Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 603/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.С.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 1.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 10.10.2017 г. на РС Добрич, постановено по нахд 130/2017 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.2.2018г.
2 Административно наказателно дело (К) No 617/2017 Други по ЗАНН ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ А.Б.З. Решение от 1.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 393 от 13.10.2017 г., постановено по нахд № 239/2017 г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно.
3 Административно наказателно дело (К) No 630/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Е.Н.Ю. Решение от 1.2.2018г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение №137 от 08.11.2017 г. по АНХД №208/2017 г. на Районен съд-Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд–Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.2.2018г.
4 Административно наказателно дело (К) No 648/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 1.2.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №125 от 17.10.2017 г., постановено по нахд № 6/2017 г. по описа на РС гр. Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 223265/ 07.11.2016 г. директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 КАТО ОПРЕДЕЛЯ имуществена санкция от 3 000 ( три хиляди) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
5 Административно наказателно дело (К) No 657/2017 ЗАНН: ИААА К.Е.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 392 от 12.10.2017г., постановено по нахд № 563/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.2.2018г.
6 Административно наказателно дело (К) No 660/2017 ЗАНН: МОСВ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Решение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №105/09.10.2017 год. по нахд №191/2017 год. на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.2.2018г.
7 Административно наказателно дело (К) No 691/2017 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ИВЕЛИН БОРИСОВ НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ,
Р.М.Р.
Решение от 2.2.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 20.01.2017г. НП № 16-0851-002257/01.12.2016г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ НП № 16-0851-002257/01.12.2016г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, с което на Р.М.Р. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2, във вр. чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП, и ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН № Г395543/09.11.2016г., съставен от мл.автоконтрольор при ОДМВР – Добрич, Сектор „ПП“ - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
8 Административно наказателно дело (К) No 595/2017 ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" ВС - ДИМИТРОВИ И С-ИЕ СД Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/ 14.09.2017 год. по нахд № 177/ 2017 год. по описа на РС – Каварна, с което е отменена наложената на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите имуществена санкция на СД "ВС - Димитрови и Сие", ЕИК 124018285, със седалище и адрес на управление: с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, представлявано от управителя В.Т.Д. в размер на 500 лв.(петстотин лева) за нарушение по чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2018г.
9 Административно наказателно дело (К) No 627/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Д.П.Д. Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 400/ 19.10.2017 год. по нахд № 1259/ 2017 год. по описа на РС – гр. Добрич, с което е отменена наложената на основание чл. 178а, ал. 10, пр. второ от ЗДвП санкция “глоба” на Д.П.Д. *** в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 43, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н - 32 от 16.12.2011 г. на МТИТС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
10 Административно наказателно дело (К) No 652/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 5.2.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 123 от 17.10.2017 г., постановено по НАХД № 294/2016 г. по описа на РС - Балчик, с което е отменено наказателно постановление № 209802/ 22.08.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.(десет хиляди лева), като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 209802/ 22.08.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.(десет хиляди лева), като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС наложената санкция от 10000 лв. (десет хиляди лева) на 3000 лв. (три хиляди лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2018г.
11 Административно наказателно дело (К) No 653/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 5.2.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 122 от 17.10.2017 г., постановено по нахд № 277/2016 г. по описа на РС - Балчик, с което е отменено наказателно постановление № 16 - 199714/ 30.06.2016 г. на заместник-директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16 - 199714/ 30.06.2016 г. на заместник-директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС наложената санкция от 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) на 5000 лв. (пет хиляди лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2018г.
12 Административно наказателно дело (К) No 689/2017 ЗАНН: ДИТ БИО ФРУТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 426/ 03.11.2017 год. по нахд № 1108/ 2017 год. по описа на РС – Добрич, с което е изменено НП № 08 - 000213/080 от 04.05.2017 г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" Добрич, като е намалена наложената санкция от 300.00 лв. (триста лева) на 100.00 лв. (сто лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2018г.
13 Административно наказателно дело (К) No 568/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ ДП ИНВЕСТ ЕООД Решение от 6.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 355/ 18.09.2017 год. по нахд № 648/ 2017 год. по описа на РС – гр. Добрич, с което е отменена наложената на основание чл. 178а, ал. 6 от ЗДвП имуществена санкция на „ДП Инвест“ ЕООД, ЕИК 200603865, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Суха река“ № 13А в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за нарушение по чл. 42, т. 1, предл. 2 от Наредба № Н - 32 от 16.12.2011 г. на МТИТС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.2.2018г.
