АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 573/2016 ЗАНН: ИААА А.Г.Н. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 5.1.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 367/15.07.2016г. по н.а.х.д. № 719/2016г. по описа на Добричкия районен съд, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000134/12.04.2016г., издадено от началника на ОО “Автомобилна администрация” – Добрич, с което на А.Г.Н., с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.8, §2, изр.2, вр. чл.4, б.“ж“, второ тире от Регламент № 561/2006г. вр. чл.78, ал.1, т.1 и на основание чл.93б, ал.7, т.3 от ЗАПр, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.1.2017г.
2 Административно дело No 415/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители П.К.Ж. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 12.1.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с № 02-080-6500/988 от 16.05.2016г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с което на основание чл.87, ал.2 от Закона за задълженията и договорите ДФ“Земеделие“ е направил изявление за разваляне на Договор № 08/112/00322 от 14.11.2008г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., сключен с П.К.Ж. *** и на основание чл.104 от Закона за задълженията и договорите е извършил прихващане между насрещни и изискуеми вземания за сума в размер на 24 446 лв., представляваща главница и сума в размер на 2 765,78 лв., представляваща лихва за забава от 23.05.2012г. до окончателното погасяване на вземането, прихванати от вземането на жалбоподателя по заявление за кандидатстване по Схема за единно плащане на площ за кампания 2012г. и за кампания 2013г. ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за ново произнасяне при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр.София да заплати на П.К.Ж. с ЕГН ********** *** сумата от 1522,11 лв., представляваща разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно наказателно дело (К) No 553/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 12.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62/06.10.2016 г. постановено по н.а.х.д. № 232/ 2016 г. на РС Генерал Тошево.
В законна сила от 12.1.2017г.
4 Административно дело No 546/2015 Други П.С.С.,
С.Р.Н.
КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение (второ) от 13.1.2017г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА във влязло в сила Решение № 369 от 31.10.2016г., постановено по адм.д. № 546 /2015 по описа на Административен съд Добрич по отношение на единния граждански номер на П.С. ***-жалбоподател по делото, като вместо ЕГН ********** да се чете ЕГН **********. ИЗМЕНЯ влязло в сила Решение № 369 от 31.10.2016г., постановено по адм.д. № 546 /2015 по описа на Административен съд Добрич в частта му за разноските, като ги увеличава на 600 (шестотин) лева. Решението не подлежи на обжалване. Същото да се отбележи върху поправеното решение и преписите от него.
5 Частно админист. наказателно дело (К) No 656/2016 Частни КАНД и КАД ДЕАЛИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД -ВАРНА Определение от 13.1.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.11.2016 г. по н.а.х.д дело № 848/2016 г. на районен съд Добрич,с което е оставена без разглеждане подадената от „ДЕАЛИ “ ЕООД жалба,срещу наказателно постановление № В-037020/23.03.2016г. на Директора на РД на КЗП Варна и производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на РС-Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата по същество Препис от определението да се изпрати на страните за сведение Определението не подлежи на обжалване
6 Административно дело No 622/2016 Закон за местните данъци и такси Г.О.М. НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № Ж-62#2/14.10.2016г. на началника на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Добричка, с което е прекратено производството. ВРЪЩА преписката на началника на отдел "Местни данъци и такси" при Община Добричка за произнасяне по същество на жалба на Г.О.М. срещу Акт за установяване на задължение по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-322-1/11.05.2015г., издаден от орган по приходите при Община Добричка. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.1.2017г.
7 Административно дело No 33/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър В.Ц.В.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Определение от 16.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №33/2017 г. на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.1.2017г.
