1489/2017 г. по описа на РС – гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №292582/16.10.2017 г., издадено от Зам. Директора на ТД на НАП Варна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2018г.
12 Административно дело No 126/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.С.В. НАЧАЛНИКА НА ДНСК - ГР. СОФИЯ Определение от 6.3.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 126/2018 г. към адм. дело № 124/ 2018 г. по описа на АдмС - Добрич. ПРЕКРАТЯВА АД № 126/ 2018 г. по описа на АдмС - Добрич като деловоден номер. Препис от настоящото Определение да се изпрати на страните. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2018г.
13 Административно наказателно дело (К) No 63/2018 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 7.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 462/ 29.11.2017 год. по нахд № 1295/ 2017 год. на ДРС, с което е потвърдено наказателно постановление № В - 0044083 от 28.08.2017 г., издадено от Директора в Регионална дирекция за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, вписано в Търговския регистър към АВ, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Изпълнителния директор Оле Бьорн Шулстъд, за нарушение по чл. 113, ал. 1 от Закона за защита на потребителите на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 222а от ЗЗП е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лв. (три хиляди лева). Решението не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
14 Частно админист. наказателно дело (К) No 120/2018 Частни КАНД и КАД Д.Ю.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Определение от 7.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно Определение № 57 от 24.01.2018г. , по н.а.х.д. № 1306 по описа на РС-Добрич за 2017 год. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.3.2018г.
15 Административно дело No 543/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ П.З.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Решение от 8.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.З.П. *** Решение за налагане на финансова корекция № 55/1/1210410/3/01/04/01 от 04.08.2017г., издадено от Живко Живков - изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” гр.София. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" гр.София да заплати на П.З.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 557 ( петстотин петдесет и седем) лева - разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
16 Административно дело No 526/2017 Закон за движението по пътищата Й.Я.Й. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 9.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Я.Й. *** ЗАПОВЕД № 8513-69/01.09.2017г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр.Добрич, с която е отказана регистрация на товарен автомобил „ФОРД ТРАНЗИТ КОНЕКТ“, с рег. № ххххх, рама № ххххх. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление № 170851009201, подадено на 17.07.2017г. от Й.Я.Й. *** в едномесечен срок от предоставяне на автомобила за оглед след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – Добрич, Сектор „Пътна полиция“ да заплати на Й.Я.Й. *** сумата от 710 /седемстотин и десет/ лева - разноски по делото за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно наказателно дело (К) No 18/2018 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ИВЕЛИН БОРИСОВ ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ,
Е.Р.М.
Решение от 9.3.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 1346/24.11.2017 г., издадено от Директора на РДГ - Варна срещу Е.Р.М., ЕГН **********,***. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1346/24.11.2017 г., издадено от Директора на РДГ - Варна срещу Е.Р.М., ЕГН **********,***. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство, образувано по повод АУАН бл. № 001811/ 24.10.2017 г., съставен от Я.И.Я. – горски стражар при ТП ДГС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
18 Административно дело No 28/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 9.3.2018г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на М.П.М. с ЕГН **********,***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди –изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по нахд № 258/2015г. по описа на Районен съд - Балчик, в което е отменено наказателно постановление наказателно постановление № 15-0851-001167 от 29.06.2015г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Добрич, ВЕДНО СЪС ЗАКОННАТА лихва върху главницата, считано от 11.01.2018г. – датата на подаване на исковата молба до окончателното заплащане на сумата. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на М.П.М. с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
19 Административно дело No 27/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 12.3.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на М.П.М. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 лева, представляващи обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление № 1239 от 30.06.2015г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР - Добрич, отменено с влязло в сила решение № 152 от 18.10.2016г. по НАХД № 47/2016г. по описа на Балчишкия районен съд, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление, ведно със законната лихва върху горепосочената сума, считано от 11.01.2018г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното й заплащане, както и сумата от 310 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 628/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.К.Д. ***4/13.11.2017г., издадена от кмета на Община Генерал Тошево. ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО да заплати на С.К.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 660 (шестстотин и шестдесет) лева, разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез Административен съд -Добрич в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
21 Административно наказателно дело (К) No 12/2018 Други по ЗАНН А.Б.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №456 от 27.11.2017 г. постановено по НАХД 994/2017 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.3.2018г.
