АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2016г. до 31.3.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 9/2016 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113 от 17.11.2015г., постановено по н.а.х.д. № 79/2015г. по описа на Балчишкия районен съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
2 Административно дело No 30/2016 Други административни дела БИПИСИ-85 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" - ДОБРИЧ Определение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ”БИПИСИ – 85” ЕООД, С.Тополчане, община Сливен срещу отказ на директора на ОП”Общински пазари” гр.Добрич, по която е образувано адм.д. №І 30/2016г. по описа на АС гр.Добрич и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок, който тече за страните от днес, с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ.
3 Административно дело No 42/2016 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение - чл.297 АПК Г.И.И.,
Ц.М.И.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 2.3.2016г.
ОТМЕНЯ действията на началника на ДНСК –София, обективирани във възлагателно писмо с изх. № Д-4183-00-560/02.02.2016г. за премахване на незаконен строеж “Едноетажна полумасивна постройка” в УПИ ХХІХ-512, кв.744 по ПУП-ПРЗ на ЖК “Изгрев”, гр.Добрич, предприети в изпълнение на заповед № ДК-02-СИР/21.06.2012г. на началника на РДНСК-Североизточен район. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на началника на ДНСК - София, който да предприеме действия по изпълнението на заповедта при съобразяване с дадените в мотивите на настоящото решение указания. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
4 Административно дело No 704/2015 ПУП БОРАТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Определение от 7.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 704/2015г. по описа на АС - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно наказателно дело (К) No 718/2015 Наказателни касационни производства С.А.Ч. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 7.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74/23.10.2015г., постановено по н.а.х.д. № 766/2015г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.3.2016г.
6 Административно наказателно дело (К) No 17/2016 Наказателни касационни производства И.В.К. МИТНИЦА ВАРНА Решение от 7.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №91/15.12.2015 г., постановено по нахд №1197/2015 г. по описа на ДРС, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №159/18.08.2015 г. на Началника на Митница гр. Варна. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
7 Административно наказателно дело (К) No 26/2016 Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ И.А.Д. Решение от 7.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 76 от 04.12.2015 г. на Районен съд - Добрич, постановено по н.а.х.д. № 1244 по описа на съда за 2015 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №28-269/04.08.2015 г., издадено от началника на ОО “АА” гр. Добрич Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
8 Административно наказателно дело (К) No 31/2016 Наказателни касационни производства Д.Г.Й. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 7.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 80/23.11.2015 г., постановено по нахд № 816 по описа на Районен съд гр. Добрич за 2015 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
9 Административно наказателно дело (К) No 83/2016 Наказателни касационни производства Н.К.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 7.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 83/ 2016 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр. Добрич за администриране на нахд № 1636/ 2015 г. по описа на РС гр. Добрич, като бъде преценена редовността на касационната жалба, съответно бъде връчен препис на ответната по нея страна и дадена възможност за отговор. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.3.2016г.
10 Административно дело No 588/2015 ЗУТ ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА АД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 8.3.2016г.
Решение № 57/8.03.2016 г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЯЙЦА И ПТИЦИ-ЗОРА” АД, ЕИК ххххх със седалище и адрес на управление с. Дончево, община “Добричка”, обл. Добрич против заповед № 1144/ 2. 09. 2015 год. на Кмета на Община Балчик, по силата на която е наредено на осн. чл. 16, ал. 5 от ЗУТ “ЯЙЦА И ПТИЦИ-ЗОРА” АД като собственик на поземлен имот с площ 1716 кв. м. с идентификатор 39459.25.573 /стар по нот. акт 39459.25.514/ по ККР на с. Кранево, общ. Балчик да придобие право на собственост върху урегулиран поземлен имот –УПИ III, кв. 251 в съответствие с ПУП на масив 25 на с. Кранево, одобрен с решение № 892/ 20. 09. 2011 год. на Общински съвет на Община Балчик и с идентификатор39459.25.573 по ККР на с. Кранево с площ от 1380 кв. м., като разликата между площта на поземления имот и площта на урегулирания поземлен имот в размер на 337 кв. м., съставляваща 19. 6% от ПИ с идентификатор 39459.25.573 /стар по нот. акт 39459.25.514/ по ККР на с. Кранево, общ. Балчик се прехвърля в полза на общината, която го придобива като публична общинска собственост за изграждане на обектите и съоръженията по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ. ОСЪЖДА “ЯЙЦА И ПТИЦИ-ЗОРА” АД, ЕИК ххххх със седалище и адрес на управление с. Дончево, община “Добричка”, обл. Добрич да заплати на Община Балчик сумата от 600. 00 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
11 Административно дело No 742/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв Щ.Г.П. СЛЕДСТВЕН АРЕСТ- ДОБРИЧ Определение от 8.3.2016г.
