АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2016г. до 29.2.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 660/2015 Други административни дела ТРАНСФИЛД ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 1.2.2016г.
Решение № 18/1.02.2016 г. ОТМЕНЯ Заповед № 851з - 70/ 19. 09. 2015 г. на Началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - Добрич, с която на основание чл. 143, ал.1, 3 от Закона за движение по пътищата във връзка с чл. 7, ал.1 от Наредба № І - 45/ 2000 г. за регистрацията и отчета на моторни превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, е отказана първоначална регистрация на полуремарке “ ххх” с рама № 20388 – по документи, внос от Великобритания. ВРЪЩА преписката на Началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР -Добрич за ново разглеждане . Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните .
2 Административно наказателно дело (К) No 716/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Д.Г.Й. Решение от 1.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 64/19.10.2015г. на Районен съд гр. Добрич, постановено по н.а.х.д.№ 815 по описа на съда за 2015 год. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.2.2016г.
3 Административно дело No 3/2016 Други административни дела К.С.В.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 1.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.В.-Д. с адрес ***, площад Свобода №5, ет.10, офис 1008 срещу Отказ да се издаде удостоверение за наследници на съпруга й – Мартин Д., починал на 17.05.2011г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №3/2016г. на АС-Добрич. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
4 Административно наказателно дело (К) No 706/2015 Наказателни касационни производства П.К.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 2.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №65 от 23.10.2015г. по НАХД №760/2015г. на Районен съд-Добрич. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №15-0851-000621 от 22.04.2015г., издадено от Началника на Сектор „ПП” при ОД на МВР Добрич, с което на П.К.П. за нарушение по чл.94, ал.3 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.2, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в рамер на 20лв. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.2.2016г.
5 Административно наказателно дело (К) No 727/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ВАРНА З.В.А. Решение от 2.2.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 45/22.10.2015г., постановено по н.а.х.д. № 200/2015г. по описа на Районен съд – Каварна. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
6 Административно дело No 36/2016 Други административни дела КАРВУНА МА ЕООД   Определение от 3.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №36/2016 г по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд-София град. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.2.2016г.
7 Частно административно дело No 41/2016 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт АЛБЕНА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 5.2.2016г.
СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на постановление от 2. 02. 2016 год. на Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Добрич за обявяване на осн. чл. 405а, ал. 1 от КТ съществуването на трудово правоотношение между И.Н.Г., ЕГН ********** на длъжност директор на ”Финансова дирекция” в „АЛБЕНА” АД, к. к. Албена и „АЛБЕНА”АД и предписание на осн. чл. 405а, ал. 4 от КТ работодателят да предложи на работника сключване на трудов договор до влизане в сила на решението на съда по подадената жалба от „АЛБЕНА „ АД срещу постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 2. 02. 2016 год. на Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните по делото. Жалбата на „АЛБЕНА” АД, к. к. Албена срешу постановление за обявяване на трудово правоотношение от 2. 02. 2016 год. на Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Добрич да се докладва на председателя на АС-Добрич за определяне на съдия –докладчик по делото.
8 Административно дело No 682/2015 Дела по КСО Г.Х.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 8.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №16 от 29.07.2015г. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е отхвърлена жалбата на Г.Х.И. срещу Разпореждане №РВ-3-24-00033832/12.06.2015г. на Началника на Сектор КР на ДОО при ТП на НОИ Добрич. ОТМЕНЯ Разпореждане №РВ-3-24-00033832/12.06.2015г. на Началника на Сектор КР на ДОО при ТП на НОИ Добрич, с което е разпоредено Г.Х.И. да възстанови недобросъвестно получено парично обезщетение за бременност и раждане за периода от 11.09.2010г. до 12.06.2011г. в размер на 5960,69лв, от които 3642,81лв – главница и 2317,88лв – дължима лихва от датата на неправомерно полученото обезщетение до датата на разпореждането. ОСЪЖДА ТП на НОИ Добрич да заплати в полза на Г.Х.И. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Решението може да се оспори с касационна жалба пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
9 Административно дело No 473/2015 ЗКИР И.И.П. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 9.2.2016г.