8 Административно дело No 521/2016 Други П.Е.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ГРОН" ПРИ ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ Определение от 17.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Е.Ц., ЕГН ********** с адрес за призоваване в гр.Добрич, ул.”Х.Д.” № 56 срещу “отказ с изх. № 94П-00-344, постановен във връзка с искане на жалбоподателя за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на В.С.С.” на директора на Дирекция “ГРОН” при Община град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 521/2016г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
9 Административно дело No 623/2016 Закон за чужденците в РБ Б.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 17.1.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № УРИ 357з-2127 от 01.11.2016г. на Директора на ОД на МВР-Добрич, с която е прекратено административното производство по заявление вх. №538800-2485 от 15.09.2016г.,подадено от Б.Е.,турски гражданин. ИЗПРАЩА административната преписка по компетентност на Директора на „Миграция“-Добрич, за произнасяне по същество на заявлението отправено до него от Б.Е. с вх. №538800-2485 от 15.09.2016г. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за произнасяне, от влизане на определението в сила. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
10 Административно дело No 669/2016 Закон за местните данъци и такси М.М.Р. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 18.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. к. М. с адрес ***, по която е образувано адм.д. № 669/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 669/2016г. по описа на Административен съд гр.Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС по реда на Глава ХІІІ от АПК.
11 Административно дело No 515/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители И.Д.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 19.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.И., ЕГН ********** *** Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. с изх. № 02-080-6500/1814 от 19. 05. 2016 год. в частта му, с която е установено неодобрение на заявена площ от 75. 4 ха по направление “Поддържане на местообитания на защитени видове зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС 4.1) за дейност с код АК 2 “Засяване и отглеждане на есенни и зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50% от заявените по дейността площи”. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган по общо заявление за подпомагане за кампания 2015 год. УИН 0818061585770/ 10. 05. 2015 год. на И.Д.И., ЕГН ********** ***, в частта му, с която са декларирани БЗС № 10422-11-7-1 с площ от 19. 08 ха, БЗС 10422-123-2-1 с площ от 8. 97 ха и БЗС 58181-44-8-2 с площ от 47. 35 ха, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, гр. София, бул. “Цар Борис III” 136 да заплати на И.Д.И., ЕГН ********** *** сумата от 616. 00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Р България.
12 Административно дело No 369/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители БОВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Решение от 23.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на “БОВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Божурец, п. к. 9656, община Каварна, област Добрич, к.к. “Тракийски скали-2”, бл. 4, вх. А, ет. 1, ЕИК 201282451 със съдебен адрес *** заповед № 03-РД/1625 от 2. 06. 2016 год. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие в частта, в която са отказани за финансиране разходи за доставка на материали и изграждане в т. ч. укрепване на система за защита от градушки с. Българево, общ. Каварна 229.956 дка на ябълково насаждение на обща стойност по проекта в размер на 2 737 080. 92 лв., от които неодобрени за финансиране разходи в размер на 1 676 489. 35 лв. на осн. чл. 33, т. 15 от Наредба № 9/ 21. 03. 2015 год., тъй като надвишават определените референтни разходи. ВРЪЩА делото като преписка на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” за ново произнасяне в 1-месечен срок от влизане на решението в сила със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно мотивите на настоящото решение ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, гр. София, бул. “Цар Борис III” 136 да заплати на “БОВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Божурец, п. к. 9656, община Каварна, област Добрич, к.к. “Тракийски скали-2”, бл. 4, вх. А, ет. 1, ЕИК 201282451 сумата от 16 259. 47 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Р България.
13 Административно наказателно дело (К) No 557/2016 ЗАНН: ИААА Ц.Н.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279/06.06.2016 г., постановено по нахд №365/ 2016 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.1.2017г.
14 Административно наказателно дело (К) No 577/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ КРУНИ 95 АД Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 141 от 05.10.2016 г., постановено по нахд № 155/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.Д., като пълномощник на „КРУНИ 95“ АД за присъждане на разноски по делото. Решението е окончателно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.1.2017г.
15 Административно наказателно дело (К) No 585/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ КРУНИ 95 АД Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 135 от 04.10.2016 г., постановено по нахд № 145/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.Д., като пълномощник на „КРУНИ 95“ АД за присъждане на разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.1.2017г.