ВРЪЩА исковата молба /наименована “жалба”/ на Щ.Г.П., с адрес: *** срещу Министерство на правосъдието, ГД”ИН” – в частност срещу Следствен арест гр.Добрич, с която е изразено желание да бъде финансово обезщетен от сумата от 20 000лв за накърняване на човешкото му достойнство, като се има предвид всичко, което е преживял и превъзмогнал в Ареста в гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №742/2015г. на Административен съд – Добрич. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
12 Административно наказателно дело (К) No 25/2016 Наказателни касационни производства Ю.Ю.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 70/12.11.2015г., постановено по нахд № 1001/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.3.2016г.
13 Административно наказателно дело (К) No 28/2016 Наказателни касационни производства АИЛЕНЕИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СОФИЯ Решение от 8.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 33 от 03.12.2015г. по н.а.х.д. № 167/2015г. по описа на Генералтошевския районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.3.2016г.
14 Административно дело No 34/2016 Дела по ЗМВР В.Н.К. ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Определение от 8.3.2016г.
Прекратява производството по АД № 34/16 по описа на АС Добрич на осн. чл. 135, ал. 2 във вр. с чл. 133 ал. 2 т. 2 от АПК и изпраща по подсъдност на АС София - град.Определението не подлежи на обжалване.
15 Административно дело No 65/2016 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.В. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 8.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №65/2016 г по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Ген. Тошево. Определението не подлежи на обжалване.
16 Административно наказателно дело (К) No 87/2016 Наказателни касационни производства С.М.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 8.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАД №87/2016г. на АС-Добрич. ИЗПРАЩА на Районен съд – Добрич касационната жалба на С.М.С. срещу Решение по АНД №1134 по описа за 2015г. на Районен съд –Добрич за администриране и окомплектоване с делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.3.2016г.
17 Частно административно дело No 89/2016 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт БТК КОМЕРС ГР. СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Определение от 9.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “БТК Комерс” (поделение на “БТК” ЕАД гр.София) с БУЛСТАТ 8316421810613, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. “Цариградско шосе” № 115и за спиране на допуснато по силата на закона предварително изпълнение на задължително предписание по т.1 от протокол за извършена проверка с изх.№ ПР 1607950/24.02.2016г., съставен от служители при Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от искателя.
18 Административно дело No 658/2015 ЗПЗП М.П.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 10.3.2016г.
Решение № 60/10.03.2016 г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.К. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 год. изх. № 02-080—6500/6967 от 29. 09. 2015 год., с което е отказано финансово подпомагане по подадено общо заявление за подпомагане за кампания 2014 год. УРН 626900 по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ и по Схема за преразпределително плащане /СПП/ и са наложени санкции за бъдещ период по СЕПП в размер на 1 396. 45 лв. и по СПП в размер на 616. 66 лв. ОСЪЖДА М.П.К. *** да заплати на ДФ “Земеделие” сумата от 680. 00 лв. разноски по делото.
19 Административно дело No 667/2015 ЗПЗП П.Р.П. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Решение от 10.3.2016г.
Решение № 61/10.03.2016 г.ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Р.П., ЕГН ********** с адрес *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 год. изх. № 02-080—6500/6899 от 28. 09. 2015 год., с което е отказано финансово подпомагане по подадено общо заявление за подпомагане за кампания 2014 год. УРН 210938 по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ и по Схема за преразпределително плащане /СПП/. ОСЪЖДА П.Р.П., ЕГН ********** с адрес *** да заплати на ДФ “Земеделие” сумата от 630. 00 лв. разноски по делото.