14 Административно наказателно дело (К) No 629/2017 ЗАНН: РИОСВ П.Е.С. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 394/18.10.2017г. по нахд № 982/2017г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0000002307-37/14.07.2017г. на и.д. Директора на РИОСВ - Варна, с което на П.Е. Станев с ЕГН **********,***, е наложена глоба в размер на 3000 лева на основание чл.151, ал.2, т.6 от ЗУО за извършено нарушение на чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.2.2018г.
15 Административно наказателно дело (К) No 649/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 7.2.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 124/17.10.2017г., постановено по нахд № 421/2016г. по описа на РС – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 212170/08.09.2016г., издадено от директора на ТД на НАП – Варна, с което на Сдружение “Българска републиканска федерация по кинология”, ЕИК 121050057, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша“ № 31-33, представлявано от К.Г.Л., за повторно допуснато административно нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба Н-18 / 13.12.2006 год. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т.1 от ЗДДС, и на основание чл. 185, ал. 5 от ЗДДС, във вр. чл.185, ал.2 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 15 000 лева на 6 000 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.2.2018г.
16 Административно дело No 561/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Д.-М.Д. ЕТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БАЛЧИК Решение от 8.2.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на писмо с изх. № АР-16-243/28.09.2017г. на Общинска служба „Земеделие“-Балчик, представлявана от началника, Д.К.и Контролен лист № 1/ 29.09.2017г., издадени от С.Г.– първи експерт и Д.К.- втори експерт в Общинска служба „Земеделие“ -Балчик по повод заявление с вх. № АР-16-243/ 27.09.2017г., подадено от ЕТ „Димитър Диков-М.Д.“ с ЕИК 204525727, представляван от М.Д.Д.. ИЗПРАЩА ПРЕПИСКАТА на министъра на земеделието, храните и горите за произнасяне в сроковете по чл.57 от АПК по искането на М.Д.Д., в качеството й на ЕТ „Димитър Диков-М.Д.“ с ЕИК 204525727, да й бъде разрешена държавна помощ по Глава Четвърта „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители, обективирано в заявление с вх. № АР-16-243/ 27.09.2017г. ОСЪЖДА Общинска служба „Земеделие“ - Балчик да заплати на ЕТ „Димитър Диков-М.Д.“, ЕИК 204525727, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.“Захари Зограф“ № 5, представляван от М.Д.Д. сумата от 653 ( шестотин петдесет и три) лева –разноски по делото за държавна такса, банкова такса за превод и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд –Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. РЕШЕНИЕТО да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него, по реда на чл.138 от АПК.
17 Административно наказателно дело (К) No 604/2017 ЗАНН: АДФИ С.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 386 от 11.10.2017 год. по нахд № 1087/ 2017 год. на РС - Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № № 11 – 01 - 3/ 05.07.2017 год. на Директора на АДФИ София, с което на д – р С.Д.Т.,***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ на основание чл. 129, ал. 1, предл. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.) във връзка с чл. 133, ал. 2 във връзка с чл. 127, ал. 2 от с.з., във връзка с чл. 261, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), чл. 53, ал. 2 от ЗАНН и Заповед № ЗМФ – 458/ 11.05.2017 год. на Министъра на финансите за нарушение по чл. 8, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 8, чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 15, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗОП (отм.) Решението не подлежи на обжалване.
18 Административно дело No 636/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Веселин Вичев Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на Общински съвет Тервел №9-135 от 31.10.2008 г., в частта на чл.87, т.2 от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
19 Административно наказателно дело (К) No 85/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата БМ ЛИЗИНГ АД СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение, постановено в съдебно заседание, проведено на 06.12.2017г. по нахд № 317/2017г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Определението е окончателно.
В законна сила на 8.2.2018г.