22 Административно дело No 15/2018 Закон за движението по пътищата И.Н.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 13.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на И.Н.И. с ЕГН ********** ***, срещу Заповед № 17-0851-001128/28.12.17 г. на Началника на Сектор „ПП“ към ОД на МВР Добрич, с която му е наложена Принудителна административна мярка “Временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средства,до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца”,на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
23 Административно дело No 71/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС ООД РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЧР В МТСП - СОФИЯ Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя Г. Г. Решение за определяне на финансова корекция №BG05П90З001-1.002-0235/10 от 10.01.2018 г. на Заместник-министър на труда и социалната политика и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. ОСЪЖДА Министерство на труда и социалната политика гр.София да заплати на „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС“ ООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя Г. Г., сумата от 73,29 ( седемдесет и три и двадесет и девет) лева - разноски по делото за държавна такса. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
24 Административно наказателно дело (К) No 75/2018 ЗАНН: МОСВ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД ГР.СОФИЯ, ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Решение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119 от 10.11.2017 г. по нахд № 202/2017 г. на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.3.2018г.
25 Административно дело No 712/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.- А.Я. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ разпореждане №83/24.01.2018г. с което делото е насрочено за 15.03.2018г. от 10.30 часа. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 712 по описа на АдмС -Добрич за 2017 год. ИЗПРАЩА делото на Административен съд Варна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Да се уведомят страните по делото на посочените от тях телефони незабавно.
26 Административно дело No 37/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.В.М. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.М. *** срещу Заповед № 17-0240—000304 от 08.09.2017г., издадена от Н.К.М.- началник на Районно управление „Полиция“ – Балчик. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 ( четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 49/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.В.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.3.2018г.
ИЗМЕНЯ заповед № 17-0851—001050 от 03.12.2017г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, Жулиян Минев, с която е наложена на А.В.В. с ЕГН ********** *** принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 365 дни“, като ОПРЕДЕЛЯ срок от 6 / шест / месеца на прекратяване на регистрацията на ППС. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 ( четиринадесет) -дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 14/2018 Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ ФОРМАТ СФФ ДИРЕКТОРА НА ДКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ДВОРЕЦА Определение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 07.03.2018 г., постановено по АД № 14 по описа на Административен съд Добрич за 2018 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ФОНДАЦИЯ ФОРМАТ СФФ“ със седалище и адрес на управление гр. София, ***, представлявана от Г.Т. - председател срещу МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на Директора на ДКИ „КЦ ДВОРЕЦА“ да се произнесе по заявление за достъп до обществена информация, вх. №1/13.11.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА ФОНДАЦИЯ ФОРМАТ СФФ“ ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ***, представлявана от Г.Т. – председател да заплати на ДКИ „КЦ Двореца“ гр. Балчик, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ***, представлявано от Директора Ж.М.М., сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 600 /Шестотин/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
29 Административно наказателно дело (К) No 56/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ РОПОТАМО ТРАНС ЕООД Решение от 14.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 478/08.12.2017 год. по нахд № 692/2017 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.3.2018г.
30 Административно наказателно дело (К) No 101/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” И.В.К. МИТНИЦА - ВАРНА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Решение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №16 от 18.01.2018 г., постановено по НАХД № 1270/17 г. по описа на Районен съд Добрич в частта, с което е потвърдено НП №149/12.09.2017 г. на Началника на Митница Варна, с което за нарушение на чл.109, ал.1 във връзка с чл.60, ал.2 от ЗАДС на И.В.К. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева. и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №149/12.09.2017 г. на Началника на Митница Варна, с което за нарушение на чл.109, ал.1 във връзка с чл.60, ал.2 от ЗАДС на И.В.К. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева. ОСТАВЯ В СИЛА Решението в останалата му част. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 14.3.2018г.
31 Административно дело No 16/2018 Закон за движението по пътищата Р.З.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Р.З.Ж. *** срещу Заповед № 17 - 0851 - 000729/26.08.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР Добрич, Сектор "Пътна полиция". РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
32 Административно дело No 55/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Т.0. ЕТ НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „С.Т. 08“, със седалище и адрес на управление с. Стефан Караджа, ул. „Здравец“ №2, представлявано от търговеца С.Т.Т., срещу Заповед № 17 - 0851 - 001098 от 16.12.2017 г. на Началник сектор „ПП“ към ОДМВР - Добрич, с която на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка на ЕТ „С.Т. 08“ чрез прекратяване на регистрацията на собственото му ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 200 дни, като са му отнети 2 броя регистрационни табели Тх 3333 ХН и СРМПС № 007490661. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно наказателно дело (К) No 77/2018 ЗАНН: ДИТ ХИДРА БИЛД ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130 от 30.11.2017 г., постановено по НАХД № 220/ 2017 г. на Районен съд – Каварна, с което е потвърдено наказателно постановление № 08 - 000130/041/ 24.04.2017 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич, с което на “ХИДРА БИЛД ” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1612, р-н Красно село, бул. *****№ 81, вх. В, ет. 7, представлявано от управителя – З.Ж.Г. за нарушение по чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500. 00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.3.2018г.