20 Административно дело No 18/2016 Дела по КСО С.В.Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 14.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 27/21.12.2015г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/30.10.2015г. на ръководител “ПО” при ТП на НОИ – Добрич, с което на С.В.Н. ЕГН ********** *** е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне по заявление с вх.№ МП-12966/17.10.2014г. на С.В.Н. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 19/2016 Дела по ЗМВР А.Д.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ - АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.3.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 3394з - 109/05.12.2015г. на Началника на Районно управление на МВР - Албена при ОД на МВР-Добрич, с която на основание чл.197, ал.1, т.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/, на А.Д.Б. полицейски инспектор ООР в група “Охранителна полиция” в РУ на МВР - Албена при ОД на МВР-Добрич е наложено дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 1 /един/ месец. ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич да заплати на А.Д.Б., ЕГН: **********,*** сумата в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща сторени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно наказателно дело (К) No 32/2016 Наказателни касационни производства Е.М.Д. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 83/27.11.2015г., постановено по нахд № 348/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 14.3.2016г.
23 Административно наказателно дело (К) No 33/2016 Наказателни касационни производства СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Решение от 14.3.2016г.
Решение № 64/14.03.2016 г.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 99 от 15.12.2015г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д. № 1384 по описа на съда за 2015г.
В законна сила от 14.3.2016г.
24 Административно наказателно дело (К) No 37/2016 Наказателни касационни производства МИТНИЦА - ВАРНА В.А.И. Решение от 14.3.2016г.
Решение № 65/14.03.2016 г.ОТМЕНЯ Решение № 40/12.10.2015г., постановено по н.а.х.д. № 105/2015г. на Районен съд гр.Генерал Тошево, с което е отменено Наказателно постановление № 113/16.06.2015г. на Заместник началника на митница – Варна, с което на В.А.И., ЕГН: ********** ***, за нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е наложено административно наказание глоба в размер на 4582,58 лева и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението – 47 броя пластмасови туби с етилов алкохол /общо 489 литра/, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 113/16.06.2015г. на Заместник началника на митница – Варна, с което на В.А.И., ЕГН: ********** ***, за нарушение на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е наложено административно наказание глоба в размер на 4582,58 лева и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението – 47 броя пластмасови туби с етилов алкохол /общо 489 литра/.
В законна сила от 14.3.2016г.
25 Административно наказателно дело (К) No 53/2016 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА И ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ- СОФИЯ Д.К.Н. Решение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №68 от 16.11.2015 г. на Районен съд гр. Добрич, постановено по н.а.х.д.№1144 по описа на съда за 2015 година. Решението не подлежи на обжалване.
26 Административно наказателно дело (К) No 38/2016 Наказателни касационни производства Г.Т.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГЕН. ТОШЕВО Решение от 17.3.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №34 от 07.12.2015г. по АНХД №00185/2015г. на Районен съд – Генерал Тошево, с което е изменено Наказателното постановление №14-0265-1000/8.07.2014г. на Началника на РУ”Полиция” гр.Генерал Тошево. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ГТРС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.3.2016г.
27 Административно дело (К) No 61/2016 Касационни производства ОБЩИНА ДОБРИЧКА В.Х.П. Решение от 17.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №4 от 04.01.2016 год. по адм. дело №1/2016 г. по описа на Районен съд-Добрич. ОСЪЖДА община Добричка да заплати на В.Х.П., ЕГН ********** *** сторените по делото разноски в размер на 300 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.3.2016г.
28 Частно админист. наказателно дело (К) No 66/2016 Наказателни частни касационни производства НЮ ПАУЪР КЪМПАНИ ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 17.3.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение, постановено в съдебно заседание, проведено на 22.01.2016г. по нахд № 82/2015г. по описа на Районен съд гр.Балчик. ВРЪЩА делото на същия съд за решаване по същество на спора за законосъобразност на наказателно постановление № 115869/03.09.2016г. на Г.Георгиев- временно изпълняващ длъжността заместник директор на ТД на НАП-Варна. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.3.2016г.
29 Административно наказателно дело (К) No 67/2016 Наказателни касационни производства ГГ ГРУП ООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 17.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №2 от 11.01.2016 г. по нахд №243/2015 г. по описа на Районен съд – Балчик, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №163956/17.09.2015 год. на Зам. директора на ТД на НАП-Варна. РЕШНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 17.3.2016г.
