Административен съд - Добрич
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 645/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Т.В. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 2.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.Т.В. *** чрез адв. Е.Ф. против Отказ с изх. №ТС-02-6727/16.11.2016 г. на Гл. архитект на община Тервел за издаване на виза за проектиране на РУП по чл.36, ал.1 във връзка с чл.113, ал.2 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС София.
2 Административно наказателно дело (К) No 45/2017 ЗАНН: НАП КЛУБ ЛЕ СОЛЕЙ ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 560/14.12.2016г., постановено по нахд № 1416/2015г. по описа на Районен съд-Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 2.3.2017г.
3 Административно наказателно дело (К) No 57/2017 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. КАВАРНА В.С.С. Решение от 2.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 111 от 15.12.2016 г., постановено по нахд №168/2016 г. по описа на Районен съд -Каварна, като вместо него ПОСТАНОВАВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6/30.03.2016г. на началника на РУ „Полиция“ Каварна към ОД на МВР-Добрич, с което В.С. *** с ЕГН **********, в качеството му на управител на бистро „Сентрал парк“ в гр.Каварна е наказан с административно наказание „глоба“ в размер от 2000 лева за нарушаване на чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.3.2017г.
4 Административно дело No 631/2016 Закон за интеграция на хората с увреждания Д.С.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДОБРИЧ Решение от 6.3.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № ЗИХУ32/Д-ТХ/1429/25.10.2016г. на директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Добрич, потвърдена с решение № 08-РД04-1026/09.11.2016г. на директора на РД “Социално подпомагане” - Добрич, В ЧАСТТА Й относно началната дата (01.10.2016г.), от която на Д.С.Д., с ЕГН **********,***, са отпуснати три вида месечни добавки за социална интеграция – по чл.25 от ППЗИХУ за транспортни услуги, по чл.26 от ППЗИХУ за информационни и телекомуникационни услуги и по чл.29 от ППЗИХУ за диетично хранене и лекарства. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Добрич за решаване на въпроса по същество съгласно указанията в мотивите на настоящото решение, като ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от получаване на преписката. ОСЪЖДА Дирекция “Социално подпомагане” – Добрич да заплати на Д.С.Д., с ЕГН **********,***, сумата от 310 лева, представляващи сторени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно наказателно дело (К) No 640/2016 ЗАНН: ДИТ СИД 12 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58/ 01.11.2016 г., постановено по нахд № 93/2016 г. на Районен съд - Тервел, с което е потвърдено наказателно постановление № 08-0803048/018 от 17.02.2016 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.3.2017г.
6 Частно админист. наказателно дело (К) No 77/2017 Частни КАНД и КАД КОСТА МАРТЕС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 6.3.2017г.
OтменяОТМЕНЯ протоколно Определение № 638/ 30.11.2016 год. по нахд № 1358/ 2016 год. на ДРС. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.3.2017г.
7 Административно дело No 607/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Определение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№ 2498/24.11.2016 г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Административно дело №607 по описа за 2016 г. на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШАБЛА да заплати на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ сумата от 35 (тридесет и пет) лева, представляващи разноски по делото. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Добрич и в седемдневен срок от съобщението за Общински съвет – Шабла.
8 Административно наказателно дело (К) No 14/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ КРУНИ 95 АД Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 181/22.11.2016г., постановено по нахд № 161/2016г. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.3.2017г.
9 Административно наказателно дело (К) No 35/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.Д. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 550/08.12.2016г., постановено по нахд № 1032/2016г. по описа на Районен съд-Добрич, в оспорената му част, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0851-000991/27.06.2016г. на началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Добрич, за налагане на С.М.Д. с ЕГН ********** от гр.Добрич на глоба от 100 лв. по реда на чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП за нарушаване на чл.119, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
В законна сила от 7.3.2017г.
10 Административно наказателно дело (К) No 76/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИТ" - ГР. ДОБРИЧ ИНВЕСТБАНК АД Определение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. №338/07.02.17г. на Административен съд –Добрич, подадена от Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, срещу решение №534/01.12.16г, по нахд №930/16г. на РС – Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №76/2017г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението от касатора, за останалите страни от днес.
11 Частно админист. наказателно дело (К) No 78/2017 Частни КАНД и КАД КОСТА МАРТЕС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 7.3.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно Определение № 636/ 30.11.2016 год. по н.а.х.д. № 1357/ 2016 год. на РС-Добрич. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.3.2017г.