16 Административно наказателно дело (К) No 600/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ РАДЕКС ТРЕЙД ЕООД Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 479 от 21.10.2016г., постановено по нахд № 911/2016г. по описа на Районен съд гр.Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.1.2017г.
17 Административно наказателно дело (К) No 605/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА И ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ- СОФИЯ И.Д.К. Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63 от 07.10.2016г., постановено по нахд № 165/2016 г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.1.2017г.
18 Административно дело No 608/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 23.1.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 31, ал. 2 и ал.3 във връзка с ал.1, т.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазването на околната среда и собствеността на територията на Община Каварна, приета с решение №51 по протокол №6 от 01.03.2016 г. на Общински съвет Каварна ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. /тридесет и пет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
19 Административно наказателно дело (К) No 620/2016 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Н.А.Н. Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 461/13.10.2016г., постановено по н.а.х.д. № 941/2016г. по описа на РС - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.1.2017г.
20 Административно наказателно дело (К) No 626/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.В. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 499/ 03.11.2016 год. по нахд № 550/ 2016 год. на ДРС, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0851-000439/ 05.04.2016 год. на Началник Група към ОДМВР-Добрич, сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.1.2017г.
21 Административно наказателно дело (К) No 654/2016 ЗАНН: ДИТ АКВА СПОРТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 23.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 165 от 07.11.2016 г. по нахд № 129/2016 год. по описа на Районен съд Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.1.2017г.
22 Административно дело No 40/2017 ДОПК Р.Х.В. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Определение от 23.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 40/ 2017год. по описа на Административен съд, гр. Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд, гр. Добрич за разглеждане на жалбата на Р.Х.В., ЕГН ********** *** чрез адв. Кр. Иванов, редовно упълномощен, срещу действия на ЧСИ Н. н., рег. № 810 при КЧСИ по изп. № 20168100400532. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.1.2017г.
23 Административно наказателно дело (К) No 582/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МТТ ООД Решение от 24.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 480/ 21. 10. 2016 год. по НАХД № 1025/ 2016 год. на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.1.2017г.
24 Административно наказателно дело (К) No 594/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 24.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 148/ 12. 10. 2016 год. по НАХД № 225/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.1.2017г.
25 Административно дело No 610/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Определение от 24.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Окръжна прокуратура Добрич, срещу чл. 59 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 380 от 12.12.08г. на ОбС – Шабла. ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради оттегляне на оспорения административен акт. ОСЪЖДА ОбС - Шабла да заплати на Окръжна прокуратура Добрич сумата от 35 лв. държавна такса за обнародване на оспорването. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7.дневен срок, считано от днес за Окръжна прокуратура Добрич и от съобщението му за ответната страна.
26 Административно наказателно дело (К) No 613/2016 ЗАНН: МВР В.Т.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 24.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 449/ 7. 10. 2016 год. по НАХД № 727/ 2016 год. по описа на Районен съд, гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.1.2017г.
27 Административно наказателно дело (К) No 664/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР. ВАРНА Д.Н.Д. Решение от 24.1.2017г.
Оставя в сила Решение № 505/ 11.11.2016 год. по нахд № 619/ 2016 год. на ДРС, с което е отменено Наказателно постановление № 367/ 15.03.2016 год. на Директора на РДГ – Варна. Решението е окончателно.
В законна сила от 24.1.2017г.
28 Административно дело No 672/2016 Други МАРТИНЕЛО ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 24.1.2017г.
ОТМЕНЯ Писмо с рег. №851000-8303/08.07.2016 г. на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР-Добрич, с което на осн. чл. 54, ал. 1 т. 3 АПК е спряно производството образувано по заявление от М. Е. гр. Добрич, по регистрация на седлови влекач „И. М.“. ИЗПРАЩА преписката на Началник Сектор "ПП" при ОД на МВР Добрич за произнасяне по искането, съгласно указанията на съда, в срока по чл. 57 АПК. ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Добрич да заплати на М. Е., ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр. Добрич, Б. Р.№**, представлявано от управителя М.П.М. сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 450 /Четиристотин и петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл. 138 АПК.