34 Административно наказателно дело (К) No 104/2018 ЗАНН: ДИТ ЧАСТЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН - ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154 от 14.12.2017 г. по нахд № 176/ 2017 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е потвърдено изцяло наказателно постановление № 08-000226/038 от 19.04.2017 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.3.2018г.
35 Административно наказателно дело (К) No 24/2018 ЗАНН: Министерство на културата ОБЩИНА КАВАРНА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 16.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 116/08.11.2017г., постановено по нахд № 239/ 2017 г. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-5 от 15.08.2017г., издадено от А.Г.- зам.министър на културата, с което за нарушение по чл.228б от Закона за културното наследство на Община Каварна е наложена имуществена санкция от 7 000 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.3.2018г.
36 Административно наказателно дело (К) No 51/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК А.Т.Б. Решение от 19.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 149 от 08.12.2017 г., постановено по а.н.х.д. № 214/2017 г. по описа на Районен съд – Балчик, В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление № 17-0240-000242 / 30. 06. 2017 г., издадено от началника на РУ - Балчик към ОД на МВР – Добрич, в частта относно наложеното с него на А.Т.Б. ***, административно наказание глоба в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175а, ал.1, пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.104б, т.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд –Балчик. В останалата част решението е влязло в сила. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2018г.
37 Административно наказателно дело (К) No 64/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ РОПОТАМО ТРАНС ЕООД Решение от 19.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 442/17.11.2017 год. по нахд № 690/2017 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
38 Административно наказателно дело (К) No 68/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.А.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 48/29.12.2017г., постановено по н.а.х.д. № 133/2017г. по описа на РС – Тервел В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0355-000529/17.10.2017г., издадено от началника на РУ – Тервел при ОД на МВР – Добрич в частта, в която на Д.А.Д. с ЕГН ********** ***, за извършено нарушение на чл.104, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лева на основание чл.179, ал.1, т.6 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0355-000529/17.10.2017г., издадено от началника на РУ – Тервел при ОД на МВР – Добрич в частта, в която на Д.А.Д. с ЕГН ********** ***, за извършено нарушение на чл.104, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лева на основание чл.179, ал.1, т.6 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 48/29.12.2017г., постановено по н.а.х.д. № 133/2017г. по описа на РС – Тервел В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0355-000529/17.10.2017г., издадено от началника на РУ – Тервел при ОД на МВР – Добрич в частта, в която на Д.А.Д. с ЕГН ********** ***, за извършено нарушение на чл.103 от ЗДвП са наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от пет месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
39 Административно наказателно дело (К) No 81/2018 ЗАНН: МВР Н.А.К. ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 508/22.12.2017г., постановено по нахд № 624/2017г. по описа на Районен съд-Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1717а-2252/27.04.2017г., издадено от Ивайло Димитров Иванов – началник на Първо РУ на МВР-Добрич, с което на Н.А.К. с ЕГН ********** е наложена глоба от 10 000 лв. на основание чл.38, ал.2 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 за нарушаване на чл.28, ал.1 от същия закон. Решението е окончателно.
40 Административно дело No 38/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Х.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 21.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 115/ 16.01.2018 г. от С. *** С., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 17 – 0851 - 000982/ 12.11.2017 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР - Добрич. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
41 Административно наказателно дело (К) No 61/2018 ЗАНН: БАБХ К.П.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 486/13.12.2017 год. по нахд № 1429/2017 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2018г.
42 Административно наказателно дело (К) No 92/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Н.К.К. Решение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 453 от 24.11.2017г., постановено по нахд № 1028/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
43 Административно дело No 123/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.К.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 21.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 123 по описа за 2018г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
44 Административно дело No 506/2016 ДОПК УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 22.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Уинд Енерджи Каварна" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ***,с ЕИК ***, представлявано от управителя К.Б.А., срещу Акт за прихващане или възстановяване № 26 от 22.07.2016г.,потвърден с Решение № РД-01-4758 от 08.09.2016г. на Кмета на община Каварна. ОСЪЖДА "Уинд Енерджи Каварна" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ***,с ЕИК ***, представлявано от управителя К.Б.А.,*** сумата в размер на 2200 /две хиляди и двеста/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на РБ. Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл. 137, във вр.с чл. 138, ал. 1 от АПК.
45 Административно дело No 640/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.10 ал.1, т.8 и чл.13, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Тервел, приет с Решение № 7-94/12.12.2015г. на Общински съвет на Община Тервел. ОСЪЖДА Общински съвет - Тервел да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
46 Административно дело No 646/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.16 ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Генерал Тошево, приет с Решение № 1-20/01.02.2016г. на Общински съвет на Община Генерал Тошево. ОСЪЖДА Общински съвет – Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
47 Административно дело No 88/2018 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.Т.Г. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ Експертно решение № 0917/144 от 27.10.2017 год. на Националната експертна лекарска комисия – Специализиран състав по ортопедични болести, в частта в която е изменен определеният с ЕР на ТЕЛК при „МБАЛ – Добрич“ АД № 2642/ 29.09.2016 г. процент трайно намалена работоспособност, като е намален същият от 51% на 50%. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия да заплати на Д.Т.Г., ЕГН **********,*** съдебно - деловодни разноски в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева). Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от от съобщаването.