20 Административно дело No 654/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 9.2.2018г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Милена Любенова Правилника за организацията и дейността на общински съвет Шабла, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение на Общински съвет Шабла №3 по протокол №3 от 02.12.2015 г., в частта чл.5, ал.1, т.4, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.17, т.18, т.20, т.21 и т.22, в частта на чл.5, ал.2 и в частта на чл.15, ал.1, т.7 . ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич – Милена Любенова протест против Правилника за организацията и дейността на общински съвет Шабла, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение на Общински съвет Шабла №3 по протокол №3 от 02.12.2015 г., в частта на чл.16, ал.1. ОСЪЖДА Общински съвет Шабла да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
21 Административно наказателно дело (К) No 584/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪРВО РУ НА МВР ДОБРИЧ С.Н.А. Решение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 356/ 18.09.2017 г., по н.а.х. дело № 824/ 2017 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
22 Административно дело No 695/2017 Закон за движението по пътищата М.Х.Г. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 13.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Г. ***, подадена чрез процесуален представител, срещу Заповед № 17-0851—000936 от 25.10.2017г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, Жулиян Минев. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 ( четиринадесет) -дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 26/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.2.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Добрич да заплати на М.Т.М. ЕГН **********о*** сумата от 300 /Триста/ лева, представляващи обезщетение за причинени на ищцата имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление №№15-0851-001209 от 03.07.2015 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР Добрич, отменено с влязло в сила решение №23 от 23.02.2017 г. по НАХД №268/2015 г. по описа на Балчишки районен съд, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление, ведно със законната лихва от 10.01.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Добрич да заплати на М.Т.М. ЕГН **********о*** сумата от 310 /Триста и десет/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 40/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Х.М. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГР. ТЕРВЕЛ Определение от 13.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 40/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Добрич и Районен съд – Тервел по жалба, именувана искова молба, срещу отказ на ОСЗ – Тервел да издаде решение по чл.45ж, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във вр. чл.11, ал.4 от ЗСПЗЗ въз основа на влязло в сила решение по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ. ИЗПРАЩА делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен състав и Върховния административен съд за определяне на подсъдността. Препис от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. Определението не подлежи на обжалване.
25 Административно наказателно дело (К) No 52/2018 ЗАНН: БАБХ М.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №82/12.10.2017 г., постановено по НАХД № 173/2017 г. по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.2.2018г.
26 Административно дело No 697/2017 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Б.К. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2836/ 21.12.2017 г. на С.Б.К., ЕГН **********,***, Решение рег. № 1717р - 7405 от 27.11.2017 г. на Началника на Първо РУ град Добрич, с което на същия е отнето разрешение № 20170393273 за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, валидно до 08.08.2022 г. и притежаваното огнестрелно оръжие – пистолет „Глок 19“, кал. 9х19 мм, № BAYU557 и боеприпасите за него. ОСЪЖДА Областната дирекция на МВР - Добрич да заплати на С.Б.К., ЕГН **********,***, сторените по делото разноски в размер на 310 лв. (триста и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
27 Административно наказателно дело (К) No 9/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 143 от 17.11.2017 г., постановено по анд № 271/2017 г. по описа на Районен съд-Балчик и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-0240-000006/24.01.2017 г. на началника на РУП към ОД на МВР Добрич, РУ Балчик, с което на И.К.И., е наложено на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП – глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на осн. чл.179, ал.2 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева, за извършено нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 14.2.2018г.
28 Административно наказателно дело (К) No 601/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 377/ 02.10.2017г. постановено по н.а.х. дело № 737 / 2017 г. на РС Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2018г.
29 Административно дело No 6/2018 КСО А.Ф.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 25/ 04.01.2018 г., подадена от А. Феридинов А., ЕГН ********** ***, чрез адв. С.К., ДАК, Решение № 36/ 08.12.2017 год. на Директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е отхвърлена на А.Ф.А. срещу Разпореждане № **********/ 17.05.2017 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Добрич. ВРЪЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ - Добрич за ново произнасяне по подаденото от А.Ф.А. Заявление № 2113 – 24 – 211/ 06.03.2017 г. съгласно дадените задължителни указания в мотивите на решението, относно тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на А. Феридинов А., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 500.00 лв. (петстотин лева), представляващи адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщението, че е изготвено.