решение №25 ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.П. ***, с която е направено искане за прогласяване на нищожността на заповед № КД-14-08-124/04.02.2013г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Добрич. ОСЪЖДА И.И.П. ***, с ЕГН ********** да заплати на М.Х.Д., ЕГН ********** *** сумата от 200 /двеста / лв., представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА И.И.П. ***, с ЕГН ********** да заплати на “Динпроект” ЕООД, ЕИК 131181158, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.”Хан Крум” № 19, представлявано от М.Х.Д., сумата от 200 /двеста / лв., представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. решение №ОСЪЖДА И.И.П. ***, с ЕГН ********** да заплати на адвокат В.В. от Адвокатска колегия гр.Русе, с адрес в гр.Русе, сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща минималния размер на дължимото възнаграждение по чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 689/2015 Дела по ЗМВР П.М.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ СДВР Решение от 9.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.М.Н. с ЕГН: ********** ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-4332-002309/02.09.2015г. на Началник отдел “Пътна полиция” към СДВР, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП, временно му е отнето свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните .
11 Административно дело No 707/2015 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - I - КАВАРНА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 9.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медицински център – І - Каварна” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. “Васил Левски” № 36, ЕИК 124142386, представлявано от управителя д-р Е.Ц.Ч., срещу отказ с изх.№ РД 3815 от 13.11.2015г. на директора на РЗИ – Добрич за вписване на промяна в обстоятелствата по отношение на лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ “Медицински център – І – Каварна” ЕООД, постановен по заявление с вх.№ РД 6929 от 30.09.2015г. с искане за вписване на нов управител на заведението в лицето на д-р Е.Ч.. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 545/2015 Други административни дела АГРАРЕН НАУЧНО-ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРУДЖА ЕАД КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 11.2.2016г.
Решение № 28/11.02.2016 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АГРАРАРЕН НАУЧНО-ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРУДЖА” ЕАД, ЕИК хххх със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Ц.О.” № 17а против заповед № 962/ 15. 09. 2015 год. на Кмета на Община Ген. Тошево, по силата на която е обявено класирането на кандидатите от проведен на 10. 09. 2015 год. търг с явно наддаване, като за спечелил търга участник по отношение обект-сграда /старо училище/, физкултурен салон, пристройка-помощни помещения със застроена площ 747. 42 кв. м. в УПИ IV по ПУП на с. Петлешково, община Ген. Тошево е обявен “КРИСТАЛ ГЛАС” ООД, гр. Добрич. ОСЪЖДА “АГРАРАРЕН НАУЧНО-ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРУДЖА” ЕАД, ЕИК хххх със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Ц.О.” № 17а да заплати на “КРИСТАЛ ГЛАС” ООД, гр. Добрич, ЕИК 124502635 сумата от 3 000. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
13 Административно наказателно дело (К) No 691/2015 Наказателни касационни производства ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН"" ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.2.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 58 от 18.09.2015г., постановено по н.а.х.д. № 793/2015г. на Районен съд гр.Добрич. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.2.2016г.
14 Административно дело No 741/2015 Дела по ЗМВР Д.Й.Д. ДИРЕКТОРА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР - СОФИЯ Решение от 11.2.2016г.
Решение № 26/11.02.2016 г.ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Д.Й.Д., ЕГН **********,***, срещу Заповед № УРИ 3282з - 1538/ 22. 06. 2015 г. на Директора на Главна дирекция “Гранична полиция”, с която му е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено служебното му правоотношение. ОСЪЖДА Д.Й.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР сумата в размер на 360 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщението.
15 Частно административно дело (К) No 16/2016 Частни касационни производства П.Й.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КАВАРНА Определение от 11.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 451/04.12.2015г. постановено по Гр.д. № 343/2015г. по описа на Районен съд – Каварна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.2.2016г.
16 Административно дело No 532/2015 Дела от администр. характер - данъчни ОРАЧ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 12.2.2016г.