48 Административно дело No 641/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.16 ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Каварна, приет с Решение № 8.3.1.2003 по протокол № 3 от 09.12.2003г. на Общински съвет Каварна. ОСЪЖДА Общински съвет - Каварна да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
49 Административно дело No 645/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.18 ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3/5/02.12.2015г. на Общински съвет Крушари. ОСЪЖДА Общински съвет - Крушари да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те бъдат отхвърлени.
50 Административно дело No 715/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ФРУКТАЛИНА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/4854 от 13.12.2017 г., издадена от Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие", с която е отказано да бъде финансирано подадено заявление за подпомагане от дружеството, ИД на проекта 08/04/1/0/01929 на стойност 1 954 784,01 лева. ВРЪЩА административната преписка на Изпълнителния директор на Държавен фонд " Земеделие " за ново произнасяне, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие"-Разплащателна агенция, с адрес гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, да заплати на „ФРУКТАЛИНА“ ООД, ЕИК 203683891 със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. „България“ №69, представлявано от управителя З.А.З. , съдебни разноски в размер на 375 /триста седемдесет и пет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. Препис от решението да се изпрати на страните по делото.
51 Административно дело No 32/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.И.И. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, извършено с жалбата на К.И. *** срещу Отказ за подновяване на разрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотрбрасна № 1717р-8052/21.12.2017 г. на началник Първо РУ на МВР – Добрич. ОСЪЖДА К.И.И. ЕГН ********** *** да заплати на Първо РУ на МВР при ОД на МВР Добрич, сторените по делото съдебно-деловдни разноски в размер на 100 /Сто/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 34/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Н.Н. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.3.2018г.
ОТМЕНЯ заповед № 17-0240—000340 от 22.11.2017г. на Н.М.– началник на Районно управление Балчик към ОД на МВР Добрич с която е наложена спрямо Н.Н.Н. с ЕГН ********** *** принудителна административна мярка (ПАМ) „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни“ и са отнети два броя регистрационни табели № ***, както и свидетелството за регистрация на МПС № 40109478. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 ( четиринадесет) -дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно дело No 647/2017 Закон за държавния служител К.Д.Д. ВПД ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 357з-2533 от 05.12.2017 г., издадена от ВПД Директор на Областна дирекция на МВР-Добрич, с която на К.Д.Д. е наложено дисциплинарно наказание „порицание”. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на К.Д.Д. ЕГН ********** ***, сумата от 630 /Шестотин и тридесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
54 Административно дело No 48/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.А.А. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-0851-001108 от 19.12.2017 г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Добрич, оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на С.А.А. *** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година чрез отнемане на 2 броя табели с рег.№ ***. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно наказателно дело (К) No 86/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” Х.Х.Н. МИТНИЦА - ВАРНА Решение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 134/05.12.2017 год. по НАХД № 265/2017 год. по описа на Районен съд - Каварна, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 147/12.09.2017 год. на началника на Митница - Варна, с което на Х.Х.Н. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 126 от ЗАДС, като на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението – етилов алкохол (ракия) – 20 литра, 46, 6% vol в 2 бр. бутилки от минерална вода с надписи „Пирин Спрингс“, всяка с вместимост по 10 литра, по складова разписка № 38/05.07.2017г. на Митница – Варна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :
В законна сила на 29.3.2018г.
56 Административно наказателно дело (К) No 89/2018 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ С.Д.Т. Решение от 29.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 507/21.12.2017 год. по нахд № 1086/ 2017 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
57 Административно дело No 131/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК З.М.Ч. РЪКОВОДИТЕЛ Определение от 30.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.М.Ч., ЕГН **********, с адрес ***, офис 4, Определение № **********/ 10.01.2018 г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ в ТП на НОИ – гр. Добрич, с което е спряно производството по подадено от З.М.Ч. Заявление № 2116 – 24 – 857/ 11.09.2017 г. за отпускане на наследствена пенсия в полза на детето а.е.и., ЕГН **********. ВРЪЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ в ТП на НОИ – гр. Добрич за продължаване на административнопроизводствените действия и произнасяне по съществото на Заявление № 2116 – 24 – 857/ 11.09.2017 г. за отпускане на наследствена пенсия в полза на детето а.е.и., ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните в производството.