30 Административно дело No 500/2015 ПУП А.К.А. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 18.3.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.К.А. ЕГН **********,***, отказ за изменение на ПУП-ПР на гр.Каварна, обективиран в писмо изх.№ АБ-06-638/27.07.2015г. на Кмета на община Каварна. ОСЪЖДА община Каварна да заплати на А.К.А. ЕГН **********,***,сумата в размер на 607 лева, разноски по делото. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Каварна за ново произнасяне по заявление вх.№ АБ-06-638 от 13.07.2015г. на А.К.А. ***, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение. Решението по аргумент от чл. 215, ал. 7 от ЗУТ, е окончателно.
31 Административно наказателно дело (К) No 27/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Решение от 18.3.2016г.
Решение № 72/18.03.2016 г.ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85/ 9. 12. 2015 год. по НАХД № 926/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
32 Административно дело No 56/2016 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.Г. ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 18.3.2016г.
Решение № 71/18.03.2016 г.ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на В.И.Г., ЕГН **********,*** против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Добрич, с който се претендира присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 200 лв. /двеста лева/, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 1317/ 2014 година на Районен съд – Добрич, съответно ОТХВЪРЛЯ като неоснователно и искането за присъждане на съдебно – деловодни разноски в размер на 310 лв. /триста и десет лева/ общо.
33 Административно наказателно дело (К) No 58/2016 Наказателни касационни производства П.К.С. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 18.3.2016г.
Решение № 73/18.03.2016 г.ОСТАВЯ В СИЛА решение № 101/ 21. 12. 2015 год. по НАХД № 1453/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
34 Административно дело No 649/2015 ЗУТ А.- Ю.Б. ЕТ НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" - РДНСК ДОБРИЧ Решение от 21.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна жалбата на ЕТ “Анелия-Ю.Б.”, ЕИК 124133953, със седалище и адрес на управление с.Българево, община Каварна, представляван от Ю.И.Б. с ЕГН: ********** срещу Заповед № ДК-19-Д-01 от 12.10.2015г. на Началника на РО НСК – Добрич РДНСК Североизточен район, с която на основание чл. 178, ал.5 във връзка с ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 222, ал.1, т.6, т.7 и т.14 от ЗУТ се забранява ползването на строеж: “Заведение за обществено хранене”, находящ се в ПИ 07257.45.313 по ККР на с.Българево, морски плаж “Болата”, Община Каварна. ОСЪЖДА ЕТ “Анелия-Ю.Б.”, ЕИК 124133953, със седалище и адрес на управление с.Българево, община Каварна, представляван от Ю.И.Б. с ЕГН: **********, да заплати в полза на РО НСК Добрич РДНСК Североизточен район юрисконсултско възнаграждение в размер на 600 /шестстотин/ лева. ОСЪЖДА ЕТ “Анелия-Ю.Б.”, ЕИК 124133953, със седалище и адрес на управление с.Българево, община Каварна, представляван от Ю.И.Б. с ЕГН: **********, да заплати в полза на Министерство на околната среда и водите юрисконсултско възнаграждение в размер на 600 /шестстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.215, ал. 7 от ЗУТ
35 Административно дело No 46/2016 ЗПЗП ГЕОСПИД 1 ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Определение от 21.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Геоспид 1” ЕООД гр. Добрич ПРЕКРАТЯВА производството по АД 46/16г. по описа на Административен съд Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от днес.
36 Административно наказателно дело (К) No 49/2016 Наказателни касационни производства Г.Т.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГЕН. ТОШЕВО Решение от 22.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение №.35/ 10. 12. 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич по НАХД № 177/ 2015 год., като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №. 15-0265-000107/ 30. 07. 2015 год., издадено от Началника на РУ Ген. Тошево при ОД на МВР-Добрич, с което на Г.Т.Г., ЕГН ********** *** за извършено нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50. 00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец и за извършено нарушение на чл. 150А, ал. 1 от ЗДвП на осн. чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100. 00 лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.3.2016г.
37 Административно наказателно дело (К) No 52/2016 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ДЖЕМА КОМ ЕООД Решение от 22.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 48 от 12. 12. 2015 г. по нахд № 109/ 2015 г. на Районен съд – гр. Тервел, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
38 Административно наказателно дело (К) No 68/2016 Наказателни касационни производства Б.Х.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 22.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 15.12.2015г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д. № 1329/2015г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .
В законна сила от 22.3.2016г.
39 Административно наказателно дело (К) No 70/2016 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 22.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 119 от 18.12.2015г. на Районен съд гр.Балчик, постановено по н.а.х.д. № 240/2015г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .
В законна сила от 22.3.2016г.