30 Административно дело No 67/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Р.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОБРИЧКА Определение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 67 по описа на Добричкия административен съд за 2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 140/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Д.М.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 16.2.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение № 16/121/04215/3/01/04/01 на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което се определя на Д.М.В. финансова корекция в размер на 412 407.00 лв., представляваща 100 % от изплатената безвъзмездна финансова помощ в размер на 412 407.00 лв. по сключения между страните договор № 08/121/04458 от 24.01.2012 г., като определя за основа на финансовата корекция изплатените средства по същия договор, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в размер на 329 925.60 лв, съответно определя размер на финансова корекция от 329 925.60 лв. (триста двадесет и девет хиляди деветстотин двадесет и пет лева и шестдесет стотинки). ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Държавен фонд"Земеделие" да заплати на Д.М.В., ЕГН **********,*** съдебно – деловодни разноски по компенсация в размер на 2156 лв. (две хиляди сто петдесет и шест лева). Решението може да бъде обжалвано чрез Административен съд - Добрич пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
32 Административно дело No 399/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БАЛЧИК УАЙТ КЛИФС ЕООД ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 16.2.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на решение, обективирано в Протокол от 10.05.2017г. на комисия при Община Каварна, назначена със заповед № 622/17.06.2016г. на кмета на Община Каварна, В ЧАСТТА МУ, с която е извършена оценка от 582,40 лева за еднократно обезщетяване за правото на прокарване на сервитутна зона на трасе „Напорна канализация от ПИ 72693.154.22 по КККР на с.Топола до ПСОВ гр.Каварна“ през имот с кад. № 72693.600.97 с площ от 12,38 дка, урбанизирана територия с ниско застрояване, собственост на „Балчик Уайт Клифс“ ЕООД. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на „БАЛЧИК УАЙТ КЛИФС“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.“М. Луиза“, № 21, офис 2, представлявано от Джон Вилем Нордън – управител разноските по делото за държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатски хонорар в общ размер от размер на 1870 ( хиляда осемстотин и седемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 ( четиринадесет ) дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България.
33 Административно наказателно дело (К) No 600/2017 ЗАНН: РДГ Д.Я.Я. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Решение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112/ 02.10.2017 г. постановено по н.а.х.д. № 443/ 2016 г. по описа на РС - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.2.2018г.
34 Административно наказателно дело (К) No 5/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. КАВАРНА Решение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/ 24.11.2017 год. по нахд № 238/ 2017 г. на КРС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.2.2018г.
35 Административно наказателно дело (К) No 62/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ С.С.С. Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 146/ 01.12.2017г. по НАХД № 136/ 2017 г. на Районен съд - Балчик, с което е отменен електронен фиш Серия К № 1334967, издаден от ОД на МВР – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш Серия К № 1334967, издаден от ОД на МВР – Добрич, с който на С.С.С., ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. (сто лева) Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.2.2018г.
36 Административно наказателно дело (К) No 710/2017 ЗАНН: ДИТ ЛЕДИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 20.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 445/ 20.11.2017 г. по нахд № 1528/ 2016 год. по описа на Районен съд – Добрич, с което е потвърдено изцяло Наказателно постановление № 08 - 0803033/004 от 14.01.2016 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
37 Административно наказателно дело (К) No 20/2018 ЗАНН: НАП ЕВРОКАТ ГРУП ООД ТД НА НАП ВАРНА - ОФИС ДОБРИЧ Решение от 20.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 429 от 07.11.2017г., постановено по нахд № 1190/ 2017 г. по описа на Районен съд – Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 279208/ 27.07.2017г., издадено от директора на офис Добрич при ТД на НАП-Варна, с което на „ЕВРОКАТ ГРУП“ ООД, ЕИК 203922409, със седалище и адрес на управление в гр.Тервел, ул.“Отец Паисий“ № 9, представлявано от М.Г.К., е наложена имуществена санкция от 500 лв. на основание чл.261, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за нарушаване на чл.92, ал.1 и ал.2 от същия закон Решението не подлежи на обжалване.
38 Административно дело No 106/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър И.Г.П. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Определение от 20.2.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 106/2018 г. към адм. дело № 98/2018 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер адм.д. № 106/2018 г. по описа на АдмС-Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се докладва на съдия-докладчика по адм.д. № 98/2018г.
В законна сила на 20.2.2018г.
39 Административно наказателно дело (К) No 635/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Г.С. ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 414/26.10.2017г., постановено по нахд № 889/2017г. по описа на Районен съд Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1486991, издаден от ОД на МВР-Добрич, с който за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на А.Г.С. с ЕГН ********** е наложена глоба от 300 лв. на основание чл.189, ал.4 от Закона за движение по пътищата. Решението не подлежи на обжалване.
40 Административно наказателно дело (К) No 709/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.В. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 444 от 20.11.2017г., постановено по нахд № 1160/2017г. на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.2.2018г.
41 Административно наказателно дело (К) No 11/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.И.Ж. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 463 от 29.11.2017г., постановено по нахд № 758/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.2.2018г.