12 Административно дело No 628/2016 ДОПК АЛГУС ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГР.ДОБРИЧ Определение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Алгус” ООД, по която е образувано административно дело № 628/2016г. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на “Алгус” ООД с ЕИК , със седалище и адрес на управление в гр.Варна, представлявано от В.С.С. извършените по делото разноски за държавна такса, за възнаграждение на вещо лице и за адвокатско възнаграждение в общ размер от 710 /седемстотин и десет/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 628/2016г. по описа на Административен съд-Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 97/2017 КСО ДОМАРИН ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Определение от 10.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 2/ 20.01.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Добрич в частта, в която е отказано възобновяване на административното производство и ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ – Добрич за решаване на искането по същество при спазване на указанията, дадени с настоящото Определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 104/2017 КСО Т.Х.Т. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Определение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Т.Х.Т. *** срещу писмо с изх. № 1030-24-109 # 3 от 04.01.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 104/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
15 Административно наказателно дело (К) No 21/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.К.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 520/ 25. 11. 2016 год. по НАХД № 1036/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
16 Административно наказателно дело (К) No 38/2017 ЗАНН: ДАМТН ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Решение от 13.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Силистра за възобновяване на административно-наказателното производство по административно наказателна преписка, образувана със съставянето на АУАН № А-065/ 14. 09. 2015 год., съставен от Гл. инспектор в отдел “Надзор на качеството на течните горива”/НКТГ/ в Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива” /ГД ККТГ/ при ДАМТН и издадено наказателно постановление № КГ-1564/ 1. 03. 2016 год. на Председателя на ДАМТН, потвърдено с влязло в сила решение на РС-Силиства по НАХД № 296/ 2016 год. по описа на съда. Решението е окончателно.
17 Административно наказателно дело (К) No 46/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА, ИРМ - ДОБРИЧ Г.С.Г. Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 552/ 8. 12. 2016 год. по НАХД № 1326/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване
18 Административно наказателно дело (К) No 65/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” Г.Н.А. МИТНИЦА - ВАРНА Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 537/ 2. 12. 2016 год. по НАХД № 752/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
19 Административно наказателно дело (К) No 70/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 561/14.12.2016г., постановено по нахд № 1114/2016г. по описа на Районен съд-Добрич, в оспорената му част, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0851-001210/18.07.2016г., издадено от началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Добрич, с което на С.Д.П. с ЕГН ********** от гр.Балчик, за нарушаване на чл.123, ал.1, т.3, б.“в“ от Закона за движение по пътищата, на основание чл.175, ал.1, т.5 от с.з. са наложени административните наказания „глоба“ в размер на 50 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от един месец. Решението е окончателно.
В законна сила от 14.3.2017г.
20 Административно наказателно дело (К) No 20/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА - ВАРНА И.В.Б. Решение от 15.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 166/08.11.2016 год., постановено по нахд № 247/2016 год. по описа на РС – Балчик В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление № 171/2016/21.06.2016г., издадено от началника на Митница – Варна, в частта, в която на И.В.Б. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева за извършено административно нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС. В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ решението е влязло в сила. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 15.3.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 43/2017 ЗАНН: Общини ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ В.Е.Б. Решение от 15.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 533/01.12.2016г. по нахд № 604/2016г. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
22 Административно наказателно дело (К) No 64/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.В.Д. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 530/30.11.2016г., постановено по нахд № 1322/2016г. по описа на Районен съд-Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.3.2017г.
23 Частно админист. наказателно дело (К) No 120/2017 Частни КАНД и КАД БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 01.02.2017г., постановено по н.а.х.д. № 421/2017г. по описа на РС - Балчик, с което е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
24 Административно дело No 399/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Ж.С.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 851з-59/20.07.2016 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич, с която на младши инспектор Ж.С.Ж.-младши автоконтрольор І степен в Сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР-Добрич е наложено дисциплинарно наказание "Мъмрене“ за срок от един месец. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич, да заплати на Ж.С.Ж. с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 800 (осемстотин) лева. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд - Добрич пред Върховения административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал. 1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
25 Административно дело No 601/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.В.В.,
Ж.М.В.,
С.Т.В.,
Ж.В.Г.,
Г.В.Г.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 16.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.В., ЕГН **********, Ж.М.В., ЕГН **********, С.Т.В., ЕГН **********, Ж.В.Г., ЕГН ********** и Г.В.Г., ЕГН **********, всички със съдебен адрес за призоваване и съобщения гр. София, ул. “ххх № 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10 чрез адв. Е.Ф. срещу заповед № ДК-02-СИР-09/ 19. 10. 2016 год. на Началника на РДНСК-СИР, с която е поправена допусната очевидна грешка в заповед № ДК-02-СИР-141/ 12. 07. 2011 год. на Началника на РДНСК-СИР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му до страните.