решение № 31 ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Орач” ООД с ЕИК 103153290, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”Христо Попович” № 17, К.В. В. срещу Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-396/19.05.2015г., издаден от Н.К.-главен експерт отдел “МДТ” при община Добричка, в частта, в която е изменен с решение № Ж-52 # 3/18.08.2015г. на началника на отдел "Местни данъци и такси" при Община Добричка, с който на жалбоподателя са установени задължения за внасяне на данък върху недвижим имот за периода от 2010г.-2014г. в размер на 511,14 лева – главница и лихви за периода от 2010-2015г. в размер на 143,67 лв. ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-396/19.05.2015г., издаден от Н.К.-главен експерт отдел “МДТ” при община Добричка, в частта, в която е изменен с решение № Ж-52 # 3/18.08.2015г. на началника на отдел "Местни данъци и такси" при Община Добричка, с който на Орач” ООД с ЕИК 103153290 са установени задължения за внасяне на такса битови отпадъци за период от 2010-2014г. в размер на 1506,11 лв. - главница и 424,77 лева лихви за периода от 2010- до 2015г. ОСЪЖДА Община Добричка, Дирекция “Местни данъци и такси” да заплати на “Орач” ООД с ЕИК 103153290, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”Христо Попович” № 17, представлявано от К.В. В. –управител сумата от 444, 40 / четиристотин четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки/, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
17 Административно наказателно дело (К) No 696/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ М.М.И. Решение от 12.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62/ 02.10. 2015 год. по н.а.х.д. № 1146 по описа на РС-Добрич за 2015 год. Решението е окончателно.
В законна сила от 12.2.2016г.
18 Административно наказателно дело (К) No 730/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ С.С.С. Решение от 12.2.2016г.
Решение № 29/12.02.2016 г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 77/ 19. 10. 2015 год. по НАХД № 1164/ 2015 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2016г.
19 Административно наказателно дело (К) No 48/2016 Наказателни касационни производства И.Р.С. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУП КЪМ ОДМВР-ДОБРИЧ Определение от 12.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАД №48/2016г. на АС-Добрич. ИЗПРАЩА на Районен съд – Добрич касационната жалба на И.Р.С. *** с входящ в АС-Добрич №323/10.02.2016г., за администриране и окомплектоване заедно с делото, по което е постановено Решение №34 от 21.01.2016г. /НАХД №444/2015г./ на Районен съд-Добрич, като след изпращане на препис от касационната жалба на ответната страна и изтичане на срока за писмен отговор по нея, касационната жалба, ведно с делото да се изпратят на АС-Добрич за произнасяне по нея. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2016г.
20 Административно наказателно дело (К) No 196/2015 Наказателни касационни производства ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦА ВАРНА Решение от 15.2.2016г.
решение №32 ОТМЕНЯ решение №2/13.02.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1105/2014 г. по описа на Добричкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.2.2016г.
21 Административно дело No 392/2015 Дела от администр. характер по ЗУТ ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Определение от 15.2.2016г.
ОТМЕНЯ определението си от 14.01. 2016 год. за даване ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Т., изпълнителен директор на “Институт по заваряване“АД,с адрес гр.София,***, ЕИК ***, срещу Заповед № ДК-02-СИР-177 от 25.07.2011г. на Началника на РДНСК Североизточен район . ПРЕКРАТЯВА производството по АД №392/2015 г. по описа на АС гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред Върховен административен съд.
22 Административно наказателно дело (К) No 8/2016 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Г.Д.Д. Решение от 15.2.2016г.
Решение № 33/15.02.2016 г.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90 от 08. 12. 2015 год. по нахд № 842/ 2015 год. на ДРС, с което е отменено Наказателно постановление № АПИТО 51/ 29. 05. 2015 год. на Кмета на Община град Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
23 Административно наказателно дело (К) No 23/2016 Наказателни касационни производства МИТНИЦА - ВАРНА Я.И.С. Решение от 15.2.2016г.
Решение № 34/15.02.16 г.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 14. 09. 2015 г. по нахд № 74/ 2015 год. по описа на Районен съд Генерал Тошево, с което е отменено наказателно постановление № 87/ 2015 г. на Началника на Митница Варна, с което на Я.И.С., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове на основание чл. 124, ал. 1 от същия закон е наложено наказание "глоба" в размер на 1000 лв. /хиляда лева/. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.2.2016г.