42 Административно дело No 35/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Б.К. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 107/ 15.01.2018 г. от С.Б.К., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Ж.Ж., ДАК, Заповед № 17 – 0240 - 000366/ 15.12.2017 г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич, РУ Балчик, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на С.Б.К., като собственик, който допуска или предоставя управлението на МПС на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на ППС лек автомобил с рег. № *****, за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България. СЪДИЯ:
43 Административно наказателно дело (К) No 72/2018 ЗАНН: Здравна инспекция П.Г.С. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №128/27.11.2017 г., постановено по АНД №203/2017 г. по описа на Каварненския районен съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.2.2018г.
44 Административно наказателно дело (К) No 73/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Б.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. ШАБЛА Решение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 131/30.11.2017 г. на Районен съд гр. Каварна, постановено по н.а.х.д № 263/2017 г. по описа на съда. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.2.2018г.
45 Административно дело No 87/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Б.Ю. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Определение от 22.2.2018г.
ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА заедно с приложенията на ищеца, Н.Б. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 87/2018г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
46 Частно административно дело No 110/2018 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.И.К. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх. № 479/ 22.02.2018 г. от И.И.К., ЕГН **********,*** за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ № 17 – 0851 - 000083/ 04.02.2018 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Добрич по чл. 171, т.1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата до влизане в сила на съдебния акт по обжалване на заповедта. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд
47 Административно наказателно дело (К) No 23/2018 ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИН ТД НА НАП ВАРНА - ОФИС ДОБРИЧ Решение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №128 от 18.10.2017 г., постановено по нахд № 400/2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.2.2018г.
48 Административно дело No 25/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.В.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 69/ 10.01.2018 г. от С.В.С., ЕГН **********,***, на Заповед № 18 – 0851 - 000009/ 05.01.2018 г., издадена от Началник Сектор към ОДМВР Добрич, Сектор „Пътна полиция“. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
49 Административно наказателно дело (К) No 79/2018 ЗАНН: КЗП МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 466/01.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 637/2017 г. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
50 Частно административно дело No 638/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.С.И. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕН. ТОШЕВО КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.С.И. *** за спиране изпълнението на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-02-65-000278/22.11.2017г. на началника на РУ-Полиция гр.Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по частно адм.д. № 638/2017г. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно дело No 78/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.В.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 281/ 30.01.2018 г. от Г.В.А., ЕГН **********,*** на Заповед № 17 – 0851 – 000984 от 14.11.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Добрич, сектор „Пътна полиция“, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на Г.В.А. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на собственото му ППС с рег. № ***** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни, като са му отнети 2 броя регистрационни табели ***** и СРМПС № 008195153. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
52 Административно дело (К) No 83/2018 Други касационни /ЗСПЗЗ/ В.Е.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ТЕРВЕЛ Определение от 27.2.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 02.02.2018 г. за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 27.02.2018 г. от 13,30 ч., с призоваване на страните. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В.Е.Ч. *** срещу решение № 128/07.12.2017г. по гр.д. № 515/2017г. на РС гр.Тервел. ПРЕКРАТЯВА производството по КАД № 83/2018г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
53 Административно наказателно дело (К) No 620/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Р.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 402 от 19.10.2017г., постановено по нахд № 483/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
54 Административно дело No 639/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.В. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Т.В., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Е.Ф., САК, Отказ на Главния архитект на община Тервел за издаване на виза по заявление вх. № ТС - 01 - 6447/ 02.11.2016 г. за собствения й имот УПИ V в квартал № 107 по ПУП на гр. Тервел, намиращ се на адрес: гр. Тервел, ул. "Димитър Дончев" № 65, обективиран в писмо изх. № ТС – 02 – 6727/ 16.11.2016 г. ВРЪЩА преписката на Главния архитект на община Тервел за разглеждане и произнасяне по Заявление с вх. № ТС - 01 - 6447/ 02.11.2016 г. на С.Т.В., ЕГН **********,***, съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА община Тервел да заплати на С.Т.В., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 620 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщението на страните.
55 Административно наказателно дело (К) No 643/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ РОПОТАМО ТРАНС ЕООД Решение от 28.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 416 от 26.10.2017 г., постановено по нахд № 688/2017 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000009/24.01.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
56 Административно наказателно дело (К) No 651/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 126 от 17.10.2017 г., постановено по нахд № 8/2017 г. по описа на РС - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 223312/ 07.11.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.(десет хиляди лева), като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 223312/ 07.11.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.(десет хиляди лева), като НАМАЛЯВА наложената санкция от 10000 лв. (десет хиляди лева) на 3000 лв. (три хиляди лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.