29 Административно дело No 383/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ЧАКРИНИ 1991 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 26.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Чакрини 1991” ЕООД, ЕИК 201282519, със седалище и адрес на управление в с.Божурец, община Каварна, област Добрич, к.к.“Тракийски скали-2“, бл.4, вх.А, представлявано от управителя, Б.С.Д., срещу заповед № 03-РД/1676 от 06.06.2016г. на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” –Разплащателна агенция в частта й, с която са отхвърлени за финансиране разходи в размер на 1 157 598,65 лв. за „Изграждане на система за защита от градушки на съществуващо трайно насаждение – 296 дка череши и 89 дка ябълки“ в землището на с.Българево, община Каварна, обл.Добрич. ВРЪЩА делото на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” за ново произнасяне в ЕДНОМЕСЕЧЕН срок от влизане на решението в сила със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно мотивите на настоящото решение ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, гр. София, бул. “Цар Борис III” 136 да заплати на Чакрини 1991” ЕООД, ЕИК 201282519, със седалище и адрес на управление в с.Божурец, община Каварна, област Добрич, к.к.“Тракийски скали-2“, бл.4, вх.А, представлявано от управителя, Б.С.Д., сумата от 14 702,80 лв. - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
30 Административно дело No 456/2016 КСО Н.М.Р. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Определение от 26.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД 456/2016 г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила от 3.2.2017г.
31 Административно дело No 681/2016 Други И.И.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Определение от 27.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 681 по описа за 2016г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
32 Административно дело (К) No 36/2017 Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Н.Г.М. Решение от 27.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1500 от 28.11.2016г. на председателя на Административен съд гр.Добрич, постановено по адм. д. № 533/2016г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 27.1.2017г.
33 Административно наказателно дело (К) No 581/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ КРУНИ 95 АД Решение от 30.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 145 от 05.10.2016 г., постановено по н.а.х.д № 162/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.Д., като пълномощник на „КРУНИ 95“ АД, за присъждане на разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.1.2017г.
34 Административно наказателно дело (К) No 587/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ КРУНИ 95 АД Решение от 30.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 140 от 05.10.2016 г., постановено по н.а.х.д № 150/ 2016 г. по описа на Районен съд - Балчик. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. М.Д., като пълномощник на „КРУНИ 95“ АД, за присъждане на разноски по делото. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.1.2017г.
35 Административно дело No 604/2016 КСО Д.П.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ Решение от 30.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.П.К. с ЕГН ********** ***, РЕШЕНИЕ № 27/19.10.2016г. на директора на ТП на НОИ гр.Добрич, както и оставеното с него в сила РАЗПОРЕЖДАНЕ № **********/24.08.2016г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ гр.Добрич, с които е отказано изменение на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от минимален в действителен размер, съгласно чл.70, ал.3 от КСО. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне по Заявление за отпускане на пенсия на Д.П.К. с вх. № 2113-24-995/01.07.2016г. в частта относно размера на отпуснатата му лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, в ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от влизането на решението в сила, при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр.Добрич да заплати на Д.П.К. с ЕГН ********** *** сумата от 420 / четиристотин и двадесет/ лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
36 Административно дело No 619/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Д.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 30.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Й., ЕГН **********,***, лично и в качеството му на Управител на етажната собственост на ЖК“Калиакра“ гр.Каварна, против Заповед №1149/08.11.2016г. на Кмета на община Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 619 по описа за 2016г. на АС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
37 Административно дело No 606/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧКИ Определение от 31.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№ 2497 от 24.11.2016 г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 606/2016 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Община Добричка да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените по делото разноски в размер на 35 лв. (тридесет и пет лева) Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за протестиращия и от съобщаването на ответника - Добрички общински съвет.