24 Административно дело No 697/2015 Налагане на ПАМ на Н-ка на ОД на МВР А.И.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на А.И.Н. с ЕГН ********** *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №15-0851-000782 от 20.10.2015г., издадена от Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Добрич, с която временно е отнето СУМПС на А.И.Н. до успешното полагане на проверовъчен изпит. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно наказателно дело (К) No 29/2016 Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Т.П.Т. Решение от 17.2.2016г.
Решение № 35/17.02.2016 г.ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 84 от 10.12.2015 г., постановено по НАХД № 615/ 2015 г. Районният съд в гр. Добрич, по силата на което е отменено наказателно постановление № 1717а-659/ 3.04.2015 г. на Началника на Първо РУ “Полиция”, гр. Добрич, с което на Т.П.Т., ЕГН **********, на основание чл. 45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ за нарушение на чл.29 във вр. с чл. 45 от същия закон, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. за това, че при упражняване на дейността му като охранител в обект МХС “Май маркет” в гр. Добрич, ул. “Отец Паисий” № 34 не носи лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1717а-659/ 3.04.2015 г. на Началника на Първо РУ “Полиция”, гр. Добрич, с което на Т.П.Т., ЕГН **********, на основание чл. 45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ за нарушение на чл.29 във вр. с чл. 45 от същия закон, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. за това, че при упражняване на дейността му като охранител в обект МХС “Май маркет” в гр. Добрич, ул. “Отец Паисий” № 34 не носи лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло. Решението е окончателно.
В законна сила от 17.2.2016г.
26 Административно дело No 57/2016 Дела по ЗМВР М.С.Ж. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Определение от 17.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 57/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ административно дело № 57/2016г. на Върховен административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила от 17.2.2016г.
27 Административно наказателно дело (К) No 723/2015 Наказателни касационни производства Т.И.Т.Т.Ч. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СОФИЯ Решение от 18.2.2016г.
Решение № 37/18.02.16 г.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46 от 22.10.2015г. постановено по н.а.х.д. № 137 по описа на Районен съд гр.Каварна за 2015г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.2.2016г.
28 Административно наказателно дело (К) No 747/2015 Наказателни касационни производства С.Г.М. ОБЩИНА КРУШАРИ Решение от 18.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №83 от 20.11.2015г. по АНХД №1232/2015г. на Районен съд-Добрич. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд–Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.2.2016г.
29 Административно наказателно дело (К) No 748/2015 Наказателни касационни производства Р.Р.Р. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 18.2.2016г.
РЕШЕНИЕ № 38/18.02.16 Г.ОСТАВЯ В СИЛА решение от 29.09.2015г. на Добричкия районен съд, постановено по н.а.х.д. № 270/2015г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .
В законна сила от 18.2.2016г.
30 Административно наказателно дело (К) No 7/2016 Наказателни касационни производства Н.К.Д.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ,
Н.К.Д.
Решение от 18.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №74 от 09.11.2015г., постановено по НАХД №1097/2015г. на Районен съд–Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.2.2016г.
31 Административно дело No 666/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ, свързани със служебни правоотношения Р.С.Т. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" - РУСЕ Решение от 19.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.С.Т. с ЕГН ********** *** заповед с рег.№ 4066з-2154/26.08.2015г. на директора на Регионална дирекция “Гранична полиция” - Русе, с която на жалбоподателя, на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.7 и чл.204, т.4 от ЗМВР, за извършено нарушение на чл.36, ал.1, във вр. чл.34, ал.3, т.4 от Инструкция рег.№ Із-2813/04.11.2011г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР (отм. ДВ бр.34/12.05.2015г.), е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА РД „Гранична полиция” – Русе да заплати на Р.С.Т. с ЕГН ********** *** съдебноделоводни разноски в размер на 460 лева, от които 10 лева – платена държавна такса по жалбата и 450 лева – платено адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
32 Административно дело No 668/2015 Други административни дела А.П.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 19.2.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” с изх.№02-080-6500/6050 от 27.09.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., обективиращо отказ за подпомагане. ВРЪЩА преписката по заявление на А.П.А. с УИН 0815041371981 за кампания 2014 г. за ново произнасяне от ДФЗ при съобразяване на указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
33 Административно дело No 468/2015 Дела по КСО С.М.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 22.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. с ЕГН: ********** *** против Решение № 10/26.06.2015г. на Директора на ТП на НОИ гр.Добрич, с което е отхвърлена жалбата й срещу Разпореждане № **********/25.02.2015г. на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ гр.Добрич. ОСЪЖДА С.М.А. с ЕГН: ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр.Добрич сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 669/2015 Дела по ЗМВР В.П.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 22.2.2016г.