40 Административно наказателно дело (К) No 59/2016 Наказателни касационни производства СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Г.А.Г. Решение от 23.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 93/02.01.2016г. по н.а.х.д. № 1397/2015г. по описа на Добричкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.3.2016г.
41 Административно наказателно дело (К) No 78/2016 Наказателни касационни производства ЕТ М.-5.-И.Т. МИТНИЦА ВАРНА Решение от 28.3.2016г.
Решение № 81/28.03.16 г.ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2 от 04.01.2016г., постановено по нахд № 26/2015г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 28.3.2016г.
42 Административно наказателно дело (К) No 745/2015 Наказателни касационни производства Х.И.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР АЛБЕНА Решение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112/ 16.11. 2015 г., по н.а.х. дело № 297/ 2014 г. по описа на Районен съд-Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.3.2016г.
43 Административно наказателно дело (К) No 39/2016 Наказателни касационни производства АИЛЕНЕИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СОФИЯ Решение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 17.09.2015г. по н.а.х.д. № 166/2015г. на Районен съд-Генерал Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.3.2016г.
44 Административно дело No 686/2015 ЗПЗП ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 30.3.2016г.
Решение № 84/30.03.16 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, ЕИК ххххх със съдебен адрес *** чрез адв. А. Д. против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-20013 за кампания 2014 год. изх. № 02-080—2600/7112 от 15. 10. 2015 год., в частта му, с която е отказано финансово подпомагане за декларираните в общо заявление за подпомагане за 2014 год. площи по мярка 214 “АЕП”, направление “Биологично растениевъдство” по отношение на парцел 12406-2-2-1 с площ от 1. 81 ха, като е прието, че недопустимата площ на парцела възлиза на 1. 7 ха. ОТХВЪРЛЯ искането на “ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, ЕИК ххххх със съдебен адрес *** чрез адв. А. Д. да му бъде изплатена сумата от 7 272.47 лв., представляваща отказаната част от общо заявената сума за подпомагане по мярка 214 “АЕП”, ведно със законната лихва върху претендираната сума, начиная от 15.10. 2015 го.-датата на постановяване на уведомителното писмо, до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА “ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, ЕИК ххххх със съдебен адрес *** чрез адв. А. Д. да заплати на ДФ “Земеделие” сумата от 600. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Р България.
45 Административно дело No 130/2016 Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОХАУС 2007 ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - КАВАРНА Определение от 30.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на “Е 2007” ООД / в ликвидация/ с адрес на управление гр. Добрич, ул. “В. Левски” № 60, вх. В, ап. 2, представлявано от ликвидатора Т.Д.В. против Акт за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ № 133/ 14. 08. 2014 год. на Д.К.-инспектор в отдел “МДТ” при Община Каварна в частта му, с която жалбоподателят е задължен да заплати такса битови отпадъци /ТБО/ в размер на 1630. 00 лв. и лихви върху тази сума в размер на 510. 55 лв. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД № 130/ 2016 год. по описа на Административен съд, гр. Добрич. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Директора на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Каварна по компетентност за произнасяне по реда на чл. 107, ал. 4 от ДОПК във връзка с чл. 9б и чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ по жалбата “Е 2007” ООД / в ликвидация с адрес на управление гр. Добрич, ул. “В. Левски” № 60, вх. В, ап. 2, представлявано от ликвидатора Т.Д.В. против Акт за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ № 133/ 14. 08. 2014 год. на Д.К.-инспектор в отдел “МДТ” при Община Каварна в частта му, с която жалбоподателят е задължен да заплати такса битови отпадъци /ТБО/ в размер на 1630. 00 лв. и лихви върху тази сума в размер на 510. 55 лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните. Препис от определението да се изпрати на страните по реда на чл. 138, ал. 1 от АПК.
46 Административно дело No 700/2015 Дела по ЗМВР П.С.С. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 31.3.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 3394з - 105/02.11.2015г. на Началника на Районно управление на МВР - Албена при ОД на МВР-Добрич, с която на основание чл.200, ал.1, т.11 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/, на младши експерт П.С.С. – младши полицейски инспектор по КОС в група “Охранителна полиция” в РУ на МВР - Албена при ОД на МВР-Добрич е наложено дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 6 /шест/ месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич да заплати на П.С.С., ЕГН: **********,*** сумата в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща сторени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.