26 Административно дело No 87/2017 КСО Е.М.Л. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Определение от 20.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Е.М.Л. *** срещу Решение № 36/ 27. 01. 2017 год. на Директора на ТП на НОИ – Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 87/ 2017 год. по описа на Административен съд, гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните.
27 Административно наказателно дело (К) No 13/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА П.И.П. Решение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 504/15.11.2016 год., постановено по нахд № 310/2016 год. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
28 Административно наказателно дело (К) No 63/2017 ЗАНН: НАП С.Д.Н. ТД НА НАП ВАРНА ОФИС ДОБРИЧ Решение от 21.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 540 от 02.12.2016г., постановено по нахд № 910/2016г. по описа на РС - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.3.2017г.
29 Административно наказателно дело (К) No 129/2017 ЗАНН: НАП ДЗЗД ПАНОРАМА   Определение от 21.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 129/ 2017 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Балчик за администриране на нахд № 376/ 2016 г. по описа на РС Балчик, като бъде преценена редовността на касационната жалба, съответно бъде връчен препис на ответната по нея страна и дадена възможност за отговор. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.3.2017г.
30 Административно дело No 530/2016 Закон за движението по пътищата D.I.C. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Й.К. (D.I.C.), румънски гражданин, роден на ***г., живущ в Република Румъния, подадена чрез адв.К.И.- Добричка адвокатска колегия, редовно упълномощен, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0851-000582 от 14.09.2016г., издадена от началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Добрич, с която на основание чл.171,ал.1, т.1, б.“б“ от Закона за движение по пътищата временно е отнето свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 6 месеца. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 571/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОБРИЧ Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.П.Й., ЕГН ********** ***, иск с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 203 АПК срещу Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич да заплати на ищцата сумата от 10 565. 90 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от нищожен акт – Решение № 3908/ 08.12.1999 г. на Поземлена комисия Крушари/ ОС „Земеделие“ Крушари, за времето от 01.01.2004 г. до 01.10.2013 г., ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане на претендираната сума. ОСЪЖДА В.П.Й., ЕГН ********** *** да внесе по сметка № BG10BPBI79383398498601, BIC ***дминистративен съд – Добрич сумата от 130 лв. (сто и тридесет лева) за възнаграждение на вещо лице по изготвената и приета СИЕ. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно наказателно дело (К) No 29/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНА П.И.П. Решение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 511/21.11.2016 год., постановено по нахд № 466/2016 год. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
33 Административно наказателно дело (К) No 81/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” ПОЛИСАН АД МИТНИЦА-РУСЕ Решение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №747 от 12.12.2016 г. на Районен съд гр. Русе, постановено по н.а.х.д. №1114/2016 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .
34 Административно наказателно дело (К) No 82/2017 ЗАНН: КЗП АЛЕКС МИ 2014 ЕООД КЗП - РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД И СИЛИСТРА Решение от 22.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №554/09.12.2016 г. по нахд №1295/2016 г. по описа на РС гр. Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
35 Административно дело No 561/2016 Други ЗК ПРИМОРЕЦ КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЗК “Приморци“ с.Тюленово, Община Шабла Заповед № РД-04-493 от 13.10.2016г., издадена от м.ж. – кмет на Община Шабла, с която е определен “ГУМИ-НИРА 94” ЕООД гр.Варна, представлявано от Р.В.Г., за спечелил проведения на 03.10.2016г. търг с явно наддаване за отдаване под наем на 39 броя общински поземлени имоти в регулация на с.Тюленово, Община Шабла и ВРЪЩА преписката на кмета на Община Шабла, който в 10 / десет/ дневен срок от влизане на настоящото решение в сила да предприеме действията за провеждане на нов търг, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 / четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
36 Административно дело No 662/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър В.Ц.В.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 23.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Ц.В.Б. ЕГН ********** ***, срещу заповед №ДК-10-СИР-26/01.11.16г. на Началника на РДНСК Североизточен район,с която е отхвърлена жалбата й срещу разрешение за строеж № 304/ 13.08. 2012г., издадено от Гл. архитект на община гр.Добрич, за “Ограда, изпълнена изцяло в имота на възложитела с дължина 13.00м., Н на плътната част на оградата по страничните регулационни линии 2.20 м.“, находяща се в УПИ ХІІ, планоснимачен №573,кв.1253, по плана на ж.к.“Север 2“ гр. Добрич, с административен адрес ул. „Баба Тонка“ №30, гр. Добрич и възложители на строежа Г.Н.Г. и Г. К. Г.. ОСЪЖДА В.Ц.В.Б. ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК-Североизточен район сумата от 100(сто) лева юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА В.Ц.В.Б. ЕГН ********** *** да заплати на Г.К.Г. *** ЕГН ********** сумата от 300(триста) лева, изплатен адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 679/2016 Закон за социално подпомагане И.С.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С. ЕГН ********** ***, заповед № 0805-РД 01 - 0032/ 23.11. 2016г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Тервел, потвърдена с решение №08-РД06-0005/14.12.2016г. на Директора на РД “Социално подпомагане” – Добрич с която, на основание чл.14а, ал.3 от ЗСП й е наредено да възстанови неправомерно получени месечни помощи по чл.9 от ППЗСП, в общ размер на 1370,35 лева за периода от месец юни 2015г. до месец декември 2015г., за периода от месец януари 2016г. до месец март 2016г. и за месец октомври 2016г., ведно със законната лихва, възлища общо на 125,56 лева, изчислена към 23.11.2016год. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
38 Административно дело No 692/2016 Закон за достъп до обществена информация К.П.А. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ решение на № 1227/ 14. 12. 2016 год. на Кмета на Община Каварна в частта му, с която е отказан достъп до обществена информация за въпросите по т. 2- По какви въпроси в коя сфера на обществено-икономическия и политически живот Ви съветват консултантите; по т. 4-Какво налага наемането на консултанти по граждански договори; по т. 5-Кои са специалистите, на които сте се доверили да Ви консултират; по т. 6-Има ли сред тях роднини и близки на съпартицийте Ви и по т. 7-Каква е личната ви оценка за ползата от тези консултанти-конкретно, по заявление по ЗДОИ вх. № РД-01-3200/ 1. 06. 2016 год. на ел. поща на Община Каварна. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Каварна да предостави на К.П.А. със съдебен адрес *** чрез адв. В. Б. достъп до посочената в отменените части на решението обществена информация, съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение, като му определя 14-дневен срок за произнасяне. ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на К.П.А. със съдебен адрес *** чрез адв. В. Б. срещу решение № 1227/ 14. 12. 2016 год. на Кмета на Община Каварна в частта му, с която е отказан достъп до обществена информация за въпрос по т. 3-На каква стойност са сключените консултантски договори в цитирания период. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА да заплати на К.П.А., ЕГН ********** *** чрез адв. В. Б. сумата от 500. 00 лв. съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
39 Административно дело No 112/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ А.М.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ШАБЛА,
ОБЩИНА ШАБЛА
Определение от 23.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №112/2017г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Каварна. Определението не подлежи на обжалване.
40 Административно наказателно дело (К) No 94/2017 ЗАНН: ИААА О.В.Е. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 24.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 186/ 19.12.2016 год. по нахд № 273/ 2016 год. по описа на РС – гр. Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.3.2017г.
41 Административно наказателно дело (К) No 96/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПГ КОМЕРС ЕООД Решение от 24.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 18.01.2017 г. по нахд № 1529/ 2016 год. по описа на Районен съд - Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 08-0803059/086 от 08.04.2016 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.3.2017г.
42 Административно наказателно дело (К) No 132/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Е.И.Х. Определение от 28.3.2017г.
Прекратява производството по КАНД №132/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Делото да се изпрати на Върховния Административен съд за определяне на съседен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.