Решение № 45/22.02.2016 г.ОТМЕНЯ по жалба на В.П.Г.,***, Заповед рег. № 3394з - 101/ 22. 10. 2015 г. на Началника на РУ МВР – Албена при ОД на МВР - Добрич, с която на В.П.Г. е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на В.П.Г.,*** съдебно - деловодни разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Върховния административен съд на Р България.
35 Административно дело No 711/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ, свързани със служебни правоотношения К.И.Д. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ Решение от 22.2.2016г.
Решение № 44/22.02.2016 г. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА заповед № ЛС-201/ 12. 11. 2015 год. на Административния ръководител, Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Добрич, по силата на която за допуснато нарушение на задължения по чл. 196, ал. 1, т. 1 от НПК-да контролира непрекъснато хода на разследването по досъдебно производство № 7/ 2015 год. по описа на РУ на МВР-Албена, прокурорска преписка № 35/ 2015 на РП-Балчик на осн. чл. 327 от ЗСВ на К.И.Д., прокурор в РП-Балчик е обърнато внимание. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
36 Административно дело No 536/2015 Дела по КТ МАКИНТОШ 1972 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 23.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Макинтош 1972” ЕООД, ЕИК 202765307, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. “Вида Димитрова” № 29, представлявано от управителя М.А.К., задължително предписание по т.4 от протокол за извършена проверка с изх.№ ПРО34051/31.08.2015г. на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич, с което е предписано на жалбоподателя да документира провеждането на началните инструктажи на лицата Р.Й.Д. и С.Р.В. в книгата за начален инструктаж, съгласно чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обн.ДВ бр.102/2009г. ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич да заплати на “Макинтош 1972” ЕООД, ЕИК 202765307, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. “Вида Димитрова” № 29, представлявано от управителя М.А.К., сумата от 50, 00 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 2/2016 Други административни дела И.Л.М.,
А.Л.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 23.2.2016г.
На осн. чл. 158 ал. 3, във връзка с ал. 1 и във връзка с чл. 151 т. 3 от АПК за първия жалбоподател съответно на осн. чл. 159 т. 4 от АПК за втория жалбоподател, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. 23/8.01.2016 г. по която е образувано АД 2/16 г. на АС Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2/16 г. по описа на АС Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за страните.
38 Административно наказателно дело (К) No 12/2016 Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ НА МВР ДОБРИЧ К.В.Ч. Определение от 23.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Началник група “Транспортна полиция” в Първо РУ – Добрич при ОД на МВР – Добрич срещу Решение №76/06.11.2015г. по НАХД №939/2014г. по описа на Районен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по КАД №12/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Върховен административен съд на Република България, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 670/2015 Дела по ЗМВР С.И.С. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 24.2.2016г.
решение №47 ОТМЕНЯ по жалба на С.И.С. заповед № 3394з-102/23.10.2015г. на главен инспектор Д.Д. - началник на Районно управление –Албена към Областна дирекция на МВР – Добрич, с която на основание чл.200, ал.1, т.11 и т.12 от ЗМВР на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на С.И.С. *** съдебно - деловодни разноски в размер на 436 /четиристотин тридесет и шест/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.
40 Административно наказателно дело (К) No 736/2015 Наказателни касационни производства ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - ГТ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Решение от 25.2.2016г.
решение №48 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 31/10.09.2015г., постановено по нахд № 7/2015г. по описа на Генерал Тошевски районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване . Решението е подписано с особеното мнение на съдия-докладчика по делото Н.Каменска.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на Нели Каменска- съдия-докладчик по канд № 736/2015г. По описа на Административен съд гр.Добрич. Не съм съгласна с мнението на мнозинството от състава, че административно-наказателната отговорност на дружеството, краен разпространител на течни горива, е законосъобразно ангажирана, тъй като извършването на нарушението не е доказано по несъмнен начин. Считам, че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени при съществени процесуални нарушения, при липса на безспорни доказателства за осъществяване на нарушението на чл.47, ал.2 във вр. с ал.1, т.2 от Закон за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, обявено за наказуемо от чл.67, ал.2 от ЗЕВИ и за което е ангажирана административно-наказателната отговорност на касатора. Наказателното постановление е издадено в нарушение на чл.57, ал.1, т.5 и чл.52, ал.4 от ЗАНН и след изтичане на срока за съхранение на арбитражната проба, позволяваща установяване на спорните обстоятелства в съдебната фаза на процеса. 1. При наличие на две проведени изпитвания в две акредитирани лаборатории, посочени от контролните органи, съобразно чл.30б, ал.1, т.6 от Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, излизащи с два противоположни резултата, налагането на санкция въз основа на неблагоприятния резултат, който проверяваният субект не бил оспорил по реда на чл.30в, ал.1, т.3 от ЗЧАВ и чл.22, ал.9 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, публ. ДВ бр.66/2003г, представлява незаконосъобразно, извършено в нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН, прехвърляне на тежестта на доказване върху лицето и налагане на санкция въз основа на фикцията, че има извършено нарушение, поради липса на активно процесуално поведение. Разпоредбите на чл.30в, ал.1, т.3 от ЗЧАВ, както и чл.22, ал.9 от Наредбата се тълкуват разширително в тежест на лицето спрямо което се извършва проверка. Намирам, че смисълът на нормите на чл.30в, ал.1, т.3 и чл.22, ал.9 от Наредбата не бива да се тълкува в противоречие с основни принципи на административното наказване по ЗАНН, което води до прехвърляне тежестта на доказване върху лицето, обвинено в извършване на административно нарушение. С тази норми е предвидена една възможност за допълнително независимо изследване в хода на проверката за съответствие на горивата, което може да поиска проверяваното лице, когато то не е съгласно с получените при лабораторното изпитване или изпитвания непротиворечиви еднакви резултати за несъответствие. При наличие обаче на два противоречиви резултата за един и същ показател, получени в резултат на изпитванията, заявени от контролните органи (както е в настоящия случай) по отношение на едни и същи контролни проби, е недопустимо тежестта за доказване да се прехвърля чрез позоваване на чл.30в, ал.1, т.3 от ЗЧАВ и чл.22, ал.9 от Наредбата на проверявания субект, тъй като правилата по ЗЧАВ и Наредбата не могат да се тълкуват в противоречие с норми, в които са заложени основни принципи на административното наказване по ЗАНН. Въпросът кой носи тежестта на доказване в административно-наказателното производство е основен принцип в административното наказване и това е наказващият орган, който е задължен по силата на чл.52, ал.4 от ЗАНН да извърши служебно разследване на спорните обстоятелства. 2. Освен това по делото не става ясно въз основа на какви критерии наказващият орган е преценил, че верен е резултатът, получен при изпитването в стационарната лаборатория, а не този, получен в Изпитвателна лаборатория “ГСМП”-сектор Плевен. В мотивите на наказателното постановление не се сочи защо лабораторното изследване на едната лаборатория се приема за достоверно и защо напълно е игнорирано изпитването, извършено на 13.05.2014г. от подвижната акредитирана лаборатория. Заключенията, изготвени въз основа и на двете изпитвания, експертното заключение от 13.05.2014г., че няма несъответствие и констативният протокол от 19.05.2014г., че има несъответствие са подписани от едни и същи длъжностни лица на Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива”, в лабораториите са изпитани едни и същи проби. Тази неяснота представлява съществено процесуално нарушение в производството по налагане на санкция, тъй като нарушава правото на защита на санкционирания субект. В тази връзка не съм съгласна с мнението