43 Административно дело No 685/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 29.3.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 4, ал. 4 и чл. 60 в частта му относно израза “ и на лица извън посочените в чл. 60” от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год. ОТХВЪРЛЯ протест на Окръжна прокуратура-Добрич за отмяна на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Каварна с решение № 118 по протокол № 10 от 28. 06. 2016 год. в частта й по чл.15, ал. 1 и ал. 6, чл. 54, ал. 2 в частта му за думата “безсрочно” и чл. 59 от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет-Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35. 00 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
44 Административно дело No 689/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 29.3.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 44, ал. 3 и чл. 68, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 в частта относно израза “за клубна дейност на организации на пенсионерите” и т. 5 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, приета от Общински съвет Крушари с решение № 4/38 по протокол № 4 от 28. 03. 2013 год. ОТХВЪРЛЯ протест на Окръжна прокуратура-Добрич за отмяна на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, приета от Общински съвет Крушари с решение № 4/38 по протокол № 4 от 28. 03. 2013 год. в частта й по чл. 56, ал. 4 и чл. 68, ал. 1, т. 4 в частта относно израза “на организации на лица с увреждания” от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет-Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35. 00 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
45 Административно наказателно дело (К) No 25/2017 ЗАНН: ДИТ С.Е.- Д.Р. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 29.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105/ 29.11. 2016 год.,постановено по н.а.х. дело № 233/ 2016 год. на РС-Каварна. Решението е окончателно.
46 Административно наказателно дело (К) No 28/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНА П.И.П. Решение от 29.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 509/17.11.2016 год., постановено по н.а.х.д. № 312/2016 год. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
47 Административно наказателно дело (К) No 52/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” З.В.А. МИТНИЦА - ВАРНА Решение от 29.3.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №107 от 05.12.2016 г. по нахд №38/2016 г. по описа на Каварненския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №194/25.08.2015 г. на Началника на Митница гр. Варна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.3.2017г.
48 Административно дело No 683/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ Решение от 30.3.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбите на чл.4а, ал.1, изр.3, чл.55, чл.66, ал.7, т.2 - по отношение на израза „ освен в случаите по ал.2, т.2“ и чл.66, ал.9 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 4-10 от 30.01.2008г. на Общински съвет гр.Добрич, няколкократно изменяна и допълвана, последно с решение № 11-7/20.09.2016г. на Общински съвет гр.Добрич. ОТХВЪРЛЯ протеста в частта, с която се оспорват нормите на чл.54, ал.2 - по отношение на думата „безсрочно“ и чл.66, ал.9 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 4-10 от 30.01.2008г., няколкократно изменяна и допълвана, последно с решение № 11-7/20.09.2016г. на Общински съвет гр.Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет на Община град Добрич да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 35 /тридесет и пет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
49 Административно наказателно дело (К) No 32/2017 ЗАНН: Министерство на културата КАРВУНА МА ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97 от 26.10.2016г., постановено по н.а.х.д. № 151/2016г. по описа на Районен съд-Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.3.2017г.
50 Административно дело No 678/2016 Закон за социално подпомагане И.С.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 31.3.2017г.
ОТМЕНЯ заповед № 0805-РД01-0029 от 23.11.2016 год. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Тервел, с която на основание чл.15, ал.2 от ЗСП И.С.С., с ЕГН **********,***, е лишена от месечна социална помощ по чл.9 от ППЗСП за срок от една година, считано от 01.11.2016 год. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно наказателно дело (К) No 126/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Ц.С. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 31.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на К.Ц.С., подадена чрез адв. Ангел Ангелов –ДАК срещу решение № 43/01.02.2017г., постановено по нахд № 1369/2016г. по описа на Районен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно –наказателен характер № 126/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, подадена в 7 / седем/ дневен срок от съобщаването му на страните, чрез съда, който го е постановил. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на касатора-лично и на ответника-началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР –Добрич.
52 Частно административно дело No 175/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.К.- Н. ЕТ ДНСК - ГР. СОФИЯ Определение от 31.3.2017г.
СПИРА възложеното за 10,00 часа на 03.04.2017г. до 17,30 часа на 07.04.2017г. принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-СИР-177/25.07.2011г. на началника на РДНСК - Североизточен район с постановление, обективирано в писмо изх. № Д-3010-01-098/22.03.2017г. на началника на ДНСК София, ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ с влязъл в сила съдебен акт на производството по обжалване действията на органа по изпълнението по адм.д. № 174/2017г. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи незабавно на страните по делото.