на мнозинството от състава, че логическото и систематичното място на разпоредбите / чл.22, ал.1-10 от Наредбата/ обосновава, че на стационарната лаборатория се дава превес на качеството на резултатите, ако пробите са представени за изпитване в единия и в другия вид лаборатория. Това становище не почива на законова или подзаконова разпоредба. В чл.30б , ал.1, т.6, 7 и 8 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, въз основа на чийто чл.8, ал.1 е издадена Наредбата, е предвидено, че контролните органи изпитват пробите от течните горива в посочени от тях акредитирани подвижни и/или стационарни лаборатории, но никъде в закона или в Наредбата не е даден превес на резултатите от стационарната лаборатория над тези, получени в подвижната лаборатория. 3. Самото наказателно постановление е издадено на 09.12.2014г. след изтичане на шест месечния срок за съхранение на арбитражната проба, според § 1,т.10б от ДР на Наредбата, което прави невъзможно установяването на действителното съдържание на биогориво в съдебната фаза. При невъзможност да се установи чрез съдебна експертиза действителното наличие на биодизел в иззетите проби и при наличие на тези противоречиви доказателства от проведените лабораторни изпитвания, съставени в производството по чл.22, ал.1 и сл. от Наредбата, съдът е следвало да приеме, че нарушението не е доказано и да отмени като незаконосъобразно наказателното постановление. 4. Протоколът от проведеното от подвижната лаборатория изпитване, Изпитвателна лаборатория “ГСМП” – Сектор “Подвижна лаборатория” Плевен и съставеното въз основа на него експертно заключение, не са приложени в представената от наказващия орган на съда административно-наказателна преписка. Същите не са коментирани и споменати като съществуващи в мотивите на издаденото наказателно постановление. За първи път Експертното заключение се изисква от съда по настояване на санкционираното дружество с твърдението, че относно изпитването на дизеловото гориво има извършено и друго лабораторно изследване. Тези допълнително представени от наказващия орган доказателства за проведено изпитване на иззетите проби, с резултат различен от визирания в НП, не са обсъдени от районния съд, не е коментирана и връзката им с останалите писмени доказателства с оглед тежестта на доказване в административно-наказателното производство, което е довело до възприемане на неправилна фактическа обстановка и неправилно приложение на материалния закон. По тези съображения считам наказателното постановление и съдебното решение, с което то е потвърдено, за незаконосъобразни. СЪДИЯ НЕЛИ КАМЕНСКА:
41 Административно дело No 470/2015 ЗПЗП СОЛАР СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 26.2.2016г.
Решение № 49/26.02.2016 г.ОТМЕНЯ по жалба вх. № 1904/ 17. 08. 2015 г. на “с.с.б.” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич, ЕИК хххх, представлявано от управителя А.Х.З., с адрес ***, Заповед № 03 – РД/ 739 от 02. 06. 2015 г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с която на дружеството е отказано изплащането на финансовата помощ по договор № 08/ 311/ 00431 от 21. 06. 2012 г. ИЗПРАЩА преписката по Заявление за подпомагане на "с.с.б." ЕООД, седалище и адрес на управление: с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич, ЕИК хххх, представлявано от управителя А.Х.З., с адрес ***, от 24. 11. 2011 г. с идентификационен № на проекта 0831100431, въведено в ИСАК с УРН 512403, за ново произнасяне от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" по Заявка за окончателно плащане № 08/311/00431/3/01 от 21. 01. 2015 г.
42 Административно дело No 602/2015 ПУП ВЕП ПРОЛЕЗ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 29.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ВЕП ПРОЛЕЗ” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ****, представлявано от управителя С.Г.Г., Заповед № ДжС-12-10 от 02.10.2015г. на Областния управител на област Добрич. ВРЪЩА преписката на Областния управител на област Добрич за ново произнасяне по заявление вх.№ РР-12-78 от 03.09.2015г. на “ВЕП ПРОЛЕЗ” ЕООД, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение. Решението по аргумент от чл. 215, ал. 7 от ЗУТ, е окончателно.
43 Административно дело No 20/2016 Други административни дела Р.С.П. ДИРЕКТОРА НА ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" - ДОБРИЧ Определение от 29.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.П. ***, срещу отказ на Директора на ОП “Общински пазари” Добрич, обективиран в уведомление изх.№ 87 от 29.12.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 20 по описа за 2016г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.